Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

1. Sohbet türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Bilimsel konularda yazılır.
B) Düşünceler belgeleriyle verilir.
C) Okur ele alınan konuya inandırılmaya çalışılır.
D) Anlatım, konuşma diline yakındır.
E) Yazar, düşüncelerini kendisiyle konuşur gibi anlatır.

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünde bir eser değildir?
A) Şehir Mektupları B) Bize Göre C) Muharrir Bu Ya D) Eski Saat E) Göl Saatleri

………… yazarlığı, kelebeğin yaşamına çok benzer. Kelebek gibi renkli, parlak, göze çarpan bir şeydir; ama yine kelebek gibi yaşamı, ancak bir günlüktür. Bu türde yazar, kendi köşesinde güncel, siyasal ve toplumsal olaylara ilişkin bir sorunu ele alarak bunları belgelere bağlamak-sızın, ayrıntıya inmeksizin kendi görüşleri ve düşünceleri doğrultusunda açıklayıp yorumlar. Konular güncel olduğu için de bu yazıların ömrü çok kısadır.
3.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eleştiri B) Fıkra C) Makale D) Biyografi E) Anı

Bir cemiyette ahlak âdetlerinin ne suretle değiştiğini kelimelerin değişiminde görmeli. Üstat kelimesinin son senelerde aldığı mana, bu bakımdan küçük bir incelemeye değer. Eskiden “üstat” herkesçe tasdik edilmiş ehliyetlere verilen büyük bir payenin ismiydi. Üstat Ekrem, edebî mertebede bir Dahi-i Azam’ın arkasından gelirdi. Son senelerde, maddi hayat zevkinin istila edici bir şekil almasıyla, üstat kelimesinin de yavaş yavaş itibardan düştüğü görülür. Bizde bu kelime şimdi yarı yarıya küçümseme ve alayı içine alan bir garip şaka lafzıdır.
4.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Eleştiri B) Gezi yazısı C) Deneme D) Sohbet E) Fıkra

5. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ziya Osman Saba - Kulaktan Kulağa
B) Ahmet Rasim - Eşkâl-i Zaman
C) Refik Halit Karay - Bir Avuç Saçma
D) Falih Rıfkı Atay - Pazar Konuşmaları
E) Refik Halit Karay - Ay Peşinde

I. Trakya ve Anadolu halkının Balkan Savaşı’ndan beri kıtlıktan, seferlerden, eşkıyadan çekmediği kalmamıştır. Mustafa Kemal, halk yığınları hareketsizliğinin millet için iyi yorumlanmayacağını çok iyi bilmektedir. Bunun için asker, sivil her yöneticiye halkı uyarma görevini verir. Kırıkkale’den gelen rapora göre Balkan Savaşı bölgeyi çok sarsmıştır. Eşraf çekingendir. Fedakârlık beklenemez. Halk teşkilatsız, duygusuz, kaygısız ve silâhsızdır.

II. Falcılar, Süleymaniye Camii’nin karşısındaki duvar dibine dizilirlerdi. Önlerine kâh bir çuval kâh bir beyaz bez yayarlar, bütün mukadderat-ı beşere bütün serâir-i vücuda vâkıf olan bir insanın vakar ve gururuyla şüpheli bir ekmek parası beklerlerdi. Önlerinden geçen hamallar, nefercikler, taşralılar, arada sırada süslü hanımlar, beyler onların, kim bilir belki de müdakkik nazarları önüne açılmış sahaif-i tecarib idi.
6.Birincisi Millî Edebiyat, ikincisi Servet-i Fünûn döneminden alman bu iki metin için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Birinci metinde sohbet, ikinci metinde fıkra yazı türünün özellikleri ağır basmaktadır.
B) Her iki metinin teması ortaktır.
C) Her iki metin de devrin sosyal koşullarından izler taşımaktadır.
D) Her iki metinde işlenen temalar günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.
E) Her iki metin de yalın bir dille yazılmıştır.

Şiir resullerin sözü gibi, muhtelif tefsirata müsait bir vüsat ve şümulü haiz olmalı. Bir şiirin manası diğer bir mana olmaya müsait oldukça, her okuyan ona kendi hayatının da manasını izafe eder ve bu süretle şiir şairlerle insanlar arasında müşterek bir teessür lisanı olmak payesini ihraz edebilir. En zengin, en derin ve en müessir şiir, herkesin istediği tarzda anlayacağı ve binaenaleyh namütenahi hassasiyetleri istiap edecek bir vüsati olandır.
7.Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir makaleden alındığı
B) Öğreticiliğin amaçlandığı
C) Şiirde anlam aranmayacağı görüşünün savunulduğu
D) Dil ve anlatımında Millî Edebiyat dönemine özgü nitelikler taşıdığı
E) Süslü ve sanatlı bir dil kullanıldığı

8. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi’nin başlıca niteliklerinden biri değildir?
A) Millî kaynaklara dönülerek Türk tarihi ve gelenekleri yeniden canlandırılmıştır.
B) Konuşma dilini yazı dili hâline dönüştürme çabası birçok sanatçı tarafından kabul görmüştür.
C) Ülke sorunları ve halkın yaşamı edebiyata yansıtılmıştır.
D) Tanzimat ve Servet-i Fünûn’da olduğu gibi Osmanlıca yazı dili olarak kabul edilmiştir.
E) Akımı benimseyen sanatçılar eserlerini sade bir dille yazmaya başlamıştır.

I. Grup                II. Grup
I. Türk Ocağı           Dergi
II. Yeni Lisan           Makale
III. II. Meşrutiyet     Gazete
IV. Balkan Savaşları  Bağımsızlık
V. İttihat ve Terakki  Parti
9.Yukarıda I. grupta verilenlerden hangisi, karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. "Sanat için sanat" anlayışıyla eser verme
II. Anlatımda gerçekçiliği benimseme
III. Süssüz, sanatsız ve açık bir dil kullanma
IV. Anadolu halkını ve coğrafyasını eserlere konu edinme
V. Memleket sorunlarına eğilme, toplumu yansıtma
10.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Millî Edebiyat hareketi için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Millî Edebiyat hareketi içinde yer almamıştır?
A) Cenap Şahabettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Halide Edip Adıvar

Yaşadığı devrin İstanbul’unu, mesire yerlerini, insanları, insanların yaşayış tarzını, alışkanlıklarını, giyim-kuşamlarını, dünya görüşlerini gözleme dayalı olarak bütün ayrıntılarıyla anlatan sanatçı; gözlem, araştırma ve incelemeye dayalı yazılarıyla Türkçenin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Çok değişik konu ve türlerde eserler veren sanatçının, roman ve hikâyeleri teknik yönden zayıftır. Sanat yaşamını bağımsız bir biçimde sürdüren sanatçı, Türk edebiyatında fıkra türünün önemli temsilcisidir.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ahmet Rasim - Şehir Mektupları
B) Ahmet Haşim - Bize Göre
C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyat Tarihi
D) Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol
E) Refik Halit Karay - Kirpinin Dedikleri


13 ve 14. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplandırılacaktır.

Sanat yaşamına Fecriati Topluluğunda başlayan sanatçı, Milli Edebiyat Döneminin önemli hikâye ve roman yazarlarındandır. Hikâye ve romanın yanında mensur şiir, makale, anı, fıkra, sohbet, tiyatro türlerinde de eserler vermiştir. Hiciv ve mizah sahasında da kalem oynatan sanatçı, “Kalem” ve “Cem” mizah dergilerinde “Kirpi” takma ismiyle yazılar yazmıştır.

13. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Aka Gündüz
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

14. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Guguklu Saat
B) Agop Paşa’nın Hatıratı
C) Bir Avuç Saçma
D) Deli
E) Eşkâl-i Zaman

Eser                       Sanatçı              Tür
I. ……..                   Vatan Yolunda      Anı
II. Ömer Seyfettin     ………..              Makale
III. HamdullahSuphi Dağ Yolu            …….

15. Yukarıda verilen sanatçı, eser, tür eşleştirmesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar - Genç Kalemler - Gezi Yazısı
B) Yakup Kadri - Yeni Lisan - Söylev
C) Reşat Nuri - Türk Saz Şairleri Antolojisi - Mektup
D) Refik Halit Karay - Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Beyle Münakaşalarım - Eleştiri
E) Ahmet Rasim - Muharrir Bu Ya - Deneme


I. Millî edebiyat hareketine katıldıktan sonra sanatsal içerikli eserlerden ziyade bilimsel eserler yazmış, modern yöntemler kullanarak Avrupai tarzda edebiyat tarihçiliğinin temellerini atmıştır.
II. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’ye destek vermiş, “Üç Tarzı Siyaset" makalesini yazmıştır.
III. Türkiye’de ilk büyük sosyolog kabul edilmiş, Türkçülük akımını sistemleştirerek, Millî edebiyatın fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur.
IV. Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesi, büyük ses getirmiş ve bu makale Millî edebiyatın başlangıç bildirisi olmuştur.
16.Yukarıdaki numaralı cümlelerde hangi yazarın özelliklerinden söz edilmemiştir?
A) Ziya Gökalp
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Ömer Seyfettin
E) Yusuf Akçura

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ömer Seyfettin’in yazdığı ama altına imzasını atmadığı, yazarı bir soru işaretiyle (?) belirtilen “Yeni Lisan" makalesi, Millî edebiyat hareketinin bildirisi niteliğindedir.
B) Millî Edebiyat Dönemi’nde Genç Kalemler’den sonra Millî edebiyat taraftarlarının yayın organı, Türk Ocağı’nın çıkardığı Bilgi Mecmuası dergisi olur.
C) Öğretici metinlerde Ziya Gökalp, İslamiyet öncesi; İslamiyet Dönemi ve Batılılaşmak üzerine yazmıştır.
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, fıkra türündeki yazılarını "Ergenekon" (İstiklâl Harbi Yazıları) adlı eserinde toplamıştır.
E) Ali Canip Yöntem, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Be-yatlı gibi isimler öğretici metinler kaleme almışlardır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?
A) Edebiyat Araştırmaları
B) Divan Edebiyatı Antolojisi
C) Türk Saz Şairleri
D) Eğil Dağlar
E) Türk Edebiyatı Tarihi

Türkçülük düşüncesinin ilkelerini tespit etmiş ve bunu ilk kez bir sisteme bağlamıştır. Türkçülük “Türk milletini yükseltmektir." düşüncesiyle hareket etmiş, hayatını ve sanatını Türk milliyetçiliğine adamıştır. İlk başta bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı hedefleyen “Turancılık" görüşünü savunurken daha sonra “Türkiye Türkçülüğü" görüşünü savunmuştur. Toplumsal anlayışını Emile Durkheim’in teorik temellerini kurduğu “dayanışmacılık" üzerinden şekillendirmiş, çıkardığı “Küçük Mecmua" adlı dergide Kurtuluş Savaşı’nı desteklemiştir.
19.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Yusuf Akçura
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Ziya Gökalp

Yazar                          Eser
I. Falih Rıfkı Atay          Çankaya
II. Ahmet Rasim           Gecelerim
III. Ziya Gökalp           Malta Mektupları
IV. Refik Hal it Karay      Tanıdıklarım
V. Halit Fahri Ozansoy      Muharrir, Şair, Edip
20.Numaralandırılmış yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I. ........adlı şiir kitabında İslamcılık ve Osmanlıcılık fikrinin Osmanlıyı kurtarmayacağını düşünerek Türkçülük esasına dayalı bir devletin planlarını ve yapmak istediği yenilikleri anlatır.
II. ........adlı şiir kitabında milletin geleceği olarak gördüğü çocuklar için manzum ve mensur masallara, hikâyelere yer vermiştir; Millî edebiyatın bu kaynaklardan beslenmesine yardımcı olmuştur.
III. ...........adlı inceleme kitabında din, dil, ahlak, siyaset, iktisat, felsefe, hukuk gibi alanlarda Türkçülüğün hedeflerini ortaya koymuştur.
IV. ............ adlı eserinde İslam inancıyla yoğrulan Türk kültürünün çağdaş uygarlıkla özdeşleşmesi için sentez yapmaya çalışmıştır. Türk toplumunun Batı’nın teknolojik ve bilimsel unsurlarıyla destekleyerek gelişmesini hedeflemiştir.
21.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde Ziya Gökalp’in eserleriyle ilgili verilen bilgilerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Yeni Hayat
B) Altın Işık
C) Türkçülüğün Esasları
D) Türk Medeniyet Tarihi
E) Türkleşmek - İslamlaşmak – Muasırlaşmak

Türk edebiyatı tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, Türk dili, Türk sanatı ve müziği alanlarında incelemeler yaparak eserler vermiştir. Yaptığı edebiyat tarihi çalışmalarıyla birçok sanatçıyı bilim dünyasına kazandırmıştır. Bilimsel tarihçiliğin ilk örneklerini veren sanatçı, çeşitli uygarlıkların etkisinde kaldıkları için farklılık gösteren Türk boylarının edebiyatlarını bir bütün olarak ele almıştır.
22.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Yusuf Akçura
D) Ziya Gökalp
E) Ömer Seyfettin

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 D E B E A C D D C A  A  A   A   E   B   B   B   D  D  E   D  A

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi