Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT HALKIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-1

1.Aşağıdaki sanatçı - yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ziya Gökalp - Fırtına ve Kar
B) Ahmet Haşim - Göl Saatleri
C) Tevfik Fikret - Rübab-ı Şikeste
D) Mehmet Akif Ersoy – Safahat
E) Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz


Tevfik Fikret, şiirlerinde daha çok sosyal gerçek-
I
ligi yansıtır. Yaşamı, toplum sorunlarını gerçekçi
bir bakış açısıyla gözler önüne serer. Şiirlerinde
hayale değil, gözleme ve geçeğe yaslanır. Örneğin,
“Küfe” şiirinde okumayı çok isteyen ancak
II
babası ölünce ailesine bakmak zorunda kalan bir
çocuğun dramı anlatılır. “Mahalle Kahvesinde o
                                    III
dönemde bütün vaktini kahve köşelerinde pinek-
leyerek geçiren insanlar eleştirilir. “Seyfi Baba”da
                                                   IV
eski ve ışıksız İstanbul sokaklarından geçip hasta
ve fakir bir yaşlının evine giden şairin gözlemleri
aktarılır. “Köse İmam”da dinin emrini yanlış
                     V
anlayarak karısını boşamak isteyen acımasız ve
cahil bir adam yansıtılır.
2.Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


3.Mehmet Akif Ersoy’un şiir ve sanat anlayışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmada ustalık göstermiştir.
B) İçeriği değil, şiirin biçimsel değerlerini öne çıkarmayı amaçlar.
C) Şiirlerinde duygu ve hayal değil, gerçekler egemendir.
D) Şiirlerinde halk söyleyişlerine, deyimlere sıkça yer verir.
E) Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır.


I. Toplumsal konular işlenmiş, halkın sorunlarına değinilmiştir.
II. Konuşma dili ve doğal söyleyiş ahengi sağlayan unsurlardır.
III. Olaylar gözleme dayalı olduğundan realizm ve natüralizmin etkileri görülür.
IV. Hikâyelerde olduğu gibi olay, kişi ve mekân bütünleşmesi sağlanmıştır ve şiirler manzum hikâye niteliği göstermektedir.
V. Sanat, toplum içindir, ilkesiyle eserler verilmiştir.
4.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen anlayışla yazılmıştır?
A) Elhan-ı Şita
B) Mahalle Kahvesi
C) Merdiven
D) Vaveyla
E) Rindlerin Ölümü


Hayır hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm adım gibi olsun, hakikat olsun tek
5.Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi yukarıdaki alıntıda sözü edilen şiir anlayışıyla oluşturulmuştur?
A) Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde
    Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
B) Elinin arkasında güneş duruyordu
     Aylardan Kasım’dı üşüyorduk
A) Hülya tepeler, hayal ağaçlar
    Durgun suda dinlenen yamaçlar
B) Yeşil pencerenden bir gül at bana
    Işıklarla dolsun kalbimin içi
C) Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
    Dostunun yüz karası düşmanımın maskarası

 

6 ve 7. sorular aşağıdaki şiire göre cevaplandırılacaktır

- Bence doktor, onu siz soyarak dinleyiniz;
Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz.
Sade bir nezle-i sadriyye mi illet? Nerde?
Çocuğun hali fenalaştı son günlerde,
Ameliyata çıkarken sınıf on gün evvel,
Bu da gelmez mi? Dedim: Kim dedi, oğlum sana gel?

Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan;
Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan.
O zamandan beridir za’fı terakki ediyor;
Görünen; bir daha kalkınması artık pek zor;
Uyku yokmuş; gece hep öksürüyormuş; ateşin Oluyormuş biraz dindiği


6. Bu dizeler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anlatımda soyutlamalar ve imgeler göze çarpmaktadır.
B) Olay ağırlıklı bir anlatım söz konusudur.
C) Yinelemelerden ve uyaktan yararlanılmıştır.
D) Diyaloglara ve konuşma cümlelerine yer verilmiştir.
E) Hastalanan küçük bir çocuğun yaşamından bir kesit sunulmaktadır.


7. Yukarıdaki dizeler içerik ve biçimsel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir kitaplarının hangisinden alınmış olabilir?
A) Safahat
B) Altın Işık
C) Şermin
D) Kendi Gök Kubbemiz
E) Piyale


………., aruzu en güzel şekilde kullanır. Şiirlerinde bir taraftan hürriyet, doğruluk, samimiyet, vatanseverlik, adalet, istiklâl gibi ahlâkî değerleri öğütlerken, diğer taraftan toplumların çökme sebebi olan riyakârlık, münafıklık, korkaklık, dalkavukluk, tembellik, zulüm gibi fenalıklara şiddetle karşı çıkar. Yasadığı devri bütün genişlik ve derinliği ile şiirlerinde yansıtmaya çalışır. XX. ilk çeyreğinde milletimizin içinde bulunduğu acıları, sevinçleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını manzum bir tarih, bir roman, bir hikâye, bir destan havası içinde anlatır. Eserlerindeki kişiler de aydın, cahil, yobaz, züppe, şehirli, dinli, dinsiz, sarhoş, gariban, külhanbeyi vs. gibi toplumun hemen her kesiminden insanlardır. Her ne demişse görüp de söylediğini belirten şair, şiirlerinde gerçekçi bir tutum sergiler.
8.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin
C) Ali Canip Yöntem.
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul


Türk edebiyatında “toplum için sanat” akımının başlıca temsilcilerinden biridir. Halka seslenen, yalın, halkın söyleyiş özelliklerini koruyan, konusu günlük ya da siyasal olaylardan alınmış, gerçekçi ve gözleme dayalı, aruz ölçüsü ile lirik-epik, lirik-didaktik şiirler yazdı. Türkçülük ve Batıcılık fikirlerinin karşısında İslamcılık fikrini savundu.
9.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ziya Gökalp
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı


10.Aşağıdaki sanatçı- yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Tevfik Fikret - Rübab-ı Şikeste
B) Ziya Gökalp - Geçtiğim Yol
C) Ahmet Haşim - Göl Saatleri
D) Mehmet Akif Ersoy - Asım
E) Yahya Kemal Beyatlı - Eğil Dağlar


Dil anlayışı konuşma diline yaslandığı için kolayca yazılıvermiş izlenimi veren şiirleri, biçime ilişkin titiz bir tutumun örnekleridir. Hem aruzdan doğan bağların üstesinden gelmiş, hem de şiirin bütününü kapsayan bir iç musiki düzenini gözetmiştir. Dilde sadeleşmeden yana olan tutumunu her şiirinde ortaya koymuştur. Aruz ölçüsünün dili ağırlaştırdığı fikrine katılmaz. Bütün şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Şiirde ölçü ve uyağı önemser. Biri hariç, tüm şiirlerini bir kitapta toplamıştır.
11.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy


12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı döneminde görülen yeniliklerden biri değildir?
A) Özel gazete çıkarılması
B) Şiirde yeni konuların işlenmesi
C) Noktalama işaretlerinin kullanılması
D) Sone ve terzarima nazım şekillerinin kullanılması
E) Eleştiri ve makale türlerinde eser verilmesi


“Millî Edebiyatın oluşmasının millî bir dille gerçekleşeceği” düşüncesini savunarak, dil ve edebiyatta ulusal bilincin yerleşmesini sağlayan, bu yolda en çok katkısı olan edebiyatçımız ........... Sanatçı, kısacık ömrüne Türk edebiyatını, Türk dilini geliştiren, yücelten nice çalışmayı sığdırmıştır. Hikâyelerinde destanlardan, halk hikâyelerinden, efsanelerden yararlanmış; Türk tarihinin olumlu kahramanlarının etkili hayatlarını işlemiştir. “Falaka, Kaşağı, Diyet” çok sevilen hikâyelerinden bazılarıdır.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp’tir
B) Ali Canip Yöntem’dir
C) Ömer Seyfettin’dir
D) Halide Edip Adıvar’dır
E) Refik Halit Karay’dır


14. Aşağıdaki eserlerden hangisi yazınsal türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Makber B) Ateşpare C) Vatan yahut Silistre D) Şermin E) Nağme-i Seher


Bir şiirinde hayal ile alışverişi olmadığını, her ne demişse görüp de söylediğini belirtir. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü büyük bir kolaylık ve ustalıkla kullanmıştır. Toplum meselelerini kendine dert edinen idealist bir şairdir. Bazı şiirleri ilhamını gerçek hayat sahnelerinden alan lirik- epik şiirlerdir. Bazı şiirleri ise ahlak, din, vatan konularda öğütlerin verildiği lirik-didaktik şiirlerdir. Yedi kitaptan oluşan şiirlerini ilk kitabının adı altında tek bir kitapta toplamıştır.
15.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Süleyman Nazif
D) Mehmet Âkif Ersoy
E) Cenap Şahabettin


Savaş sırasında ve sonrasında kurtuluşun ve gelişmenin ancak dine sarılmakla olacağını, Batı’nın sadece ilminin alınabileceğini savunmuştur. Türk şiirine gerçek realizm onunla girmiştir. O, toplum hayatını bütün yönleriyle aksettirmiştir. Hatta sokak aralarında konuşulan dili bile şiirine yansıtabilmiştir. Gözlemlerinden çokça faydalanmıştır. Tasvir edici ve tahkiyeli anlatımı sayesinde şiirinde canlı tablolar çizmiştir. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Nazmı nesre yaklaştıranlardandır. Manzum hikâye şeklinde şiirleri vardır.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


17. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından değildir?
A) Süleyman Nazif
B) Şemsettin Sami
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Cenap Şahabettin


……………, şiirde Tevfik Fikret’ten devraldığı “realizm” akımını geliştirmiş, “hayal ile alışverişi olmadığını, her ne demişse görüp de söylediğini, en beğendiği mesleğin hakikat olduğunu” bildirmiştir. Bütün şiirleri “Safahat” adlı kitapta toplanan şair, dönemindeki pek çok şairin aksine hece veznini hiç kullanmamıştır. ise, divan şiiri yolunda klasik şiir denemelerine girişmiş; sade dille ve yeni nazım biçimleriyle yazdığı şiirlerinde yine biçim kusursuzluğuna, yapmacıksız ve sağlam anlatıma önem vermiştir. Bir şiiri dışında tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.
18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret - Yahya Kemal
B) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret
C) Mehmet Âkif - Yahya Kemal
D) Ziya Paşa - Tevfik Fikret
E) Mehmet Âkif - Namık Kemal


19.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti topluluğunda yer almamıştır?
A) Ahmet Haşim
B) Refik Halit Karay
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Ali Canip Yöntem
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


20. Aşağıdakilerin hangisinde aynı türden yapıtlar bir arada verilmiştir?
A) Aşk-ı Memnu - Afife Anjelik
B) İçli Kız - Şermin
C) Nadide - Eylül
D) Zemzeme - Küçük Şeyler
E) Siyah İnciler - Sergüzeşt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A B B E A A D D  B  E   D  C   C  D   B   B   C  C   C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi