Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

Edebiyat kitaplarının ortak hükümlerinden biri de bu sanatçımızın Memleket Hikâyeleri ile Anadolu’yu edebiyatımıza getirmesidir. Gerçekten pek genç yaşta sürgün olarak bulunduğu Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik, tabiatı, hayatı ve insanlarıyla onun kaleminden dikkatimize serildi. 0, tabiatı ve insanı yalnız dıştan gören, olayların insan ruhunda uyandırdığı tepkileri araştırmaktan kaçınan bir hikâyeci olmamıştır. Nitekim onun Şeftali Bahçeleri adlı hikâyesi sanatçının olayları yüzeysel olarak ele aldığı hükmünü temelinden çürütecek kadar ince ve keskin bir insan - mekân tahlilidir.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Reşat Nuri Güntekin
B)Refik Halit Karay
C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)Halide Edip Adıvar
E)Hüseyin Rahmi Gürpınar


Yakup Kadri tarihçi değildir. Onun romanlarına da tarihi roman denemez. Ama onun romanlarında biz daha ilk romanından başlayarak XIX. yüzyılın başından yaşadığımız döneme kadar gelen devri derinliğine izleyebiliriz. Örneğin ------- romanında İzmirli bir gencin Avrupa hasreti dile getirilir. Bu genç sonunda Paris’e gider ama hayalindeki dünyayı bulamaz. Oralarda sefil olur, ölür gider. ------- romanında İttihat ve Terakki zamanının İstanbul’u anlatılır. Romanda eserin kahramanı Ahmet Kerim’in hapishanede yaşadığı hüküm gecesi üzerinde durulur. ------- romanında ise yeni hayata henüz yabancı olan bir Anadolu görürüz.
2.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Sodom ve Gomore — Kiralık Konak — Ankara
B) Kiralık Konak — Hüküm Gecesi — Nur Baba
C) Sürgün — Nur Baba — Yaban
D) Nur Baba — Ankara — Panorama
E) Sürgün — Hüküm Gecesi — Panorama


3. Milli edebiyatla Fecr-i Ati’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirlerde aruz ölçüsünün kullanılması
B) Halkın milli duygularına seslenmesi
C) Şiirlerin daha çok bireysel konularda yazılması
D) Sade dilin kullanılmasının esas alınması
E) Batı edebiyatının günü gününe takip edilmesi


4. Ömer Seyfettin hikâyeleriyle, Türk hikâye sanatında yepyeni bir çığırın başıdır. Hikâyelerinde birçok konuya değinmiş, çocukluk anılarından, tarihten, yanlış ön ve adetlerden söz etmiştir. -------- hikâyesinde kan kardeşliğinin asaletini, -------- hikayesinde yalancılığın kötülüğünü, --------- hikayesinde eski okullarıımızın iç yüzünü, -------- hikayesinde eski bir Türk geleneği yanında Koca Ali gibi özü sözü bir bir Türk’ün hakarete dayanamayan yüreğini anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ant-Kaşağı-Falaka-Diyet
B) Kaşağı-Forsa-Efruz Bey-Bomba
C) Falaka-Ant-Beyaz Lale-Pembe İncili Kaftan
D) Forsa-Kaşağı-Bomba-Diyet
E) Beyaz Lale-Bomba-Kütük-Başını Vermeyen Şehit


5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli edebiyat döneminde verilmemiştir?
A) Bahar ve Kelebekler B) Çalıkuşu C) Karabibik D) Efruz Bey E) Çağlayanlar


6. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Anadolu Notları, Reşat Nuri’nin müfettiş iken adım adım gezdiği Anadolu’yu, orada gördüklerini, duyduklarını, gelenekleri görenekleri pek derine inmeyen bir gözlemle anlattığı eseridir.
B) Yakup Kadri, Ulus gazetesinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili makaleler yazmıştır. Bu makale- erini daha sonra “Ergenekon” ismiyle bir kitap halinde toplamıştır.
C) Refik Halit Karay, aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde Servet-i Fünun edebiyatının etkisiyle sone, terzarima gibi nazım şekillerini kullanmıştır.
D) Refik Halit Karay, “Kirpinin Dedikleri” adlı eserinde topladığı siyasal hiciv ve mizah yazılarını Kalem ve Cem mizah dergilerinde “Kirpi” takma adı ile yazmıştır.
E) Fuat Köprülü, 2 ciltlik Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde Türk uygarlığının bireysel ve toplumsal yönlerini gözden geçirmiştir.


7. Ömer Seyfettin ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Milli edebiyatın önemli bir hikayecisidir ve sade dil akımının öncüsü olmuştur.
B) Ahmet Mithat Efendi ile edebiyatımıza giren küçük realist hikayenin en başarılı örneklerini vererek A. Mithat geleneğini devam ettirmiştir.
C) Genç Kalemler’de yazdığı Yeni Lisan adlı makalelerle Türkçenin nasıl sadeleştirilebileceğini belirlemiştir.
D) Aruz ve hece vezniyle yazdığı az sayıda şiirlerinde milli duyguları güçlendirecek tarihi olayları da anlatmıştır.
E) Bir perdelik komedi olan Yüksek Ökçeler’i Balkanlarda askerlik yaparken yazmıştır.


8. Halide Edip Adıvar ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Seviye Talip, Raik’in Annesi ve Handan gibi romanlarında aşk temasını işlemiştir.
B) İdealize edilmiş bir kadının ülkülerini ve düşünce serüvenlerini Yeni Turan, Mev’ut Hüküm gibi romanlarında anlatmıştır.
C) İstiklâl Savaşımızı ve Yunan zulümlerini Sinekli Bakkal romanında anlatmıştır.
D) Edebiyata Halide Salih imzası ile Tanin gazetesinde yayınladığı hikâyelerle girmiştir.
E) Roman ve hikayenin yanı sıra Kenan Çobanları ile Maske ve Ruh adlı tiyatroları vardır.


9. Ziya Gökalp ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanatını “Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.” ilkesi üzerine kurmuştur.
B) Fikirlerini halka yaymak için düzyazının yanı sıra nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar yazmıştır.
C) Şiirlerini Kızıl Elma ve Yeni Hayat adlı eserlerinde toplamıştır.
D) Türkçülüğün Esasları; Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi eserlerinde Türkçülük çalışmalarına bilimsel bir yöntem kazandırmıştır.
E) Edebiyat tarihimiz üzerindeki çalışmalarını “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı eserinde yayınlamıştır.


10.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışına uygun eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Cenap Şehabettin
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp
D) Halide Edip Adıvar
E) Ömer Seyfettin


I. Dilde yalınlık, konuda yerlilik
II. Toplum sorunlarını işleme
III. Şiirlerin tamamını hece ölçüsüyle yazma
11.Bu üç özelliğin tümünü gösteren şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Namık Kemal
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ömer Seyfettin
E) Mehmet Emin Yurdakul


Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştırarak değişik ses tonlarıyla müziğini zenginleştiren bir besteci gibi yazmıştır şiirini. Bu nedenle çağdaşlarının ‘’söz ustası’’ , ‘’ses ustası’’ gibi yakıştırmaları yerindedir. Ritme önem vermiş, aruz ölçüsü-nün sağladığı ritmi, ahengi çok iyi kullanmıştır. Şiirlerinin konusu aşk, ölüm, sonsuzluk duygusu ve İstanbul’dur. Tarihsel ve kültürel zenginlikler onun ilgi odağını oluşturmuştur.
12.Burada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul


13.“Türk Şairi” , “Millî Şair” sıfatlarıyla anılan, hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirlerini Edebiyat-ı Cedide Dönemi'nde “Türkçe Şiirler” adıyla kitaplaştıran, Türkçülük hareketinin öncülerinden sayılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Safa
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif Ersoy


14. Aşağıdakilerden hangisi, Yahya kemal Beyatlı'nın şiir türündeki bir eseridir?
A) Edebiyata Dair
B) Aziz İstanbul
C) Eğil Dağlar
D) Kendi Gök Kubbemiz
E) Siyasî ve Edebî Hatıralar


1911 yılında……… dergisi yayımlanmaya başlandı. Ömer Seyfettin ve Ali Canip burada yazıyorlardı. Derginin Nisan 1911 tarihli ilk sayısında Ömer Seyfettin’in……… makalesi yayımlandı. Bu makale aynı zamanda yeni hareketin de adı oldu.
15.Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Genç Kalemler-Yeni Lisan
B) Servet-i Fünûn-Şiir ve İnşa
C) Türk Yurdu-Yeni Lisan
D) Ziya Gökalp-Halka Doğru
E) Genç Kalemler-Dil ve Kültür


Ezgi koydum, âhlarla, figanlarla Türk şiirine
Öz dilimle haykırdım, "Ey milletim uyan!" diye
Virân yurdu dolaşım, bir şehrinden bir şehrine
Saç ve sakal ağarttım ben de "Vatan, vatan!" diye
16.Bu dizeler, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinde söylenmiş olabilir?
A) Servet-i Fünûn
B) Divan Edebiyatı
C) Fercr-i Âtî
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Millî Edebiyat


17.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Döneminin mizah ve hiciv yazarlarından değildir?
A) Neyzen Tevfik
B) Halil Nihat
C) Hüseyin Rıfat
D) Abdülbaki Fevzi
E) Ali Canip Yöntem


Şair, mütareke yıllarında yayınladığı “Git Bahar” adlı şiiriyle ün kazanmıştır. Birtakım moda ve yıkıcı akımlara kapılmadan millî değerleri savunmuştur. Millî Edebiyat Hareketine katılarak bir kadının duyarlılığını dile getiren eserler yazmıştır.
18.Yukarıda sözü edilen Millî Edebiyat Dönemi şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Halide Nusret Zorlutuna
C) Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin
E) Halide Edip Adıvar


……… tüm Fecr-i Âtîciler gibi sembolizm etkisiyle Edebiyat-ı Cedide diliyle şiirler yazdı. Batı yazarlarının biyografilerini yazdı. Daha sonra şiiri büsbütün bıraktı. Kendini tarih ve edebiyat araştırmalarına verdi. Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilgin oldu. Türk lehçelerini ve edebiyatlarını bir bütün olarak incelemeye girişti.
19.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuat Köprülü B) Ziya Gökalp C) Mehmet Emin D) Ali Canip Yöntem E) Ömer Seyfettin


Milli Edebiyat döneminde sade Türkçeyi kullanarak hem çağına hem de daha sonraki yazarlara en büyük ve önemli etkiyi yapan şair ........ olmuştur. Daha sonraki dönemde “Milli Şair” unvanını alan bu sanatçının kullandığı hece ölçüsü, şiirlerinde bir araç gibi kalmış, Halk edebiyatıyla bir ilişkisi olmamıştır.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halit Fahri Ozansoy


1908’den sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek şiir erini hece vezniyle kaleme alan şairlere “Beş Hececiler” adı verilmiştir.
21.Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Halit Fahri Ozansoy


Rabia’nın annesi ve babası, o çok küçükken ayrılmış, Rabia’yı mahalle imamı olan dedesi yetiştirmiştir. Dini bir terbiye alıp hafızlık yapan Rabia, İtalyan müzisyen Peregrini’den ders almaya başlar. Müzikle başlayan yakınlaşmaları, sevgiye dönüşür. Bu arada Rabia’nın babası Tevfik, Jön Türklerin çalışmalarına yardımcı olduğu için sürgüne gönderilmiştir. Annesini, birkaç yıl önce yitirmiş olan, babasıyla yaşamaya başlayan Rabia, babası sürgündeyken yalnız kalır. Peregrini’nin bu dönemde yaptığı evlilik teklifini onun Müslüman olması şartıyla kabul eden Rabia evlenir. 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra sürgünden dönen babasını, eski adı Peregrini, yeni adı Osman olan kocası ve bebeğiyle karşılar. Hayatlarında yeniden mutlu günler başlar.
22.Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?
A) Sinekli Bakkal B) Ateşten Gömlek C) Dudaktan Kalbe D) Bir Sürgün E) Kiralık Konak


I. İlk Türk sosyologudur. (Ziya Gökalp)
II. Cenge Giderken şiiriyle milli duygulan dile getirmiştir. (Mehmet Emin Yurdakul)
III. Edebiyatımızı destanlar döneminden günümüze kadar inceleyen bir edebiyat tarihçisidir. (Fuat Köprülü)
IV. Handan’da kadın psikolojisinin tüm ayrıntılarını yansıtmıştır. (Halide Edip Adıvar)
V. Anadolu Notları’nda Anadolu’ya dair gözlemleri yer almaktadır. (Refik Halit Karay)
23.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde parantez içindeki yazar yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yazdığı Yaban’da Kurtuluş Savaşı yıllarının bir Anadolu köyü ve
                                                                         I
halk-aydın çatışması: Kiralık Konak’ta yanlış Batılılaşmanın meydana getirdiği nesil çatışmaları:
                                                     II
Bir Sürgün’de Balkanlardan Anadolu’ya göç eden Türklerin sıkıntıları:
              III
Nur Baba’da tekkelerin toplumda yol açtığı yıkıntılar ve yozlaşmalar: Hüküm Gecesi’nde
                                   IV
Meşrutiyet döneminde ki parti kavgaları anlatılır
         V
24.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


25.Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin için söylenemez?
A) “Halka doğru” hareketini başlatanlardan biridir.
B) İslam öncesi Türk tarihine eğilerek tarihte Türkçülük anlayışını geliştirmiştir.
C) Yeni Lisan makalesiyle dilde sadeleşmeye öncülük etmiştir.
D) Maupassant tarzı hikâyelerinde realist bir yöntem izlemiştir.
E) Hikâyelerinin konularını Osmanlı tarihi ve hatıralarından almıştır.


26. Ali Canip, Fuat Köprülü, Yakup Kadri ve Refik Halit’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat tarihi üzerine araştırmalar yapmaları
B) Batılı anlayışla şiirler yazmaları
C) Hem Fecr-i Âti hem Milli Edebiyat’ın içinde bulunmaları
D) Roman türünde başarılı eserler vermeleri
E) Tiyatro türünde başarılı sayılabilecek eserler vermeleri


Cumhuriyetin fikir ve kültür temellerini atan düşünce adamlarından biridir. Kendisini Türk sayan herkesin Türk olduğu tezini savunur. Ona göre Türkçülüğün amacı, Türk milletini yükseltmektir. Kendisi şiirlerini heceyle yazdığı gibi diğer şairlerin de heceyle yazmasını istemiştir. Ayrıca, dilde sadeleşme çalışmalarını başlatanlar arasındadır ve “Türkçeleşmiş Türkçe” tezini savunmuştur.
27.Yukarıda düşünceleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin
E) Fuat Köprülü


28.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi roman ve hikâyesinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eserler sade Türkçe ile yazılmıştır.
B) Memleket edebiyatı çığırının ilk başarılı örnekleri verilmiştir.
C) Eserlerin konuları günlük hayattan alınmıştır.
D) Batı edebiyatında görülen kahramanlar örnek olarak seçilmiştir.
E) Gözleme dayanan konular işlendiği için yazarların büyük bölümü realisttir.


Yakup Kadri’nin bütün romanlarında bizzat yazarı ve dünya görüşünü temsil eden bir baskın kahraman vardır: Kiralık Konak’taki ……….., Nur Baba’da …………, Hüküm Gecesi’nde Ahmet Kerim, Sodom ve Gomore’de ………. Yaban’da —Ankara’da Neşet Sabit, Bir Sürgün’de Doktor Hikmet, Panorama’da Cahit Halit ile Ahmet Nazmi hep yazarın şahsiyeti ve dünya görüşü ile örtüşen niteliklerle donatılmışlardır.
29.Bu parçadaki boşluklara, sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Macit, Hakkı Celis, Necdet, Ahmet Celal
B) Hakkı Celis, Macit, Necdet, Ahmet Celal
C) Ahmet Celal, Necdet, Hakkı Celis, Macit
D) Macit, Ahmet Celal, Hakkı Celis, Necdet
E) Necdet, Hakkı Celis, Macit, Ahmet Celal


30. Aşağıdakilerin hangisinde Millî Edebiyat Dönemi ile Servetifünun Dönemi roman özelliklerinin karşılaştırmasında yanlışlık yapılmıştır?
A) Servetifünun Döneminde bireysel acılar, aşk, karamsarlık konusu işlenirken Millî Edebiyat Dönemi’nde toplumsal sorunlar, Millî Mücadele anlatılmıştır.
B) Her iki dönemde de sanatçılar realizmin etkisinde kalmış ancak Millî Edebiyat Dönemi’nde romantik duygulara da yer verilmiştir.
C) Servetifünun Dönemi’nde roman Batı çizgisine yaklaştırılırken Millî Edebiyat Dönemi’nde Tanzimat Dönemi roman anlayışına dönülmüştür.
D) Servetifünun Dönemi’nde mekân İstanbul, yalılar, köşklerken Millî Edebiyat Dönemi Anadolu’ya açılmıştır.
E) Servetifünun Dönemi’nde dil süslü, ağırdır; Millî Edebiyat Dönemi romanlarında açık anlaşılır bir dil vardır.


31. Halide Edip Adıvar’a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebî türü ötekilerden farklıdır?
A) Yeni Turan
B) Handan
C) Sonsuz Panayır
D) Maske ve Ruh
E) Tatarcık


32. Halide Edip Adıvar’ın eserleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içinde verilen bilgiyle ilişkilendirilemez?
A) İyi bildiği halk seyirlik sanatlarından, özellikle Karagöz ve orta oyunu tiplerinden bu romanını yazarken yararlanmıştır. (Sinekti Bakkal)
B) Sakarya Savaşı’nın “destan-roman”ı niteliği taşıyan bu eserde, Mustafa Kemal Paşa’nın destan kahramanı çehresi ve uzaktan ruhlara serptiği kurtuluş umudu olarak çizilir. (Ateşten Gömlek)
C) II. Dünya Savaşı günlerinde İstanbul’un iş çevrelerini, para ile siyasî nüfuzun birleşmesini, Anadolu’dan gelen, hemen zengin olmaya çalışan görgüsüz ve cahil insanları başarıyla canlandırır. (Sonsuz Panayır)
D) Millî Mücadeleye katılmak üzere kocasıyla beraber Mustafa Kemal'in yanına gitmiş ve Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş, başçavuş rütbeleriyle ordu hizmetinde çalışmış; hayatının bu dönemini bir anı kitabında anlatmıştır. (Türk’ün Ateşle İmtihanı)
E) Cumhuriyet’le birlikte hızlanan modernleşmeyi, bunun yarattığı dönüşümü anlatan romanlarında özellikle kadın kahramanları öne çıkaran sanatçı, bu romanında bir balıkçı kızı olan Lâle’nin toplum hayatında yükselişini konu edinir. (Seviyye Talip)


Yazı hayatına Fecr-i Âti topluluğunda, şiirle başlayan sanatçı, şiir, hikâye, makale türlerinde de yazmakla birlikte, Türk Edebiyatı’nda, hitabet gücüyle tanındı. 'Türkçülük ülküsünün savunucusu olduğu yıllarda, nutuklarıyla milli edebiyat akımını etkiledi. İzmir'in işgal edilmesi üzerine, İstanbul'da yapılan mitinglerdeki konuşmalarıyla da, Milli Mücadele'nin başlamasında etkili oldu. İki önemli eseri vardır: Dağ Yolu ve Günebakan.
33.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem B) Ziya Gökalp C) Ömer Seyfettin  D) Enis Behiç Koryürek E) Hamdullah Suphi Tanrıöver


İlk romanlarının olay örgüsü bir iki kişi arasındaki bireysel ilişkilere bağlı olarak gelişirken, II. Abdülhamit dönemindeki Türk toplumunun panoramik bir tablosunu sergileyen Sinekli Bakkal'ın olay örgüsü siyasal, düşsel, toplumsal sorunlarla örülmüş olarak gelişir. Romanın okuru en çok çeken yönü de fakir kenar mahallesi, zengin konakları ve saray çevresiyle II. Abdülhamit zamanının İstanbul'unu anlatmasıdır. Ne var ki yazarın amacı bir dönemin Türk toplumunu yansıtmak değildir yalnızca. Bu felsefi romanda çevrelerin bir işlevi de belli değerlerin temsilcisi olmaktır. Sinekli Bakkal Mahallesi gelenekleri ve insancıl değerleri sürdüren halk kesimini; Genç Türkler'den Hilmi ve arkadaşları devrimci aydınları; saray çevresi ise, yozlaşmış yönetici kesimi temsil eder.
34.Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Orhan Seyfi Orhon  B) Refik Halit Karay C) Halide Edip Adıvar  D) Reşat Nuri Güntekin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Yazı hayatına Birinci Dünya Savaşı sonlarında başlayan, ilk eseri de 1917'de basılan sanatçı, bir yandan tiyatro eleştiri ve araştırmaları yayımlarken bir yandan da hikâyeler yazıyordu. Çalıkuşu'nun Vakit gazetesinde yayımlanmasıyla geniş bir ün kazandı. Çok hareketli bir eser olan Çalıkuşu'nda Anadolu, ilk idealist ve aydın kızı Feride'ye kavuştu, geniş ölçüde romana girdi. Bu roman az okumuş ve aydın, iki sınıfı da, doğal ve canlı diliyle kendine bağladı. Yazarın hemen bütün romanlarında taşra kasaba ve şehirleri çevre, tip, çeşitli problem ve görüşleriyle Anadolu atmosferi yer aldı. Romanlarında sosyal ve hissi konulan işleyen yazar, küçük hikâyelerinde bunların yanına mizahı da ekledi.
35.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay B) Halide Edip Adıvar C) Ömer Seyfettin D) Reşat Nuri Güntekin  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


36. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Milli edebiyat sanatçılarının en önemli ortak noktaları sade dille yazmaktır; konu bakımından daha çok bireysel kalmışlardır.
B) Beş Hececilerin önemli isimlerinden olan Ziya Gökalp’in şiirleri genellikle didaktik özellik taşır.
C) Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'in birlikte çıkardıkları Genç Kâlemler dergisine daha sonra Ziya Gökalp de katılmıştır.
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu yazın yaşamına Servet-i Fünuncularla başlamış, Türkçülük akımını benimseyince sade dile geçmiştir.
E) Aka Gündüz’ün 20'den fazla romanı içinde "Üvey Ana” ve “Bir Şoförün Gizli Defteri” en ünlüleridir.


I. Edebiyat eserlerinde halkın konuştuğu Türkçe kullanılmıştır.
II. Şiirde, aruz ölçüsünün yerini ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü almıştır.
III. Eserlerde, yerli hayatı ve ulusal tarihle ilgili konuları işlemek amaçlanmıştır.
IV. Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanılmıştır.
37.Nitelikleri sayılan edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyatı cedide
B) Fecriati
C) Tanzimat
D) Millî Edebiyat
E) Beş Hececiler


İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde sade Türkçeye yöneliş eğilimi güçlendi. Üst üste uğradığımız yenilgiler nedeniyle toplumda bir kendine dönüş başladı. Ulusal bilinç uyandı, geniş kitlelere yayıldı. Halka doğru yönelme atılımları başladı, aydınlar bu atılımları destekledi. Halkın anlayacağı bir Türkçeye erişmek için Osmanlıca hiç yokmuş gibi bir kenara atılmak istendi.
38.Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda sözü edilen anlayış doğrultusunda hareket etmeyen bir gazetenin adı verilmiştir?
A) Genç Kalemler
B) Çocuk Bahçesi
C) Servetifünun
D) Halka Doğru
E) Yeni Mecmua


Dil anlayışı dışında iki topluluğun sanatçıları arasında çok önemli bir fark yok gibidir. ……….. de şiiri estetik bir zevk aracı saymaları yönüyle……….. bireysel sanat anlayışından ayrılmış değillerdir. Bir süre sonra dil konusundaki ayrılığa aruzun yerine hecenin kullanılmaya başlamasıyla biçimsel bir ayrılık eklenirse de bireysel sanat anlayışı konu-şunda iki topluluk arasında hiçbir fark yoktun Hatta ülkemizin ölüm kalım mücadelesi vermiş olduğu Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı yıllarında genç şairlerin kendi bireysel ve duygu ve hayallerinden ayrılamadıkları görülür.
39.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki bilgilerden hangilerinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tanzimatçılar - Servet-i Fünûncuların
B) Servet-i Fünûncuların - Fecr-i Âticilerin
C) Genç Kalemler - Beş Hececilerin
D) Beş Hececiler - Millî Edebiyatçıların
E) Genç Kalemler - Fecr-i Âticilerin


………………..Tanzimat’tan beri bireysel çabalarla devam eden Türkçülük akımını bir sisteme bağlamış ve topluma mal eden bir düşünce adamıdır. Sanatçı, imparatorluğun çöküş yıllarında Türkçülüğün dilde, güzel sanatlarda dinde ekonomide, felsefe ve siyasette uygulama yollarını düşlermiş, Millî Edebiyat akımının kuvvetlenmesi ve millî kültür kaynaklarından yararlanılması konusunda genç sanatçıları teşvik etmiştir. Düşüncelerini daha geniş halk kitlelerine anlatabilmek için sanattan da yararlanmış; deneme makale, inceleme, masal ve manzum destan türlerinde eserler vermiştir. "Türk Medeniyet Tarihi, Malta Mektupları, Şiirler ve Halk Masalları" eserlerinden birkaçıdır.
40.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Ziya Paşa
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Ziya Gökalp
D) Aka Gündüz
E) Refik Halit Karay

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B E C A C C E C E  A   E   D   B  D  A   E  E   B   A   B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 B   A  E   C   B  C   C   D  B   C   D   E  E  C   D   B   D  C   E  C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi