Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

Şiirin yanı sıra edebiyatımıza beğenilen roman ve tiyatrolar da kazandırmıştır. Onun “Yıldız Yağmuru” romanında tattığımız güzel Türkçe, “Yayla Kartalı” adlı tiyatro eserinde de gerçek bir zafer kazanmıştır. İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelenen ve büyük ilgi gören Yayla Kartalı, sinemaya da uyarlanmıştır. Eser sosyal hayatın iyi ve kötü birçok yönüne değinmesi bakımından da önemlidir.
1.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Refik Halit Karay
D) Halide Edip Adıvar
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Osmanlı Devletinin çöküş ve çözülüş yıllarında yazın yaşamına atılmış, o yıllardan Cumhuriyet Dönemine kadarki süreci romanlarında dile getirmiştir. İlk yazılarını çeşitli dergilerde yayınlamıştır. Fecr-i Âti topluluğu çerçevesinde giriştiği kalem tartışmalarında eleştirileriyle dikkat çeker. Daha sonra Millî Edebiyat akımının etkilenir. Yazar, romanın yanında öykü, mensur şiir ve oyun da yazar. "Veda, Sağanak, Mağara” oyunları arasındadır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki sanatçılardan hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Reşat Nuri Güntekin


3. Aşağıdaki yazar, eseri ve eserin türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Enis Behiç Koryürek-Kürkçü Dükkânı-roman
B) Halit Fahri Ozansoy-Sönen Kandiller-oyun
C) Reşat Nuri Güntekin-Anadolu Notları-gezi yazısı
D) Halide Edip Adıvar-Mor Salkımlı Ev-anı
E) Mehmet Emin Yurdakul-Ey Türk Uyan-şiir


Hecenin Beş şairinden biri olan………., şiire aruzla başlar, sonradan Millî Edebiyat akımının etkisiyle hece ölçüsünü benimser. Şiirin yanı sıra Akbaba dergisinde akıcı bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdığı fıkralarda siyasal mizahın özgün örneklerini verir. Şiir ve gülmece yazılarının yanında oyunlar da yazar. “Binnaz, Latife” oyunlarından bazılarıdır. Yazar, öykü ve romanlara da imza atmıştır.
4.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay


5.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatrosunun önemini vurgulayan bir yargıdır?
A) Bu dönemde müzikli tiyatro modasından vazgeçilmiş, tiyatro bağımsız bir tür hâline getirilmiştir.
B) Özel tiyatrolar kapatılmış, devletin kurduğu tiyatrolar dışındaki tiyatro faaliyetleri sonlandırılmıştır.
C) Teknik eksiklerine rağmen o döneme kadar tiyatromuzda ulaşılamayan sade ve doğal dile yöneliş bu dönemin en büyük yeniliğidir.
D) Öz Türkçecilik anlayışıyla yabancı dillerden alınan kelimelerin yerine yeni sözcükler türetilmiş ve bunlar, tiyatro yoluyla halka benimsetilmeye çalışılmıştır.
E) Batı’dan oyun çevirilerinin ve uyarlamalarının tümüyle terk edildiği yalnızca yerli oyunların sahnelendiği bir dönem yaşanmıştır.


Millî Edebiyat Döneminde tiyatroya yönelen şair, Atatürk’ün destekleri ve istekleri doğrultusunda “Millî tarih tezi”ne uygun Özyurt ve Akın adlı oyunları yazar. Millî Edebiyat’ın hececilik anlayışını bu iki manzum tiyatroda başarıyla uygulayan sanatçının Akın piyesi 1932’de Ankara Halkevi’nde Atatürk’ün huzurunda sahnelenir ve büyük takdir toplar. 1973’te Cumhuriyet’in 50. yıl kutlamalarında Devlet Tiyatrosu tarafından tekrar sahnelenen oyun, ana yurtta iç denizin kuruması üzerine İstemi Han’ın Tanrı’ya kurban edilmesi konusunu ele alır. İstemi Han’ın kızı Suna, ona âşık olan Demir ise oyunun diğer önemli kişileridir. Oyun, İslam’ın kabulünden önceki Türk törelerini yansıtır.
6.Bu parçada tiyatroculuğu hakkında bilgi verilen sa- ı natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Halit Fahri Ozansoy


Anadolu’nun problemleri ilk defa şuurlu olarak Canavar adlı manzum piyeste tiyatro konusu olur. Osmanlının son dönemindeki otorite boşluğundan güçlünün güçsüzü ezmesi konusunu ele alan piyeste köy öğretmeni Ahmet'in aşkı uğruna elini kana bulaması ve zorbalara karşı canavarlaşması konusu işlenir ve manzum bir trajedi denemesidir. Aynı sanatçı daha sonra “Kahraman”, “Ateş” gibi oyunlarında Kurtuluş Savaşı’nı işler. “Yayla Kartalı”nda ise ünlü şarkıcı Reşit’le yaşadığı aşktan sonra bataklığa düşen Nermin’in acıklı öyküsünü anlatır. Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Tarih Kurumunun tarih tezi ile Kızılelma ülküsü doğrultusunda oyunlar yazar.
7.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve eserleri için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sözü edilen sanatçı, Beş Hececilerin ve memleketçi şiirin en güçlü sanatçısı Faruk Nafiz Çamlıbel’dir.
B) Sanatçının Baykuş adlı piyesi Anadolu’nun problemlerini sezdiren manzum bir piyes olup Darülbedayi’de sahnelenen ilk yerli oyundur.
C) Akın ve devamı niteliğinde Özyurt oyunları Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçlerinin kaynağını ele alır.
D) Sözü edilen sanatçının Sanat adlı şiiri memleketçi şairlerin bildirisi niteliğindedir; Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi ise ünlü şiirleridir.
E) Yıldız Yağmuru adlı romanı da bulunan sanatçı, Behçet Kemal Çağlar ile 10. Yıl Marşı’nı da yazmıştır.


8.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde oyunlar yazan ve Cumhuriyet Dönemi’nde de oyun türünde eserler yazmaya devam eden sanatçılardan biri değildir?
A) İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci
B) Musahipzade Celal
C) Ömer Seyfettin
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Reşat Nuri Güntekin


Sanatçının yapıtlarının önemli niteliklerinden biri de toplumsal bir yergi taşımasıdır. Bu yüzden bazen şiddetli tepkilerle de karşılaşmıştır. Eski İstanbul yaşamının geleneklerini yansıtan belge değerindeki eserlerinde ince bir mizah da göze çarpar. Roman tekniği yalınkat da olsa gözlemleri kuvvetli, canlandırdığı tipler renkli ve konuşmalar içtenliklidir. Eserlerinde halk deyimleri geniş yer tutar. Sokağı edebiyata taşıyan sanatçı olarak bilinen yazarın tanınmasında, ilk romanı “Şık”, önemli rol oynamıştır.
9.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Daha çok Ahmed Mithat Efendi’nin edebî çizgisini izleyen, döneminin güçlü akımı Servet-i Fünun içinde yer almayan sanatçı, öğrencilik yıllarında şiirler yazarak edebiyat dünyasına adım attı. Daha sonra yazıya yöneldi. Ama şiiri bırakmadı. Döneminin tüm edebiyat ve siyasi tartışmalarından uzak kaldı. Benimsediği gerçekçi-gözlemci çizgide yazılarını sürdürdü. Kısa, canlı cümlelere, yaygın ve güncel deyimlere dayanan arı bir İstanbul Türkçesi ile yazdı. Şiir ve düzyazılarının yanında çoğunun güftesi kendisine ait altmış kadar şarkı da besteledi. “Eşkâl-i Zaman”, “Gülüp Ağladıklarım” en tanınmış yapıtları arasındadır.
10.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Ahmet Rasim
C) Halit Ziya Uşakhgil
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Recaizade Mahmut Ekrem


11. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Rasim - Şehir Mektupları
B) Mehmet Akif Ersoy - Ateşpare
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Nur Baba
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı - Kamûs-ı Felsefe
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye


Anneannesinin yalısında dadılar arasında geçirdiği çocukluk yılları, kadınların çeşitli konulardaki düşüncelerini öğrenmesini sağlamıştır. Romanlarında döneminin İstanbul’un her kesiminden insana yer vermiş; İstanbul’u sokakları, ahşap evleri, konakları, yalıları ve çarşılarıyla ustaca yansıtmıştır. Romanlarında çevre betimlemeleri üzerinde durmaktansa karakterlerini güçlendirmeyi tercih etmiştir. Bu karakterleri yerel şivelerle konuşturmakta çok başarılıdır. Emile Zola’nın deneysel roman yöntemini benimsemiş ve eserlerinde uygulamıştır. Geniş bir okur kitlesine ulaşmasında yalın bir dil kullanmasının rolü büyüktür.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

Tarih, roman, şiir, otobiyografi, vb. birçok dalda eser vermiştir. Roman ve hikâyelerinde Ahmet Mithat Efendi gibi okuyucuya bilgi vermeye çalışır. Fıkra ve hatıralarında ise İstanbul’un o dönemdeki hâlini betimler. Burada çeşitli insan tiplerini başarıyla tasvir eder. Dünyayı ve insanları hoş ve gülünç taraflarıyla ele alır. Edebî zevkte ve dilde orta bir yol tutma taraftarıdır. Eserlerinde canlı bir Türkçe kullanmıştır. Fıkra ve makaleleri arasında en tanınmış olanları, Şehir Mektupları, Eşkâl-i Zaman, Muharrir Bu Ya adlı eserleridir.
13.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Rasim
C) Halit Ziya Uşakhgil
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


14. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tevfik Fikret
D) Refik Halit Karay
E) Ziya Gökalp


Yazar bu romanını önce İngilizce yazmış, sonra onu Türkçeye çevirmiştir. Romanın ikinci kısmında yozlaşmış saray çevresi sergilenirken ana tema olarak Rabia ile Peregrini ilişkisi gelişir ve evlilikle son bulur. Bu evliliğin simgesel anlamı Batı ile Doğu’nun bileşimi olarak yorumlanmıştır. Ama Peregrini’nin “öyle basit ve İnsanî ananeler” dediği geleneklere bağlı cemaat yaşamına hayran olması, Müslümanlık’ı kabul ederek Rabia ile evlenmesi ve mahalleye yerleşmesi, daha çok Doğu değerlerinin üstünlüğüne işaret sayılmaktadır. Ne var ki yazar, Rabia ile Peregrini’nin evlenmelerine inandırıcı bir hava verememiştir.
15.Bu parçada sözü edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşakhgil
B) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
C) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
D) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
E) Panorama - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Millî Edebiyat döneminin roman ve tiyatro yazarlarından biridir. Yazılarında "Enis Avni” adını kullanan sanatçının asıl adı "Hüseyin Avni"dir. Sürgün olarak Selanik'e gönderilen sanatçı, hareket Ordusu'na katılıp 31 Mart Olayı üzerine İstanbul'a geldi ve gazeteciliğe başladı. İşgal kuvvetlerine karşı yapılan gösterileri düzenlemekle, ateş-li yazıları ve nutukları ile dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine işgal kuvvetlerince Malta'ya sürgün edildi. Genç Kalemler Dergisi'yle birlikte Millî Edebiyat akımına katıldı. Yurdun çeşitli illerinde yayımlanan otuzdan fazla gazete-de çeşitli imzalarla yazıları çıktı. Daha çok, halk çevreleri-ne hitaben yazmış olduğu acılı ve kederli romantik-realist ve popüler romanlarıyla tanındı. Bunun yanında Millî Edebiyat döneminde çeşitli oyunlar yazdı. "Yarım Türkler, Muhterem Katil, Mavi Yıldırım, Beyaz Kahraman" bunlardan birkaçıdır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musahipzade Celal
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Aka Gündüz
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Konusunu İslamlık öncesi Türk tarihinden, anayurttaki iç denizin kuruması olayından alan hece ölçüsüyle şiir-piyes biçiminde Faruk Nafiz tarafından yazılmış bir oyun-dur. Yıllar boyu süren kuraklığın sona ermesi için yaşlı hakan İstemi Han'ın o günkü yasalar gereğince kurban edilmesi gerekmektedir. İstemi Han, Doğu ve Batı beylerini çağırıp yasanın yerine getirilmesini ister. Fakat onlar, kuraklık ortadan kalkmazsa sıranın kendilerine geleceğini düşünürler ve Hakan yerine, kızı Suna'nın kurban edil-meşini önerirler. Bunun üzerine hakan hileye başvuran beylerini öldürür. Ardından beylikleri bunların oğulları arasında paylaştırır.
17.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hayalet B) On Yılın Destanı C) Akın D) Yayla Kartalı E) Mavi Yıldırım


18.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tiyatro türündeki eserler birlikte verilmiştir?
A) İstiklal - Vurun Kahpeye
B) Sönen Kandiller - İstanbul Efendisi
C) Kaşıkçılar - Zeyno'nun Oğlu
D) Pembe incili Kaftan - Kahraman
E) Ateş - Eski Hastalık


İlk örnekleri Abdülhak Hamit'te görülen manzum tiyatro tarzında önemli eserler vermiştir. Onun tiyatrolarının genellikle bir tez etrafında yazıldığı görülür. Basit bir kuruluşa sahip olan bu eserler, genellikle teknik bakımdan kusurludur. "Akın, Canavar" adlı tiyatroları ise hem teknik hem de ustalık yönüyle tiyatro repertuvarına dâhil edilecek nitelikteki eserleri arasında yer alır.
19.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C)Orhan Seyfi Orhon
D)Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
E A A C C A B C C  B  B   E   B   C   C   D  C   B  E

 

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi