Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

1.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde göstermeye bağlı metin türünde bir eser vermemiştir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Ahmet Vefik Paşa


Kenan Çobanları, yazarın Lübnan’dayken yayınladığı bir operadır. Yusuf Peygamber ve kardeşlerini konu alan bu eser, o yıllarda savaş koşullarına rağmen yetimhane öğrencileri tarafından on üç defa sahneye konmuştur. Ancak eser, teknik ve içerik bakımından klasik bir opera özelliği taşımaz.
2.Bu parçada sözü edilen tiyatro eseri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Millî Edebiyat Döneminde birçok oyun yazılmıştır.
Aka Gündüz’ün Yarım Osman’ı, Yakup Kadri’nin
I
Nirvana’sı, Halide Edip'in Kenan Çobanları bun-
II
lardan bazılarıdır. Bunun yanında Faruk Nafiz’in
Balıkesir Muhasebecisi”, Halit Fahri Ozansoy’un
III                                     IV
Baykuş” gibi eserleri manzum olarak yazılmıştır.
Reşat Nuri ise “İstiklal” oyununu düzyazı biçi-
          V
minde yazmıştır. Bunun nedeni ise Reşat Nuri’nin
romancı ve öykücü olması, Faruk Nafiz’in ise şa-
irlik yönlerinin ağır basması olarak düşünülebilir.
3.Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Romanları ve hikâyeleri ile tanınan sanatçı, Millî Edebiyat Döneminde çeşitli oyunlar da yazmıştır. Bu eserlerinde genellikle yurtseverlik temasını ele almıştır. Başlıca oyunları “Yarım Türkler, Muhterem Katil, Mavi Yıldırım, Beyaz Kahraman”dır.
4.Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Aka Gündüz
C) Faruk Nafiz Çamlı bel
D) Halide Edip Adıvar
E) Reşat Nuri Güntekin


1915’te faaliyete geçen Darülbedayi, ilk Osmanlı tiyatrosu olup roman, hikâye yahut şiir yazarak isim yapmış birçok edebiyatçımızı oyun yazmaya teşvik etmiştir; bunlar arasında ........... sayabiliriz.
5.Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse bilgi yanlışı oluşur?
A) Hançer, Hülleci, Eski Rüya, Taş Parçası, Balıkesir Muhasebecisi oyunlarının yazarı Reşat Nuri’yi
B) Kenan Çobanları ile Maske ve Ruh adlı oyunları kaleme alan Halide Edip’i
C) Binnaz adlı manzum oyunuyla tanınan ayrıca Kördüğüm, Eski Mektup oyunlarını yazan Yakup Kadri’yi
D) “İhtiyar Olsam da” adlı oyunu Cumhuriyet sonrasında Mahcupluk İmtihanı adıyla Darülbedayi’de sahnelenen Ömer Seyfettin'i
E) Darülbedayi’de oynanan ilk yerli oyun olan manzum tiyatronun başarılı örneklerinden Baykuş’u ayrıca Ölüm Perileri, İlk Şair, Nedim, Sönen Kandiller oyunlarını yazan Halit Fahri Ozansoy’u


• Tarihsel bir dram olan Genç Osman’ı Mehmet Şükrü Erden’le birlikte yazdı.
• Konularını Osmanlı tarihinin çeşitli dönemlerinden, idari bozukluklardan, inançlardan, törelerden aldı.
• Din sömürücülüğünü çok eleştirdi, Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere çevirilerinin etkisiyle gülmeceye çok yer verdi.
• 1912’de yazdığı Köprülüler ve 1923’te yazdığı Fermanlı Deli Hazretleri onun şöhretini artırdı.
6.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
B) Aka Gündüz
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Muhsin Ertuğrul
E) Musahipzade Celal


Beni kim görse, kız, Melike, Melek
Bir mezarlıkta korkudan sinerek
Daima haykırır, inilderler
Bana baykuş, ölüm ve kan derler
Aruzla yazılan yukarıdaki dizeler Baykuş adlı oyunun 3. perdesinden alınmıştır. Hüseyin Suat Yalçın ve İbnürrefik Ahmet Nuri gibi heyet üyelerinin İttifakla Darülbedayi’de oynanmasına karar verdiği bu piyesi Muhsin Ertuğrul hem yönetmiş hem de “İhtiyar Köylü” rolünde oynamıştır. Daha sonra bir konuşmasında ……. zaten bu rolü, Muhsin Ertuğrul için yazdığını söylemiştir. Mehmet, Yolcu, Ayşe ve Perilerin Melikesi ise oyunun diğer kahramanlarıdır.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Enis Behiç Koryürek
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Orhan Seyfi Orhon


8.Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ile ayraç içindeki sanatçı uyumlu değildir?
A) Dikmen Yıldızı romanıyla adını duyuran sanatçı Millî Edebiyat Dönemi’nde genellikle yurtseverlik temalı oyunlar da yazmıştır. Yarım Türkler, Muhterem Katil, Mavi Yıldırım, Beyaz Kahraman, Yarım Osman onun oyunlarındandır. (Aka Gündüz)
B) Ziya Gökalp’in etkisiyle Anadolu’ya yönelişin temsilcilerinden olan sanatçı, Baykuş, Sönen Kandiller, Hayalet, Bir Dolaptır Dönüyor, On Yılın Destanı, İlk Şair, Nedim oyunlarını yazmıştır. (Halide Nusret Zorlutuna)
C) Atatürk’ün etkisiyle millî tarihe yönelmiş ve İstemi Han’ın çevresinde gelişen Akın adlı manzum oyunu yazmış; Ateş, Öz Yurt, Yayla Kartalı, Kahraman ve Canavar adlı oyunları kaleme almıştır. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
D) Kronolojik romanlarıyla kuşak çatışmalarına ışık tutan sanatçı, “Veda” ve “Sığınak” gibi tiyatroyarıyla, tiyatromuzun millî çizgide gelişimine katkıda bulunmuştur. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
E) Nevyunanilik anlayışıyla şiirler de yazan sanatçı, az sayıda da olsa oyunlar da kaleme almıştır; Mağara, Hallac-ı Mansur onun tiyatro yapıtlarıdır. (Salih Zeki Atay)


Başlangıçta Genç Kalemler’in görüşlerine karşı çıkan bu topluluğun bazı sanatçıları, çok geçmeden bu akımı benimserler. Bunun temel nedeni de dil ve konu seçiminde Genç Kalemler’le aynı görüşte olmalarıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu konuyla ilgili olarak şunları söyler: “Oysa biz, tam bunların istediklerini yapmakta olduğumuzu düşünüyorduk. Nitekim hepimiz değilse bile, Refik Halit’le ben hikâyelerimizi gittikçe sadeleşen bir Türkçe ile yazıyor ve hikâyelerimizin konularını İstanbul’un dar çevresine bağlı kalmadan bütün memleket hayatından alıyorduk.”
9.Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır?
A) Servet-i Fünuncular
B) Genç Kalemler
C) Yedi Meşaleciler
D) Fecr-i Aticiler
E) Millî Edebiyatçılar

Başta “Çalıkuşu” romanı olmak üzere eserleriyle çağdaş Türk edebiyatının öncülerinden biri olmuştur. Yazar, görevi gereği Anadolu’da gezdiği için Anadolu insanını çok iyi tanımıştır. Romanlarının birçoğunda Anadolu manzaralarını, Anadolu’daki yaşamı ve toplumsal sorunları ele almıştır. Romanlarında oldukça yalın dil ve anlatım kullanmış, canlı diyaloglar kurmuştur. Romanın dışında şiir, makale, oyun türlerinde de yazan sanatçı, gezi yazılarını “Anadolu Notları” adlı eserinde toplamıştır.
10.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


11. Aşağıdakilerden hangisinde bir yapıt, kendisine ait olmayan bir sanatçı ile birlikte verilmiştir?
A) Handan - Halide Adip Adıvar
B) Kırık Hayatlar - Reşat Nuri Güntekin
C) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
D) Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Bu romancımız, gençliğinde gerçekçi akımı benimsemiş ve edindiği ilkeleri bütün eserlerine uygulamıştır. Hepsi aynı değerde olmayan eserlerinin ortak yönü toplumun bir aynası olmasıdır. Romanlarında, yenilikler, yeni yaşam koşulları ve yeni kurallar yüzünden sarsılan Osmanlı toplum düzenini, hem halk tabakaları içinde, hem Osmanlı konaklarında ele alıp işler. Eserlerinin bir yönü de yoksul çevrelerin kadın yaşamını dile getirmesi, onların çilesini işlemesidir. İffet, Tesadüf, Nimetşinas, Sevda Peşinde buna örnektir.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


……………., Ahmet Mithat’ın takipçisidir. Aynı zamanda roman kahramanlarını sokağa, yani gerçek hayata indiren yazarımızdır. Onun romanlarında toplumun hemen her kesiminden insana rastlanır. Onun realizmi, gözlemlerinin bir sonucudur. Hayatın çirkin, bozuk, gülünç yanlarını ele alması, natüralizmin de etkisinde olduğunu gösterir. Servet-i Fünuncularla çağdaş olmasına karşın, onlar gibi aydın kişilere değil de doğrudan halk tabakasına seslenmiş ve bütün eserlerinde halkın toplumsal eğitimini yükseltme amacı gütmüştür.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Refik Halit Karay
D) Ahmet Rasim
E) Recaizade Mahmut Ekrem


14. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi farklı türde yazılmıştır?
A) Sürgün
B) Dudaktan Kalbe
C) Yeni Turan
D) Nur Baba
E) Kaşağı


Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu topluluğa bağlı sanatçılar, sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır. Onlara göre “Sanat kişisel ve saygındır.” Fransız edebiyatını örnek alan topluluğun şair ve yazarları eserlerinde duygulu ve romantik bir aşkı dile getirdiler. Gerçekten uzak tabiat betimlemeleri yaptılar. Fransız sembolistlerinin etkisiyle yazdıkları şiirlerinde aruz vezni ve ağır bir dil kullandılar. Ahmet Haşim bu edebiyat topluluğunun önemli ismidir.
15.Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Garipçiler
D) Millî Edebiyat
E) Fecr-i Âti


Cumhuriyet Dönemi romancıları arasında Reşat Nuri’nin özel bir yeri vardır. O, dili ve memleketi ortak noktalarıyla, benzeşen yönleriyle değerlendirmiştir. Çoğu aşk üzerine kurulu romanlarında gizli bir sosyal fayda güttüğü sezilir. Örneğin .......romanı Abdülhamitçi bir paşayla özgürlükçü oğlunun karşıtlığını ve özdeşliğini irdelediği bölümlerle değer kazanır. .......... romanı batılılaşmaya çabalayan taşranın balo gecesiyle unutulmazdır. ........ romanı ise sadece Feride'nin mutsuz serüvenini dile getirmiyordu. Türk kadınının özgürlük savaşını da gözler önüne seriyordu.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere Reşat Nuri’nin aşağıdaki romanlarından hangileri getirilmelidir?
A) Acımak - Dudaktan Kalbe - Yeşil Gece
B) Yaprak Dökümü - Eski Hastalık - Miskinler Tekkesi
C) Kızılcık Dalları - Ateş Gecesi - Eski Rüya
D) Damga - Akşam Güneşi - Çalıkuşu
E) Bir Kadın Düşmanı - Kızılcık Dalları - Çalıkuşu


Milli Edebiyat döneminde yalnızca tiyatro türünde eser vermiştir. İlk piyesi Köprülüler 1913'te oynandıktan sonra hafif müzikli piyesler kaleme alarak tiyatro yazarlığını sürdürmüştür. Sanatçı, eserlerindeki onu olarak genellikle Osmanlı tarihini; çeşitli dönemlerin sosyal yaşamını âdet-'erini, inançlarını, bunların gülünç yanlarım anlatmaya çalışmıştır Yoğun bir sosyal eleştiriye ağırlık verdiği oyunları, daha çok töre komedisi özelliğine sahiptir. Sanatçı, eserlerinde tarihî atmosferi en biçimde yansıtabilmek için kahramanlarını yaşadıkları dönemin söz ve üslubu ile konuşturmaya büyük özen göstermiştir. Oyunlarından bazıları "İstanbul Efendisi, Köprülüler, Lale Devri, Demirbaş Şarl, Kaşıkçılar Yedekçi, Atlı Ases, Aynoroz Kadısı"dır.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Musahipzade Celal
C)Halide Edip Adıvar
D) İbnurrefik Ahmet Nuri
E) Yusuf Ziya Ortaç


1908'de sahneye çıkmış, Darülbedayi'nin yönetim kurulu üyeliliği yapmış ve Ankara Halkevi Sahnesi rejisörlüğü görevinde bulunmuştur. Son devrin en önemli komedi yazarlarından biri olan sanatçı Fransızcadan pek çok uyarlama yapmıştır. Piyeslerinde Fransız komedisinin etkileri açıkça görülür. Doğal ve canlı bir dili, güçlü bir tekniği vardır. "Fırsat Yoksulu, Gücü Gücü Yetene, Kısmet Değilmiş, Mavi Sakarın Sekizinci Karısı (Uyarlama), Ceza Kanunu (Uyarlama)" oyunlarından bazılarıdır.
18.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Halide Edip Adıvar
C)Yusuf Ziya Ortaç
D) İbnürrefik Ahmet Nuri
E) Şinasi


I. .Bütün oyunlarını düz yazı biçiminde yazmıştır.
II. Oyunlarında Anadolu'yu yansıtmıştır.
III. Şiir yanında tiyatro türünde eserler vermiştir.
IV. Ziya Gökalp'in etkisiyle Millî Edebiyat Akımının ilkelerini benimsemiştir.
V. "Baykuş" adlı piyesi Darülbedayi'de sahnelenen ilk manzum oyundur.
19.Halit Fahri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)I B) II C) III. D) IV. E) V.


20. Aşağıdakilerden hangisi Darülbedayi'nin asıl kuruluş amaçları arasında yer alır?
A) Telif eserler yazılması için yazarları özendirmek
B) Yazarları parasal yönden desteklemek
C) Tiyatronun romandan üstün olduğunu anlatmak
D) Tiyatro çevirilerine hız kazandırmak
E) Seyircileri tiyatro konusunda bilinçlendirmek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D C B C E D B D B   B  C   A   E   E   E  B   D   A  A

 

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi