Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-1

Tanrım şahit, duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim
1.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatan ve millet sevgisi ele alınmıştır.
B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
C) Ek hâlinde redif kullanılmıştır.
D) Tam kafiye kullanılmıştır.
E) Fecr-i Ati şiirine özgü nitelikler taşımaktadır.

Aruz sizin olsun hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
2.Biçim ve içerik olarak incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki şairlerden hangisi yazdığı söylenebilir?
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan

…….., hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullandı. Türk edebiyatına halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olarak değerlendirildi. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazdı. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik öğelerini ön plana çıkardı. Şiire biçim yenilikleri de getirdi. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazdı. Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. “Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” gibi birçok şiir kitabına imza attı.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ali Canip Yöntem
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Toplumsal faydaya dayalı şiirler yazan şair, şiirde sanatsallığı geri plana iter. (Mehmet Emin Yurdakul)
B) Yeni Lisan sevdasını sonuna kadar savunan sanatçı, bu konuda Cenap Şahabettin’le tartışmalara girer. (Ali Canip Yöntem)
C) Türkçülük akımını sistemleştiren sanatçı, aynı zamanda ulusal değerleri öne çıkaran şiirler yazar. (Ziya Gökalp)
D) Şiir yazsa da asıl başarısını öyküde gösterir, Türk edebiyatına unutulmaz öyküler bırakır. (Ömer Seyfettin)
E) Millî Edebiyat Dönemi’nde söylevleriyle ünlenen sanatçı, şiirlerini “Zafer Yolunda” kitabında toplar. (Hamdullah Suphi Tanrıöver)

5. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul’un şiir kitaplarından biri değildir?
A) Ey Türk Uyan B) Türk Sazı C) Zafer Yolunda D) Geçtiğim Yol E) Ordunun Destanı

(I) Türk şiiri, İslamiyet’in kabulünden sonra, ilerleyişini iki ana kolda sürdürmüştür. (II) Bunlardan biri Divan şiiri, diğeri de Halk şiiridir. (III) Divan şiiri nazım şekilleri, mazmunları, ölçüsü, uyak anlayışı vb. bakımlardan İslamiyet öncesi Türk şiirinin etkilerini taşır. (IV) Divan şiirinde süslü, sanatlı, ağır bir dil; kapalı bir anlatım vardır. (V) Halk şiiri ise, halk arasında, yalın bir dille sözlü olarak varlığını sürdürmüştür.
6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Yazık, sana ağlamayan şiire;
Yazık, sana titremeyen vicdana;
Yazık, sana uzanmayan ellere;
Yazık, seni kurtarmayan insana!...
7. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair sitemlerini dile getirmiştir.
B) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Yalın bir dille kaleme alınmıştır.
D) Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.
E) Sözcük tekrarlarıyla ahenk sağlanmaya çalışılmıştır.

8. Millî Edebiyat akımının hazırlayıcılarından olan Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanmıştır.
B) Şiirleriyle gençlere ulusal bilinci aşılamıştır.
C) Savaşa giden askerlere moral verici şiirler yazmıştır.
D) Şiirlerinde Anadolu halkının yaşamını ele almıştır.
E) Batı edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaktan özellikle kaçınmıştır.

-Ne o bacı?
- Ot yiyoruz, n’olacak!..
-Tarlan yok mu?
- Ne öküz var, ne toprak...
Bugüne dek ırgat gibi didindim;
Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim,
Bundan sonra...
- Kocan nerde?
- Ben dulum;
Kocam şehit, bir ninem var, bir oğlum.
- Soyun, sopun?
- Onlar dahi hep yoksul!
9. Bu dizeler Mehmet Emin Yurdakul’un Anadolu halkının yaşamını anlattığı “Anadolu” adlı şiirinden alınmıştır. Bu dizelerden hareketle o dönemde Anadolu halkının içinde bulunduğu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Savaşlarda birçok kadının, eşini kaybettiği
B) Kadınların tarlalarda bir ırgat gibi çalıştıkları
C) Çoğu ailenin ekecek bir arazisinin olmadığı
D) Kadınların, yaşamlarını yoksulluk içinde sürdürdüğü
E) Yoksul olmalarına karşın iyi bir eğitim aldıkları

10 ve 11 sorular numaralanmış cümlelere göre cevaplandırılacaktır.

I. Şiiri Türkçülük düşüncesini yaymada bir araç olarak gördüğünden eserleri didaktik kalmış, sanatsal yönden güçlü bulunmamıştır.
II. Şiirde biçimsel değişiklik yapmış, klasik dörtlük nazım biriminin dışına çıkarak üçlük, altılık, sekizlik bentler kullanmıştır.
III. “Ben bir Türk’üm...” sözleri ile bir şiirde İlk kez Türk kelimesini kullanan şair olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.
IV. Millî Edebiyat Dönemi'nde sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazmanın öncüsü olmuştur.

10. Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ali Canip Yöntem

11.Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçının eserleri arasında yer almaz?
A) Dinle Neyden
B) Türk Sazı
C) Ordunun Destanı
D) Turan’a Doğru
E) Zafer Yolunda

Han Duvarlarından
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Gidiyorum, gurbeti gönlümde duya duya
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık
12.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin yazarına ait değildir?
A) Heyecan ve Sükûn
B) Gönülden Gönüle
C) Akıncı Türküleri
D) Suda Halkalar
E) Kar Musikileri

1908 - 1923 yılları arasında gelişen Milli Edebiyat adını alan akımın önde gelenlerindendir. Sanatta kendi değerlerimize dönme arzusunun öne çıktığı bir dönem bu,
“El gibi dolaşma Anadolu’nda”
“Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz”
dizeleri daha önce Mehmet Emin ve Mehmet Akif’te de görülen temaları bütün bir şiire yansımış biçimde ilk olarak ele alan……. hecenin beş şairi olarak ünlenmiş topluluğun, edebiyat tarihine geçmiş en önemli şairidir. Çoğunlukla “aşk, doğa, memleket, düşünce" temalarını işlemiştir. Heceyi aruz ahenginde ve halk şiiri rahatlığında kullanan sanatçı, Millî Edebiyat akımıyla ortaya çıkmış görüşlerin iddiasız uygulayıcısıdır.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ziya Gökalp
E) Kemalettin Kamu

Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak tanınmıştır. Döneminde oldukça yaygın olan Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülük akımını savunmuştur. Bu konudaki düşüncelerini dile getiren öğretici şiirler yazmıştır. Şiirde biçim yönünden yenilikler yapmıştır. Geleneksel Türk şiirinde sürekli kullanılan kalıpların yerine 15, 17, 19 heceli alışılmışın dışında kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalar kurmuştur. Servet-i Fünun doğrultusunda Batı'dan gelen sone biçiminde şiirler de yazmıştır. Şiir ve düzyazı türlerinde yapıtları bulunan sanatçının Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Turan’a Doğru adlı şiir kitapları vardır.
14.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Ziya Gökalp
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

Bazı sanatçılar Selanik'te 1910-1912 arasında yayımlanan Genç Kalemler dergisi çevresinde toplandı. Ziya Gökalp’in “Turan” adlı şiirini Tevfik Serdar takma ismiyle bu dergide yayımlaması büyük yankı uyandırdı. Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesi de edebiyat çevrelerinde yeni bir tartışma başlattı. Dilde yalınlaşmayı, Türkçe yazmayı ve edebiyatın halka indirilmesi görüşünü savundular. Sonuçta ……..ortaya çıktı.
15.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Edebiyat-ı Cedide
C) Fecr-i Ati edebiyatı
D) Millî Edebiyat
E) Divan edebiyatı

Türk edebiyatındaki bazı eserler bir dönemin
temel özelliklerini üzerinde taşır. Recaizade Mahmut
Ekrem’in Araba Sevdası adlı romanı Tanzimatın;
                    I
Halit Ziya’nın Mai ve Siyah adlı romanı
          II
Servet-i Fünun’un: Ziya Gökalp’in Türkçülüğün
III                                                IV
Esasları adlı eseri, Fecr-i Ati’nin: genel özelliklerini
                                  V
taşıyan eserlerdir.
16.Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

17. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan makalelerinde ileri sürülen görüşlerden değildir?
A) Konuşma ve yazı dili, Türkçenin en güzel şekli olan İstanbul Türkçesi olacaktır.
B) Arapça, Farsça tamlamalar ve dilbilgisi kuralları kullanılmayacak, bunların yerleşmiş olanları kalabilecektir.
C) Arapça, Farsça sözcükler halkın telaffuz şekline göre yazılacak, asılları dikkate alınmayacaktır.
D) Halk dilinde yerleşmiş bulunan Arapça, Farsça sözcükler kullanılacak, bu dillerden yeni sözcükler alınmayacaktır.
E) Türkçenin diğer lehçeleri yanında, Anadolu-nun köy ve kasabaları gezilerek Halk dilinde kullanılan sözcükler de derlenip yazı dilinde kullanılacaktır.

İyi bir gözlemcidir. Bu yeteneği, dış hayatı okuyucuda gerçekçilik sanısı uyandıracak şekilde hikâyelerine aktarmasını sağlamıştır. Genellikle olay hikâyeleri yazar. İnsanları belirli bir durum veya olay içinde gösterir. İnsanlar arasındaki fikir çatışmalarını eserlerinde epik ve dramatik yönden birleştirerek ele alır. Dramatik boyutu verirken insanlarda dehşet uyandıran bir durum ortaya koyar. Okuyucu bu dehşet ânını uzun süre hatırlar. Bunların en tipik olanları “Topuz” ve “Diyet”tir.
18.Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Memduh Şevket Esendal
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Haldun Taner

……………… Fransa’da ……………………..’e tepki olarak doğmuştur. Doğrudan doğruya sözle ifade edilemeyen duyguları sembolik sözcüklerin müziğiyle anlatmaya çalışır. Bu akımın bizdeki en güçlü temsilcisi ............ olmuştur.
19.Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Realizm - Romantizm - Namık Kemal
B) Parnasizm - Realizm - Tevfik Fikret
C) Sembolizm - Parnasizm - Ahmet Haşim
D) Sembolizm - Klasisizm - Cenap Şehabettin
E) Realizm - Parnasizm - Yahya Kemal

Mehmet Emin Yurdakul’un Türk-Yunan savaşı yıllarındaki çıkışı, ancak II. Meşrutiyet Döneminde bilinçli bir çizgiye oturtulur ve bir akım niteliği kazanır. 1911 ’de Selanik’te çıkmakta olan Genç Kalemler dergisi bu akımın gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Millî Edebiyat adıyla anılan bu akımın öncüleriyse ……., ……………. ve
20.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret - Namık Kemal - Ziya Gökalp’tir
B) Ali Canip Yöntem - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp’tir
C) Faruk Nafiz Çamlıbel - Ahmet Haşim - Ömer Seyfettin’dir.
D) Ali Canip Yöntem - Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Şinasi’dir.
E) Mehmet Akif Ersoy - Ömer Seyfettin - Yahya Kemal Beyatlı’dır.

Onlar “Yeni Lisan” adını verdikleri davalarını gerçekleştirmek istiyorlardı. Bunun için de Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları ile bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış tamlamaların kullanılmamasını, Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanılışlarına göre değerlendirilmesini, bu dillere ait kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edilmesini, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini; İstanbul şivesinin esas alınmasını, yani İstanbul halkının konuştuğu dilin yazı dili haline getirilmesini istiyorlardı.
21.Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Fecr-i Ati Edebiyatı
D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
E) Milli Edebiyat

I. Konuşma dilini kullanma
II. Hece ölçüsüyle yazma
III. Divan edebiyatından yararlanma
IV. Yerel kaynaklara ve millî konulara yönelme
V. Türkçülük fikrini yaymaya çalışma
22.Yukarıdakilerden hangisi, sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirin özelliklerinden değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Şiirin asıl özelliğini “duyulmak” olarak tanımlamıştır. Şiirin duyulmak üzere yazılması düşüncesi, şiiri bir musiki gibi yorumlama anlayışını getirmiştir. Derin bir iç ahenk ve musiki, şiirin yapısını belirlerken; hüzün, en önemli durağıdır. Doğadan yola çıkarak hüzne vardığı şiirlerinde, divan şiirinin dili ve ölçüsünü kullanmış, dış dünyayı kendi süzgecinden geçirerek yansıtmıştır. Akşam saatleri, gece, mehtap, sonbahar, karanlık şiirlerinde sıkça kullandığı unsurlardır.
23.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Cenap Şahabettin
C) Ziya Osman Saba
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret

24.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat Dönemi’nde görülen saf şiir ile ilgili olarak söylenemez?
A) Bu dönemde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı bu anlayışla şiir yazmıştır.
B) Ahmet Haşim, daha çok Türk tarihinin şanlı geçmişini ele alırken Yahya Kemal, akşam, sonbahar, hüzün, sararmış yaprak gibi temaları ele almıştır.
C) Şiirlerde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülmüştür.
D) Dönemin diğer şiir anlayışlarına göre daha ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Bu anlayışla yazılan şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Sanatçı bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Osmanlı’nın şanlı geçmişini, tarihini, kültürünü ve İstanbul sevgisini şiirlerinde sıkça işlemiştir. Şiirlerini genellikle parnasizm akımının etkisinde kaleme almıştır.
25.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şahabettin
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy

Edebiyatımızda hece vezni ile şiir yazma konusunda……. çok önemli bir çığır açmıştır. Onun ardından, Türkçülük hareketinin ve……… etkisiyle, hece vezniyle şiir yazan şairlerin sayısı artmıştır. Ne var ki, bunların hece ölçüsüyle yazdıkları şiirlerin pek çoğu, yalnız biçim; yani dil, vezin, nazım biçimi kaygısıyla yetinilen, derinliği olmayan, didaktik manzumelerdir.
26.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp’in
B) Ziya Paşa - Ahmet Haşim’in
C) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim’in
D) Yahya Kemal Beyatlı - Mehmet Akif Ersoy’un
E) Tevfik Fikret - Ahmet Haşim’in

Millî Edebiyat akımının güçlü biçimde etkisini gösterdiği yıllarda aruzun son üç ustası sayılan üç büyük şairin kaleminden sanat değeri yüksek şiirler çıkmıştır. Bu şairler, hece yerine aruzu tercih ederek farklı bir yol izlemişlerdir.
27.Bu parçada sözü edilen üç şair aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Emin Yurdakul - Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim - Ali Canip Yöntem
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı - Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy - Ahmet Haşim - Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy - Namık Kemal - Yahya Kemal Beyatlı

Millî Edebiyat dönemi şiirini, bir başka deyişle 1911-1923 arasındaki Türk şiirini ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından üç ana grupta inceleyebiliriz. Bunlardan ilki ……….. çevresinde sade dil ve hece vezniyle şiirler; ikinci olarak Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi şairlerin başı çektiği saf şiire özgü arayışlar; üçüncü olarak da ………, halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durduğu manzumeleridir.
28.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp - Mehmet Emin Yurdakul’un
B) Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy’un
C) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı’nın
D) Ziya Gökalp - Mehmet Akif Ersoy’un
E) Ahmet Haşim - Faruk Nafiz Çamlıbel’in

Aruz vezni yerine hece veznini kullanma anlayışı, Mehmet Emin Yurdakul’un çabalarıyla başlamış; Rıza Tevfik’in koşma ve nefesleriyle desteklenmiş ise de uzun zaman gerçekleşememiştir. Bu anlayış, ancak I. Dünya Savaşı yıllarının ardından edebiyatımızda tam olarak benimsenmiş ve “Beş Hececiler” olarak anılan sanatçılarca tam anlamıyla yaşama geçirilmiştir.
29.Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler” olarak bilinen şairlerden biri değildir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Halit Fahri Ozansoy

….., “Şiir nesre çevrilme olanağı bulunmayan nazımdır; şiir musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın, ortalama bir dildir.” demiş; bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. …….. de biri dışında tüm şiirlerini aruzla yazmış; “Şiir, nesirden bambaşka bir hüviyettedir: musikiden başka türlü bir musikidir.” görüşünü savunmuş ve şiirlerinde uygulamıştır.
30.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Namık Kemal - Yahya Kemal
B) Ahmet Haşim - Yahya Kemal
C) Tevfik Fikret - Mehmet Akif
D) Mehmet Akif - Ziya Gökalp
E) Yahya Kemal - Tevfik Fikret

Edebiyat tarihimizi Osmanlı dönemi şuara tezkireleriyle sınırlı birer antoloji olmaktan kurtarmış, destanlar çağından günümüze uzayıp gelen bir bütün halinde ele almıştır. Edebî devir ve şahısları modern bir tarih anlayışıyla araştırmış, kitaplara girmemiş birçok konuyu ilk kez gün yüzüne çıkarmıştır. Fecr-i Âtî dönemindeki şiirleri, tamamıyla bireysel karakterde ve topluluğun şiir anlayışının genel atmosferine uygun bir melal havası içinde yazılmış parçalardır. Millî Edebiyat akımına katılışı ile birlikte içerikteki bu bireysellik kaybolmuş; ölçü, dil ve üslupta da bu akımın ilkelerine uygun değişiklikler meydana gelmiştir.
31.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

Öğrencilik yıllarında yazı hayatına atılmış ve Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde şiir ve yazılar yayınlamıştır. Türk milliyetçiliği ve dilimizin sadeleşmesi için çalışmış; sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şiirlerini “Geçtiğim Yol” adlı kitabında toplamıştır. Ayrıca okullarda okutulmak için yazdığı edebiyat ve edebiyat tarihi ile ilgili kitapları ve incelemeleri vardır. Zaten o, şairliğinin yanında, okul kitaplarıyla ve edebiyat tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.
32.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
E A C E D C D E E   A   A    E   C    B   D    E    E    A    C    B

21 22  23  24  25 26  27  28  29  30  31  32  
E   C   D   B     D   A    D   D   D    B    C    B

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi