Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

Fıkra, makale ve anılarıyla İstanbul insanını çok güzel bir şekilde anlatmış, Servet-i Fünun döneminde yaşadığı hâlde bu akıma bağlı kalmamıştır. Aynı zamanda usta bir gazetecidir. Üslubu kıvrak, çekici ve içtendir. Gözlemleri çok kuvvetlidir. "Şehir Mektupları", "Eşkâli Zaman" fıkra türünde, "Falaka Gecelerim" anı türünde eserleridir.
1.Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Fatih Rıfkı
D) Ahmet Rasim
E) Hüseyin Rahmi

Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde topluluk dışında kalarak Ahmet Mithat'ın "halk için sanat" ilkesini benimsemiş, popüler romanlar yazmıştır. Ahmet Mithat'ta görülen romanın akışını kesip bilgi vermek onun romanlarında da görülür. İstanbul yaşamını gerçekçi bir üslupla anlatmış olan yazar bizde natüralizm akımının en önemli temsilcisidir. "Şık", "Gulyabani", "Son Arzu" romanlarından bazılarıdır.
2.Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Refik Halit
C) Mehmet Emin
D) Hüseyin Rahmi
E) Halit Ziya

"Bireyci sanat anlayışı bize Edebiyatıcedide'den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyatıcedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit'le Mehmet Rauf'un, Dr. Rıza Tevfik'le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine 'Güzellik görecedir, güzellik görecedir.' deyişlerinin, bizim 'Sanat kişisel ve saygıya değerdir.' sözümüzden farkı neydi?"
3.Bu parçada, yazarın "biz" dediği kimler olabilir?
A) Garipçiler
B ) Servet-i fünuncular
C) Yeni Lisancılar
D) Yedi Meşaleciler
E) Fecri aticiler

Fecr-i Ati topluluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir. Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış, bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
4.Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret E) Ziya Gökalp

5.Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A) Sembolist bir şair olması
B) Kapalı anlatımı yeğlemesi
C) Hayale ve ahenge önem vermesi
D) Nazım biçimi olarak terzarima ve soneyi seçmesi
E) Tüm şiirlerini aruzla yazması

………… 1909 yılında II. Meşrutiyetin geçici özgürlük ortamında gelişti. Edebiyatın “şahsi ve muhterem” olduğu düşüncesinden yola çıkarak yeni bir edebî anlayış yaratmaya çalıştılar. Doğu’yu Batı’ya, Batı’yı Doğu’ya tanıtacaklar, konferanslar sayesinde halkın kültürel seviyesini artıracaklardı. Batı edebiyatının yansımalarını daha nitelikli bir hâle getireceklerdi. Ancak devrin şartlarından dolayı kısa sürede dağıldılar.
6.Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servetifünun B) Fecriati C) Yedi Meşaleciler D) Beş Hececiler E) Millî Edebiyat

Ortaya koydukları yapıtlar, dil ve şiir anlayışları ile Edebiyatıcedide’nin açtığı yolda yürüme çabasında oldukları görülen XX. yüzyılın bu ilk edebiyat kuşağı, bir geçiş döneminin çözüm bekleyen sorunları ile karşı karşıyaydı. Koşullar, beklentiler ve gereksinimler içerisinde kendi yerlerini belirlemeleri gerekiyordu. Ama çok gençtiler. Topluluk kurulmadan önce aralarında kitabını çıkarmış sanatçı yok gibiydi. Namık Kemal’in “Edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir.” sözünü ilke edinerek II. Abdülhamit döneminde artan zulüm ve baskıların, sanatçıların kalemine şiddetli darbeler indirdiğini yazdılar. Soyut bir idealizmin, alışılmış bir çekimserliğin dürtüsü ile polemikten uzak durmaya çalıştılar.
7.Bu parçada sözü edilen sanatçılar, edebiyatımızda hangi dönemin temsilcileridirler?
A) Servetifünun B) Fecriati C) Millî Edebiyat D) Birinci Yeni E) Tanzimatçılar

8.Ahmet Haşim ile Tevfik Fikret’in ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Empresyonist olmaları
B) Sosyal ve siyasal konulara yer vermeleri
C) Şiirlerinde ağır bir dil kullanmaları
D) Hem aruzu hem heceyi kullanmaları
E) Deneme türünde yazılar yazmaları

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecriati topluluğunda yer almamıştır?
A) Ali Canip Yöntem
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Y. Kadri Karaosmanoğlu
D) Tevfik Fikret
E) Refik Halit Karay


10. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Topluluğunun uzun süreli olamayışının nedenlerinden biri değildir?
A) Kendilerinden öncekileri taklit etmeleri
B) Birlikte hareket edemeyişleri
C) Servetifünun edebiyat etkisini hâlâ sürdürüyor olmaları
D) Topluluğu oluşturan kişilerin her birinin farklı mesleklerle uğraşmaları ve farklı türlerde yapıtlar vermeleri
E) Batı sanat akımlarının etkisinde kalmaları

Güneş ufukta solarken onunla kol kola biz
Dolaştık eski hıyâbân-ı aşkı hep sessiz
Menekşe gölgelerim aks-i mübhemiyle dolan
Bu eski makber-i mesir-i hâtıratımdan
11.Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Parnasist akımın izlerini taşımaktadır.
B) Fecriati şiir anlayışına uygundur.
C) Aruz ölçüsü ve uyaklarla ahenk unsuru sağlanmıştır.
D) Kapalı anlatıma sahiptir.
E) Öz şiir anlayışıyla yazılmıştır.

Yahya Kemal’le birlikte modern Türk şiirinin kurucularından biri olan sanatçı, Fecriati’ye giren ilk şairlerden olup grup dağıldıktan sonra da hiçbir gruba katılmayıp şairlik yaşamını bağımsız sürdürmüştür.
12.Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya aittir?
A) Dağ Yolu B) Piyale C) Geçtiğim Yol D) Guguklu saat E) Okun Ucundan

13. Aşağıdakilerden hangisi Fecriaticilerin amaçlarından biri değildir?
A) Dilin, edebiyatın ve toplum bilimin gelişmesine hizmet etmek
B) Bağımsız olarak çalışan yetenekli sanatçıları bir araya getirmek ve birlikte hareket etmelerini sağlamak
C) Düşünsel ve edebî konularda tartışmalar yaparak halkı aydınlatmak
D) Batıdaki birçok yapıtı Türkçeye kazandırmak için bir dil komisyonu oluşturmak
E) Batılı sanatçılarla ortak bir ekol oluşturmak

14. Aşağıdaki açıklamaların hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar için söylenemez?
A) Romanlarında İstanbul insanının yaşayışını her yönüyle işlemiştir.
B) Kişilerini yetiştikleri toplumsal çevreyle değerlendirir.
C) Alaya aldığı tipler arasında züppe tipler, ün düşkünleri, Batılılaşmayı yüzeysel anlayanlar vardır.
D) Eserlerinde mizahi üslubu dikkat çeken yazar, Boşboğaz ve Gullabi mizah dergilerini çıkarmıştır.
E) Namık Kemal’in açtığı edebî roman anlayışının sürdürücüsüdür.

Çevresini, ülkesini, ulusunu, bu ulusu meydana getiren halkın ruhunu, gelenek ve göreneklerini yakından, içten gözlemleyen, onu çok iyi bilen ………. yazılarında malzeme olarak daima bunların verilerinden yaralandı. Özellikle İstanbul’u, ramazanlarını, sokak satıcılarını anlattı. Türkiye’nin özellikle İstanbul’un gelenek, görenek, toplum ve uygarlık tarihini yazacak kimseler için onun eserleri, meşhur gazete yazıları, fıkraları, belgesel nitelik taşımaktadır. Bu yalınlığı, sadeliğidir onu Servetifünun’un dışında tutan özelliktir.
15.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Rasim
C) Mehmet Akif
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Süleyman Nazif

16. Aşağıdaki romanların hangileri Hüseyin Rahmi Gürpınar’a ait değildir?
A) Şık - Mürebbiye
B) Şıpsevdi - Gulyabani
C) Araba Sevdası - Karabibik
D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Utanmaz Adam
E) Metres - Cadı

17. Ahmet Rasim’le ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?
A) Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi geleneğinin içinde yer alır.
B) Konularını İstanbul’un dışından, fakir halkın yaşantısından alır.
C) Özellikle sohbet, fıkra, anı türlerindeki ürünleriyle tanınmıştır.
D) Yazdığı çok sayıda roman, günümüz edebiyat değerlendirmelerinin dışında kalmıştır.
E) Dili, zamanıyla kıyaslanamayacak bir şekilde, duru, arı ve yerlidir.

18. Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Rasim’in eserlerinden değildir?
A) Pençe
B) Falaka
C) Şehir Mektupları
D) Eşkâl-i Zaman
E) Gülüp Ağladıklarım

Servetifünun hareketine katılmayanların bir kısmı, Batılılaşmaya karşı olmamakla beraber gerçek edebiyatın ancak geniş kitlelere hitap eden edebiyat olabileceği düşüncesi ile hareket ederek yalnız aydınlar zümresinin değil, büyük halk kitlelerinin de anlayabileceği bir edebiyat kurmaya çalışırlar. Bu anlayış doğal olarak sosyal fayda anlayışına götürür.
19.Bu parçada sözü edilen anlayışa sahip yazarlar aşağıdakilerin hangisidir?
A) Namık Kemal - Halit Ziya
B) Mehmet Akif - Yahya Kemal
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ahmet Rasim
D) Ahmet Mithat - Namık Kemal
E) Hüseyin Rahmi - Şemsettin Sami

20. Hüseyin Rahmi Gürpınar için aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?
A) Eserlerini gözlemlerinden ve tuttuğu günlük notlardan hareketle yazmıştır.
B) Romanları sosyoloji ve folklor açısından halkın düzeyini yükseltme amacı taşır.
C) Genellikle sade bir dil kullanmayı tercih eder.
D) Romanlarındaki teknik Ahmet Mithat’ın tekniğini fazla aşamamıştır.
E) Romantizm akımından etkilenen yazarlardandır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D E A D B B C D  E   A  B   E   E   B   C   B   A   C   E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi