Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR TESTİ-2

İlk şiirleri ve yazıları yerel dergi ve gazetelerde yayımlandı. 1940’a kadarki şiirleri romantik, sonraki dönemlerde toplumcu bir nitelik gösterir. 1940’larda ortaya çıkan toplumsal gerçekçilerin en önemli temsilcisi sayılır. Toplumcu şiirleriyle adını duyurduktan sonra mizah yazarlığına geçmiştir. Eserlerinde sade, akıcı bir dille siyasal ve ideolojik sorunları anlatmıştır. “Yaşadıkça, Yarenlik, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa, Karakılçık, Kulağımız Kirişte, Uzak Değil, Güvercinim Uyur mu” en önemli şiir kitaplarıdır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Rıfat İlgaz
C) Attila İlhan
D) Peyami Safa
E) Ruşen Eşref Ünaydın


2. Aşağıdakilerden hangisi coşku ve heyecanı dile getiren metinleri (şiir) ile tanınan toplumcu gerçekçi sanatçılardan biri değildir?
A) Orhan Veli
B) Nazım Hikmet
C) Süreyya Berfe
D) Talip Apaydın
E) Ataol Behramoğlu


İlk şiiri lise öğrencisiyken okul dergisinde yayımlandı. Ardından şiirleri Ülkü, Yücel, Millet, İstanbul gibi dergilerde yer buldu. Adını Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Şavaşı, Söylevi Okurken gibi eserleriyle duyurdu. Şiir yaşamını toplumcu gerçekçi çizgide devam ettiren şair, şiirlerinde toplumsal sorunları öne çıkardı. Halk dilinden, halk söyleyişlerinden bolca yararlandığı şiirlerinde halkın özlemlerini, sevinçlerini, acılarını ve yaşama savaşımını coşkulu bir söyleyişle dile getirdi.
3.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat İlgaz
B) Ahmet Arif
C) Attila İlhan
D) Enver Gökçe
E) Ceyhun Atuf Kansu


I. Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
Her tarafta yükseklik her tarafta ıssızlık
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık
II. Demek otuz altı yediye düşmüş ateşin
Demek çıkışın yakın hastaneden
Benim dal gibi zayıfım, güzelim
Ne dilersen dile benden
III. Ey bitmek bilmeyen hıncı zamanın
Her şey bana karşı kendi içimde
Renk ve büyüsüyle bakışlarının
Musiki hatıran gibi peşimde
IV. Tırman akşamleyin Muradiye’den
Uzaklaşan günün sesini dinle
Bir kırık basamak, bir taş merdiven
Bekliyor çıkalım diye seninle
V. İnsanlarım, ah benim insanlarım
Antenler yalan söylüyorsa
Yalan söylüyorsa rotatifler
Bu bezirgân saltanatı, bitmesin diyedir
4.Yukarıda numaralandırılmış dizelerden hangisi toplumcu şiir anlayışına özgü bir duyarlılıkla yazılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ben yanmasam
   sen yanmasan

        biz yanmasak

           nasıl
              çıkar
                 karan-
                      lıklar
                        aydın-

                             lığa
Nazım Hikmet Ran
5.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest ölçü ile yazılmıştır.
B) Bütün kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.
C) Kelime ve ses tekrarı ile ahenk sağlanmıştır.
D) Didaktik bir anlatım vardır.
E) Toplumsal bilinçlenme için özveri gerektiği temasını işlemektedir.


I. Ercüment Behzat Lav
II. Necip Fazıl Kısakürek
III. Ziya Osman Saba
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel
V. Ahmet Hamdi Tanpınar
6.Yukarıdaki numaralanmış şairlerden hangisi toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla ürünler vermiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Genellikle serbest ölçüyü kullanmışlardır.
II. Toplumsal konuları işlemeyi şiirin taşıması gereken bir zorunluluk olarak görmüşlerdir.
III. Tarihten ve millî kültürden beslenmişlerdir.
IV. Şiire söylev üslubuna yakın bir söyleyiş hâkimdir.
V. Rus şairi Mayakovski’den etkilenmişlerdir.
7.Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi toplumcu gerçekçi şiir anlayışına özgü bir nitelik değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


8.Aşağıdakilerin hangisinde toplumcu gerçekçi şiir anlayışıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Nazım Hikmet Ran, toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü olmuş, kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir.
B) Bu şiir anlayışında ezilen, sömürülen geniş kitlelerin haklarını savunmak sanatçının sorumluluğu olarak görülür.
C) Olayları en yalın hâliyle anlatmayı sanatın ve sanatçının genel tavrı olarak benimsemişlerdir.
D) İkinci Dünya Savaşı ile gücünü yitiren bu şiir anlayışı dönemsel bir hareket olarak edebiyat tarihindeki yerini almıştır.
E) Şiirde biçimden çok içeriğin önemli ve öncelikli olduğunu savunmuşlardır.


Yeni körler peydahlarız uyur uyanır
Ayakaltında eziledursun karınca sürüleri
Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz ne güzel
Çizme onlardan, içindeki ayak bizden ne iyi
9.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dörtlüğün toplumcu gerçekçi anlayışla yazıldığını gösterir?
A) Konusu B) Ölçüsü C) Uyak düzeni D) Uyak çeşidi E) Söz sanatları


Türk edebiyatında …….. toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü kabul edilmiştir.
10.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Nazım Hikmet Ran
C) Ercüment Behzat Lav
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Mehmet Emin Yurdakul


I. Pragmatik bir anlayıştır.
II. “Yaşam, eylemdir ve yaratmaktır.” fikrini savunurlar.
III. Kuralsızlığı kural haline getirmişlerdir.
IV. Bu anlayışın eğitsel bir amacı vardır.
V. Şiirde estetik hazın izini sürmüşlerdir.
11.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “serbest w nazım ve toplumcu şiir (1920 -1940)” anlayışı için yanlış bir bilgi vardır?
A)I B) II C) III D) IV E) V


I. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmasına rağmen içerik bakımından diğer hececilerden farklıdır.
II. Şairliği kadar yazarlığı da olan sanatçı, şiirin yanında öykü, oyun gibi türlerde de kalem oynatmıştır.
III. Divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış içerisinde ifade etmiştir.
IV. Sanat yaşamında Rus şair Mayakovski ve sürrealizmin etkisi fazlasıyla hissedilir.
V. Sosyalist dünya görüşüyle halk kültürü ögelerinden yararlanarak yeni bir söyleyiş ortaya koymuştur.
12.Numaralanmış bilgilerin hangisinde Nazım Hikmet Ran hakkında bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter
                                        pirinç de öyle
                                        şeker de öyle
                                        kumaş da öyle
                                        kitap da öyle
Büyük insanlıktan başka herkese yeter
13.Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vurgulamalar, söyleyişin etkisini artırmıştır.
B) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
C) Sözcük ve ek halinde redife yer verilmiştir.
D) Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmıştır.
E) Şiirde ideoloji dile getirilmiştir.


14. Toplumcu gerçekçi şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dünyadaki toplumsal hareketlerden etkilenmiştir.
B) Açık, anlaşılır bir anlatım tercih edilmiştir.
C) Geleneksel şiir anlayışıyla hareket edilmiştir.
D) Üsluptan çok içeriğe önem verilmiştir.
E) Toplum sorunlarına dikkat çekmek amaçlanmıştır.


Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler
         göre-
              -ceğiz...
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar,
Işıklı maviliklere
         süre-
             -ceğiz.
Açtık mıydı hele bir
        son vitesi,
adedi devir
       Motorun sesi
15.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzer örnekleri ilk olarak Milli Edebiyat Dönemi’nde görülür.
B) Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C) İçerik ön planda tutulmuştur.
d) Serbest nazım örneğidir.
e) Toplumcu şiir anlayışına uygun yazılmıştır.


“Mavi” adlı şiir dergisini çıkarmıştır. Divan ve halk şiiriyle modern şiiri sentezleyerek özgünlüğe ulaşmıştır. Şiir dışında roman ve sinema senaryoları yazmıştır.
16. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?
A)Orhan Veli
B) Turgut Uyar
B)Ferit Edgü
D) Attila İlhan
E) İlhan Geçer


Sanatçı, şiire heceyle başlamıştır. Daha sonra serbest nazma geçmiştir. Hemen her konuda şiir yazmıştır. Şiirlerinde zengin bir imge gücü vardır. Çocuk ve Allah, Çakır’ın Destanı, Üç Şehitler Destanı yapıtlarından bazılarıdır.
17.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Yahya Kemal Beyatlı


………….., geleneksel sanat anlayışına karşı çıkarak yeni anlatım yollarının ve biçimlerinin bulunması gerektiği görüşünü benimser; sanatın her dalına makineyi, hızı ve dinamizmi sokmak ister. Fütürizm, bir bakıma makineye olan hayranlığın türküsünü söyler. Ölçülü, kafiyeli şiiri reddeder. Serbest nazım biçimleriyle ve yepyeni sözcüklerle eserler vermeyi amaçlar; geleneksel dilbilgisi kurallarını dışlar. “Makineleşmeye hayranlık”, “hız”, “ataklık”, ’’gemilere, trenlere, uçaklara övgü” temaları bu akıma bağlı şairlerin başlıca dayanakları olmuştur.
18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Dadaizm
B) Fütürizm
C) Sürrealizm
D) Ekspresyonizm
E) Empresyonizm


Akıyordu su
gösterip aynasında söğüt ağaçlarını.
Salkımsöğütler yıkıyordu suda saçlarını!
Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere

koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere!
Birden
bire kuş gibi
vurulmuş gibi
kanadından
yaralı bir atlı yuvarlandı atından
Bağırmadı,
gidenleri geri çağırmadı,
baktı yalnız dolu gözlerle
uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına!
19.Bu şiirle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiirdeki kelimelerin dizilişiyle ses akışı sağlanmıştır.
B) Ahenk yaratan öğelerden yararlanılmıştır.
C) Semboller sıkça kullanılarak şiirde imge ve gizem sağlamaya çalışılmıştır.
D) Yer yer bazı geleneksel şiir unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Dil bilgisi ve söz dizimi kurallarının dışına çıkılmıştır.


1929’da “24 Saat”, 1930’da “A - Birinci Forma”, “Her hangi Bir Şiir Kitabıdır” adlı eserleri yayımlanır. Serbest Şiir anlayışında Nâzım Hikmet’in en yakın yol arkadaşıdır. Onunla aynı dünya görüşünü paylaşır ama bu arkadaşlık uzun sürmez. Bir ilkokul öğretmeni olan sanatçı kişisel bazı endişelerle geri plâna çekilmek ve şiire de Nâzım Hikmet’e de uzak durmak zorunda kalır. Bir ara Halkevi çevrelerinde görünür ama daha sonra bu gibi çevrelere de şiirini ve kendi dünyasını kapatır. Mavi Kitap, Olduğu Gibi, Hayat Bilgisine Göre Çocuk Şiirleri onun bazı kitaplarıdır.
20.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan İzzettin Dinamo
B) İlhami Bekir Tez
C) Mehmet Başaran
D) Niyazi Akıncıoğlu
E) Nevzat Üstün


21. Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’in düzyazı türündeki eserlerinden biri değildir?
A) Kan Konuşmaz
B) Kafatası
C) Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
D) Yusuf ile Menofis
E) Benerci Kendini Niçin Öldürdü


Serbest ve toplumcu şiirin öncülerindendir. Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımlarından yararlanmış, Nazım Hikmet tarzında ölçüsüz ve serbest şiirler yazmıştır. Şairin 1950’den sonra kimi şiirlerinde görülen toplumsal öz, toplumcu / sosyalist dünya görüşünden değil, başkaldırısından ve yerleşik değerleri hiçlemesinden kaynaklanır. Serbest şiir akımı içinde siyasî eğilimlerini şiirlerine fazla yansıtmayan bir şairdir o. Bu nedenle Nâzım Hikmet şiirinin yanında serbest şiiri geliştirir, ona yeni imkân ve ufuklar açar. “S.O.S”, “Kaos”, “Açıl Kilidim Açıl”, “Mau Mau” şiir kitaplarından bazılarıdır. Altın Gazap ve Karagöz Stepte ise sanatçının oyunlarıdır.
22.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazım Hikmet
B) Asaf Halet Çelebi
C) Ercüment Behzat Lav
D) Hasan İzzettin Dinamo
E) Sabahattin Ali


I. Değil birkaç
        değil beş on
            otuz milyon aç bizim
Açlar dizilmiş açlar!
Ne erkek ne kadın ne oğlan ne kız
   sıska cılız
      eğri büğrü dallarıyla
            eğri büğrü ağaçlar
II. Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
23. Bu şiirlerle ilgili aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) I. şiir serbest nazım, II. şiir saf şiir geleneğine bağlı yazılmıştır.
B) I. şiirde geleneksel dil bilgisi ve söz dizimi kurallarının dışına çıkılmıştır. II. şiirde ise bu kurallara uyulmuştur.
C) I. şiir geleneği önemseyen bir anlayışla yazılmıştır. II. şiir ise geleneksel şiirden uzaktır.
D) I. şiirde ölçü ve uyak düzeni reddedilmiştir. II. şiirde ahenk, ölçü ve sarmal uyak düzeniyle sağlanmıştır.
E) I. şiir fütürizmin, II. şiir ise sembolizmin etkisinde yazılmıştır.


Şaire göre, yeni hayat, yeni şiir biçimiyle İfade edilmelidir. Böylece Mayakovski’nin şiir şekli aklına gelir ve bu Rus fütüristinin etkisi altında özgün şiir tarzına 1929’da “Açların Gözbebekleri” adlı şiirle başlar. “Eski usul vezinle kafiyeye paydos!” diyerek haykırır. “835 Satır" isimli kitabında bulunan “Açların Göz Bebekleri" adlı şiirini heyecanla dinletir. Böylece yeni şiir şeklini onaylatmış olur.
24.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan İzzettin Dinamo
B) Ercüment Behzat Lav
C) Nazım Hikmet Ran
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) İlhami Bekir Tez


makinalaşmak istiyorum!

mutlak buna bir çare bulacağım

ve ben ancak bahtiyar olacağım

karnıma bir türbin oturtup

kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

trrrrum trrrrum

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!
25.Bu dizelerin şairi Nazım Hikmet için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) Rus şairi Mayakovski’nin etkisinde kalmıştır.
B) Resimli Ay dergisini çıkarmış, Orhan Selim takma adını kullanmıştır.
C) Unutulan Adam, Bir Ölü Evi yahut Merhumun Hanesi, İnek, Enayi, Sabahat, Ferhat ile Şirin gibi oyunları vardır.
D) Kan Konuşmaz, Yeşil Elmalar, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı eserleri roman türündedir.
E) Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı gibi dergilerde şiirleri çıkan şairin Cenk Ufukları, Akından Akına, Âşıklar Yolu gibi şiir kitapları mevcuttur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A E E B A C D A B   E   D   C  C  A   D  D   B   C   B  E   C  C  C  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi