Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-3


1.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat hareketinin özelliklerinden biri değildir?
A) Dilde sadeleşme amaçlanmıştır.
B) Konular ulusal kaynaklardan alınmıştır.
C) Yalnızca şiir türünde eserler verilmiştir.
D) Ülke ve toplum sorunlarına önem verilmiştir.
E) Şiirde halk edebiyatı örnek alınmış, hece ölçüsü kullanılmıştır.


Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
2.Ziya Gökalp’ın bu dörtlüğünden yola çıkılarak Millî Edebiyatçılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsünü kullandıkları
B) Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak istedikleri
C) İstanbul Türkçesini kullanmayı düşündükleri
D) Türkçeyi dünyanın en çok konuşulan dili yapmayı amaçladıkları
E) Yalın ve anlaşılır bir dil kullandıkları


3.Aşağıdaki dergilerden hangisi Millî Edebiyat akımının ortaya çıkıp yayılmasında etkin rol oynamıştır?
A) Türk Yurdu B) Meşale C) Turan D) Yeni Mecmua E) Genç Kalemler


4. Aşağıdakilerden hangisi Genç Kalemler’in dilde ortaya koydukları yeniliklerden değildir?
A) Günlük konuşma diliyle yazı dilini birleştirmek
B) Türkçedeki bütün Arapça ve Farsça vb. yabancı kelimeleri atmak
C) Öteki Türk lehçelerinden kelimeler almamak
D) Arapça, Farsça kelimeleri Türkçe söylenişlerini dikkate alarak yazmak
E) Yazı dili olarak İstanbul Türkçesini benimsemek


5.Aşağıdakilerin hangisinde Millî edebiyatçılarla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ve bu düşünceyi eserlerinde uygulamışlardır.
B) Yerli konulara yer vererek Anadolu insanının yaşamını aktarmışlardır.
C) Yazı dili olarak İstanbul Türkçesinin kullanılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
D) Tiyatro alanında başarılı eserler vermişler, hikâye ve romanı geri plana itmişlerdir.
E) Gerçek şiirimizin halk şiiri, millî veznimizin hece vezni olduğunu ileri sürmüşlerdir.


Fecri Âti sanatçılarını dil anlayışları bakımından kıyasıya eleştiren gençler, dil sorununu ulusal bir boyuta taşımayı amaçlamışlardır. Halka kendi dilleriyle seslenerek halkı bilinçlendirmeyi istemişlerdir. Selanik’te çıkardıkları dergide bu görüşlerini yansıttıkları yazılarını yayımlamışlardır.
6.Bu parçada sözü edilen gençler aşağıdaki edebiyat hareketlerinden hangisinin içinde yer almıştır?
A) Garipçiler
B) Millî Edebiyatçılar
C) Yedi Meşaleciler
D) Beş Hececiler
E) Edebiyatı Cedîdeciler


Yakup Kadri, dille ilgili düşüncelerini şöyle açıklar: “Oysa biz, tam bunların istediklerini yapmakta olduğumuz kanaatindeydik. Nitekim hepimiz değilse bile, Refik Halit’le ben hikâyelerimizi gittikçe sadeleşen bir Türkçe ile yazmakta ve hikâyelerin konularını İstanbul şehrinin dar ve kozmopolit çevresine hapsetmeyip bütün memleket hayatından almaktaydık.' Gerek Refik Halit’in gerek benim üslubum daima sadeliğe doğru gelişmekteydi ve bir gün gelecek, Yeni Lisan denen ağdasız ve temiz Türkçenin en munis örneklerini vermek bize nasip olacaktı.”
7.Bu parçada Yakup Kadri’nin “bunlar” diye sözünü ettiği sanatçılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fecri Aticiler
B) Edebiyatı Cedîdeciler
C) Genç Kalemler
D) Garipçiler
E) Yedi Meşaleciler


(I) 1900’lü yılların başında ortaya çıkan Edebiyatı Cedîde’nin sanatçıları aruz vezniyle, süslü, ağır ve anlaşılması zor şiirler yazdılar. (II) Daha sonra Fecri Âti’ye bağlı sanatçılar da aruz vezniyle yazdıkları şiirlerinde ağır ve sanatlı bir anlatım kullandılar. (III) Ayrıca Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı gibi şairler, kendilerine özgü bir edebiyat anlayışıyla dönemin etkili sanatçıları arasında yer alıyordu. (IV) İşte böyle bir ortamda Millî Edebiyatçılar sade bir dille ve hece vezni ile milliyetçilik ruhu taşıyan şiirler yazdılar. (V) Bu sanatçılardan biri olan Ziya Gökalp, yazdığı şiirlerle Millî Edebiyat akımının oluşmasında öncülük yaptı.
8.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. yüzyılın başları, aydınlarımızın arayış içinde oldukları, çeşitli ideolojilerin oluştuğu bir dönemdir. Bir tarafta “Osmanlıcılık”, “İslamcılık”, diğer tarafta “Türkçülük” görüşleri öne çıkar. 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla özgürlükler yeniden elde edilir. Böylece düşünce hayatımızda hızlı bir gelişme başlar. Bu arada Osmanlı-Rus Savaşı ile Balkan Savaşı yenilgileri “Milliyetçilik” düşüncesinin Türk aydınları arasında hızla yayılmasına neden olur. Yıkılmakta olan imparatorluğu ayakta tutmak için “Türkçülük” ülküsü önem kazanır. İstanbul’da birbirini izleyen milliyetçi dernekler kurulur.
9.Bu parçada sözü edilen ortam aşağıdaki edebiyat hareketlerinden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?
A) Yedi Meşaleciler
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Beş Hececiler
D) Millî Edebiyat
E) Fecri Âti


1911’de çıkmaya başlayan Genç Kalemler adlı
I                                          II
derginin ilk sayısında çıkan Yeni Lisan başlıklı
                                            III
imzasız makaleyi, Mehmet Emin Yurdakul kale
                                          IV
me almıştır. Bu makalede dilde öze dönüş savu
                                           V
nulmakta, millî bir edebiyat oluşturabilmek için
önce millî bir dilin gerekliliği belirtilmektedir.
10.Bu parçada numaralı bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Türk edebiyatında açık bir Türkçülüğü ilk defa bir sanat haline getiren Türk şairi ………‘dir. Yeni Türk şiirinde sade ve doğal halk dili kullanmayı ülkü edinen şair, hece ölçüsünü, eski Türk ölçüsü olduğu için tutucu bir ısrarla aruza tercih etmiştir. Şiirlerindeki ölçü, ahenk sağlayıcı unsur olmaktan çok, parmak hesabı denecek kadar basittir. Sanatı; ülküsünü, fikirlerini anlatmakta bir araç olarak kulanmış, her şeyi vatanın yükselmesi uğrunda kullanabileceğini söylemiştir.
11.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı
D) Yahya Kemal
E) Mehmet Akif Ersoy


Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir;
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir,
Değildir bir mana üç ada muhtaç.
12.Bu dizelerle söylenen “Türkçe bizimdir” söylemi ile bu şiirin hangi edebi döneme ait olduğu söylenebilir?
A) Halk Edebiyatı
B) Tanzimat Dönemi
C) Servet-i Fünûn Dönemi
D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi

13. Aşağıdakilerin hangisinde, Genç kalemler topluluğunu oluşturan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Emin Yurdakul-Reşat Nuri-Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin-Ziya Gökalp-Ali Canip Yöntem
C) Yakup Kadri-Ömer Seyfettin-Rıza Tevfik
D) Ali Canip Yöntem- M.Fuat Köprülü-Reşat Nuri
E) Ömer Seyfettin-Mehmet Emin Yurdakul-Ziya Gökalp


Genç Kalemler dergisindeki makaleleriyle Millî Edebiyatın öncülüğünü yapmıştır. Hece vezniyle şiirlerde yazmıştır. Ancak daha sonraları edebiyat incelemelerine ağırlık vermiştir. Yazılarını ”Tuttuğumuz Yol” adlı bir kitapta toplamıştır.
14.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin
E) Refik Halit Karay


15. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından biri değildir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ömer Seyfettin
C) M.Emin Yurdakul
D) Ziya Gökalp
E) Cenap Şahabettin


16. “Yeni Lisan” davasının temel ilkeleri, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarının kullanılmaması ve bu kurallara göre yapılan tamlamaların kaldırılması
B) Arapça sözcüklerin asıllarına göre değil, Türkçedeki kullanımına göre değerlendirilmesi gerektiği
C) Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçede söylenildiği gibi yazılmaları gerektiği
D) Konuşma dilinde İstanbul şivesinin esas tutulması
E) Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmaması gerektiği


17. Millî Edebiyat Dönemi'nin şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat Hareketini devrin şairlerinden bazıları“ eski Türk tarihine ve geleneğine bağlanmak” olarak anlamışlardır.
B) Millî Edebiyat Dönemi'nin bazı şairleri bu dönemi "Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak devirlerini yaşatmaya çalışmak" olarak adlandırmışlardır.
C) Millî Edebiyat Dönemi'nin bazı şairleri bu dönemi “halk şiirine dönüş” sayarak, halk edebiyatı nazım şekliyle şiirler yazmışlardır.
D) Bu dönemde Millî Edebiyata taraftar şairler tarafından "Şairler Derneği" adlı bir dernek kurulmuştur.
E) Millî Edebiyatçılar kurdukları dergilerde yabancı sözcükleri ve aruz ölçüsünü savunmuşlardır.

18. Millî Edebiyatta “memleket edebiyatı” adı altında oluşturulan eserlere aşağıdakilerden hangisi imza atmamıştır?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Refik Halit Karay
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


19. Aşağıdaki Millî Edebiyat Dönemi'nde yaşayan sanatçılardan hangisi, roman türünde eser vermemiştir?
A) Yakup Kadri
B) Yahya Kemal
C) Aka Gündüz
D) Refik Halit Karay
E) Halide Edip


Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanan sanatçının öykü, roman, anı, mizah... türlerinde yazılmış pek çok eseri vardır. “Aydede” adlı mizah dergisinde Milli Mücadele aleyhine yazılar yazdığı için sürgüne gönderilmiş; sürgündeyken yakından tanıdığı Anadolu’yu ve Anadolu insanını “Memleket Hikâyeleri” gibi yapıtlarında realist bir gözle anlatmıştır. Hiciv türünde de yazan sanatçı, bu tür yazılarında “Kirpi” takma adını kullanmıştır.
20.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adı var
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Ömer Seyfettin


Onun en önemli özelliği şiirlerinde gözlemlerini gerçekçi bir anlatımla vermesidir. Şiirlerinde düşsel konular yerine gerçek yaşam sahnelerini verir. Yapıtlarını vatan, din, ahlak gibi konular üzerine kurar. Epik-lirik bir söyleyişi vardır. Yapıtları şiirsel öykü şeklindedir genelde. Günlük konuşma dilini aruza tüm doğallığıyla uygulamış, böylece şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır. Anlatıya ve öğüde dayanan bir şiir anlayışı vardır.
21.Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Yahya Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif
E) Cenap Şahabettin


Edebiyat tarihimizde “Hecenin Beş Şairi”nden biri olarak yerini alan sanatçı, şiirlerini değişik dergilerde yayımlamıştır. Mizah konulu şiir ve yazılarını Çimdik imzasıyla kaleme almıştır. Heceyle yazdığı Binnaz adlı oyun başarılı ilk manzum piyesimizdir.
22.Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Batılı görüşe sahip “ilk" bilginimiz kabul edilen……….. İstanbul ve Ankara üniversitelerinde profesörlük yapmıştır. Daha çok bilim adamı ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınan…….. mukayeseli Türk edebiyatı tarihçiliğinin de kurucusudur. “Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar” en önemli eserlerindendir.
23.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Fuat Köprülü
C) Nihat Sami Banarlı
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Yakup Kadri, …….. tekkelerin içten içe bozulmasını anlatırken, …….Tanzimat döneminde görülen nesiller arasındaki çatışmayı konu edinir. Onun romanları güncel tarihi konu edinen adeta bir belge niteliğindedir. Arka arkaya sıralandığında başlangıcı ve devamı belli olan bir tarihi yaşıyor gibi olursunuz.
24.Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nur Baba’da - Kiralık Konak’ta
B) Gizli Mabet’te - Efruz Bey’de
C) Kadınlar Tekkesi’nde - Yezidin Kızı’nda
D) Miskinler Tekkesi’nde - Yeşil Gece’de
E) Harap Mabetler’de - Ateşten Gömlek


Karışıklıktan yararlanıp şahsi çıkarlarının peşine düşenler, particiliği millî çıkarların üzerinde tutanlar, kendi milletlerine yabancılaşmış işbirlikçiler, bu dönem basınında da vardır. …. Anadolu’daki sürgünden İstanbul’a döner, işgal edilen Anadolu hakkındaki duygulu yazılarının yanı sıra, Ulusal Kurtuluş Savaşı aleyhinde yazar. Bu nedenle 150’likler listesine alınır ve yurt dışına sürgüne gönderilir. Gurbet Hikâyeleri bu sürgünün ürünüdür.
25.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yakup Kadri B) Halide Edip C) Refik Halit Karay D) Ziya Gökalp E) Reşat Nuri


Yakup Kadri’nin küçük hikâyeleri ……. günlerin gözlemlerini sansürden kaçırmak amacıyla kurgulanmış olsa da Halide Edip’in hikâyeleriyle birlikte okunduğunda benzer olay ve kişiler işlendiği halde iki sanatçının bakış tarzlarının farklılığını gösterir.
26.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Milli Savaş Hikâyeleri B) Dağa Çıkan Kurt C) Kiralık Konak D) Yaban E) Sodom ve Gomore

….. işgal altındaki İstanbul’un yozlaşmış halkıyla işgal güçlerinin işbirliği karşısında evlerine kapanan çaresiz insanların, Türk ordusunun şehre girişiyle uyandığını anlattığı sayfalardaki tasvirler ve roman boyunca yürüttüğü karşılaştırmalarla, Yakup Kadri’nin bir bakıma bizzat iç dünyasında yaşadığı çatışmalarını da yansıtır.
27.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sodom ve Gomore B) Yaban C) Kiralık Konak D) Ankara E) Bir Sürgün


Birinci Dünya Savaşı felaketini yaşamış ve eldeki yurdu kurtarmak için mücadeleye katılmıştır. Bu şair 1870’li yıllarda doğmuş, ününü II. Meşrutiyet sırasında kazanmıştır. ……. mücadele günlerinde Çanakkale Şehitlerine yazdıklarının en güzeli, lirik şiiri “Bülbül”dür.
28.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Âkif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Enis Behiç Koryürek


29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Halide Edip Adıvar, İngiliz edebiyatının etkisinde kalmış ve romanlarında idealize ettiği kadınları ön plana çıkarmıştır.
B) Refik Halit, Cumhuriyet’in oluşum sürecindeki gözlem ve anılarını “Çankaya, Atatürk Ne İdi?” eserlerinde bir araya getirmiştir.
C) Mehmet Emin, Türk - Yunan Savaşı’nın yaşandığı yıllarda yazdığı “Cenge Giderken” şiiriyle tanınmıştır.
D) Halit Ziya, edebiyatımızda modern romanın temsilcisi olup gerçekçi romanlar yazmıştır.
E) Mehmet Rauf, romancılık anlayışında Halit Ziya’dan etkilenmiş ancak eserlerini sade bir dille oluşturması yönünden ondan ayrılmıştır.


30. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerin şiir anlayışı ile yazılmıştır?
A) Kazanmak istersen sen de zaferi
    Gürleyen sesinle doldur gökleri
B) Seni düşünürken
    Bir çakıl taşı ısınır içimde
C) Karadutum, çatal karam, çingenem
    Nar tanem, nur tanem, bir tanem
D) Gözlerin gözlerime değince
    Felaketim olurdu ağlardım.
E) İçimdeki gökkuşağı besbelli neden
    Bulutların içinden kuşlar yağıyor.


31.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Millî edebiyat hikâyesi için doğru bir bilgi değildir?
A) Hikâyeler konusunu Tanzimat ve Servetifünun Dönemleri hikâyeciliğinden farklı olarak Anadolu’dan almaktadır.
B) Millî Edebiyat Dönemi’nde hikâyeler genellikle Çe-hov tekniği ile yazılmıştır.
C) Hikâyelerde realizm ve natüralizm akımlarının etkileri görülmektedir.
D) Dönemin başlıca hikâye yazarları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip, Yakup Kadri'dir.
E) Hikâyelerin dili oldukça sade ve anlaşılır bir özellik taşımaktadır.


I. Millî Edebiyat Döneminde Türk tarihine, anılara sığınılır, halkın moral gücü yükseltilir.
II. Ömer Seyfettin hikâyelerinde eski Türk kahramanlarını sıklıkla işler.
III. Mehmet Emin Yurdakul, millî şair olarak nitelenir ve milliyetçi çizgidedir.
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel, sanat hayatına Fecriati’yle başlayıp Millî Edebiyat'ta karar kılmıştır.
V. Reşat Nuri Güntekin, idealize edilmiş aydın tiplerini roman kahramanları yapmıştır.
32. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Arapça, Farsça dil kuralları ve tamlamalar kullanılmamalıdır.
II. Yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
III. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamalıdır.
IV. Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
33.Bu ilkeleri benimseyen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun
B) Tanzimatçılar
C) Fecr- Ati
D) Milli Edebiyat
E) İkinci Yeni


34. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden han-gisi yanlıştır?
A) Hakka Sığındık - Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Hakkın Sesleri - Mehmet Akif Ersoy
C) Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal Beyatlı
D) Falaka - Ahmet Rasim
E) Serab-ı Ömrüm - Mehmet Fuat Köprülü


Yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acılarını, düşman işgaline karşı ulusumuzun başkaldırısını sade bir dille, hece ölçüsüyle ve coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum nesir diyebileceğimiz, Halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Şiirlerinde yalnızca toplumsal faydayı esas alığı için şiirlerinin etki gücü azdır. Milli konuları ulusal bir duyarlılıkla ve halk diliyle işlediği için kendine “Türk Şairi”, “Milli Şair” de denmiştir.
35.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Çocukluğunun geçtiği Gönen'i anlattığı hikâyeler ile millî tarihimizi yansıtan hikâyeleri en başarılı olanlarıdır. Eserlerini sade bir Türkçe ile yazdığı için her dönemde okunacak yazarlar arasında yerini almıştır. Bu niteliği ile o, en çok okunan yazarlarımızdan biri olmuştur. Onun hikâyelerinin her yaştan okuru vardır. Diyet, Pembe İncili Kaftan, Topuz, İlk Düşen Ak çocukluk ve ilk gençlik çağlarının duyarlılıkları doğrultusunda yazdığı hikâyelerinden sadece birkaçıdır.
36.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Mehmet Fuat Köprülü


Biz Türk Han’ın beş oğluyuz
Gök Tanrı’nın öz kuluyuz
Beş bin yıllık bir orduyuz
Turan yurdu durağımız
37.Bu şiirin şairi aşağıdaki Türk edebiyatı dönemlerinden hangisinin temsilcisidir?
A) Millî Edebiyat Dönemi
B) Destan Dönemi
C) Tanzimat Dönemi
D) Fecriati Dönemi
E) Beş Hececiler Dönemi


38.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemini hazırlayan nedenlerden değildir?
A) XIX. yüzyılın ikinci yarısında ülkeyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmayı amaçlayan Osmanlıcılık, Batıcılık ve İslamcılık gibi eğilimlerin ortaya çıkması
B) II. Meşrutiyet ve sonrasındaki gelişmelerin milliyetçilik akımının güçlenmesine neden olması
C) Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami ve Süleyman Paşa gibi aydınlar tarafından dile getirilen Türklük düşüncesinin doğması
D) Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi kuruluşların ve bunların yayın organlarının ortaya çıkması
E) Selanik’te Genç Kalemler dergisinin yayınlanması


Edebiyatta millî kaynaklara dönmeyi hedefleyen bu akımın sanatçıları işe dili sadeleştirmekle başlamış ve yerli yaşamı eserlerinde geniş ölçüde yansıtmayı hedeflemişler ve düşünce bakımından Türkçülük akımının öncülüğünü üstlenmişlerdir. Belirledikleri, bu ilkeler doğrultusun da roman, hikâye, makale, şiir türlerinde eser vermişlerdir.
39.Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçılar B) Servet-i Fünûncular  C) Fecr-i Aticiler D) Millî Edebiyatçılar  E) Beş Hececiler


40.Ziya Gökalp’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal kurumların Batıya göre düzenlemesini sa¬vunur.
B) Kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması için çalışmıştır.
C) Millî kaynaklardan yararlanmasından yana olan bir sanatçıdır.
D) Türkçülük anlayışının dil alanı ile sınırlanmasından yanadır.
E) Edebiyatı, düşünceleri yayma araçlarından biri olarak görür.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D E B D B C A D D   A  B  C   D  E   D  E  E  B  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 D  B  B  A  C  A  A  A  B  A  B  D  D  E  B  A  A  A  D  D

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TİYATRO (GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT BEŞ HECECİLER TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi