Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-3

I. Olaylar hayal ürünüdür.
II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
III. Evrensel konuları işler.
IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
1.Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale B) Deneme C) Masal D) Fabl E) Fıkra

2.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?
A) Corneille B) Racine C) Euripides D) Saphakles E) Moliere

Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise yererek vermektir.
3.Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi B) Biyograf C) Deneme D) Anı E) Günlük

I. İlk edebi roman
II. İlk realist roman
III. İlk tarihi roman
4. Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
D) Karabibik Eylül Telemak
E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi

5.Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
C) Yüksek üslupla yazılır.
D) Üç birlik kuralına uyar.
E) Amaç, insanları eğlendirmektir.

Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
6.Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
A) Günlük B) Sohbet C) Söylev D) Fıkra E) Röportaj

1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
7.Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük B) Özyaşamöyküsü C) Yaşam öyküsü D) Anı E) Portre

Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
8.Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
A) Eleştiri B) Söyleşi C) Fıkra D) Deneme E) Makale

I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekân; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.
9.Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V

Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
10.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Makale C) Fıkra D) Otobiyografi E) Biyografi


Büyüklük hayır demektir demiyorum, hayır diyebilmektir. Nice kimseler biliyoruz ki her şeye hayır dedikleri, hiçbir yeniliği anlayıp kabul etmedikleri için hiçbir şey yapmamışlardır. Onların hayır demesi bir inancın verdiği cesaretten değil, alışık oldukları yerlerden uzaklaşmaya cesaret edemedikleri içindir. Onlar kendilerine bir sınır çizmez, kendileri için başkalarının çizdiği sınırı -bir sınır olduğunu bilmeden, sınırsızlık sanarak- kabul ederler.
Nurullah Ataç
11.Yukarıdaki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğretici metin türlerine özgü nitelikler taşımaktadır.
B) Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım türlerine yer verilmiştir.
C) Makale türüne ait özellikler barındırmaktadır.
D) Dil ve anlatım bakımından Cumhuriyet Dönemi’ne özgü duruluk ve yalınlık anlayışını yansıtmaktadır.
E) Her yeniliğe hayır demenin başkalarının çizdiği sınırlarda yaşamaktan kaynaklandığı ana düşüncesini işlemektedir.


Cumhuriyet Dönemi yazar ve sanatçılarının önemli bir kısmı sosyal ve siyasal gelişmelere yakın ilgi duymuşlar; deneme, makale, fıkra, gezi yazısı, hatıra gibi türlerde verdikleri eserlerle bu gelişmelere düşünsel planda katkıda bulunmaya çalışmışlardır.
12.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi parçada söz edilen öğretici metin türlerinde verdiği eserlerle tanınan isimlerden biri değildir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Nurullah Ataç
D) Cemil Meriç
E) Ruşen Eşref Ünaydın


I. Suut Kemal Yetkin
II. Salah Birsel
III. Cemil Meriç
IV. Reşat Nuri Güntekin
V. Nurullah Ataç
13.Yukarıdaki sanatçılardan hangisi denemeci yönüyle ön plana çıkmış isimlerden biri değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Dış kapının kemeri altından Tac-Mahal’e bakıyoruz. Servili bir su kanalının sonunda onun klasik olduğu kadar esrarlı güzelliği ve bilhassa hatırası bizi kendine doğru çekiyor. Geniş bir mermer taraça ortasında büyük bir kubbe ve yanında daha küçük kubbeler... Oranlarında o kadar ahenk var ki uzaktan ezmeyici hafifliği, yaklaştıkça, bir ihtişam manasına bürünür. Kapı eşiğinde ise ulu ve baş döndürücü bir heybet alır.
Falih Rıfkı Atay
I. Gözlem tekniğinden yararlanılmıştır.
II. Sıfatlara yer verilmiştir.
III. Öznel betimlemelere yer verilmemiştir.
IV. Gezi yazısına özgü nitelikler taşımaktadır.
V. Hâkim bakış açısıyla kaleme alınmıştır.
14.Yukarıdaki metinle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) III. ve V.


Kıvrak nehrin nasılsa en çok düz uzandığı bir yerindeyiz. Suyun bir ucuna yakut bir levha hâlinde asılmış gibi duran güneş, diğer ucuna kadar bütün Tuna’yı pembe bir pırıltı ile örtmüş. Renkler koyulaşıyor, pembe, kızıl gibi; kızıl, kan gibi: Bir an önümdeki Tuna’yı unuttum. Ecdadın Tuna için, yakuttan selsebil gibi akan kanını seyrediyorum. Kandan daha yüksek hangi tapu senedi var? Tuna bizimdir.
İsmail Habip Sevük
15.Yukarıdaki parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Fıkra
C) Deneme
D) Gezi yazısı
E) Hatıra


…………….. Montaigne’den yaptığı çeviriyle deneme türünün edebiyatımızda daha çok tanınması ve sevilmesini sağladı. Kendisi de Mavi ve Kara isimli kitabında denemelerinin bir kısmını topladı.
16.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?
A) Nurullah Ataç
B) Sabahattin Eyüboğlu
C) Suut Kemal Yetkin
D) Peyami Safa
E) Sabri Esat Siyavuşgil


I. Cumhuriyet Dönemi’nde deneme, eleştiri ve günlük türlerinde eserler yazmıştır.
II. Yunan, Latin, Fransız ve Rus yazarlardan elliye yakın eser çevirmiştir.
III. Türkçenin özleşmesini kendine öncelikli görev olarak seçmiş, yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmuştur.
IV. Bazı yazılarında hiçbir yabancı sözcüğe yer vermemesi, örneğin “ve” bağlacını hiç kullanmaması ile bilinir.
V. Yeni edebiyata karşı çıkmış, asıl edebiyatımızın klasik kabul ettiği divan edebiyatı olduğunu savunmuştur.
17.Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Nurullah Ataç’a özgü bir nitelik değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


18. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen yazarla uyuşmamaktadır?
A) Türk edebiyatı tarihini bilimsel temellere oturtan çalışmaları ile tanınmıştır. (Memduh Şevket Esendal)
B) Söylevlerini Dağ Yolu isimli iki ciltten oluşan eserde toplanmıştır. (H. Suphi Tanrıöver)
C) Şairliğinden çok okul kitapları, edebiyat tarihi üzerine araştırmaları ve Millî Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım adlı eserleriyle tanınmıştır. (Ali Canip Yöntem)
D) Elçilik dönemi anılarını Zoraki Diplomat isimli eserinde toplamıştır. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
E) Şair ve romancılığının yanı sıra deneme, edebiyat incelemesi türünde de eserler vermiştir. (Ahmet Hamdi Tanpınar)


Tezatlardan, karşılaştırmalardan, özgün buluşlardan, geniş tarih kültüründen beslenen anlatımı ile gezi türünün ilk güzel örneklerini verdi. Liseler için ders kitabı olarak Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi'ni yazdı. Batılı şair ve yazarların yaşamlarını ve sanatlarını, Türk edebiyatı ile kıyaslayarak anlattığı “Avrupa Edebiyatı ve Biz” adlı yapıtı büyük ilgi gördü.
19.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Falih Rıfkı Atay
C) Suut Kemal Yetkin
D) Nurullah Ataç
E) İbrahim Habip Sevük


20. Aşağıdaki bilgilerin hangisi Nurullah Ataç’la ilgili değildir?
A) Deneme ve eleştiri türündeki yapıtlarıyla tanınır.
B) Türkçeyi özleştirme çabalarıyla öne çıkar.
C) Yapıtlarından bazıları: Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Günce...
D) İlk yazısı Dergâh’ta yayımlanan “Türk Tiyatrosunda İlk Göz Ağrısı” adlı tiyatro eleştirisidir.
E) Yazı diliyle konuşma dilini birleştirme çabasının bir parçası olarak yazılarında hep kurallı cümleyi kullanır.


………….., bilgilendirme, herhangi bir konuda düşünce ve görüş belirtme amacıyla yazılır. Temel öğesi düşünce olan bu türde yazar, öne sürdüğü düşünceyi kanıtlamaya çalışır. Ele alınıp işlenilen konulara göre kendi içinde çeşitlendirilir. Bu tür bizde Türkçe gazete ve dergilerin çıkmasıyla başlamıştır. Edebiyatımızda ilk yazarları arasında Tanzimat Dönemi'nde başta Şinasi olmak üzere Namık Kemal, Recaizâde Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat Efendi’yi gösterebiliriz.
21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Makale B) Fıkra C) Eleştiri D) Deneme E) Anı


Gezi yazıları ele alınan konular ve verilen ayrıntılı bilgiler nedeniyle tarihçilerin, toplumbilimcilerin ilgisini çeker. Bu yönüyle gezi yazıları gelecek kuşaklar için tarihî bir belge niteliği taşır. Edebiyatta gezi türünün eski çağlara kadar varan uzun bir geçmişi vardır. Bu türde ilk eser veren yazarlarımız Evliya Çelebi ve Şeydi Ali Reis’tir. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında bu türde eser verenlerin başında……… gelir.
22.Bu parçada boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Nurullah Ataç
C) Sabahattin Eyüboğlu
D) Ruşen Eşref Ünaydın
E) Suut Kemal Yetkin


Mektup, dünya edebiyatında en eski türlerden biridir.
Bu türe kimliğini kazandıranın Latin yazarı Çiçero
                                                           I
olduğu bilinir. Bizim edebiyatımızda
mektupları kitap halinde toplanmış başlıca
sanatçılar Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan,
                    II                             III
Ahmet Mithat-Muallim Naci ve
       IV
Hamdullah Suphi Tanrıöver sayılabilir.
               V
23.Yukarıda numaralandırılmış bölümlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) V B) IV C) III D) II E) I


24.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Mektup bir tür olmakla beraber bir anlatım biçimi olarak da kullanılmaktadır.
B) Bir kimsenin gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili edindiği bilgi ve izlenimleri anlattığı yazı türüne gezi yazısı denir
C) Kişilerin hayatlarını anlatan yazılara biyografi denir.
D) Anı bir kişinin günlük yaşamını türlü ayrıntılarla yansıttığı yazı türüdür
E) Fıkra, güncel bir konunun kişisel bir görüşe bağlanarak etkileyici bir anlatımla işlendiği kısa yazılardır


25.Aşağıdakilerin hangisi Anı'nın özelliklerinden biri değildir?
A) Kimsenin yaşamı boyunca başından geçen ya da tanık olduğu önemli olaylar, tanıdığı kişiler üzerine yazılır.
B) Günlük gibi içtenlik ve gerçeklik üzerine temellenir.
C) Anı, gelecek kuşaklara uyarıda bulunup ders vermek ihtiyacından doğmuştur.
D) Anılar belgelerin gücüyle yazıldığı için tarihe yaklaşır.
E) Anılarda da tarihte olduğu gibi nesnellik hâkimdir.


Edebiyat alanına 1908’den sonra atılan şair ve yazarlarımızın - Yahya Kemal Beyatlı, Halit Fahri Ozansoy, Falih Rıfkı Atay, Yusuf Ziya Ortaç - pek çoğu anılarını yazmayı ihmal etmemiştir. Bu anılardan kendi çevrelerini, yetişme koşullarını başarılı bir biçimde anlatmışlardır. Genellikle olgun çağlarında yazdıkları bu anılarda olaylara daha rahat bir ortamdan bakarak tatlı bir anlatımla yaşadıklarını verebilmişlerdir.
26.Aşağıda verilen anı kitaplarından hangisi parçada sözü edilen sanatçılara ait değildir?
A) Siyasi ve Edebî Portreler
B) Bizim Yokuş
C) Edebiyatçılar Çevremde
D) Batış Yılları
E) Politikada 45 yıl


Cumhuriyet Dönemi deneme ve eleştiri yazarları arasında “Yeni Türkiye’nin Ardında,” “Dile Gelseler”, “Bu Cennet Bu Cehennem”, “Çanakkalem” yapıtlarıyla………. ve Yücel dergisinin kurucuları arasında yer alan yazılarında sanat ve edebiyat sorunlarını ele alan………….. ’ın ölümünden sonra eleştiri ve denemeleri “Denemeler”, “Eleştiriler” adıyla yayımlanmıştır.
27.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi deneme ve eleştiri yazarlarından hangileri sırasıyla getirilebilir?
A) Vedat Günyol - Orhan Burian
B) Enis Batur - Nermi Uygur
C) Samiha Ayverdi - Mehmet Kaplan
D) Cemil Meriç - Orhan Burian
E) Vedat Günyol - Burhan Arpat


1914-1918 yılları arasında adını aruz şiirleriyle duyurmuş, sonra Yeni Mecmua’da art arda hece şiirleri yayımlayarak Hecenin Beş Şairi’nden biri olmuş, anı türünde birçok kitap yazmış aydınlarımızdandır. Birçok değerli edebiyatçımızı yakından tanıma mutluluğuna erişen yazar “Edebiyatçılarımız Geçiyor” adlı eserinde tanıdıklarını kişisel görüşüne uygun olarak anlatmıştır. Yazarın Eski İstanbul Ramazanları, Darülbedâyi Devrinin Eski Günleri adlı iki anı kitabı daha vardır.
28.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Refik Halit Karay
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Orhan Seyfi Orhun


Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuz için içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor.
29.Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Yeni dil anlayışı her zaman vardır.
B) Bir dili, ancak o dili konuşanlar değiştirir.
C) Dil, devamlı bir değişim hâlindedir.
D) Yazı dili her zaman konuşma dilinin öncüsüdür.
E) Dildeki değişim hızlı bir aşama gerektirir.


Bizanslılar, sabahleyin Osmanlı donanmasını Haliç’te görünce büyük bir korkuya ve paniğe kapıldılar. Haliç’ten ve karadan yapılan top atışlarıyla surlarda gedikler açıldı. Bunun üzerine 29 Mayıs günü bir genel saldırı düzenlenmesine karar verildi ve son taarruz başladı. Çok zorlu bir savaştan sonra nihayet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi.
30.Bu metin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Okura bilgi vermek amaçlanmıştır.
B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Dönemin askerî hayatı yansıtılmıştır.
D) Sanatsal bir anlatım tercih edilmiştir.
E) Tarihî bir metinden alınmıştır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E B B E D D A E  E  C  B  D  E  D  B  E  A  E  E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  A  A  D  E  E  A  C  C  D

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi