Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER (ROMAN ve HİKAYE) TESTİ-1


(I) Tanzimat ve Servet-i Funün hikâye ve romanlarında olay ve mekân genellikle İstanbul ile sınırlıdır. (II) Millî Edebiyat dönemindeki hikâye ve romanlarında ise olay ve mekân Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilmiştir. (III)Servet-i Fünûncuların ağır diline karşılık, bu dönemde eserlerin yalın bir dille yazılmasına özen gösterilmiştir.(IV)Halkın yaşamı gözlemci bir tavır ve realist tutumla anlatılmıştır. (V) Bu dönemde olay öyküsünden çok, durum öyküsü yazılmıştır.
1.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


2.Millî Edebiyatın bu isimle adlandırılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu insanın yaşamına yer verilmesi
B) Olayların gerçekçi bir tutumla anlatılması
C) Yalın ve yapmacıksız bir dil kullanılması
D) Her türlü konuya yer verilmesi
E) Hikâyelerin Maupassant tarzına göre yazılması


3.Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in öykülerinden biri değildir?
A) Gizli Mabet
B) Efruz Bey
C) İlk Düşen Ak
D) Falaka
E) Yalnız Efe

…………., Balkan Savaşı’ndan itibaren hikâyelerinde bireysel sorunların yerine millî duygulara yer vermeye başlar, adlı eserinde, hikâyelerinin yanında Avrupa’ya yapmış olduğu geziyle ilgili yazılarına da yer vermiştir. Eserdeki hikâyelerde, özellikle mütareke döneminin neden olduğu olaylar ile I. Dünya Savaşı’nda yenik düşen ulusumuzun toparlanarak kendinden çok üstün güçlere karşı verdiği mücadeleyi anlatır.
4.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Yalnız Efe
B) Halide Edip Adıvar - Dağa Çıkan Kurt
C) Halit Ziya Uşaklıgil - İhtizar
D) Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri
E) Reşat Nuri Güntekin - Sönmüş Yıldızlar

……………, yaşamının son dönemlerini Kalamış, Moda, Bahariye çevrelerinde geçirmiş olmasından dolayı, bu semtlerdeki insanların alafranga yaşamını ve millî değerlerimizden kopukluğunu, mizahi tarzda kaleme aldığı hikâyelerinin malzemesi olarak kullanmıştır. Sanatçının bu yolla oluş¬turduğu hikâyelerinde sosyal sorunları mizaha uygun bir biçimde okuyucusuna aktardığı görülür. Sanatçı, bu hikâyeleriyle bir bakıma I. Dünya Savaşı sonunda Türk toplumunda yaşanan değişimi de yansıtmıştır. Bu hikâyelerinde alışılmış yaşam biçimi ile modern yaşam biçimi arasındaki çatışma, temel çatışma olarak karşımıza çıkar. “Antiseptik, Tos, Havyar” gibi hikâyeleri bu tarza örnek olarak gösterilebilir.
5.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Aka Gündüz
C) Ömer Seyfettin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Refik Halit Karay


6. Millî Edebiyat dönemi öyküsü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal sorunlara yer verilmiştir.
B) Gözleme büyük önem verilmiştir.
C) Çehov tarzı öyküler yazılmıştır.
D) Anadolu insanının yaşamı anlatılmıştır.
E) Bir memleket edebiyatı niteliğine sahip olmuştur.


Reşat Nuri Güntekin, .......adlı romanını önce “İstanbul Kızı" adıyla piyes olarak yazmış ancak sahnelenme imkânı olmadığı için daha sonra romana dönüştürmüştür. Eser dil ve anlatımındaki rahatlık, Anadolu gerçeğine yaklaşımıyla daha sonra yazılan eserlere örnek olmuştur.
7.Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalıkuşu B) Yeşil Gece C) Acımak D) Yaprak Dökümü E) Dudaktan Kalbe


8. Aşağıdakilerden hangisinde Refik Halit Karay'la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sanatçı “Genç Kalemler" hareketine katılmamasına rağmen İstanbul Türkçesini incelikleriyle kullanmıştır.
B) Hikâyelerinde Anadolu'yu kent ve köy gerçeği içinde halkıyla birlikte yansıtmıştır.
C) Eserlerinde çevrenin toplumsal özelliğini belirtmek için gözlemlerden ustaca yararlanmıştır.
D) Çok yönlü bir sanatçı olan yazar, gençlik döneminde “A. Nadir" imzasıyla yayımladığı sosyal eleştirileriyle tanınmıştır.
E) Romanlarında derin analizlere girmeden okuyucuya hitap edebilmeyi bilmiştir.


9. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş mücadelesini konu edinen romanlardan değildir?
A) Ateşten Gömlek B) Sodom ve Gomore C) Yeşil Gece D) Küçük Paşa E) Dikmen Yıldızı


I. Mektup biçiminde yazılan romanda, kocası evlilik dışı ilişkileri alışkanlık hâline getiren, okumuş bir kadının sağlığını yitirerek ölüme sürüklenmesi anlatılmıştır.
II. Cumhuriyet Dönemi gençliğinin ele alındığı romanda Tatar Osman’ın kızı Lale ön plandadır. Romanda yedi üniversite öğrencisi etrafında geleceğin Türkiye’si anlatılmak istenir.
III. Roman İstanbullu bir aydın olan Peyami’nin anı defteri olarak oluşturulmuştur. Eser, edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk romandır.
IV. Milli Mücadele’yi anlatan ikinci roman olan eserde, Öğretmen Aliye’nin Batı Anadolu kasabasında çektiği acılar, Hacı Fettah ve Hüseyin ile çatışması ve Aliye’nin halk tarafından linç edilmesi işlenmiştir.
10.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki Halide Edip romanlarından hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Vurun Kahpeye B) Sinekli Bakkal C) Handan D) Tatarcık E) Ateşten Gömlek


I. Edebiyatımızda tezli ilk öykücümüzdür.
II. Güçlü kadın tipleri oluşturmaya özen göstermiştir.
III. Anadolu yaşantısını romanımıza sokan ilk romancıdır.
IV. “Kirpi" imzasıyla mizah yazıları yazmıştır.
11.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Refik Halit Karay
C) Ömer Seyfettin
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


I. Toplumsal birer yara olan kölelik, cariyelik gibi konularda çözüm getiren bir yaklaşım içinde olunmuştur.
II. Bu dönemde bireysel yaşamdan toplumsal yaşama doğru geniş bir açılım vardır.
III. Özellikle mekân olarak ev içi verilmiş, Batı tarzı yaşamın eve yansımaları gösterilmiştir.
IV. Kişiler iyi ve kötü olarak tek yönlüdür ve iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
V. Romanlarda ağır ve süslü bir dil kullanmanın yanı sıra Fransız cümle yapısı da görülür.
12.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâyesinin özelliklerinden biridir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

I. Mauppassant tekniğini benimseyerek geleneksel hikâye anlayışının ilkelerini başarıyla uygulamıştır.
II. Hikâyeleri için gereken malzemeyi hayatından, gözlemlerinden, halk fıkralarından, destanlardan almıştır.
III. Yergi ve güldürü unsurlarını kullanırken gerçeğe bağlı kalmış, olumlu ve olumsuz tipleri büyük bir başarıyla çizmiştir.
13.Yukarıda özellikleri verilen Millî Edebiyat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ömer Seyfettin
D) Falih Rıfkı Atay
E) Refik Halit Karay


Romana adını veren Ürdün’deki iki şehir, ahlaki çöküntüye uğradığı için Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. İşte Mürareke yıllarının İstanbul’u romanda, bu iki şehirle özdeşleştirilerek anlatılır. Romanda, işgal altındaki İstanbul'un sosyal yaşayışı, işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan çevrelerin ahlak yönünden düşkünlüğü gözler önüne serilir.
14.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir Sürgün
B) Üç İstanbul
C) Sodom ve Gomore
D) Fatih - Harbiye
E) Aganta Burina Burinata


1911 ’de Selanik’te dilde sadeleşme hareketleri bir programa bağlandı. Büyük Türkçü ………. adlı sanatçımızın da sonradan katıldığı Genç Kalemler dergisinde yeni bir hikâyeci, ……. Servet - i Fünun yazarlarından çok farklı bir dille, halk Türkçesiyle hikâyeler yayımlıyordu.
15.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Hamdullah Suphi - Halit Ziya
B) Ziya Gökalp - Ahmet Hikmet
C) Yusuf Akçura - Ahmet Hikmet
D) Ziya Gökalp - Yakup Kadri
E) Ziya Gökalp - Ömer Seyfettin

Eser adını II. Abdülhamit devri İstanbul’unun kenar mahallelerinden birinden alır. Eserin kadın kahramanı Rabia bu mahallede doğup büyür. Mahallenin imamı Rabia’yı eğitip iyi bir hafız yapar, Rabia’yı himaye eden bir paşa ailesinin oğluna piyano dersleri veren İtalyan Peregrini Rabia’ya ilgi duyar. Rabia’nın Kur’an ve mevlüt okumadaki ünü bütün İstanbul’a yayılır. Eser sonraları Rabia (doğu) ile Peregrini (batı) arasında bir kültür mücadelesi hâlini alır.
16.Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
B) Nilgün - Refik Halit Karay
C) Rabia - Halide Nusret Zorlutuna
D) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil
E) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar


Halide Edip Adıvar’ın ……….. adlı yapıtı, İstanbul’un fakir bir mahallesinde yaşananlardan hareketle II. Abdülhamit döneminin şartlarını anlatmaktadır. Romanın kahramanlarından Tevfik, ortaoyunun-da “zenne” rolünü canlandırdığı için “Kız Tevfik” diye anılır. Mahalle imamının kızı Emine, Tevfik’le evlenir. Tevfik ile Eminenin Rabia adında bir kızları olur. Sesi çok güzel olan Rabia hafız olur. Mahalledeki Selim Paşa konağına çağrılır. Konakta Vehbi dededen musiki dersleri alır. Orada Pereg-rini’yi tanır. Peregrini Müslüman olur ve Rabia ile evlenir.
17.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Seviye Talip
B) Sinekli Bakkal
C) Zeyno’nun Oğlu
D) Ateşten Gömlek
E) Akile Hanım Sokağı


18. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar
B) Çağlayanlar - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Balıkesir Muhasebecisi - Reşat Nuri Güntekin
D) Üvey Ana - Aka Gündüz
E) Yezid’in Kızı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açar. Bu olayların etkisiyle sanatın toplumsal işlevine ağırlık vermeye başlar. Daha çok, romancı yönü öne çıkmış, bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele alır. Kiralık Konak’ta Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın toplumumuzdaki sonuçları ve art arda yetişen üç kuşakta yarattığı etkileri anlatır.
19.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

…………., yazarlığının ilk döneminde Fecr-i Âticiler’in “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü paylaştığından bireyci anlayışla makaleler, denemeler, düzyazısal şiirler ve öyküler yazar. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirir. Bireyci sanattan toplumcu sanata geçer. Bu anlayışla yazdığı ilk roman olan ………….. yazar, II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı değer kargaşasını, geleneklerden ve eski yaşam biçiminden ayrılışı, kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler. Romanın başkişisi Hakkı Celis, sanki yazar adına konuşur. O, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, âşık, duygulu bir şair tipi sergilerken; sonradan bilinçlenerek bireyi değil, toplumu önemser.
20.Bu parçada özellikleri anlatılan yazar ve romanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah’ta
B) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek’te
C) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü’nde
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye’de
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak’ta


İlk edebî ürünlerini Servet-i Fünun anlayışına yakın bir anlayışla ortaya koydu. Balkan Savaşı ve
I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Türk toplumu-nun çeşitli dönemlerdeki gerçekliğini sergilemek istediği için bir ikisi dışında yapıtlarında belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyetin, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyetin ilk on yılının, Bir Sürgün II. Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. Yazar 1920’lerden sonra iyimser bir devrimci görünümündeyken, sonra umutlarını yitirerek romancılığını devrimci yönde kullanmaktan vazgeçmiştir.
21.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Haşim


I. Hikâyelerini Türk Yurdu, Yeni Turan ve Genç Kalemler gibi dergilerde yayımlamıştır.
II. Modern Türk hikâyesinin kurucusu olan sanatçı, eserlerinde gerçekçi betimlemelere yer vermiştir.
III. Hikâyelerinin konusunu tarihten, çocukluk hatıralarından ve günlük hayattan almıştır.
22. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir?
A) Yalnız Efe
B) Tanrı Misafiri
C) Yüksek Ökçeler
D) Gizli Mabet
E) İlk Düşen Ak

I. Tarihsel ve toplumsal olayların her birini bir romanında anlatmıştır.
II. Tanzimat’tan başlayıp Atatürk Türkiye’sine kadar olan evreyi bir roman zinciri içerisinde vermiştir.
III. Sanat hayatına Fecr-i Ati topluluğunda başlamış sonradan Milli edebiyat topluluğu içinde yer almıştır.
IV. Eserlerinde realizm akımından ve gözlem yeteneğinden yararlanmıştır.
V. İlk dönem romanlarında kadının toplumdaki yerini belirlemeye çalışmış; son dönem romanlarını gelenek, görenekler üzerine temellendirmiştir.
23.Numaralanmış yargılardan hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Ahmet Celal
II. Feride
III. Naim Efendi
IV. Rabia
V. Ahmet Cemil
VI. İflahsızın Yusuf
24.Numaralanmış kahramanlardan hangileri Millî Edebiyat Dönemi romanlarından herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) V. ve VI.


I. Vurun Kahpeye
II. Yaban
III. Ateşten Gömlek
25.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış eserlerin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni işlemeleri
B) Realizm etkisinde gözlemci bir anlayışla oluşturulmaları
C) Memleketçi bir anlayışla kaleme alınmaları
D) Aynı sanatçıya ait olmaları
E) Roman türünde yazılmaları


Romanlarında ilk önce aşk temasını, kadın psikolojisini irdeler. Sonradan memleket konularına yönelir. Romanlarında çizdiği kadın tipleriyle dikkat çeker. Bu kadınlar, idealize edilmiş güçlü kişiliklere sahiptir. Ayrıca yazar, ateşli konuşmalarıyla Millî Mücadele’ye destek verir.
26.Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Emin Yurdakul


İlk öykülerinden başlayarak Maupassant tarzı öykü tekniğini uygular. Başı sonu belli bu öyküler, genellikle şaşırtıcı bir şekilde biter. Yazar, öykülerinde daha çok, okurdaki “ızdırap” duygusunu ortaya çıkaracak konuları ele alır. Bir roman planı sezdiren öykülerinde düğüm bölümleri okurda güçlü bir merak duygusu uyandırır. Yazar, öykülerinden bazılarını “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitapta toplar.
27.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aka Gündüz
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay

İlk önce “İstanbul Kızı” adıyla dört perdelik bir oyun olarak yayımlanan eser, daha sonra romana çevrilmiştir. Yazar, bu romanında idealist bir öğretmen olan Feride’nin kişiliğinde, yeni bir kadın tipi oluşturmak ister. İstanbullu genç bir kız olan Feride’nin, Anadolu’nun farklı yerlerinde öğretmenlik yapması Cumhuriyet kızlarını öğretmenliğe özendirmiştir. Günlük konuşma diliyle yazılan eser, Anadolu’yu bilinçli bir şekilde ele alan ilk romanlardandır.
28.Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
B) Yezidin Kızı - Refik Halit Karay
C) Handan - Halide Edip Adıvar
D) Kadınlar Vaizi - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Roman, hikâye, tiyatro, hatıra, mensur şiir, monografi alanlarında eser veren………, daha çok, romancılığıyla ünlenmiştir. Romanlarında tip ve karakter yaratmada başarılı olan yazar, olaylara realist bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Romanlarında toplumun çürüyen, yozlaşan, millî bünyeyi kemiren yönlerine neşter vurmaktan çekinmez. “Nur Baba” böyle bir romandır. Yazar, artık işlevini yitiren Bektaşi tekkelerinin iç yüzünü, yozlaşmış hâlini, bu romanında gözler önüne serer.
29.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


30. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tamamı Kurtuluş Savaşı günlerini anlatan romanlardır?
A) Yaban, Ateşten Gömlek, Küçük Ağa
B) Çalıkuşu, Sinekli Bakkal, Akşam Güneşi
C) Esir Şehrin İnsanları, Sodom ve Gomore, Beyaz Kale
D) Kiralık Konak, Yaban, Akşam Güneşi
E) İnce Memed, Devlet Ana, Ekmek Kavgası


Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde hemen her konuya
rastlamak mümkündür. Çocukluğundan bahsettiği
Falaka, savaşın acılarını anlattığı Beyaz Lale,
I                                                  II
Jöntürkleri eleştirdiği Diyet, tarihî bir olaydan esindi

                              III

lenerek yazdığı Başını Vermeyen Şehit, kahra-
                                   IV
manlık konularını işleyen Yalnız Efe bunlardan ba-
                                           V
zılarıdır.
31.Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bildi yanlışlığı vardır?
A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V.


32. Aşağıdakilerden hangisi, Halide Edip Adıvar’a ait değildir?
A) Dağa Çıkan Kurt
B) Tanrı Dağı Misafiri
C) Mor Salkımlı Ev
D) Akşam Güneşi
E) Türk’ün Ateşle İmtihanı


İttihat ve Terakki sürgünü olarak önce Sinop’a, sonra Ankara, Çorum ve Bilecik’e gönderildi. “Memleket Hikâyeleri” adlı eseriyle (1919) edebiyatımıza değişik bir hava getirdi. Konuları İstanbul dışından alınmış bu hikâyelerde yazar, o dönemde kimsede bulunmayan doğal ve etkili bir anlatım ortaya koydu.
33.Bu yazarımız, Fecr-i Âtî topluluğuna katılışını, sonradan mizah yazılarına konu etti. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Falih Rıfkı Atay
C) Refik Halit Karay
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E A B B C C A D C B   E   B   C   C  E  E   B   E  E   E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
B   B   E   E   D   C  E  A   E  A    C  B  C

 

İLGİLİ İÇERİK

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi