Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-1

…….. yazmak uzun bir araştırma ve bilgi toplama aşaması gerektirir. Bu yüzden süre olarak sabır ister. Yazmaya başlamadan önce, yazılacak konu ile ilgili olarak geniş bir araştırma yapmak, tüm kaynakları taramak, bilgi fişleri oluşturmak gerekir. Bu yazı türünde amaç, bilgi aktarmak ya da görüşlerine okuyucuyu inandırmak olduğundan açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Seçilen konuya göre uzun da olabilir kısa da.
1.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Deneme B) Makale C) Sohbet D) Fıkra E) Hikâye


(I) Her milletin güzellik anlayışı farklıdır. Bir milletin güzel gördüğü bir şeyi, diğer millet çirkin görür. Bu nedenle zevkin millî olması lazım gelir. Filhakika, her milletin, millî bir zevki vardır. Eğer bir millet, millî zevkinden uzak düşmüşse, sanat sahasında yaptığı şeyler, hep adi taklitten ibaret kalır. Osmanlı şairleriyle nesircileri buna örnektir. Çünkü onlar, millî zevki tamamıyla kaybetmişlerdi. Yazdıkları şeyler ya Acem taklitlerinden ya da Fransız taklitlerinden ibaretti. O halde güzel sanatlarda yükselmek isteyen bir millet öncelikle millî zevkini bulmaya çalışmalıdır.

(II) Edebiyatın cedîdi, atîkisi, garbîsi, şarkîsi hakikatte birdir, bir asıldan, bir menşeden, bir müessirden geliyor. Tabiat-ı muhîta yalnız eşkâlini değiştirdi. İhtiva ettikleri şeriat-ı hayatiyeye göre iklimler, hayvanat ve nebatatı nasıl değiştiriyorlarsa edebiyatta da öyle bir inkılap veriyorlar. Bir Eskimo ile bir Sudanlının efkâr ve ihtisasatındaki fark bundandır. Yoksa esasen her ikisi de insan olduğu için her ikisinde de lisan-ı his ve emeli birdir.
2.Birincisi Ziya Gökalp’ten, İkincisi Süleyman Nazif’ten alman bu iki metin için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her ikisi de ağır bir dille yazılmıştır.
B) Biri Millî Edebiyat’a, diğeri Servet-i Fünûn dönemine aittir.
C) Her ikisi de makale türünde yazılmıştır.
D) Her iki yazı da edebiyat üzerine yazılmıştır.
E) Her iki metin de düşünce yazısı özelliği taşır.

3. Makalenin özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisinin bir makaleden alındığı söylenebilir?
A) Çocukluğumda kuş beslemeye çok meraklıydım; bu yüzden annem bana çok kızardı.
B) Yıllar öncesinde bıraktığım o sabaha karşı, hastane manzarası geldi aklıma.
C) Tarihçilerle toplumbilimciler, kentlerin ortaya çıkışına uygarlığın doğuşu gözüyle bakarlar.
D) Sevgi yaşamak, sevdiğini kendisinden çok duyumsamaktır.
E) Canım sıkıldığı zamanlarda kitaplığımdan sevdiğim kitaplardan birini okumaya başlarım.


“Geldiğimden beri, her önünden geçişte, eski alışkanlıkla, elimi saatime götürüyorum. Fakat bakınca, ufak bir kederle duraksıyor, yoluma devam ediyorum. Yenicami saatleri işlemiyor. Bu çifte saat, o zamanki tabirle biri alaturka, öbürü alafranga, istibdat ve meşrutiyet İstanbul’unun en doğru ayarını gösterirdi. Asırlarca İstanbul halkı, onun önünden geçerken, bir çeşit selâm ve saygıya, hatta ibadete benzeyen merasime tabi olmuştu: Gözler yelkovana çevrilir, eller saatlere götürülür.”
4.Millî Edebiyat döneminde yazılan bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir dille yazıldığı
B) Makale yazı türüne özgü niteliklerin ağır bastığı
C) Yenicami saatinin bozulmasından duyulan üzüntüyü işlediği
D) Döneminin güncel bir konusunu işlediği
E) Karşılaştırma içerdiği


5. Aşağıdakilerden hangisi sohbet ve fıkranın ortak özelliğidir?
A) Düşüncelerin, kanıtlama gereği duyulmadan yazılması
B) İğneleyici ve alaycı bir anlatımının kullanılması
C) Bilimsel bir dilin kullanılması
D) Genellikle devrik cümlelerin kullanılması
E) Görüşlerin kanıtlarıyla ortaya konması


6. Fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güncel konuların işlendiği
B) Düşünce yazısı olduğu
C) Görüşlerin kanıtlarıyla verildiği
D) Günübirlik yazılar olduğu
E) Nükteli bir anlatımının olduğu


“Muhasebe” denen bu yazı türünde konular günlük yaşamdan seçilir. Yazar, görüşlerini ortaya koyarken daha çok senli benli, karşısındakiyle konuşuyor gibi bir anlatım yolu seçer. Anlatımda nüktelerden, halk deyişlerinden yararlanılır. Kısa ve yüzeysel anlatımıyla yazar, okurun kendisi gibi düşünmesini sağlamaya çalışır.
7.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale B) Eleştiri C) Deneme D) Fıkra E) Sohbet


8. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarlarından değildir?
A) Ziya Gökalp
B) Falih Rıfkı Atay
C) Ahmet Haşim
D) Halide Edip Adıvar
E) Ahmet Rasim


9. Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan” hareketinin dil ile ilgili görüşlerinden biri değildir?
A) Yabancı sözcükler, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dil bilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
B) Arapça ve Farsça sözcükler, Türkçede okundukları şekliyle yazılmalıdır.
C) İstanbul Türkçesinin günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
D) Bilimle ilgili oldukları için bilimsel terimler aynen kullanıl-malıdır.
E) Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alın-malıdır.


(I) 1911'de Selânik'te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Yeni Lisancılar ilk defa Millî Edebiyat kavramını ortaya attılar. (II) Dilde sadeleşmeyi sağlamak için yabancı sözcük ve tamlamalardan dilimizi arındırmaya çalıştılar. (III) Konu olarak millî tarihimize ve millî kaynaklarımıza yöneldiler. (IV) Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip, Âkil Koyuncu gibi sanatçılar bu hareketin öncülüğünü yaptılar.(V) Yeni bir edebiyat oluşturma fikriyle ortaya çıkan bu sanatçılar siyasî akım olarak en çok “Osmanlıcılık”tan destek gördüler.
10.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


11.Türkçülük akımı ve Millî Edebiyat’ın oluşumunda aşağıdaki dergilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Türk Yurdu B) Yedi Meşale C) Türk Ocağı D) Halka Doğru E) ) Türk Derneği


I. Ömer Seyfettin
II. Ziya Gökalp
III. Mehmet Emin Yurdakul
IV. Mehmet Fuat Köprülü
V. Ali Canip Yöntem
12.Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangisi, Genç kalemler dergisinin kuruluşunda yer almamıştır?
A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III D) III. ve IV. E) IV. ve V


I. Makale
II. Edebi eleştiri
III. Söylev
IV. Anı
13.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanış edebi türlerden herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Yeni Lisan
B) Millî Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım
C) Dağ Yolu
D) Anadolu Notları
E) Zoraki Diplomat


Edebiyata şiirle başlayan Ali Canip Yöntem önce Fecriati topluluğu içinde yer almış 1911 'de Genç Kalemler dergisine geçerek Yeni Lisan hareketini benimsemiştir. Şiir türünde ısrarcı olmayan sanatçı aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Geçtiğim Yol adlı şiir kitabında bir araya getirmiştir. Okul kitapları hazırlayan, edebiyat tarihi üzerine araştırmalar yapan sanatçı ........... adlı eserini 1918’de yayımlar.
14.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Türk Edebiyatı Tarihi
B) Siyasi ve Edebi Portreler
C) Türk Medeniyeti Tarihi
D) Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım
E) Türklük Mefkûresi


Türk edebiyatı tarihi konusunda verimli çalışmalar Millî Edebiyat Dönemi’nde başlamıştır. -.............Türk edebiyatını, şuara tezkireleri anlayışından kurtararak destanlar çağından bugüne kadar olan dönemi bir bütün olarak ele almıştır.
15.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki verilen sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ali Canip Yöntem
D) Refik Halit Karay
E) Musahipzade Celal


Fecriati topluluğundan ayrılarak 1911’de Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat akımına bağlanan……… şiir, hikâye, makale, söylev ve konferans türlerinde yazmakla beraber edebiyatımızda hitabet gücüyle tanınır. Söylevleriyle Milli Edebiyat hareketine güç katan sanatçı, düzyazılarını Dağ Yolu ve Günebakan eserlerinde bir araya getirmiştir.
16.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ahmet Rasim
D) Ali Canip Yöntem
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı


17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde makale türünde eser vermemiştir?
A) Aka Gündüz B) Ali Canip Yöntem C) Refik Halit Karay D) Fuat Köprülü E) Ömer Seyfettin


Kendi edebiyatımızı, kendi tarih ve kültürümüzü yabancılardan öğrenme tavrına bilinçli bir şekilde karşı çıkan ve buna bilimsel yöntemlerle çözüm getiren sanatçı, Türkiye’de bilimsel anlamda Türk edebiyatı tarihinin kurucusudur. Şeyyad Hamza, Ahmet Fakih, Hoca Dehhani gibi unutulmuş birçok şahsiyeti modern tarih yöntemleriyle edebiyatımıza kazandırmıştır.
18.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp B) Ömer Seyfettin C) Hamdullah Suphi D) Fuat Köprülü E) Yakup Kadri


I. Fıkrada yazar günlük olaylarla ilgili görüş ve düşüncelerini yansıtır.
II. Fıkra yazarı ciddi bir üslupla yazar, kişisel ifadelerden kaçınır.
III. Günübirlik yazılar olduğu için kalıcılığı yoktur; etkisini yayımlandığı gün ya da günler içinde yitirir.
IV. Makale gibi öğretme amaçlı yazılardır ancak makaleye göre daha kısa ve özneldir.
V. Tür olarak bilinçli bir şekilde kaleme alınması Servetifünun Dönemi'ne rastlar.
19.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fıkra yazıları ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


20. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi parantez içindeki sanatçıyla ilgili değildir?
A) Düşünce dünyasını ve sanat görüşünü ortaya koyduğu bazı yazılarında "Süleyman Sadi" ya da "S. S." imzasını kullanmıştır. (Yahya Kemal)
B) Edebiyat dünyasına Fecriâti şairleri arasında girse de daha sonra Türk edebiyatı tarihi, modern hukuk ve iktisat tarihinin kurucusu olmuştur. (Fuat Köprülü)
C) İşgal dönemi mitinglerinde ve TBMM’de, söylev türünün en etkili örnekleri olan konuşmalar yapmış ve güçlü bir söylevci olarak tanınmıştır. (Hamdullah Suphi)
D) Türkçülük düşüncesi Oğuzculuk, Turancılık aşamalarından geçerek Türkiyecilik çizgisine oturtarak Atatürk üzerinde de etkili olmuştur. (Ziya Gökalp)
E) Yaşadığı dönemde yurt dışında en çok tanınan Türk yazarı olan sanatçı sohbet türündeki yazılarını "Aziz İstanbul" adıyla kitaplaştırmıştır. (Halide Edip)


21. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Daha çok milliyetçi bir anlayışla; tarih, dil, bilim ve siyasetle ilgili konular işlenmiştir.
B) Halkın anlayabileceği yalın ve sade bir dil kullanılmış; halk, eğitilmeye çalışılmıştır.
C) Makale, inceleme, fıkra, gezi, anı, söyleşi, sohbet türünde örnekler verilmiştir.
D) Konudan çok üsluba ve biçimsel yetkinliğe önem verilmiş, estetik kaygı güdülmüştür.
E) Millî bilinç, Türkçülük, toplumsal sorunlar en çok işlenen konular arasındadır.


22.Aşağıdakilerin hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı" türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Mor Salkımlı Ev - Türk’ün Ateşle imtihanı
B) Ateşten Gömlek - İzmir’den Bursa’ya
C) Sinekli Bakkal - Mor Salkımlı Ev
D) Türk’ün Ateşle İmtihanı - Vurun Kahpeye
E) Dağa Çıkan Kurt - Mor Salkımlı Ev

I. grup                          II. grup
I. Yakup Kadri                Zoraki Diplomat
II. Yahya Kemal              Aziz İstanbul
III. Refik Halit               Edebiyata Dair
IV. Fuat Köprülü            Türk Edebiyatı Tarihi
V. Ömer Seyfettin          Yeni Lisan
23.Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisinin eseri, II. grupta yer almamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 B A C B A C E A E E  B   D  D   D  B   A   A   D   B  E   D   A  C

 

İLGİLİ İÇERİK

TÜRK EDEBİYATI TESTLERİ

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-3

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ve HİKAYE TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ROMAN ve HİKAYE TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR KARMA TEST-1

MİLLİ EDEBİYAT HALIN YAŞAYIŞ TARZINI ANLATAN MANZUME TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR TESTİ-1

MİLLİ EDEBİYAT ŞİİR (SADE DİL HECE ÖLÇÜSÜ) TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-2

MİLLİ EDEBİYAT OLUŞUMU TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi