Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

……., Millî Edebiyat akımının etkin olduğu yıllarda halkın yaşayışını, örf ve âdetlerini, kültür değerlerini yansıtan manzum hikâyeler yazmıştır.
1.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Ahmet Haşim
C) Ziya Gökalp
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy


İşte karşımda bizim yâr-ı kadîmin yurdu.
Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu.
Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip
Sarkıtılmış olacak, bir onu bulsam da çekip
Açıversem... İyi amma kapı zâten aralık...
Gâlibâ bir çıkan olmuş... Neme lâzım, artık
Girerim ben diyerek kendimi attım içeri,
Ayağımdan çıkarıp lâstiği geçtim ileri.
Sağa döndüm, azıcık gitmeden üç beş basamak
Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak!
Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini,
Aralarken kulağım duydu fakîrin sesini:

- Nerde kaldın? Beni hiç yoklamadın evlâdım!
Haklısın, bende kabâhat ki haber yollamadım.
Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun...
Hele dinlen azıcık anlaşılan yorgunsun.
Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın...
Üşüyorsan eşiver mangalı, eş eş de ısın.
2.“Seyfi Baba” adlı şiirden alınan bu dizelerden yola çıkılarak Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
B) Manzumeler yazmıştır.
C) Şiirlerinde günlük konuşma dilini kullanmıştır.
D) Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır.
E) Şiirde diyalog yönteminden yararlanmıştır.


I. Halkın yaşamını, kültür değerlerini, sosyal sorunlarını konu alan manzumeler yazmıştır. (Tevfik Fikret)
II. Şiiri, düşüncelerini iletmede bir araç olarak kabul eder. (Ziya Gökalp)
III. Sembolizmden etkilenen şair, dil ve biçimi önemsemiş ve saf şiirin gelişmesine katkı sağlamıştır. (Ahmet Haşim)
IV. Şiiri düzyazıya yaklaştırmada başarı gösteren şair, aruzu kullanmakla birlikte heceyle çocuk şiirleri de yazmıştır. (Mehmet Akif Ersoy)
V. Beş Hececiler arasında yer almış, şiirin yanında roman ve oyunlar da yazmıştır. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
3.Yukarıda bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış cümlelerde ayraç içinde verilen isimlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.


I. Yatılı bir okulda rahatsızlanan küçük bir çocuğun ızdırabını ve ölümünü anlatır.
II. İstanbul’daki batakhaneleri, burada yaşananları ve diyalogları inandırıcı bir biçimde anlatır.
III. Miskinler yuvası haline gelen kahveleri ve buradaki tembel insanları yansıtır.
IV. İslam dinini yanlış anlayan kaba ve merhametsiz bir adamı tasvir eder.
4.Numaralanmış cümlelerde Mehmet Akif’in şiirlerinden hangisi ile ilgili açıklamaya yer verilmemiştir?
A) Köse İmam
B) Mahalle Kahvesi
C) Hasta Çocuk
D) Meyhane
E) Küfe


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içerisinde verilen kavram getirilirse bilgi yanlışı meydana gelir?
A) Eserlerinde …………bir amaç güden Mehmet Akif’in şiirlerinde dil genellikle göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır, (didaktik)
B) Her türlü duygu, düşünce ve olayı şiirleştirebilen Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri ……….. özelliği göstermektedir. (mensur şiir)
C) Süslü ve sanatlı bir anlatımın peşinde olmayan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde ………sıklıkla yer vermiştir. (gözlemlerine)
D) Mehmet Akif Ersoy, ………….. dışındaki tüm şiirlerini-Safahat şiir kitabında bir araya getirmiştir. (İstiklal | Marşı)
E) Dönemin fikir ortamında ……….. savunan sanatçı, Sebilürreşat ve Sıratımüstakim gibi dergileri çıkarmıştır. (İslamcılık düşüncesini)


I. Bülbül
II. Küfe
III. Mahalle Kahvesi
IV. Han-ı Yağma
V. Seyfi Baba
6.Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’a ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmak
II. Realist ve natüralist bir gözlemci gibi toplumda gördüklerini şiirleştirmek
III. Nazmı nesre yaklaştırmak
IV. Herhangi bir topluluğa bağlı kalmadan bağımsız bir sanat anlayışı oluşturmak
V. Türk şiirinde yenilik yaparak şiirin Batılı bir nitelik kazanmasında etkin rol oynamak
7.Yukarıda verilenlerden hangisi Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’in ortak özelliğidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


8.Aşağıdaki yargılardan hangisi Mehmet Akif Ersoy’un sanat ve şiir konusundaki görüşlerini yansıtmaz?
A) Şiir, her şeyden önce bir gönül işidir.
B) Sanatın eğlence adına peşinden koşmak yanlıştır.
C) Diğer sanatlar gibi edebiyat da insana ve onun geleceğine hizmet etmelidir.
D) Sağlıklı bir eleştirinin yapılması, eleştirmenin sağlam bir kafa ve yüreğe sahip olmasına bağlıdır.
E) Tercüme eserler, kimin yaptığı önemli olmaksızın, dilimizi zenginleştirmekte ve edebî zevkimizi yükseltmektedir.


9.Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, hece ölçüsüyle hiç şiir yazmamıştır?
A) Ahmet Haşim - Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy - Tevfik Fikret
C) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim
D) Yahya Kemal Beyatlı - Ahmet Haşim
E) Cenap Şahabettin - Yahya Kemal Beyatlı


Millî Edebiyat döneminde ürün veren şairlerden……, halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler kaleme alırken, ………, saf (öz) şiiri geliştirmek için çalışmıştır. Bu dönemde, daha önce Fecr-i Âti topluğu içinde yer alan………. de saf (öz) şiir yazan bir başka şairdir.
10.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim - Yahya Kemal Beyatlı - Mehmet Akif Ersoy
B) Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı - Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı - Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim - Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Gökalp


Geçen akşam eve geldim. Dediler:
- Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
- Nesi varmış acaba?
- Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
- Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin... Nerde sopam? Kız çabuk ol!

Gecikirsem kalırım beklemeyin...

Zîrâ yol Hem uzun, hem de bataktır...
- Daha a’lâ, kalınız
Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
11.Mehmet Akif’in “Seyfi Baba” adlı şiirinden alınan bu dizelerden hareketle sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Manzum hikâyeler yazdığı
B) Aruz ölçüsünü sokak diline ustalıkla uyguladığı
C) Sanatın sanat için yapılması gerektiğine inandığı
D) Şiirde karşılıklı konuşma yönteminden yararlandığı
E) Gündelik konuşma dilinin sıcaklığını şiirlerine yansıttığı


Şiirlerinde betimleme, hitap, karşılıklı konuşma gibi anlatım yollarını başarıyla kullanmıştır. Özellikle karşılıklı konuşma yöntemi, onun şiirlerinin en önde gelen özelliklerinden biridir. İç ahenk, daha çok lirik şiirlerinde görünür. Fazla mecaz kullanmaktan kaçınmıştır. Ülkenin sosyal meselelerini, tanık olduğu elem verici olayları ve çilekeş Anadolu insanlarının hâlini sık sık şiirlerine konu edinmiştir. Duygu ve düşüncelerini samimi ifadesiyle dile getirmiş, çare için çeşitli teklifler öne sürmüştür. Milletini ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebî bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şairidir. İstiklâl Marşı şairi olması hiç kuşku yok ki ona ayrı bir yer kazandırmıştır.
12.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Yahya Kemal C) Ahmet Haşim D) Mehmet Âkif E) Cenap Şahabettin


(I) Tanzimat edebiyatı 1860’ta başlar. (II) Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza Batı’dan makale, eleştiri, inceleme gibi yeni türler girer. (III) Eserlerde günlük yaşam ve toplumsal temalar işlenmeye başlanır. (IV) Özellikle birinci dönem sanatçılar, edebiyat yolu ile halkı uyandırıp yükseltmek amacını taşır. (V) Bunun için de şairler, çoğunluk hece ölçüsüyle koşma ve türkü nazım şekilleriyle şiirler yazarlar.
13.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


14 Aşağıdakilerin hangisinde Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) “Safahat” adı altında toplanan şiirleri yedi bölümden oluşmuştur.
B) Gözleme yer verdiği şiirlerinde toplumsal konuları, halkın dert ve sıkıntılarını işlemiştir.
C) İstiklal Marşı’nı yazarak millete armağan etmiştir.
D) Dilin sadeleşmesini istediği için şiirlerini sade bir Türkçe ve hece vezni ile yazmıştır.
E) Öğretici, öğüt verici, dinî lirizmi öne çıkaran şiirler yazmıştır.


Türk şiirinin biçim ve içerik yönünden yenileşmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Ölen karısı Fatma Hanım için yazdığı “Makber” şiiri yazıldığı dönemde çok ses getirmiş, daha sonra bestelenmiştir. Şiirinin ana konuları; sevgi, doğa, ölüm, metafizik ve günlük yaşamdır. Sanat için sanat anlayışıyla bireysel konuları işlemiştir. Duygu ve hayal zenginliği onu şiirimizin en lirik şairlerinden biri yapmıştır. Pastoral şiirin Türk edebiyatındaki ilk örneğini “Sahra” adlı eseriyle vermiştir.
15.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Muallim Naci
C) İbrahim Şinasi
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Şemsettin Sami


16. Romantizm akımını benimseyen sanatçılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konularını tarihten ya da günlük olaylardan almışlardır.
B) Eserlerinde duygu ve hayallere geniş yer vermişlerdir.
C) Eserlerinde kişiliklerini gizlememişlerdir.
D) Eserlerinde kaba ve çirkin sözlere yer vermemişlerdir.
E) Edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişlerdir.


17. Tanzimat Dönemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Batı edebiyatından, özellikle Fransız edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır.
B) Şiirde romantizmin etkisinde kalınmıştır.
C) “Hak, adalet, vatan, millet vb.” yeni konular işlenmiştir.
D) Romanlarda mekân olarak Anadolu kullanılmıştır.
E) Biçim olarak, divan şiiri geleneği I. dönem sanatçılarında devam etmiştir.


Şiir, sessiz bir şarkıdır. Şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. Sözcüğün anlam değerinden çok, müzikal değeri önemlidir. Şiirde anlam kapalı olmalıdır ve herkes şiire kendince bir yorum getirebilmelidir. Durgun sular, ay ışığı, alacakaranlık, tan ağartısı, perdede gezinen gölgeler ve ölüm şiir için başlıca temalardır. Lirizm, şiirin en önemli öğesidir.
18.Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla şiir yazan şairlerden biri değildir?
A) Rimbaud
B) Verlaine
C) Mallarme
D) Baudelaire
E) Lamartine


19.Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ziya Paşa
C) Ahmet Haşim - Mehmet Âkif Ersoy
D) Mehmet Âkif Ersoy - Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa - Ahmet Haşim


20.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Mehmet Âkif, istiklal Marşı’nı, şiirlerini topladığı “Safahat” adlı kitabına almamıştır.
B) Ahmet Haşim, şiirin sözden ziyade musikiye yakın olmasını isteyerek sembolizme yakın bir şiir görüşünü savunur.
C) Halit Ziya, dilde sadeleşme gerçekleşince kendi yapıtlarını sadeleştirmiştir.
D) Süleyman Nazif, vatan konusuna düşkünlüğü yönünden Namık Kemal’in yolundan gitmiştir.
E) Yahya Kemal, divan şiirinin yok olmaması için çaba göstermiş, şiirlerini divan şiir geleneğine tam anlamıyla uyarak yazmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E D B E B D C E C  B   C   D  E  D   A   D   D   E   D  E

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi