Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1


Romanlarının konularını genellikle aydınlar çevresinden seçen sanatçı; Bir Muhtıranın Son Yaprakları gibi küçük öykülerinde halk tabakalarına inmiş, sade ve doğal bir dil kullanmıştır. Ancak yapıtlarının hepsine şiirli bir hava katmasını, sağlam bir yapı kurmasını bilmiştir. Roman ve öykülerinden başka anı, makale, tiyatro ve mensur şiirleri de vardır. Bazı yazılarını ise “Sanata Dair” adlı yapıtında toplamıştır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Romanda yenilik taraflısı Ahmet Cemil ile eski edebiyat taraflısı Raci karşı karşıya getirilmekte; İstanbul’daki basın çevresi belli başlı özellikleriyle, çekişmeleriyle tanıtılmaktadır. Bu yönüyle roman Servet-i Fünun döneminde görülen eski - yeni çatışmasını yansıtır. Yazar, roman kahramanı Ahmet Cemil’le ilgili olayları, kişileri ve davranışları çevresinden yararlanarak ortaya koyduğu için gözleme önem vermiştir.
2.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül B) Mal ve Siyah C) Aşk-ı Memnu D) Mürebbiye E) Hayal içinde

3.Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Her ikisinin de şiirlerinde parnasizmin etkisi görülür.
B) Her ikisi de aynı edebiyat topluluğu içinde yer almıştır.
C) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
D) Tevfik Fikret bazı şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, Cenap Şehabettin heceyi hiç kullanmamıştır.
E) Her ikisi de Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılmasından sonra toplumsal konulara yönelmiştir.

Aruz ölçüsüyle, aşk ve tabiat temalarını işleyen, sembolizm akımına bağlı şiirler yazdı. Şiirlerinde hayale ve müziğe büyük değer verdiği görülmektedir. Dış dünyaya ait gözlemlerini bir prizmadan geçirerek, değiştirip süsleyerek yansıttı şiirlerine güçlü bir şair olduğu kadar özlü bir fıkra yazarı idi aynı zamanda. Şiirlerinde görülen yabancı sözcük ve tamlamalara Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi gibi düzyazılarında rastlanmaz.
4.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim B) Tevfik Fikret C) Mehmet Akif D) Hüseyin Cahit E) Cenap Şehabettin

Bu roman; edebiyat tarihimizdeki ilk psikolojik roman olma özelliğini taşır. Yalın bir konu içerisinde gelişir. Kişi kadrosu çok dardır. Süreyya, Suat ve Necip arasındaki ilişkiler, roman boyunca bu kişilerin ruhsal durumlarıyla birlikte yansıtılır. Eserin sonunda o dönemin romanlarında moda olan trajik bir ölüm sahnesi betimlenmiştir.
5.Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu
C) Son Yıldız
E) Mai ve Siyah
B) Eylül
D) Mürebbiye

6.Tevfik Fikret’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Parnasizm akımının etkisinde şiirler yazmıştır.
B) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.
C) 1901’den sonra toplumsal içerikli şiirler yazmıştır.
D) Çocuklar için yazdığı şiirlerini” Şermin” adlı kitapta toplamıştır.
E) Şiirlerinde hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır.

7. Tevfik Fikret'in şiir anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebî yaşamındaki değişimler aslında Fikret'in düşünsel değişimlerinin yansımasıdır.
B) Bireysel konulardaki şiirlerinden çok toplumsal içerikli şiirleriyle ses getirmiştir.
C) "Şermin" dışında tüm eserlerinde aruzu kullanmış, aruzu başarıyla kullanan şairlerden olmuştur.
D) Parnasizm etkisiyle biçim güzelliğini öne çıkarmıştır.
E) Şiirlerinde duygusallık ön plana çıkmış, üslubu içerikten önce gelmiştir.

I. Namık Kemal hayranı olan sanatçı, "Kara Bir Gün" makalesiyle ünlüdür ve toplumcu bir sanat anlayışına sahiptir.
II. Sade bir dille yazmayı savunan sanatçı, eserlerinde konuşma dilini bütün canlılığıyla kullanmıştır.
III. Psikolojik ve ruhsal tahlillere önem veren sanatçı, Kurtuluş Savaşı’nı işlediği bir romanı dışında eserlerinde sosyal konulara yer vermemiştir.
IV. Genellikle yaşadığı dönemi ve çevresindeki kişileri işleyen sanatçı, yazdığı tek romanında sosyete yaşamını işlemiştir.
8.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Safveti Ziya
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Süleyman Nazif

I. Halit Ziya Uşaklıgil Kırık Hayatlar
II. Cenap Şahabettin Şermin
III. Mehmet Rauf Cidal
IV. Tevfik Fikret Hac Yolunda
9.Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin doğru olması için kaç numaralı eserlerin yer değiştirilmesi gerekir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) I. ve V. E) IV. ve V.

10. Aşağıdaki dizelerden hangisi şiir anlayışı bakımından Fecriâti topluluğuna ait olabilir?
A) Güneş artık çekildi eşyadan
    Sular artık menekşe olmuştu
B) Mazlum bir ümmetin bahtı siyahı
    Viran kubbesinde gölgeler salmış
C) Mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz
    Yıkıldı belki esasından eski malumat
D) Erbabı kemali çekemez nâkıs olanlar
    Rencide olur dîde-i huffâş ziyâdan
E) Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı musahhir
    Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir

11 ve 12. soruları aşağıdaki alıntıya göre yanıtlayınız

Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan
Güller gibi... Sonsuz iri güller
Güller ki kamıştan daha nâlân
Gün doğdu yazık arkalarında

nümayan: ortaya çıkan, görünen
nâlân: inleyen
fecr: şafak vakti
11. Ahmet Haşim’in “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiirinden alınan bu parçadan yola çıkarak,
I. Toplumcu bir şiirdir.
II. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
III. Alışılmamış bağdaştırma vardır.
IV. Somut gerçekliğe bağlı bir şiirdir.
V. İmgelere, çağrışımlara ve mecazlara yer verilmiştir.
yargılarından hangilerini bu şiir için söyleyemeyiz?
A) I. ve IV. B) I. ve V. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V.

12. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal yaşamı seven, iyimser bir ruh hâli sezilmektedir.
B) Kapalı ve yoruma açık bir şiirdir.
C) Sanatsal kaygı ön planda tutulmuştur.
D) Anjanbman yapılmıştır.
E) Teşhis, teşbih, tekrir sanatlarına yer verilmiştir.

Namık Kemal ile başlayan sanatkârâne üslup Halit Ziya
I                                          II                III
ile Servetifünun Dönemi'nde zirveye çıkar. Recaizade
Mahmut Ekrem’in temsil ettiği halkçı roman çığırını
IV
takip eden Hüseyin Rahmi Gürpınar ise Servetifünun
                               V
Dönemi’nin bağımsız sanatçısıdır.
13.Yukarıdaki parçada görülen bilgi yanlışı altı çizili yerlerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Romancılığımızın Avrupa romancılığı seviyesine ulaştığı Servetifünun Dönemi’nde ilk teknik romanımız olan Mai ve Siyah yazılır. İlk psikolojik roman olan Eylül, büyük ilgi görür. Salon Köşelerinde adlı roman ise şık salonlarda, balolarda, yalılarda, konaklarda yaşayan sosyete kesimin yaşamına ayna tutar. Bütün bu romanlar zengin, hazır yiyici, sosyete kesimin yaşamını yansıtır. Bu romanlarda halk yoktur. Halkı anlatmak ancak halkçı çizgiyi sürdüren bağımsız sanatçılarla mümkün olur. Mutallaka, Gulyabani, Nimetşinas bunlar arasındadır.
14.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bir eserine yukarıdaki parçada değinilmemiştir?
A) Safveti Ziya
B) Ahmet Rasim
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Rauf

15.Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret ile Cenap Şahabettin’in ortak bir yönüdür?
A) Çocuklara yönelik de şiirler yazmaları
B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
C) Sanat sanat içindir görüşünden hiç ayrılmamaları
D) Hece ölçüsüyle de şiirler yazmaları
E) Hem şiir hem de nesir alanında eserler vermeleri

İlk yazılarını Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikât gazetesinde yayımladı. Şiir ve hikâyeler, okul kitapları, tarih ve bilim konularında türlü eserler yazdı ve çeviriler yaptı. Renkli, canlı bir anlatımla, çocukluk, ilk, orta öğrenim ve basın hayatını, İstanbul’un gündelik yaşayışını yansıtan fıkra ve makâleleriyle ilgi topladı.
16.Gecelerim, Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları gibi eserler de yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim B) Hüseyin Rahmi C) Ahmet Rasim D) Hüseyin Siret E) Celâl Sahir

17.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Falaka - Ahmet Rasim
B) Şık - Hüseyin Rahmi
C) Körebe - Cenap Şahabettin
D) Nemide - Halit Ziya
E) Bize Göre - Mehmet Rauf


I. Sanat sanat içindir, düşüncesi hâkimdir.
II. Batılı sanat ve düşünce anlayışı kendini göstermiştir.
III. Aydın kişilere yönelik bir sanat anlayışı ve üslup vardır.
IV. Konular genellikle İstanbul'da geçer.
V. Dil ağırdır, Arapça ve Farsça tamlamalar çoktur.
18. Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Tanzimat’ın birinci kuşağına
B) Milli Edebiyatçılara
C) Servet-i Fünunculara
D) Fecr-i Aticilere
E) Tanzimat’ın ikinci kuşağına

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?
A) İlk şiirlerinde Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret’in etkileri görülür.
B) Fransız sembolistlerini tanıdıktan sonra sembolizmin etkisinde kalmıştır.
C) Klasik şairlerden Şeyh Galip’in imgelerinden yararlanmıştır.
D) Fecr-i Ati topluluğunun ilkelerini sürdüren tek şairdir, denilebilir.
E) Serbest müstezatlarında aruzun yanında heceyi de kullanmıştır.

20. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mehmet Rauf - Siyah İnciler
B) Süleyman Nazif - Gizli Figanlar
C) Halit Ziya - Ferdi ve Şürekâsı
D) Cenap Şehabettin – Piyale
E) Tevfik Fikret - Şermin

21. Fransızcadan çevirip Servet-i Fünûn dergisinde yayımladığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleyle derginin kapatılmasına neden olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf B) Süleyman Nazif C) Hüseyin Cahit D) Ahmet Hikmet E) Ahmet Rasim

Zerre-i nurundan iken muktebes
Mihr ü mehe etmek işaret abes
Hasan Asaf'ın bu beyiti dönem şairlerini ikiye ayırmıştır. Bir kısmı "kulak için kafiye" anlayışını savunurken; bir kısmı "göz için kafiye" anlayışını savunmuştur.
22."Kulak için kafiye" anlayışını savunanlar hangi edebi hareketin oluşmasını sağlamıştır?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Servet-i Fünun edebiyatı
C) Fecr-i Ati edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Divan edebiyatı

Aşkı konu alan roman iki erkek, bir kadın çevresinde kurulmuştur. Yazarın amacı, ele aldığı kişilerin iç dünyalarını vermektir. Romantizmin etkisinde kalan yazar, bu nedenle ayrıntılı ruh çözümlemelerine girer. Psikolojik roman olarak tanınan eser, bu türün edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği sayılır.
23.Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem
B) İntibah - Namık Kemal
C) Hayal İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın
D) Eylül - Mehmet Rauf
E) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil

24. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminde eser vermesine rağmen bu topluluğa katılmamıştır?
A) Ahmet Haşim B) Ahmet Rasim C) Mehmet Rauf D) Süleyman Nazif E) Hüseyin Cahit Yalçın

Sanatçı             Eseri                 Etkilendiği Akım
………………          Tarih-i Kadim         Parnasizm
Cenap Şahabettin    ………………         Sembolizm
H. Ziya Uşaklıgil     Kırık Hayatlar            ………………
25.Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cenap Şahabettin – Rübab'ın Cevabı – Natüralizm
B) Tevfik Fikret – Şermin – Realizm
C) Tevfik Fikret – Tamat – Realizm
D) Süleyman Nazif – Elhan-ı Şita – Romantizm
E) Hüseyin Cahit – Evrak-ı Leyal – Sembolizm

26.Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn yazarlarının sanat görüşlerini oluşturmada belirleyici olmamıştır?
A) II. Abdülhamit döneminin baskıcı tutumu
B) Gazete ve dergiler üzerindeki sansür uygulamaları
C) II. Tanzimat Dönemi yazarlarının sanat anlayışları
D) Batıdaki edebiyat akımları
E) Ulusal bilinci yaratmak için yazılan eserler

27. Aşağıdakilerden hangisinde, bir sanatçı ait olmadığı bir edebi toplulukla eşleştirilmiştir?
A) Muallim Naci – Tanzimat II. Dönem
B) Mehmet Rauf – Servet-i Fünûn
C) Ahmet Rasim – Servet-i Fünûn
D) Ahmet Haşim – Fecr-i Âtî
E) Namık Kemal – Tanzimat I. Dönem

I. Türkçeyi aruza büyük başarıyla uygulamışlardır.
II. Şiiri nesre yaklaştırmışlar, şiirin biçiminde ve söylenişinde yenilikler yaratmışlardır.
III. Parnasizmin etkisinde kalmışlardır.
IV. Romanda ve öyküde realizmin etkisinde kalmışlardır.
V. "Sanat sanat için" anlayışını benimsemişlerdir.
28.Yukarıda özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat I. Dönem B) Edebiyat-ı Cedide C) Fecr-i Âtî D) Milli Edebiyat E) Tanzimat II. Dönem

I. Şiirde gerçekçilik anlayışının edebiyatımızdaki temsilcisidir.
II. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
III. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneğini vermiştir.
IV. Elhan-ı Şita en tanınmış şiiridir.
V. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.
29.Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisi Tevfik Fikret için söylenebilir?
A) I - II B) II - III C) II – V D) I - V E) III - V

Servet-i Fünûncuların çağdaşı olduğu hâlde bu topluluğa katılmamıştır. İlk romanı "Şık" ile tanınmış; romanlarında sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmayı ele almıştır. Halk çevrelerinden seçtiği kahramanlarını ustalıkla konuşturmuştur. Edebiyatımızda naturalizmin en önemli temsilcisidir.
30.Yukarıda tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Ahmet Rasim
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Rauf
E) Ömer Seyfettin

I. Dilin, yazının ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek
II. Yetenekli sanatçıları bir araya getirerek, birlik ve dayanışmanın sağlayacağı güçle, kamuoyunu aydınlatmak
III. Herkese açık konuşmalar düzenleyerek halkın yazın ve sanat konularındaki bilgilerini artırmak
IV. Türkçenin sözcük dağarcığını artırmak için Arapça, Farsça ve Fransızca sözcükler kullanmak
V. Batıdaki benzer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak, ülkemizin edebi ürünlerini Batı’ya, Batı’nın ürünlerini de Doğu’ya tanıtmaya çalışmak
31.Fecr-i Ati sanatçılarının amaçları arasında yukarıdakilerden hangisi yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Birçok şiirinde, Bağdat'ta geçen çocukluğuna ait hatıraları bulmak mümkündür. Bazen platonik bir aşk olarak da görünen derin bir anne sevgisi, güneşten kaçıp çöle hayat veren geceye sığınma, hastalık ve ölüm gibi motifler çocukluğundan getirdiği, bazen açık, bazen bilinçaltında gizlenmiş hatıraların izlerini taşır. Ancak, onun şiirinin asıl kaynağını Fransız sembolizminde aramak lâzımdır. Dergâhta çıkan "Bir Günün Sonunda Arzu" isimli şiirinin fazla kapalı bulunarak eleştirilmesi üzerine, edebiyatımızda şiire dâir en güzel yazılardan birini "Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar" adıyla yayımlamıştır. Bu makalesinde, şiirde açıklık aranmayacağı, şiirin öğretici değil, çeşitli yorumlara uygun, sözden çok mûsikiye yakın olması gerektiği üzerinde durur.
32.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Süleyman Nazif
E) Halit Ziya Uşaklıgil


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
B B E A B E B B C   A   A   A   D   B   B   C   E   C   E   D   C   B   D   B   C   E   C   B   D   A   D   B

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

SERVEİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi