Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2


1901’de ---- adlı sanatçımızın “Edebiyat ve Hukuk” adlı yazısının yayımlanması sonucunda Servet-i Fünun dergisi kapatılınca edebiyatta Batılılışmayı amaçlayan topluluk da dağılmış oldu. 1909’da aynı yolu izleyen ---- topluluğu ortaya çıktıysa da kısa bir süre sonra bu topluluk da dağılmıştır.
1.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf - Edebiyat-ı Cedide
B) Tevfik Fikret - Fecr-i Ati
C) Halit Ziya Uşaklıgil - Edebiyat-ı Cedide
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Fecr-i Ati
E) Hüseyin Cahit Yalçın - Fecr-i Ati

Güçlü tekniği ve yarattığı roman diliyle yalnız Servet-i Fünun döneminin değil, bütün Türk edebiyatının en kuvvetli romancısı sayılan sanatçı Fransız realist ve natüralistlerinin etkisinde yazdığı realist - psikolojik romanlarıyla ün kazandı. Öykü ve romanlarını yazarken çevresinde gördüğü olaylardan ve kişilerden yararlanmış, betimlemelerle kişilerin ruhsal durumlarını yansıtmıştır. Dilde sadeleşme hareketleri gerçekleştikten sonra çoğu romanını kendisi sadeleştirmiştir.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Mehmet Rauf

3.Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları tarafından yazılan yapıtlar birlikte verilmiştir?
A) Araba Sevdası - Mai ve Siyah - Eylül
3) Sergüzeşt - Hayal İçinde - Siyah İnciler
C) Genç Kız Kalbi - Hayal İçinde - İntibah
D) Takdir-i Elhan - Nadide - Eylül
E) Şermin - Aşk-t Memnu - Eylül

4. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçıları için söylenemez?
A) Düzyazıda realizmin, şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisindedir.
B) Realist ve psikolojik roman ve öyküler yazdılar.
C) Dilde sadeleşme akımına uyarak halkın konuştuğu Türkçeyi kullandılar.
D) Sone, terza - rima gibi yeni nazım şekilleri kullandılar.
E) Şiirde çoğunlukla kişisel konuları işlediler

Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder
Bugün açız yine; lakin yarın ümit ederim
Sular biraz daha sakinleşir... Ne çare, kader
Bir manzum hikâye sayabileceğimiz “ Balıkçı” şiirinde Tevfik Fikret açlık ve yoksulluk içinde
kıvranan bir balıkçı ailesinin yaşamını anlatıyor.
5.Bu durum Servet-i Fünuncularla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşmektedir?
A) Şiirde Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanmışlar ve bireysel konuları işlemişlerdir.
B) Serbest müstezat ve sone, terza - rima gibi nazım şekillerini kullandılar.
C) Şiirde iç ahenge ve musikiye önem verdiler.
D) Şiirde Parnasizm ve Sembolizm akımlarından etkilendiler.
E) Kimi şiirlerinde betimlemeler yaparak konuyu daha canlı biçimde anlattılar

Öykü ve roman türlerinde “toplum için sanat” ilkesine bağlı yapıtlar verdi. Çocukluğunda annesi ve teyzesiyle hanımların toplantılarında bulunan ve onların konuşmalarını yakından izleyen sanatçı, çoğu yapıtında bu çocukluk gözlemlerinden yararlanmıştır. İstanbul halkının toplumsal ve töresel yönlerini, inanışlarını; bütün incelikleriyle dilini alaysı bir biçimde vermiştir. Kimi yapıtlarında düşüncenin derinlik kazanıp ağırlaştığı görülür. Romanda natüralizmin prensiplerine bağlı kalmaya özenen sanatçımız, sokağı romana aktarabilen birkaç sanatçımızdan biridir.
6.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hüseyin Cahit Yalçın

O zaman Ömer Behiç için büyük bir telaş başlamıştı. Mimarlara koşuyor, saatlerce ev resimlerinin karşısında dalıyor, güzel ev cephelerine rastlamak ve örnek almak emeliyle Moda’ya, Tarabya’ya, Büyükada’ya, Yeşilköy’e seferler yapıyor; bina yaptırmış dostlarını saatlerce sorguya çekiyor; yakın gelecekteki evinin gönlünce olması için her çareye başvuruyordu.
7.Yukarıdaki paragraf aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmıştır?
A) Hayal İçinde B) Ferdayı Garam C) Aşkı Memnu D) Gönül Hanım E) Kırık Hayatlar

I. Kâbus
II. Pençe
III. Yalan
8.Yukarıda numaralandırılmış eserlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüme eserler olmaları
B) Anlatmaya bağlı metinler olmaları
C) Aynı yazara ait olmaları
D) Göstermeye bağlı metinler olmaları
E) Farklı dönemlere ait olmaları

9. Aşağıdakilerden hangisi saf şiirin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal konular değil, "aşk, tabiat, gurbet, özlem" gibi bireysel konular işlenir.
B) Okuyucuya ideolojik bir bakış kazandırma ya da mesaj verme amaçlanır.
C) Sese, musikiye, iç ahenge, söyleyiş ve müzikaliteye önem verilir.
D) Söylenmek istenen okuyucuya doğrudan verilmez, hissettirilir.
E) Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür.

10. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Mithat Efendi ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ortak yönlerinden biri değildir?
A) Aynı edebî topluluk içinde yer almaları
B) Sanatı, toplum için yapmaları
C) Dönemlerine göre sade ve yalın bir dil kullanmaları
D) Olay akışını keserek açıklayıcı bilgi vermeleri
E) Geniş halk kitlelerine seslenmeleri

• Madam Potiş ahlak yoksunu Beyoğlu kadını
• Maşuk Bey iyi niyetli, yol gösterici tip
• Şöhret Bey alafrangalık özentisinde saf ve gülünç tip
• Raik, Şöhret’in benzeri züppe, alafranga tip
11.Yukarıda özellikleriyle verilen tipler aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanlarıdır?
A) Şıpsevdi B) Şık C) Mürebbiye D) Kırık Hayatlar E) Aşk-ı Memnu

Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler
Tulu-ı haşre kadar sürmez; âkibet bu sema,
Bu mai gök size bir gün acır; melul olma
Hayata neşe güneştir, melal içinde beşer
Çürür bizim gibi... Siz ey feza-yı ferdanın
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın
Ufukların ebedi iştiyakı var nûra

tulu-ı haşr: kıyamet günü
âkibet: son, sonunda
melul: üzüntülü, karamsar, hastalıklı
melal: karamsarlık, umutsuzluk
feza-yı ferda: geleceğin fezası
iştiyak: şiddetli arzu
12.Bu dizelerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Tevfik Fikret’e ait bir şiirdir.
B) Geleceğe yönelik bir umut dile getirilmektedir.
C) Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
D) Anjanbman kullanılarak anlam diğer dizelere taşırılmıştır.
E) Servetifünuncuların genel sanat görüşlerine uygundur.

I. Rübab-ı Şikeste-Tevfik Fikret
II. Tamat - Hüseyin Cahit Yalçın
III. Tiryaki Sözleri - Cenap Şehabettin
IV. Göl Saatleri - Ahmet Haşim
V. Yumak - M. Behçet Yazar
13.Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde eser - yazar eşleştirmesi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bu ne türlü ihtiras,
Sarık sardı her papas?

Mütehassis çok ama
Bilmem nerde ihtisas?

İşte gene ortalık,
Eski hamam eski tas,

Piyasada aranan
Hep yalanla iltimas!

Ne umalım kalaydan,
Altın bile tuttu pas!
Bu dizelerde olduğu gibi Fecriati topluluğu sanatçısı olup tenkit yönü ağır basan şiirler yazdı.
14.Buna göre şiirine yer verilen ve sanat anlayışı belirtilen Fecriati Topluluğu sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tahsin Nahit
C) Fazıl Ahmet Aykaç
D) Hüseyin Siret Özsever
E) Müfit Ratip

15.Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Roman, hikâye, anı, tiyatro türünde eserler vermiştir.
B) Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenmiştir.
C) Türk romanında yeni bir çığır açmıştır.
D) Romanlarında, dönemine göre sade bir dil kullanmıştır.
E) Hikâyelerinin büyük bir bölümünde halkın günlük hayatını anlatmıştır.

16.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide)’un özelliklerinden biri değildir?
A) Dil Arapça, Farsça tamlamaların kullanıldığı ağır bir dildir.
B) Romanda realizm ve natüralizmin, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisiyle eserler verilmiştir.
C) Toplumsal konular işlenmiş ve tiyatroya önem verilmiştir.
D) Tasvir ve tahlil yönünden güçlü olan romanlarda mekân ve konular İstanbul'la sınırlı kalmıştır.
E) Roman ve hikâyede teknik bakımdan güçlü eserler verilmiştir.

“Eser ana çizgileriyle realist olmakla birlikte, asıl kahraman Ahmet Cemil romantiktir. Ahmet Cemil kusursuz bir insan olarak tasvir edilmiştir, bu nedenle biraz sönüktür. Eserin diğer kahramanları normal halleriyle verildikleri için daha canlıdırlar."
17.Servet-i Fünun’un basın dünyasını tanıtan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
B) Mehmet Rauf - Eylül
C) Halit Ziya - Mai ve Siyah
D) Namık Kemal - İntibah
E) Hüseyin Rahmi - Gulyabani

18. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim ile Hüseyin Rahmi’nin ortak yönlerinden biri değildir?
A) Servet-i Fünun döneminde yaşamış olmalarına karşın onlara katılmamışlardır.
B) İstanbul’un günlük yaşamını anlatan eserler vermişlerdir.
C) Eserleri, dönemine göre anlaşılır bir dille yazılmıştır.
D) İkisinin de eserlerinde mizahi öğeler ön plandadır.
E) İkisi de romanın yanında başarılı şiirler de yazmıştır.


Mürebbiye, sanatçı kişiliğini sergileyen ilk romanıdır. İkdam gazetesinde çalıştığı yıllar, Mürebbiye’den başka “Bir Muadele-i Sevda, Metres, Tesadüf ve Nimetşinas” adlı romanlarını önce tefrika halinde, sonra da kitap halinde yayımlar.
19.Yukarıda anlatılan ve eserleri verilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat B) Hüseyin Rahmi C) Ahmet Rasim D) Halit Ziya E) Mehmet Rauf

………. romanı Halit Ziya Uşaklıgil'in sanatında olduğu gibi Türk edebiyatında da olgunluğa yönelmenin bir dönüm noktası sayılmaktadır. Bu eser, Servet-i Fünun kuşağının romanı kabul edildiği gibi Batılı anlamda yazılmış ilk önemli romanımızdır. Eser kahramanı…….., o dönemin sanatçı gençliğini temsil etmektedir.
20.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki¬lerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşk-ı Memnu - Adnan Bey
B) İntibah - Ali Bey
C) Eylül - Suat
D) Mürebbiye - Dehri Efendi
E) Mai ve Siyah - Ahmet Cemil


Servet-i Fünun edebiyatının, istibdat yönetiminde bile sesini yükseltebilmiş en cesur kalemlerinden biri olan sanatçı, şiir ve düzyazı türlerinde eserler vermiştir. 1918'de
İstanbul'un işgali üzerine yazdığı "Kara Bir Gün" adlı makalesi yüzünden Malta'ya sürülmüştür. "Gizli Figanlar", "Çal Çoban Çal" eserlerinden bazılarıdır.
21.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han¬gisidir?
A) Süleyman Nazif
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Namık Kemal
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şehabettin

Servet-i Fünun edebiyatı döneminde yaşayan, ancak bu topluluğa katılmayarak bağımsız yazar özelliğini sürdüren sanatçı, naturalist anlayışla İstanbul'un günlük yaşantısını canlı bir üslupla anlatmıştır. Çok sayıda romanın yanı sıra öykü ve oyunlar da yazan sanatçının yapıtlarından bazıları "Şıpsevdi", "Kadın Erkekleşince", "Tesadüf" ve "Mürebbiye"dir.
22.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

23.Servet-i Fünun edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanat için sanat görüşü benimsenmiş, bireysel konular işlenmiştir.
B) Yabancı sözcüklerle yüklü ağır, süslü bir dil kullanılmıştır.
C) Şiirde konu bütünlüğünden çok mısra ve beyit güzelliğine önem verilmiştir.
D) Roman ve hikâyede realizmin etkisi görülmüştür.
E) E) Dil ve anlatım yönüyle, yüksek kültürlü bir kesime seslenmiş, "salon edebiyatı" olarak nitelendirilmiştir.

24.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının bir özelliği değildir?
A) Fransız sembolistlerinden etkilenme
B) Eserlerde ağır ve süslü bir dil kullanma
C) Şiirde serbest müstezatı geliştirerek kullanma
D) Divan edebiyatı nazım biçimlerini sürdürme
E) "Sanat şahsi ve muhteremdir" görüşünü savunma

O güne kadar yazınımızda anı yazınsal değer taşıyan bir tür değildi. Modern romancılığımızın kurucusu sayılan sanatçımız, ilk kez yazınsal değer taşıyan anılar yazmıştır. Hem yazınsal hem siyasal nitelikteki bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk cildine "Kırk Yıl" adını vermiştir.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Süleyman Nazif

I. Mezardan Sesler – Mensur şiir: H. Ziya Uşaklıgil
II. Siyah İnciler – Mensur şiir: Mehmet Rauf
III. Falaka – Anı: Ahmet Rasim
IV. Şıpsevdi – Tiyatro: Hüseyin Rahmi
V. Pençe – Tiyatro: Süleyman Nazif
26.Yukarıdaki "eser - tür - yazar" eleştirmelerinin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I - II B) II - III C) II – IV D) III - IV E) IV - V

Zannetme ki güldür ne de lale
Ateş doludur tutma yanarsın
Karşında şu gülgun Piyale…

İçmişti Fuzuli bu alevden
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun
Şi'rin sana anlattığı hale…
(Piyale'den)
27.Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerimizden hangisine aittir?
A) Cenap Şahabettin B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim D) Mehmet Rauf E) Tahsin Nahit

Servet-i Fünûn romanının önemli romancılarındandır. Yapıtlarında romantik hayaller ve aşkları işlemiştir. Sosyal yaşama pek yer vermemiştir. Psikolojik tahlillere büyük önem verir. Mensur şiirin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Pençe, Cidal, Sansar önemli tiyatro eserleridir.
28.Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden söz edilmektedir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tahsin Nahit
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Rauf

29. Aşağıdaki yapıt - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Nadide – Roman
B) Ferda-yı Garam –Roman
C) Mürebbiye – Roman
D) Kirli Çamaşırlar – Tiyatro
E) Körebe – Tiyatro

30. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Servet-i Fünûn sanatçıları Batı-özellikle Fransız-edebiyatından etkilenmişlerdir.
B) "Sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.
C) Şiirde biçimsel yenileşme devam etmiş, yeni nazım biçimlerini kullanmışlardır.
D) Dilde sadeleşmeye büyük önem vermişlerdir.
E) Toplumsal sorunlar dışında her şeyi şiirin konusu yapmışlardır.

31. Servet-i Fünun şiirinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Divan edebiyatında yoktur?
A) Süslü, ağır ve ağdalı bir dil kullanmak
B) Parça güzelliği yerine bütün güzelliğini ön planda tutmak
C) Aruz ölçüsünü ahenk sağlamada araç olarak kullanmak
D) Arapça ve Farsça kelimeler kullanmak
E) Toplumsal konular yerine bireysel konulara ağırlık vermek

32. Servet-i Fünun dönemi hikâye ve romanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batılı anlamda en başarılı roman ve öyküler bu dönemde verilmiştir.
B) Konuya değil konunun işleniş biçimine ağırlık verildiğinden Batıdaki romanlarda işlenen konular yeniden ele alınır.
C) Romanlarda konular İstanbul’dan seçilir, soylu ve zenginlerin yaşantıları dile getirilir; öykülerde ise sıradan insanlar ve Anadolu da konu edilmiştir.
D) Dil ağır ve süslüdür; sanatlı nesir ortaya koyabilmek için zincirleme tamlamalara yer verilmiştir.
E) Olmuş ya da olması muhtemel olaylara yer verilir ve realist - natüralist bir anlayış benimsenir.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E A E C A C E D B   A   B   E   B   C   D   C   C   E   B   E

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 A   E   C   D   D   E   C   E   B   D   B   B

 

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

SERVEİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-2

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi