Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FECRİATİ EDEBİYAT TOPLULUĞU TESTİ-2

20 Mart 1909 tarihinde İstanbul’da bir araya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak……….. adını verdikleri topluluklarını kamuoyuna tanıtırlar. Bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, Batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında konferanslar düzenlenmesi gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar. Geçmişte kaldığını söyledikleri Servet-i Fünûn anlayışını eleştirmekle birlikte anlayışın bir adım ötesine gidememişlerdir. Onlar, serbest müztezatı biraz daha serbestleştirmişler ve Servet-i Fünûncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. Bunun dışında edebiyatımıza bir yenilik getirememişlerdir. Topluluğun en önemli ismi
1.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tanzimat - Şinasi’dir
B) Fecr-i Âti - Ahmet Haşim’dir
C) Hece - Faruk Nafiz Çamlıbel'dir
D) Yedi Meşale - Ziya Osman Saba’dır
E) Servet-i Fünun - Cenap Şahabettin’dir

2.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında roman, hikâye, makale gibi Batılı yazın türleri ilk olarak Tanzimat Döneminde görülür.
B) Fecr-i Âti topluluğu, edebiyatı Edebiyat-ı Cedîde’den daha ileriye taşıyacaklarını söyleseler de bunu gerçekleştirememişlerdir.
C) Edebiyat-ı Cedîde sanatçıları, dönemin siyasi koşullarından dolayı toplumu ilgilendiren konulardan uzak durmuşlar, bireysel konulara yönelmişlerdir.
D) Serbest müstezatı daha da geliştiren Ahmet Haşim, şiirlerini heceyle, daha çok da aruz ölçüsüyle yazmıştır.
E) Tanzimat edebiyatının gelişmesinde gazete önemli rol oynarken, Servet-i Fünûn edebiyatının gelişmesinde dergi etkin bir rol üstlenmiştir.

3. Aşağıdaki şiirlerden hangisinde Ahmet Haşim’e özgü söyleyişlere ve kavramlara yer verilmemiştir?
A) Sular sarardı yüzün perde perde solmakta
    Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
B) Seyreyledim eşkâl-i hayatı
    Ben havz-ı hayalin sularında
C) Evler döşemekti bendeki tasa
    Yaptım ettim nöbet mezara geldi
D) Zannetme ki güldür ne de Lâle
    Ateş doludur tutma yanarsın
    Karşında şu gülgûn piyale
E) Akşam yine toplandı derinde
    Cânân gülüyor eski yerinde
    Cânân ki gündüzleri gelmez
   Akşam görünür havz üzerinde

4. Ahmet Haşim’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde sembolizm ve empresyonizm akımlarına bağlıdır.
B) Daima aruz ölçüsünü kullanmış, hece ölçüsünü “köylü vezni" olarak nitelemiştir.
C) Şiirde musikiye, kapalılığa, çağrışıma, hayale ve imgeye önem vermiştir.
D) Sabahın ilk ışıkları, kızıl gün batımları, loş ışıklar altındaki gizem dolu doğa onun şiirlerinde en çok rastlanan şeylerdir.
E) Şiirlerinde manzum hikâye tarzını kullanan sanatçının tiyatroları oldukça sade bir dille yazılmıştır.

Ahmet Haşim’in ünlü şiirlerinden biri de………….
5.Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) ruh burkuntularını ve kimlik arayışını dile getiren Çile adlı metafizik şiirdir.
B) Merdiven adlı sembolik öğelerle ve çağrışımlarla dolu şiirdir.
C) toplumdan kaçışı ve onun ütopyasını dile getiren “O Belde” adlı şiirdir.
D) aşırı kapalı bulunduğu için Milli Edebiyatçılarca eleştirilen “Bir Günün Sonunda Arzu” şiiridir.
E) ince hayallerle ve ilginç benzetmelerle süslü “Karanfil” şiiridir.

Şair, ne bir hakikat habercisi ne bir belagatlı insan ne de bir kanun koyucudur. Şairin lisanı, nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakın ortalama bir dildir. Hiçbir büyük şair, kalabalıklar tarafından anlaşılamaz. Mübalağasız denilebilir ki herkesin anlayabileceği şiir, yalnız aşağı şairlerin işidir. Şiir, nesre çevrilmeyen nazımdır. Şiir, hikâye değil sessiz bir şarkıdır. En güzel şiirler, manalarını okuyucularının ruhundan alan şiirlerdir. …………..
Yukarıdaki parça Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” parçasından sadeleştirilerek alınmıştır.
6.Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi, savunulan görüşler açısından uygun değildir?
A) Zaten şiirde önemli olan öncelikle anlam değil ahenktir.
B) Anlam araştırmak için şiiri deşmek, güzel ötüşlü bülbülü bir lokmacık eti için boğazlamak gibidir.
C) Şairin manayı somutlaştırarak vermek ve okuyucuyu bilinçlendirmek görevi vardır.
D) Esasen mana, ahengin telkinlerinden başka bir şey değildir, bir seziş ve hissediştir.
E) Konu gece içindeki güller gibi mısra içinde kaybolmalı ama hoş kokusunun gizemi hissedilmen.

Fecriati topluluğu kurucuları arasında yer almış olmasına karşın “millî’ ve “hamasi” şiirler yazmış olan sanatçının Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı yazdığı “Kin” ve yine millî temalı şiirlerinden “Hisarlara Karşı” ünlüdür. “Hatay’a Selam", “Dev Şarkısı” onun diğer tanınmış şiirleri olup Milli Edebiyat şiirine yol açan özellikler taşır.
7.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Emin Bülent Serdaroğlu
B) Rıza Tevfik Bölükbaşı
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Salih Zeki Aktay

Fecriati’nin hikâye ve romancıları arasındadır. Romantik ve duygulu bir üslubu vardır. Halit Ziya’dan ve Mehmet Rauf’tan çok etkilense de dili oldukça sadedir. Özellikle halk tiplerine yer verir. “İnhizam”, “Siyah Gözler” ve “Kadın Ruhu” onun romanları; “Timsal-i Aşk”, “Ukde” onun hikâyeleridir.
8.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemil Süleyman
B) Ahmet Rasim
C) Ahmet Haşim
D) M. Fuat Köprülü
E) Refik Halit Karay

9. Aşağıdaki yazar ve şairlerden hangisi, Fecr-i Âtî topluluğundan sonra Millî Edebiyat hareketine katılmamıştır?
A) Ahmet Haşim B) Refik Halit Karay  C) Ali Canip Yöntem D) Hamdullah Suphi Tanrıöver  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Sembolizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olan sanatçı, Cenap Şahabettin’in sadece müziği ve ahengi ön plan çıkaran sembolist şiir anlayışına semboller ve hayal unsurlarını kullanmayı da ekleyerek, şiirlerinde bunu başarıyla uygulamıştır. Şiirleri o güne kadar alışılmış biçimlere benzemediği için bazı kesimlerden tepki ve eleştiri alan şair, bu tepki ve eleştirileri “Piyale” kitabının ön sözünde cevaplar, “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığıyla verdiği bu cevaplar aynı zamanda sanatçının kendi şiir görüşünün de bir açıklamasıdır.
10.Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret  C) Ahmet Haşim D) Yahya Kemal  E) Tahsin Nahit

I. Fecr-i Âtî topluluğu üyeleri, Türk edebiyatını daha çok Batılılaştırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla bir araya gelmiştir.
II. Fecr-i Âtî topluluğuna bağlı sanatçılar getirdikleri yeniliklerle edebiyatımızda bir çığır açmışlardır.
III. Fecr-i Âtî topluluğundaki bazı sanatçıların, topluluğun dağılmasından sonra edebiyat hayatları sona ermiştir.
IV. Kendi sanat anlayışlarını tanıtmak, toplumu edebiyat konusunda bilgilendirmek amaçları arasındadır.
V. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti savundukları ve toplum-dan kopuk oldukları için kısa sürede dağılmışlardır.
11.Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cenap Şahabettin’e aittir?
A) Haluk’un Defteri
B) Edebiyat ve Hukuk
C) Piyale
D) Elhan-ı Şita
E) Finten

Şiirlerini kapalı yazmakla eleştirildi. Şiirlerinde müziğe önem verdi. Şiiri “sözle müzik arasında, sözden çok müziğe yakın bir tür” olarak nitelendirdi. Şiirlerinde hayal de önemli bir yer tutar. Sembolizm akımına uygun eserler verdi. Hepsi aruzla yazılan bu şiirlerde aşk ve tabiat temalarını işledi. Şiirleri kadar düzyazılarıyla da ünlüdür.
13.Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Cenap Şahabettin
C) Ahmet Haşim
D) Tevfik Fikret
E) Faruk Nafiz

(I) Servet-i Fünuncuların dağılmasından sonra ortaya çıkmıştır. (II) Bir edebî bildiri yayınlayarak “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşüyle yazın dünyasına girmişlerdir. (III) Şiirlerini Servet-i Fü-nuncuların kullandığı nazım şekilleri ile yazmışlar, serbest müstezatı geliştirmişlerdir. (IV) Simgeci şiir akımının etkisinde kalmışlardır. (V) Topluluğun kısa sürede dağılması üzerine temsilcilerinin aj hepsi Millî Edebiyat anlayışını benimsemişlerdir. i
14.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Fecr-i Aticilerle ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Amaçlarını ve ilkelerini bir bildiriyle duyurmuşlardır. Sanatın şahsi ve saygıdeğer olduğunu dile getirmişlerdir. Batıyı özellikle de Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Ağır ve sanatlı bir dil kullanmışlardır. Batının sanat anlayışını tam olarak yansıtmadıkları gerekçesiyle kendilerinden önceki edebiyat topluluğunu eleştirmişlerdir. Fakat her yönüyle onların devamı olmaktan öteye geçememişlerdir.
15.Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garipçiler
B) Tanzimatçılar
C) Fecr-i Aticiler
D) İkinci Yeniciler
E) Servet-i Fünuncular

16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Fecr-i Âti topluluğunda makaleleriyle öne çıkan isim Ziya Gökalp’tir.
B) Tevfik Fikret, hece vezni ile yazdığı şiirlerini Şermin adlı kitabında toplamıştır.
C) Servet-i Fünun romancıları, romanlarındaki mekânı İstanbul’la sınırlamışlardır.
D) Ahmet Haşim, Fecr-i Âti topluluğunun oluşmasında öncülük etmiştir.
E) Servet-i Fünun topluluğunun oluşumunda Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisi vardır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Ağırlıklı olarak tabiat ve aşk konuları işlenmiştir.
B) En çok serbest müstezat kullanılmıştır.
C) Servet-i Fünun edebiyatından daha üst düzeyde yenilikler ortaya konmuştur.
D) Şiirde aruz vezninin dışına çıkılmamıştır.
E) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

18. Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ruh-ı Bikayd - Tahsin Nahit
B) Bize Göre - Ahmet Haşim
C) Siyah İnciler - Mehmet Rauf
D) Şermin - Tevfik Fikret
E) Piyale - Emin Bülent Serdaroğlu


19. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Fecr-i Âti şiirinin ortak özelliğidir?
A) Nazmı nesre yaklaştırma
B) Göz için uyak anlayışını benimseme
C) Aruz ölçüsünü kullanma
D) Şiirin konusunu genişletme
E) Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanma

İlk şiirleri Selanik’te yayımlanan “Çocuk Bahçesi” dergisinde çıkar. Fecr-i Âti topluluğuna katıldıktan sonra şiirleri ve tiyatro üzerine yazdığı yazıları Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle, serbest müstezat nazım şekliyle yazmış, kimi şiirleri bestelenmiştir. Topluluk dağıldıktan sonra tiyatro çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, şiirlerini “Ruh-i Bikayd” adı altında bir araya getirmiştir.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir Erozan B) Tahsin Nahit C) Ahmet Haşim D) İzzet Melih E) Emin Bülent Serdaroğlu


……………, Fecr-i Âti adı verilen edebiyat topluluğu içinde yer aldı. Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak, farklı, kapalı, bol çağrışımlı şiirler yazdı. “Sanat, sanat içindir” anlayışıyla dar bir kesime seslenen, söz sanatlarıyla yüklü; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek şiirler yazdı. Bu şiirlerinin bir kısmını “Göl Saatlerimde bir araya getirdi.
21.Bu parçanın başına, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim B) Emin Bülent Serdaroğlu C) Cenap Şahabettin D) Tevfik Fikret E) Tahsin Nahit

I. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
II. Refik Hal it Karay
III. Mehmet Fuat Köprülü
22.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği değildir?
A) Eserlerinde ulusal kaynaklara yönelmeleri
B) Edebî hayatlarına Fecriâti’de başlamaları
C) Asıl ürünlerini Millî Edebiyat Dönemi'nde vermeleri
D) Roman türünde ürün vermeleri
E) Dönemlerinin güçlü sanatçıları olmaları


I. Eserlerde İstanbul’la sınırlanan mekân genişletilerek Anadolu’ya açılmalı.
II. Batı günü gününe takip edilmeli, edebî çalışmalara Batı’daki gelişmeler ışığında yön verilmeli.
III. Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin bir kütüphane oluşturulmalı.
IV. Batı’daki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için bir dil komisyonu kurulmalı.
V. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ayrım ortadan kaldırılarak sade bir dil oluşturmalı.
23.Yukarıdaki numaralı cümlelerde verilenlerden hangisi, Fecriâti topluluğunun beyannamesinde yer almamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

24. Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti topluluğunun oluşumunun nedenlerinden biri değildir?
A) II. Meşrutiyet’le birlikte sansürün kalkması, gazete ve dergilerin çoğalması
B) Batı edebiyatı yolunda daha iyi, daha yenilikçi bir edebî topluluk oluşturma isteği
C) Ülkenin gelişip kalkınması için gereken çalışmaların yapılmak istenmesi
D) Birlik oluşturarak seslerini geniş kitlelere duyurma isteği
E) Edebiyatta yeni bir devrin başladığı düşüncesi ve inancı

25. Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti topluluğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Edebiyatımızda ilk defa edebî beyanname (bildiri) yayımlayan topluluktur.
B) Servetifünun’a tepkili olsalar da sanat anlayışı olarak onların devamı oldular.
C) "Sanat, şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla hareket etmişlerdir.
D) Aruz ölçüsünü kullanmış, Divan nazım biçimlerine geri dönülmüştür.
E) Servetifünuncular gibi ağır, sanatlı ve süslü bir dil kullanmışlardır.


Denizlerden
Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin
Bilsen
Melal-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan
Bu gözlerinle bu hüznünle sen ne dilbersin
Ne sen
Ne ben
26.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireysel bir konu işlenmiştir.
B) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
C) Ahenk unsurlarından uyak kullanılmıştır.
D) Serbest müstezatla oluşturulmuştur.
E) Toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır.

"Şiirin asıl özelliği ‘duyulmak’tır. Şiirin dili; musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Şiir, nesre çevrilemeyen nazımdır." diyerek görüşünü dile getiren sanatçı, musikiyi öne çıkarıp anlam açıklığını ikinci plana atmıştır. Dizelerde telkin yeteneğini arayan ve şiirin kaynağını bilinçaltında bulan bu anlayış ile sembolizmden etkilenmiştir. Musikiyi ön planda tuttuğu için şekle önem vermemiştir. En çok serbest müstezat nazım şeklini kullanmış, bazen de dörtlüklerle yazmıştır.
27.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Ahmet Haşim
C) Tahsin Nahit D) Tevfik Fikret
E) Emin Bülent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
B D C E A C A A A   C   B   D   C   E   C   A   C   E   C  B   A   D   E   C   D   E   B


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi