Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER TESTİ-2

Şiir kitaplarının yanı sıra, deneme, eleştiri, günlük, roman, inceleme türlerinde birçok esere imza attı. İroni özellikleri taşıyan şiirleriyle modern şiirimizi temalar ve dil bakımından geliştirmiş şairler arasındadır. Garip ve İkinci Yeni akımlarını kendine göre yorumlayarak uzaktan izlemiş; şiirlerinde Halk şiirine yaklaşan bir söyleyiş yöntemine ulaşmıştır. Yalın üslubu, hoşgörülü konu seçimleri ve ince alaylı yaklaşımıyla, edebiyat dünyasında kendine özgü bir yeri vardır. Asıl ününü 1970’lerde peş peşe yayınladığı denemelerle kazanmıştır. “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Amerikalı Tolstoy, Bir Zavallı Sarı At, Boğaziçi Şıngır Mıngır” denemelerinden bazılarıdır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Okay
B) Salah Birsel
C) Cemil Meriç
D) Attila İlhan
E) Suut Kemal Yetkin


I. “Eşref Saat”te yıllarca süren gazete ve dergi yöneticiliği, fikir adamlığı ile sahip olduğu engin görüşlerini, okuyucuya ulaştırmaya çalışmıştır. (Ruşen Eşref Ünaydın)
II. Daha çok, “Meşhedi” adlı bir İranlının abartmalı serüvenlerini anlattığı mizahi hikâye ve romanlarıyla tanınmıştır. (Ercüment Ekrem Talu)
III. Edebiyatımızın ünlü sanatçı ve fikir adamlarıyla yaptığı bir dizi mülakatı, 1918’de “Diyorlar ki” adıyla kitaplaştırmıştır. (Şevket Rado)
IV. “Bir Dünyadan Bir Dünyaya”, “Hatıralarla Başbaşa”, “Hey Gidi Günler Hey” adlı yapıtları anı türünde yazılmış belli başlı eserler arasında sayılabilir. (Samiha Ayverdi)
V. Kurtuluş Savaşı anılarını “O Zamanlar” adlı yapıtında anlattı. (İsmail Habib Sevük)
2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


Yeni Gün gazetesinde çıkan ilk yazısıyla edebiyat dünyasına giren …………., Yirminci Asır, Yeni İnsan, Hisar, Türk Edebiyatı, Yeni Devir, Pınar, Doğuş ve Edebiyat gibi dergilerde yazılar yazdı. Eserlerinde toprağından kopan insanın trajedisi ve kendini bulma çabasının yanı sıra, Türk aydınının düştüğü amansız açmazı da bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İnceleme, deneme, günlük gibi türlerde çok sayıda eser veren sanatçının “Ümrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Kültürden İrfana” adlı eserleri ödül aldı.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nezihe Meriç
B) Samiha Ayverdi
C) Adalet Ağaoğlu
D) Cemil Meriç
E) Necati Cumalı


4. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
A) Eleştiri Yazısı B) Makale Yazısı C) Deneme D) Mektup E) Fıkra

O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
5.Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Deneme C) Fıkra D) Makale E) Gezi yazısı

6. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A) Eleştiri B) Biyografi C) Otobiyografi D) Makale E) Mektup

– Güncel konularda yazılır.
– Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz.
– Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
7.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet B) Anı C) Fıkra D) Deneme E) Makale

8.Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?
A) Fıkra B) Söyleşi C) Eleştiri D) Röportaj E) Makale

I. Taklit yoluyla güzel hikâyeler anlatılır.
II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
9.Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaoyunu B) Meddah C) Karagöz D) Komedi E) Seyirlik Köy Oyunu

10.Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?
A) Giriş B) Fasıl C) Bitiş D) Taklit E) Muhavere (Konuşma)


Biyografi ve otobiyografi türleri, Cumhuriyet öncesi gelişmeye başlamış olmasına karşın en yektin örneklerini Cumhuriyet Dönemi'nde vermiştir. Özellikle………., neredeyse bu türle özdeşleşen eserler vermiştir. Atatürk’ü anlattığı……… isimli eseri çok tanınmıştır. Kendi yaşamını ele aldığı Suyu Arayan Adam eseri ise otobiyografi türünün seçkin eserleri arasına girmiştir.
11.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Falih Rıfkı Atay - Babamız Atatürk
B) Mehmet Kaplan - Büyük Türkiye Rüyası
C) Şevket Süreyya Aydemir - Tek Adam
D) İsmail Habib Sevük - Atatürk İçin
E) Ruşen Eşref Ünaydın - Atatürk’ün Hastalığı


12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Mehmet Kaplan’ın Şiir Tahlilleri ve Hikâye Tahlilleri adlı eserleri eleştiri türüne uzak okuyucuların da yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır.
B) Deneme ve gezi yazılarını Tezek, Delifişek ve Canım Anadolu gibi eserlerde toplayan Bedri Rahmi Eyüboğlu ressamlığının yanında düzyazıda da başarılı eserler vermiştir.
C) Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yazıları birçok dergi ve gazetede yer alan Sabri Esat Siyavuşgil’in İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul adlı incelemesi ünlüdür.
D) Cumhuriyet Dönemi'nde öykü ve tiyatro alanında önemli eserlere imza atmış olan Haldun Taner, deneme türünde de Günlerin Götürdüğü ve Düşün Payı gibi çok bilinen eserler de kaleme almıştır.
E) Halk bilimi alanında Cumhuriyet Dönemi'nin en verimli yazarlarından olan Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş isimli eseri ile Halk Bilim Büyük Ödülü’nü almıştır.


I. Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı adlı eseri edebiyatımızın önemli kaynaklarındandır. (D)
II. Bilimsel çalışmaları ile tanınan Muharrem Ergin, özellikle Orhun Abideleri ile ilgili araştırmalar yapmıştır. (D)
III. Edebiyatımızda sohbet türünün en önemli temsilcilerinden olan Şevket Rado’nun en tanınmış eseri Ramazan Sohbetleridir. (Y)
IV. Ümrandan Uygarlığa, Bu Ülke, Mağaradakiler İsmet Özel’in en önemli deneme kitaplarıdır. (D)
V. Peyami Safa romancılığının yanında Sanat-Edebiyat-Tenkit, Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca gibi pek çok öğretici metin de kaleme almıştır. (D)
13.Yukarıdaki cümleler “Doğru (D) / Yanlış (Y)” şeklinde değerlendirilirken hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Deneme konusunda yazılmış orijinal eserlerden biri de pek çok deneme yazısı bulunan…….. Denemeli Denemesiz kitabıdır. Felsefi denemeleri ile tanınan sanatçının Dilin Gücü adlı denemesi önemlidir.
II. Anadolu Notları………. yazmış olduğu birçok kısa kesitin bir kitap hâline gelmesi ile meydana gelmiştir. Kitapta yazarın, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunduğunda hissettiklerinden bir tren yolculuğunda sevdiği ve sevmediği şeylere kadar genel duyguları ele alınmıştır.
14.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Nermi Uygur’un -Reşat Nuri Güntekin’in
B) Orhan Okay’ın - Fatih Rıfkı Atay’ın
C) Beşir Ayvazoğlu’nun- İsmail Habip Sevük’ün
D) Suut Kemal Yetkin’in -Ruşen Eşref Ünaydın’ın
E) Salah Birsel’in - Refik Halit Karay’ın


15. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
           Yazar                                  Eser
A) Mehmet Kaplan                        Kültür ve Dil
B) Ahmet Hamdi Tanpınar             Edebiyat Üzerine Makaleler
C) Nihat Sami Banarlı                   Aziz İstanbul
D) Memet Fuat                            Düşünceye Saygı
E) Sabahattin Eyüboğlu               Sanat Üstüne Denemeler


Türk edebiyatında anı, köklü bir geçmişe sahiptir. Orhun Abideleri ile başlayan anı yazma kültürü, yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Tanzimat Dönemi’nde Ziya Paşa’nın Defter-i Âmâl adlı eseri, Servetifünun Dönemi’nde Hüseyin Cahit Yalçın’ın Siyasi Hatıralar adlı eseri, Millî Edebiyat Dönemi’nde Halide Edip Adıvar’ın Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı eseri, anı türüne verilen önemin bir yansımasıdır. Cumhuriyet Dönemi’nde anı türünde………. tarafından yazılan……….. adlı eser, edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir.
16.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilemez?
A) Aziz Nesin - Bir Sürgünün Anıları
B) Halikarnas Balıkçısı - Mavi Sürgün
C) Yahya Kemal Beyatlı - Siyasi ve Edebî Portreler
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kırk Yıl
E) Beşir Ayvazoğlu - Defterimde Kırk Suret


Türk edebiyatında röportaj türü önceleri mülakat terimiyle karşılanmıştır. Röportaj edebiyatımızda özellikle gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla etkin bir tür hâlini almıştır. ……….. ait…………… Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış önemli röportaj örneklerindendir.
17.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Yaşar Kemal'e - Çukurova Yana Yana
B) Salah Birsel'e - Kuşları Örtünmek
C) Necip Fazıl Kısakürek'e - Babıali
D) Oktay Akbal'a - Şair Dostlarım
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver'e - Dağyolu


18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ayraç içinde verilen ifade boş bırakılan yere getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur?
A) …… Türkçenin Sırları adlı denemesinde dil üzerine düşüncelerini savunmuştur. (Yahya Kemal Beyatlı)
B) ……… Şiir Okuma Kılavuzu adlı eseri şiir üzerine yazılmış deneme kitaplarındandır. (İsmet Özel’in)
C) …….. İstanbul Gecelerinde İstanbul’un tarihî ve kültürel özelliklerini konu edinmiştir. (Sâmiha Ayverdi)
D) …….. Beş Şehir adlı eserinde Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Erzurum’u anlatmıştır. (Ahmet Hamdi Tan-pınar)
E) …….Edebiyat Üzerine, Günlerin Götürdüğü gibi denemelerinde edebiyat ve sanat ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. (Suut Kemal Yetkin)


Edebiyatımızın en büyük deneme ve eleştiri ustasıdır. Yazılarında yeni bir düzyazı dilinin kurulmasına öncülük etmiştir. “ Konuşma dili mi, arı Türkçe mi?” tartışmalarında ateşli arı Türkçeyi savunmuştur. Halk tarafından benimsenmiş olsa dahi dilimize yabancı dilden giren sözcüklerin dilimizden atılmasını savunmuştur. Önemli olan halka yeni kelimeler öğretmektir. Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır. Böylelikle yazıya akıcılık katar.
19.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) İbrahim Habip Sevük
B) Suut Kemal Yetkin
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Falih Rıfkı Atay
E) Nurullah Ataç


Deneme ve eleştiriyle tanınan……….. ; sanat, estetik, resim ve felsefe alanlarında eserler vermiştir. Düşüncelerini açık ve yalın bir anlatımla kaleme almıştır. Denemelerinden bazıları: Günlerin Götürdüğü, Edebiyat Konuşmaları, Edebiyat Üzerine... Ayrıca inceleme ve araştırmaları: Ahmet Haşim ve Sembolizm, Sanat Felsefesi, Edebiyatta Akımlar’dır.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Nurullah Ataç
C) Falih Rıfkı Atay
D) İbrahim Habip Sevük
E) Abdülhak Şinasi Hisar


21. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Nurullah Ataç - Günlerin Götürdüğü
B) İsmail Habip Sevük - Tuna’dan Batı’ya
C) Cemil Meriç - Mağaradakiler
D) Sabahattin Eyüboğlu  - Mavi ile Kara,
E) Abdülhak Şinasi Hisar - İstanbul ve Pierre Loti


Konu seçiminde özgürlük, özellikle içten anlatım, kesin yargılara ulaşmama bu yazı türünün en belirgin özellikleridir. Batıda 17. yüzyılda ayrı bir yazı türü olarak daha belirgin bir özellik ve önem kazanmıştır. Edebiyatımızda son yıllarda büyük gelişme gösteren bu yazı türünün önemli yazarları arasında Orhan Burian, Melih Cevdet Anday, Vedat Günyol, Salâh Birsel, Nermi Uygur’u sayabiliriz.
22.Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Anı B) Deneme C) Eleştiri D) Makale E) Köşe yazısı


Yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş gibi senli benli bir üslupla anlattığı yazı türüdür. Konunun işlenişinde ayrıntıya inilmez. Ahmet Rasim, Şevket Rado, Nurullah Ataç bu türde akla ilk gelen isimlerdir.
23.Bu parçada açıklanan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Sohbet C) Fıkra D) Makale E) Röportaj


I. Ahmet Rasim - Ramazan Sohbetleri – Sohbet
II. Oktay Akbal - Geçmişin Kuşları – Günlük
III. Direktör Ali Bey - Seyahat Jurnali - Gezi Yazısı
IV.Namık Kemal - "Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı – Tenkit
24.Montaigne - Denemeler - Deneme Yukarıda numaralandırılmış kısımların hangisinde bilgi yanlışlığı bulunmaktadır?
A) V B) IV C) III D) II E) I


Toplumsal alanın belli bir alanında tanınmış bir kimsenin kendi yaşamını anlattığı yazı türüne otobiyografi denir. Her yönüyle biyografiye benzer;
                                                                                                                                    I
ancak otobiyografi üçüncü kişili anlatımla yazılması bakımından biyografiden ayrılır. Yazarın içtenliği, gerçeğe  bağlılığı, otobiyografinin değerini belirler.

                                      II

Anlatım biçimi bakımından anıya benzer. Ama anı yazarı kendiyle beraber başkalarını da anlatır. Bu türe örnek olarak Aziz Nesin gösterilebilir.
                                       III                                           IV                                                                      V
25.Yukarıda numaralı bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I B) II C) III D) IV E) V


Cumhuriyetin kuruluşuyla Batıcılık anlayışında değişik görüşler uç vermeye başlamıştır. Yayın hayatına 1921’de başlayan Dergâh dergisi, idealist düşüncenin dergisi olmuş; Hayat dergisi, ulusalcılığı; Resimli Ay ise toplumculuk görüşünü savunmayı üstlenmiştir. 1923-1940 yılları arasında çıkan Servetifünun, Millî Mecmua, İnsan, Varlık, Ülke, Ağaç, Çığır, Kültür Haftası gibi dergiler sürekli olarak hep bu görüşleri paylaşmışlardır. 1940 sonrasında da yayın hayatına birçok dergi atılmıştır.
26.Aşağıdaki dergilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yayın hayatına başlamamıştır?
A) Yaprak B) Hisar C) Mavi D) Meşale E) Genç Kalemler


Bu yazın türünde insanın sıradan şeyleri değil insanlar için ilginç gelecek şeyleri görmesi, anlatması gerekir. İnsanın bakmış olmak için bakmaması tam anlamıyla görmesi gerekir. Bu gerçeği edebiyatımızda birçok sanatçı - Falih Rıfkı, Melih Cevdet, Azra Erhat- anlamış ancak hiçbiri Ahmet Haşim kadar gördüklerini avcı titizliğiyle resmetmemiştir.
27.Bu parçada tanıtılan edebî tür ve bu türde eser veren yazar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Biyografi - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Gezi yazısı - Attila İlhan
C) Deneme - Nurullah Ataç
D) Anı - Yakup Kadri
E) Eleştiri - Tahsin Yücel


Edebiyatı, sanatı kendime dert edinmiş bir adamım. Gece gündüz edebiyat, şiir düşünürüm. Sevdiğim bir şiiri tanıdıklarıma okumadığım yahut bir edebiyat sorusu üzerine tartışmaya girişmediğim günler yaşadım saymam kendimi. Yazdıklarım iyidir, kötüdür, o başka, iyiyse de kötüyse de inanarak yazarım; övmem de yermem de bir çıkar kaygısıyla dostluk, arkadaşlık düşüncesiyle değildir. Benim için “Herkesin ak dediğine kara demeyi sever.” derler. Beni hiç anlamayanlardır bunu söyleyenler, hiçbir şeye ak olduğunu bilerek kara demedim. Belki yanılıyorum da kara görüyorum.
28.Cumhuriyet Dönemi yazarlarından Nurullah Ataç’a ait bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme B) Makale C) Fıkra D) Anı E) Otobiyografi


29. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cemil Meriç - Bu Ülke
B) Falih Rıfkı Atay - Zeytindağı
C) İsmail Habip Sevük - Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi
D) Nurullah Ataç - Eşref Saat
E) Suut Kemal Yetkin - Şiir Üzerine Düşünceler


Çocukluğumu geçirdiğim köyümüz geniş ormanların kıyısındaki bir yamaçtaydı. Evimizin bahçesi yüksek ağaçlar ve sık çalılıklarla kaplı bir orman gibiydi. Bir gün babam ile eniştem değirmene bir oluk yapmak için, uzamış gitmiş, epeyce kartlaşmış bir karaağacı kesip devirdiler. Ağaç yere düşerken yanındaki ağaçlardan birkaçının dallarını kırdı, bir uzun ağacın da kabuğunu sıyırdı. Bu, bir güz gününde olmuştu.
30.Bu metnin dil, yapı ve anlatım özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
B) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
C) Gözlemler nesnel bir şekilde anlatılmıştır.
D) Birinci kişili anlatım söz konusudur.
E) Yazar içten ve rahat bir dil kullanmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D A B B C C B  D  C  D  D  A  C  D  A  A  E  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  B  B  D  B  E  B  A  D  A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi