Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-1

1.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Rübabın Cevabı
C) Şermin
D) Kırık Hayatlar
E) Haluk’un Defteri

2. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)Aşk - ı Memnu
B) Mai ve Siyah
C)Kırık Hayatlar
D) Kırk yıl
E)Nemide

3.Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret - Şermin
B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
C) Mehmet Rauf - Eylül
D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

4.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Şahabettin - Hac Yolunda
B) Mehmet Rauf - Karanfil ve Yasemin
C) Tevfik Fikret - Haluk’un Defteri
D) Süleyman Nazif - Malta Geceleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Genç Kız Kalbi

Tevfik Fikret hayatında büyük bir yeri olan tek çocuğunu sanatının bir parçası yapar. Ona yazdığı manzumeler bir yana oğlunun adını taşıyan bir de şiir kitabı düzenler. …… adıyla kendi el yazısıyla düzenleyerek 1911’de yayımlar. Burada yer alan örneklerle oğlunun şahsında Türk gençlerine medeniyet ve gelişme yolu gösterilmek istenmiştir. Promete, Ferdâ, Bir Tasvir Önünde gibi şiirlerde gidilecek yol ve izlenecek strateji dile getirilir.
5.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Promete
B) Haluk’un Bayramı
C) Haluk’un Defteri
D) Ramazan Sadakası
E) Haluk’un Amentüsü

Fikret’in çocuk ve çocuklarla ilgili şiirleri oğlu Haluk için yazdığı şiirlerle başlasa da oradaki örnekler daha üst yaş grubuna hitap eder. Fikret’in asıl çocuk şiirleri, arkadaşı eğitimci Satı Bey’in açtığı çocuk mektebinde verdiği dersler sırasında oluşmuş şiirlerden meydana gelir. Tamamen çocuk dünyasının resmedildiği bu şiirler, sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Fikret bu şiirleri ………… adlı kitapta toplamıştır.
6.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Rübab-ı Şikeste
B) Haluk’un Defteri
C) Şermin
D) Promete
E) Sis

……. Cenap’ın Cidde’ye görevli olarak giderken izlenimlerini yansıtan 17 mektuptan oluşur. Servetifünun’da yayımlanan kitap severek okunur ve kitap halinde de basılır. Cenap çok iyi bir gözlemcidir ve gördüklerine şahsi damgasını vurmasını bilir. Eser boyunca okuyucu Mısır’ın cıvıl cıvıl kalabalığı, kokusu, rengi ve sesleriyle beraberdir. Eser, daha ilk cümlelerinden başlayarak yaşama sevinci ile dolu, neşeli, çevresiyle ilgili bir sanatçı - doktorun şahsiyetini de verir. Yazar burada usta bir gezi yazarı olduğunu ispat eder.
7.Bu parçanın başına aşağıdaki eser adlarının hangisi getirilmelidir?
A) Tâmât
B) Âfak-ı Irak
C) Suriye Mektupları
D) Hac Yolunda
E) Yalan

Kitabın üçüncü bölümü olan …… onun vecize türü sözlerinden oluşmuştur. Bu bölüm, yazarın tezatlı düşünme gücünü gösterdiği gibi dilinin sivriliğini, etkileyiciliğini de gözler önüne serer. Benzer cümleleri daha önce yazılarında da kullanmışsa da bunlar kendi başlarına yaşayabilecek türden cümlelerdir ve daha önce Cenap’ın Servetifünun’da “Serseri Fikirler” başlığıyla yayımlanmış vecizelerinin bir kısmıdır. Cenap’ın sevilmiş yazılarından olan bu vecizeler, çeşitli konular, ruh halleri hakkında darbe etkisi uyandıracak çarpıcı söyleyişlerdir.
8.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Tiryaki Sözleri
B) Köre be
C) Tâmât
D) Evrâk-ı Eyyam
E) Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh

Cenap’ın kış nağmeleri anlamına gelen şiirinin konusu basittir. Kar kelimesinin sürüklediği bir imge dünyası içinde tabiata ait öteki figürlerle birlikte bir tablo ve musiki oluşturulmaya çalışılmıştır. Manzumeye egemen olan duygu hüzündür; fakat bu hüzün mutlu bir üslup kullanılarak anlatılmaya çalışılır. Bu şiirde Yahya Kemal’in Kar Musikileri; Ahmet Muhip Dıranas'ın Kar şiirindeki duygu zenginliğini bulamayız.
9.Bu parçada Cenap Şahabettin’in hangi şiirinden söz edilmektedir?
A) Baran-ı Bahar
B) Son Arzu
C) İhtiyar Çınar
D) Elhan-ı Şita
E) Hakikat-i Sevda

Millî şair unvanı verilen Mehmet Emin Yurdakul’un Türk şiirinde açtığı çığırı Ahmet Hikmet Müftüoğlu ………. kitabındaki hikâyeleriyle devam ettirmiştir. Yazar bu eserdeki hikâyelerinde, Türk destanlarından, tarihinden faydalanmış; Trablus, Balkan, I. Dünya savaşlarında yaşanan olayları anlatmıştır. 1922’de yayımlanan eser 18 parçadan ibarettir. Millî edebiyatımız içinde uyandırdığı milliyetçilik duygularıyla çok önemli bir yere sahiptir.
10.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Gönül Hanım
B) Çağlayanlar
C) Hâristan ve Gülistan
D) Yeğenim
E) Tâmât


…….. Türk ili zeybeklerine ithaf edilir. Yapıtta Türk hayatının özellikleri, Türk ruhunun kabiliyeti, enginliği; Türk tarih ve medeniyetinin değeri üzerinde durulur. Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmettin bu eseri başka bir yazardan aynen aldığını söylemiştir. Ahmet Hikmet bu eserinde şarkın masal zevki ve masal geleneği ile Batı tekniğini ve Servetifünun üslubunu birleştirmiştir.
11.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Çağlayanlar - Hâristan ve Gülistan
B) Nemide - Aşk-ı Memnu
C) Eylül - Ferda-i Garam
D) Nadide - Hayal içinde
E) Gönül Hanım - Kırık Hayatlar

Süreyya’nın yakını olan Necip’le Suat arasında ortak bir zevki yaşama ve paylaşmadan doğan yakınlık, zamanla onları birbirine taşır; kendilerini ve birbirlerini tanırlar, birbirlerine âşık olurlar. Musiki ve doğa sevgisi gibi iki temel kökensel güçle beslenen bu platonik karakterli aşk, varoluşsal anlamda birbirine akan Suat ve Necip’in derin iç çatışmalar yaşamalarına neden olur. Suat’ın yaşadığı iç çatışmalar ve bunalımlar romana psikolojik bir derinlik kazandırır. Roman, psikolojik realizmin başlangıcı sayılabilecek bir eserdir.
12.Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?
A) Ferda-i Garam
B) Karanfil ve Yasemin
C) Eylül
D) Gen Kız Kalbi
E) Son Yıldız


13.Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret - Şermin
B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
C) Mehmet Rauf - Eylül
D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

14.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarına ait bir eser değildir?
A) Eylül
B) Hac Yolunda
C) Nemide
D) Şermin
E) Şıpsevdi

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bilinir. Konusu, yasak olarak yaşanan bir aşktır. Romanın şahıs kadrosu son derece dardır, özgünlüğü psikolojik tahlillerin başarıyla yapılmasından kaynaklanır.
15.Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf - Son Emel
B) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
C) Hüseyin Rahmi - İffet
D) Halit Ziya - Kırık Hayatlar
E) Mehmet Rauf - Eylül

Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun gerçek anlamda ilk realist romanları yazan ………, Türk romancılığının babası sayılır. Romanları arasında Aşk-ı Memnu ve temsilcisi olduğu "Servet-i Fünun edebiyatı romanı" diye de anılan …….sayılabilir. 1866-1945 yılları arasında yaşayan yazar, zaman içinde eserlerinin ağır dilini sadeleştirmiştir.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf - Eylül
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi
D) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah

……….. Servet-i Fünûn edebiyatının -özellikle şiir alanında-öncülüğünü yapmıştır. İlk dönemlerdeki şiirlerinde bütün Servet-i Fünûn sanatçılarında olduğu gibi ferdi konuları işler. Servet-i Fünûn dışında yazdığı şiirlerinde toplumsal konulara yönelmiştir. Çocuklar için yazdığı şiirleri hece vezniyle yazmış ve ……….. adlı kitapta toplamıştır.
17.Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cenap Sahabettin - Evrâk-ı Eyyam
B) Abdülhak Hamit - Belde
C) Tevfik Fikret - Şermin
D) Muallim Naci - Demdeme
E) Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri

• Edebiyat-ı Cedide'nin üslup özelliklerini yansıtan şiirlerden biri olan "Sis"te şair; içinde yaşadığı çevrenin siyasi, sosyal ve ahlâkî bozukluklarını büyük bir başarıyla dile getirir.
• Yazar, Aşk-ı Memnu adlı romanında, köşklerde ve yalılarda, zengin kesimde görülen çarpık ilişkileri ve bunların geleneksel aile yapısına etkilerini ele almıştır.
• Sembolizm akımının etkisiyle alışılmış kalıpların dışına çıkan Elhan-ı Şita adlı şiirde "kar ve kış", kaybolmuş bir mutluluğun geri gelmeyeceğini simgeler.
• İlk psikolojik tahlil romanı sayılan Eylül'de, aşktan başka kaygılan olmayan, aylak, hazır yiyici kişilerin yaşayışları anlatılmıştır.
18.Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki sanatçıların hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Sahabettin C) Halit Ziya D) Mehmet Rauf E) Hüseyin Cahit

19. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Sahabettin - Suriye Mektupları
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl
C) Mehmet Rauf - Kırık Hayatlar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye
E) Mehmet Akif Ersoy – Safahat

20. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dönemi romanlarından değildir?
A) Hayal İçinde
B) Ferdi ve Şürekâsı
C) Genç Kız Kalbi
D) Araba Sevdası
E) Nemide


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C D E C C D A D  B   A   C   D   E   E   E   C   E   C   D

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

SERVEİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-2

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi