Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FECRİATİ EDEBİYAT TOPLULUĞU TESTİ-1

Edebiyat-ı Cedîdecilere karşı çıkan bazı genç yazar ve şairler, edebî kimliğini kaybetmiş olan Servet-i Fünûn dergisinde bir edebî bildiri yayımlayarak kendilerini resmen duyurmuş oldular.
1.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen genç yazar ve şairler arasında yer almaz?
A) Ahmet Haşim B) İzzet Melih C) Cenap Şahabettin D) Emin Bülent E) Şahabettin Süleyman

Şair ne bir gerçek habercisi ne güzel konuşmayı sanat hâline getirmiş bir kişi ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan öğeler şiir için söz konusu olamaz. Düzyazı us ve mantık doğurur, şiir ise algı bölümleri dışında isimsiz bir kaynaktır. Gizliğe, bilinmezliğe gömülmüştür. Şairin dili, duyumların yarı aydınlık sınırlarında yakalanabilir. Anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir.
2.Bu sözler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim D) Süleyman Nazif E) Abdülhak Hamit Tarhan


3. Fecriati Dönemi’yle ilgili aşağıdaki yargıların doğru (D) ve yanlış (Y) olarak belirlenmesinde hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Aklın ve sağduyunun egemen olduğu sanat yapıtlarına değer vermişlerdir. (Y)
B) Eleştirdikleri Servetifünun’un devamı olmaktan öteye geçememişlerdir. (Y)
C) Şiirlerde kullandıkları dil ağır ve süslü bir dildir. (D)
D) Şiirde aruz ölçüsünü bırakıp serbest ölçüye ve hece ölçüsüne yöneldiler. (Y)
E) Serbest müstezatın kullanımına devam ettiler ayrıca sone ve terzarimayı da yer yer kullandılar. (D)

Şiirde aşk ve tabiat konularına ağırlık veren Fecriaticiler, tabiatı gerçek tabiattan soyutlayarak duygusal ve hayali öğelerle birleştirerek yansıttılar. Serbest müstezatın ve aruz ölçüsünün kullanımı bu dönemde çok yaygındır. En çok parnasizme bağlı sanatçılardan etkilenen şairler, bol imgeli, bol çağrışımlı, “öz şiir” anlayışına uygun şiirler yazdılar. Bu dönemin en büyük şairi olan Ahmet Haşim, kapalı ve yoruma açık şiirler yazar. Şiirde anlaşılmayı değil sezilmeyi önemseyen şairin yansıttığı doğa, loş ışıklar altındaki doğadır.
4.Bu parçada bir bilgi yanlışı bulunmaktadır. Bu bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Konu
B) Nazım biçimi
C) Nazım ölçüsü
D) Edebî akım
E) Şiir anlayışı

Fecriaticiler, yirmili yaşlardaki genç ve iddialı sanatçılardır. Servetifünuncuları Batı’yı yeterince izlememekle suçlarlar, kendilerinden önceki edebiyatçıların edebiyatın işlevinin ne olması gerektiği konusunda yeterince çalışmadıkları, boş vakitlerde hoşça vakit geçirmenin bir aracı gibi görülen edebiyatı ciddiye alan ilk topluluğun kendileri olduğunu söyledikten sonra……..
5.Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) kendi eserlerini Batı dillerine, Batı’nın eserlerini ise dilimize çevireceklerini söylediler.
B) dilin, bilimin ve edebiyatın önemini anlatan konferanslar tertiplemeyi amaçladılar.
C) kitaplarını “Fecriati Kütüphanesi” adı altında yayımlamayı kararlaştırdılar.
D) Arap ve Fars edebiyatlarının da kültürümüzün temelini oluşturduğu bilinciyle hareket ettiler.
E) Batı’daki edebi topluluklarla ilişki içinde olmayı, Doğu’yla Batı arasında köprü kurmayı hedeflediler.

6. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğu için söylenemez?
A) Servetifünun dergisinde yazdılar.
B) Halkın seviyesine inen bir edebiyatı savundular.
C) “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” ilkesiyle bireysel ve bağımsız hareket ettiler.
D) Genç Kalemler’de Ömer Seyfettin’in ve Ziya Gökalp’in çalışmaları, dağılmalarını hızlandırdı.
E) Celal Sahir, Ali Canip, Hamdullah Suphi gibi etkili sanatçıların Genç Kalemler’e geçmesiyle dağıldılar.

Şimdiye kadar memleketimizde “edebiyat” kelimesinin anlamının ne olduğunu, edebiyatın önemini ve ciddiyetini anlayan ve bunları halka anlatan, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki pek az kimse gelmiştir. Edebiyat tarihimizi incelersek en parlak devirlerinde bile edebiyatın en geniş anlamıyla anlaşılıp anlatılmadığını görürüz. Onun için bizde sanat ve edebiyatın daima boş vakitlerin hoş bir arkadaşı olmaktan fazla bir önemi olmamış ve bunların nasıl duygu terbiyesinin gelişimine hizmet etmek yoluyla bir milletin ilerlemesinin öncüsü olduğu takdir edilememiştir. Eski çağlardan ayrılıp çağımıza doğru gelince yavaş yavaş bir değişim yaşanmış olduğunu görüyoruz. Kemal Bey ve çağdaşları, birçok münasebetle bu konuda fikirlerini söylemişlerdir. Kemal Bey’in “Edebiyatsız millet, dilsiz insan hükmündedir.” sözü meşhurdur...
7.Fecriati Beyannamesi’nden sadeleştirilerek alman yukarıdaki parçada daha önceki edebiyatçıların hangi özelliği eleştiri konusu yapılmıştır?
A) Edebiyatın bir bilim dalı olduğunu fark edememeleri
B) Edebiyatın içeriğinin toplumdan kopuk olması
C) Edebiyatta Batı’yı örnek almak gerekirken Doğu’yu örnek almaları
D) Edebiyatın işlevinin ne olduğunu anlayıp anlatamamaları
E) Edebiyatın bir dil ve üslup sorunu olduğunu kavrayamamaları

8. Ahmet Haşim’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Piyale ve Göl Saatleri, onun şiirlerini topladığı eserleridir.
B) Frankfurt Seyahatnamesi gezi yazısı, Bize Göre ve Gurabahane-i Laklakan ise fıkra ve deneme örnekleridir.
C) Şiirlerinde dili oldukça ağır, süslü ve sanatlı iken düzyazılarında açık ve anlaşılır bir dil kullanır.
D) Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı yazısı “Öz Şiir” anlayışının bir bildirisi niteliğindedir.
E) Şiirlerinde gerçekçi ve nesnel doğa betimlemeleri yapan şair, hece ölçüsünü kullanmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî Beyannamesi’nde adı geçen sanatçılar arasında yer almaz?
A) Ziya Gökalp B) Ahmet Samim  C) Ahmet Haşim D) Tahsin Nahit  E) Şahabettin Süleyman

I. Batı’yı günü gününe takip etmek, edebi çalışmalara Batıdaki gelişmeler ışığında yön vermek.
II. Zengin bir kütüphane kurmak, Batıdaki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmak.
III. Arapça- Farsça sözcüklerin Türkçe karşılığını bularak dili yalınlaştırmak.
IV. Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vererek halkı eğitmek.
V. Dilde, sanatta, edebiyatta ve bilim alanında farklı ve yeni bir çalışma yapmak.
10.Numaralı özelliklerden hangisi Fecr-i Âtî sanatçılarının amaçları arasında yer almaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Fecr-i Âtî topluluğu sanatçılarının “Sanat şahsî ve muhteremdir.” görüşü, sanatta estetiğe önem verdiklerini ve sanatı bireysel bir üretim olarak gördüklerini göstermektedir.
11.Buna göre, aşağıdaki edebi topluluklardan hangisi, sanat anlayışı bakımından Fecr-i Âtî ile benzerlik göstermektedir?
A) Tanzimat B) Servet-i Fünûn  C) Milli Edebiyat D) Halk edebiyatı  E) II. Yeniler

Edebiyatımızı Servet-i Fünunculardan daha ileri götüreceklerini iddia ettiler. Sanat ve edebiyat anlayışları Servet-i Fünunculardan pek farklı değildir. Edebî bir kütüphane kurma amacındaydılar. Edebiyatımızdaki ilk edebî beyannameyi yayınladılar.
12.Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Tanzimatçılar B) Yedi Meşaleciler  C) Millî Edebiyatçılar D) Fecr-i Aticiler E) Beş Hececiler

13. Aşağıdaki yapıt - sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Gurabahane-i Laklakan - Ahmet Haşim
B) Nadide - Hüseyin Cahit Yalçın
C) Han-ı Yağma - Tevfik Fikret
D) Göl Saatleri - Cenap Şehabettin
E) Ferhunde Kalfa - Halit Ziya Uşaklıgil

Roman, hikâye, mensur şiir, tenkit gibi türlerde otuzdan fazla eseri olan Mehmet Rauf daha ziyâde …….. romanı ile tanınır. Bu roman, Türk edebiyatında, psikolojik romanın başarılı ilk örneğidir. Yazar eserde, basit bir olayı ele almış ve dış dünya tasvirlerinden ziyâde, kahramanların ruh hâllerini; düşünce, duygu, tasarı ve umut serüvenlerini anlatmaya çalışmıştır.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ferda-yı Garam
B) Genç Kız Kalbi
C) Eylül
D) Karanfil ve Yasemin
E) Son Yıldız

15. Sanat hayatına bir bildiri yayınlayarak başlayan, sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu anlayışını benimseyen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünuncular
B) Beş Hececiler
C) Fecr-i Aticiler
D) Millî Edebiyatçılar
E) Garipçiler

16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Haşim’e ait değildir?
A) Malta Geceleri
B) Göl Saatleri
C) Gurabahane-i Laklakan
D) Bize Göre
E) Frankfurt Seyahatnamesi

17. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu B) Eylül C) Genç Kız Kalbi D) Kırık Hayatlar E) Karanfil ve Yasemin

Şiirin daha çok, müziğe yakın olduğu görüşündedir. Bu nedenle şiirde sözcüklerin anlamından çok, müzik değeri üzerinde durur. Konu ise bir araç konumundadır. Şiirlerinde çocukluk anılarını, aşk ve doğa konularını işler. Dili önceleri Servet-i Fünûn şairlerinin dili gibidir. Ancak sonra konuşma Türkçesine yönelir. Müzik yönünden yetersiz bulduğu için heceyi değil, hep aruzu kullanmıştır. Şiirlerinin yanında düz yazı türünde deneme ve fıkralar yazan sanatçı, bu tür yazılarında da siyasetle ilgilenmemiş, toplumsal sorunlardan çoğunlukla uzak kalmıştır.
18.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim D) Tahsin Nahit E) Süleyman Nazif

Ahmet İhsan tarafından yayımlanmaya başlanan………. dergisi, Türk edebiyatının bir dönemine damgasını vurdu. 1896’da yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret’in getirilmesinden sonra dergi, bir edebî topluluğun yayın organı haline geldi. Dergi, 1901’de çıkan bir yazı nedeniyle kapatıldı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra haftalık dergiye dönüştü. Bir dönem Fecr-i Âti’nin yayın organı hâline geldi.
19.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünûn B) Malumat C) Genç Kalemler D) Resimli Kitap E) Rübab

Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan………., Servet-i Fünûncuların genişlettiği müstezat nazım şeklini aynı şiirde aruzun çeşitli kalıplarını kullanarak, büyüklü küçüklü dizeler sıralayarak daha serbest hâle getirmiştir. Şiirlerinde doğayı işler; ancak bu, gün ışığında değil de akşam güneşinin sihirli ışık oyunları altında görünen belli belirsiz bir doğadır. Onda “göl”, saatler içinde belirir; yeryüzü, doğa, derin bir ıssızlıkta, kimsesizlikte konuşmaya koyulur. Günlerce, belki yıllarca izlenmiş, duyumsanmış olan şeyler onun anlatımıyla resimli şiirlere dökülüverir. Siyah kuşlar geçer, ay ışığında leylekler bekleşir, yıldızlardan örülü kuğular geçer. Piyale, Merdiven, Havuz, Karanfil onun bu şiir anlayışını yansıtan başarılı şiirlerdir.
20.Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim B) Tevfik Fikret C) Cenap Şahabettin D) Tahsin Nahit E) Emin Bülent Serdaroğlu

21.Edebiyatta yeni bir çığır açacak önemli bir atılım ortaya koyamayan, kendilerinden önceki sanat hareketinin devamı olmaktan öte geçemeyen, sanatın kişisel olduğu görüşünden hareketle bireysel konularda eserler veren ve kısa sürede dağılan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar B) Edebiyat-ı Cedîdeciler C) Millî Edebiyatçılar D) Fecr-i Aticiler E) Garipçiler

22. Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti sanatçılarının ürünlerini yayımlayan dergilerden biri değildir?
A) Servetifünun B) Resimli Kitap C) Genç Kalemler D) Şehbal E) Rübab

I. Eserlerde bireysel konulara yönelme
II. Fransız edebiyatını örnek alma
III. Serbest müstezat biçimini kullanma
IV. Parnasizm ve sembolizmden etkilenme
V. Göz için uyak anlayışını benimseme
23.Yukarıda ortak özellikleri verilen Servetifünun ve Fecriâti şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Sanat için sanat görüşünü benimsemiştir. Eserlerinde aruz ölçüsünü kullanmış; çocukluk anıları, aşk ve doğa konularını işlemiştir. Şiirlerinde karamsarlık hâkimdir. Ağır bir dili vardır. İmgesel anlatıma ve müzikaliteye önem vermiştir. Düz yazıda da usta bir üslupçudur.
24.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim B) Emin Bülent C) Yahya Kemal D) Celal Sahir E) Tahsin Nahit

Fecriâti sanatçıları Fransız edebiyatını örnek alarak parnasizm, sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenmişlerdir.
25.Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımının bir özelliğidir?
A) Nesneler, birer semboldür. Bu yüzden telkin yapabilmek için sembollerden yararlanılır.
B) Doğadaki güzelliklerin gerçeğe uygun olarak yansıtılması istendiği için kişisel duygular, tutkular yerine dış dünyadaki gözlemler nesnel bir tutumla yansıtılır.
C) Şiirde biçim reddedildiği için kafiye ve redif önemsenmez, "serbest şiir" kullanılır.
D) Dil ve üslubu yapaylaştırdığı için her türlü kurala karşı çıkıldığından anlatımdaki kişisellik ve içtenlik yerini bazen aşırı bir süslülüğe ve gelişigüzelliğe bırakır.
E) Bilinçaltını açığa çıkaran rüyalar, serbest çağrışım, hipnoz ve otomatik yazı tekniği sanatın başlıca aracı olarak kullanılır.

26.Aşağıdakilerden hangisi Fecriâti şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla örülü ağır bir dil kullanmışlardır.
B) Ahenk öğelerini önemseyerek imgesel anlatımı tercih etmişlerdir.
C) Sembolizmin etkisiyle betimlemelerinde gerçeklikten uzaklaşmışlardır.
D) Serbest müstezatı geliştirerek şiirde ahengi heceyle sağlamışlardır.
E) Fransız edebiyatını örnek alarak sembolizm ve parnasizmden etkilenmişlerdir.

(I) Fecriâti, sanat yaşamına bir bildiri yayımlayarak başlar. (II) Sanatçıları, sanatın saygıdeğer ve bireysel olduğu anlayışını benimserler. (III) Onlar Servetifünun’u Batılı edebiyatı tam olarak oluşturamamakla suçlarlar. (IV) Servetifünun sanatçıları gibi Fransız edebiyatını örnek alırlar. (V) Ancak Servetifünun sanatçılarından farklı olarak dilleri sade, anlatımları yalındır.
27.Yukarıdaki Fecriâti ile ilgili kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Tiyatroyla yakından ilgilenen sanatçı, Şahabettin Süleyman’ın etkisi altındadır. Batı edebiyatında olduğu gibi, birden çok yazarın birlikte çalışarak ortak eser ortaya koymasını bizde ilk olarak tiyatro alanında o gerçekleştirmiştir. Fecr-i Âti’nin kadın yazarlarından Ruhsan Nevvare ile yazmış oldukları üç perdelik ‘Jön Türk” oyunu bunun örneğidir. O, yine aynı yazarla “Aşkımız” ve “Sanatkârlar” isimli komedileri de kaleme almıştır.
28.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Celal Sahir
B) Tahsin Nahit
C) Emin Bülent
D) Ahmet Haşim
E) Cenap Şahabettin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
C C B D D B D E A  C  B   D   D   C   C   A   B   C   A   A   D   C   E   A   B   D  E   B


 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFUNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLER TEST-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ŞİİR MENSUR ŞİİR TESTİ-3

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI LYS/ÖYS/ÖSS SORULAR

SERVETİFÜNUNCULARIN KULLANDIKLARI NAZIM ŞEKİLLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi