Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Mehmet Emin Yurdakul’un ortak özelliğidir?
A) Şiirden çok, nesir alanında eser vermeleri
B) Hikâye türünün seçkin örneklerini vermeleri
C) Birinci Yeni şiir hareketine bağlı olmaları
D) Türkçülük hareketinde önlerde yer almaları
E) Genç Kalemler hareketinin kurucusu olmaları


Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermâye
Sanatında yol gösteren ilimle fen Türkündür
Hirfetleri birbirini dâim eder himâye
Tersâneler, fabrikalar, vapur, tren Türkündür
Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın
2.Bu şiirin şairi, aşağıdaki düşünce akımlarının hangisinden etkilenmiş olabilir?
A) Osmanlıcılık B) Batıcılık C) Türkçülük D) İslamcılık E) Halkçılık


Meşrutiyet’in ilanından sonra hem Müslüman topluluklar hem azınlıklar Osmanlıdan yavaş yavaş kopar ve bunlar bağımsızlıklarını ilan ederler. Bu durum……. akımının yayılmasında, gelişmesinde etkili olur. Temelinde ulusal değerlere yönelme olan bu akım, kısa süre içinde edebiyatta da varlığını gösterir ve……… hareketi doğar.
3.Bu parçada hakkınca bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık - Tanzimat
B) İslamcılık - Millî Edebiyat
C) Halkçılık - Beş Hececiler
D) Türkçülük - Millî Edebiyat
E) Batıcılık - Servet-i Fünûn


I. Temeli 1911 yılında Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar tarafından atılmıştır.
II. Dilde sadeleşme hareketinden doğmuştur.
III. Biçim ve içerikte ulusal değerlere yönelme amaçlanmıştır.
IV. Türkçülük düşüncesinden beslenen bir edebî harekettir.
4.Yukarıda özellikleri verilen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Millî Edebiyat
C) Fecr-i Âti
D) Yedi Meşale
E) Edebiyat-ı Cedîde


I. Dili sadeleştirmek, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak
II. Kurtuluş Savaşı’nı ve dönemin siyasi ve sosyal ortamını yansıtmak
III. Şiirde halk edebiyatını örnek almak
IV. Edebiyatımızı Batı seviyesine çıkarmak
V. Sanata ve edebiyata Batılı bir nitelik kazandırmak
5.Milli Edebiyat hareketinin oluşmasına etki eden asıl unsur ve amaç numaralanmış yargılardan hangisidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yerlere ayraç içerisindeki yargı getirilirse bilgi yanlışı meydana gelir?
A) Tanzimat Dönemi’nden Şemsettin Sami, ……. gibi edebiyatçıların Türk kültürü ve dili üzerine yaptıkları çalışmalar Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları için kaynak oluşturmuştur. (Ahmet Vefik Paşa)
B) 1911 ‘de Genç Kalemler dergisi etrafında bir araya gelen edebiyatçılar, ……. gerektiğini duyurdular, (halkla edebiyat arasındaki kopukluğu gidermek)
C) Millî Edebiyat, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’in çabalarına Türkçü sosyolog……… katılmasıyla düşünsel yönden de tamamlanır ve daha çok y aydının ilgisini çeker. (Mehmet Fuat Köprülü’nün)
D) Meşrutiyet yıllarında Türkçülük akımı doğrultusunda eser veren Mehmet Emin Yurdakul, başta………… olmak üzere bütün eserleriyle Millî Edebiyatçıların yolunu açmıştır. (Cenge Giderken)
E) Milli Edebiyat şairleri,…………. düşüncesiyle halk şiirini örnek almışlar; heceyle sade dille dörtlük nazım birimiyle şiirler yazmışlardır, (ulusal kaynaklara dönme)


1912’de dağılmaya başlayan Fecr-i Ati edebiyatından Refik Halit Karay ve…….. gibi sanatçıların da Millî edebiyata katılmasıyla bu hareket daha da güçlenmiş ve amacını gerçekleştirme yolunda hızlı bir ivme kazanmıştır.
7.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Ali Canip Yöntem
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Mehmet Fuat Köprülü
E) Mehmet Emin Yurdakul


8.Aşağıdakilerden hangisini Milli edebiyatın oluşmasını etkileyen unsurlar arasında gösterilemez?
A) Türkçülük akımı
B) Mehmet Emin Yurdakul’un “Cenge Giderken" şiiri
C) “Yeni Lisan” makalesi
D) Edebiyatı Batılı edebiyatlar seviyesine yükseltmek anlayışı
E) Edebiyatla halk arasındaki kopukluğu gidermek düşüncesi


9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen düşünce akımıyla örtüşmez?
A) Bu akımın yayın organı olan içtihat dergisi Dr. Abdullah Cevdet tarafından çıkarılır ve dergide savunulan görüşlerin bir kısmı Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilir. (Batıcılık)
B) Özellikle 1908’den sonra edebiyat alanında da görülen bu düşünce büyük oranda Mehmet Akif’in şiirlerinde kendini hissettirir. (Osmanlıcılık)
C) II. Abdülhamit döneminde öne sürülen bu düşünceyle Balkanlardaki "Panislavizm" etkisiz hâle getirilmek istenmiştir. (İslamcılık)
D) Devletin tek merkezden yönetilmesi ilkesine dayanan görüşte, bireysel ve liberal yenilikler söz konusudur. (Ademî merkeziyetçilik)
E) Bütün Türk kavimlerinin büyük bir Türk birliği oluşturması ve Osmanlı Türklerinin önderliğinde siyasi bir birlik kurması söz konusudur. (Turancılık)


10. Aşağıdaki dergilerden hangisi "Türkçülük" düşüncesinin yayın organlarından biri değildir?
A) Türk Derneği B) Halka Doğru C) Muhbir D) Genç Kalemler E) Yeni Mecmua


Aruz sizin olsun, hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyi sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
11.Yukarıdaki dizeler aşağıdaki hangi düşünce akımını benimseyen şaire ait olabilir?
A) Türkçülük B) Osmanlıcılık C) Batıcılık D) Ademî Merkeziyetçilik E) İslamcılık


12. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan makalesinde öne sürülen görüşlerden biri değildir?
A) Arapça ve Farsça gramer kurallarına göre yapılan tamlamalar kullanılmamalı
B) Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçen sözcükler Türkçedeki kullanımlarına göre değerlendirilmeli
C) Arapça ve Farsça terimlerin kullanması bir ihtiyaç ise o terimler dilimizden atılmamalı
D) Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınarak dilimizin zenginleşmesi sağlanmalı
E) Konuşma ve yazmadaki ikiliği ortadan kaldırmak için İstanbul Türkçesi esas alınmalı


13. Aşağıdakilerden hangisinde Türkçülük akımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türk birliği ilkesiyle hareket edip dünyadaki bütün Türkleri millî bir duygu etrafında tek çatı altında toplamayı amaçlayan siyasi bir akımdır.
B) Balkan ulusların hatta Arapların Osmanlıdan ayrılma hareketleri, ülkede millî bir bilincin oluşmasında etkili olmuştur.
C) Tanzimat Dönemi’nde bazı sanatçıların, Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki tarihi ve kültürleriyle ilgili yaptığı çalışmalar daha o yıllarda Türkçülük akımının temellerini atmıştır.
D) Diğer akımlara göre daha geç ortaya çıkmasına rağmen Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması ve sonrasında Cumhuriyet’in benimsenmesinde rol oynayan en önemli akımdır.
E) Türkçülük düşüncesini sosyolojik bir anlayışla sistemleştirip belli prensiplere bağlayan Türk sosyolojisini kuran kişi ise Ömer Seyfettin’dir.


I. Konular yerli hayattan ve Türk tarihinden seçilmelidir.
II. Halk şiirinden ve millî kaynaklardan yararlanılmalıdır.
III. Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullanılmalıdır.
IV. Edebiyatımız İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya açılmalıdır.
V. Osmanlıca yazı dili, konuşma dili hâline getirilmelidir.
14.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi Millî edebiyat hareketinin ilkelerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul’a ait değildir?
A) Ey Türk Uyan B) Aydın KızlarıC) Altın Işık D) Ankara E) Ordunun Destanı


Sen bu menhalde kalma, sıçra, atıl
Bir ziya karbanı (kervan) bul ve katıl
Gez, dolaş kâinat-ı efkârı
-Daima önde, daima yukarı!-
Pür-tehalük, hayat ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: Sanat, fen,
İtimat, itina, cesaret, fen
Hepsi lazım bu yurda, hepsi müfit
16.Bu dizelerin şairi, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin temsilcisi olabilir?
A) İslamcılık B) Batıcılık C) Halkçılık D) Osmanlıcılık E) Gelenekçilik


Türkçülük akımını savunmuş, ulusçu görüşleri dile getirdiği şiirleriyle Millî Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Hece ölçüsünün ve sade dilin ihmal edildiği bir dönemde heceyle millî bir ideali belirten şiirler yazmıştır. Şiirlerinde biçim ve öz bakımından tam bir yetkinliğe ulaşamamakla birlikte, milliyetçi çizgide şiirler yazmıştır. Türk Sazı, Zafer Yolunda, Cenge Giderken önemli şiir kitaplarıdır.
17.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Tevfik Fikret
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Cenap Şehabettin
E) Ahmet Vefik Paşa


Bu akımın amacı Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını önlemekti. Bunun için devleti oluşturan Müslüman azınlıkların birlikte hareket etmesi düşüncesi savunuluyordu. Devrin yönetimi tarafından da desteklenen bu akım, Balkanlardaki azınlıkların devletten ayrılması ile büyük yara almış, etkinliğini yitirmiştir.
18.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen düşünce akımının temsilcilerinden değildir?
A) M. Şemsettin Günaltay
B) Şeyhülislam Kazım Efendi
C) Eşref Edip
D) Said Halim Paşa
E) Abdullah Cevdet


…….ile Ali Canip Yöntem’in 1911 ’de Selanik’te yayınlamaya başladıkları .......... dergisi ile gelişen ............ akımı genellikle ulusal değerleri işlemek, ne Doğu’yu ne de Batı’yı taklit etmemek görüşünü esas almışlardır.
19.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp-Genç Kalemler-Millî edebiyat
B) Ömer Seyfettin-Türk Yurdu-Beş Hececiler
C) Mehmet Emin Yurdakul-Vatan-Fecr-i Âti
D) Ömer Seyfettin-Genç Kalemler-Millî edebiyat
E) Ziya Gökalp-Türk Yurdu-Millî edebiyat


20. Milli edebiyatla Fecr-i Âti’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirlerde aruz ölçüsünün kullanılması
B) Halkın millî duygularına seslenmesi
C) Şiirlerin daha çok bireysel konularda yazılması
D) Sade dilin kullanılmasının esas alınması
E) Batı edebiyatının günü gününe takip edilmesi


I. Dildeki konuşma dili, yazı dili ikiliği kaldırılacak, Türkçenin en güzel ve olgun kullanımı olan İstanbul şivesi kullanılacak ve yaygınlaştırılacak.
II. Arapça ve Farsça tamlamalar ve gramer kuralları asla kullanılmayacak, ancak kalıplaşmış halde halka mal olanları kalabilecek.
III. Arapça ve Farsça’dan dilimize geçen sözcükler halkın telaffuz şekline göre yazılacak, asılları dikkate alınmayacaktır.
IV. Halka mal olmuş bulunan Arapça ve Farça sözcükler kullanılabilecek, bu dillerden yeni sözcükler alınmayacaktır.
V. Dilimizde karşılıkları bulunmayan kavramlara dil komisyonları tarafından uygun kelimeler türetilecek ve bu kelimeler halka edebi eserler aracılığıyla öğretilecektir.
21.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Yeni lisan adlı makalelerde teklif edilen maddelerden değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ömer Seyfettin hikâyeleriyle, Türk hikâye sanatında yepyeni bir çığırın başıdır. Hikâyelerinde birçok konuya değinmiş, çocukluk anılarından, tarihten, yanlış örf ve adetlerden söz etmiştir. …….hikâyesinde kan kardeşliğinin asaletini, hikâyesinde yalancılığın kötülüğünü, …… hikâyesinde eski okullarımızın iç yüzünü, ………. hikâyesinde eski bir Türk geleneği yanında Koca Ali gibi özü sözü bir bir Türk’ün hakarete dayanamayan yüreğini anlatmıştır.
22.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ant-Kaşağı-Falaka-Diyet
B) Kaşağı-Forsa-Efruz Bey-Bomba
C) Falaka-Ant-Beyaz Lale-Pembe İncili Kaftan
D) Forsa-Kaşağı-Bomba-Diyet
E) Beyaz Lale-Bomba-Kütük-Başını Vermeyen Şehit


23. Ömer Seyfettin ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî edebiyatın önemli bir hikâyecisidir ve sade dil akımının öncüsü olmuştur.
B) Ahmet Mithat Efendi ile edebiyatımıza giren küçük realist hikâyenin en başarılı örneklerini vererek A. Mithat geleneğini devam ettirmiştir.
C) Genç Kalemler’de yazdığı Yeni Lisan adlı makalelerle Türkçenin nasıl sadeleştirilebileceğini belirlemiştir.
D) Aruz ve hece vezniyle yazdığı az sayıda şiirlerinde millî duyguları güçlendirecek tarihi olayları da anlatmıştır.
E) Bir perdelik komedi olan Yüksek Ökçeler’i Balkanlarda askerlik yaparken yazmıştır.


24. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir?
A) Dini lirizm
B) Millî heyecan ve yurt sevgisi
C) Manzum hikâyecilik
D) Sosyal konulara eğilme
E) Aruzu Türkçe’ye uygulamadaki ustalık.


Aruzu hiç kullanmış değildir. İlk denemelerinden başlayarak şiirlerinde yer verdiği Hece veznini sonuna kadar bırakmadı. Ancak bu vezni, onun asıl sahipleri olan halk şairleri gibi ustalıkla kullanamadı. Bu vezni kullanmaktaki incelikleri onlar kadar bilmiyordu. Nazım şekilleri hususunda ise, halk şiirinden tamamıyla uzak kaldı. Şiirlerinde, halk nazmının şekillerine hiç rastlanmaz. Sosyal fayda prensibi onun şiirlerini lirizmden uzaklaştırmış didaktizme götürmüştür.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şehabettin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
D C D B A C E D B C  A   D   E   E   C   B   A   E  D  C   E  A   E   A   B


İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi