Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1980 SONRASI ŞİİRİ TEST-1

1. Aşağıdaki 1980 sonrası şiir akımı-temsilci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Anlatımcı şiir - Turgay Fişekçi
B) Beatnik-marjinal şiir - Küçük İskender
C) Yeni Garipçi şiir - Sunay Akın
D) İmgeci şiir - Haydar Ergülen
E) Folklorik-mitolojik şiir - Orhan Veli Kanık


2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Eksik Yaşam adlı kitabındaki şiirlerinde akıcı bir söyleyişi vardır. (Enver Ercan)
B) Bütün şiirlerini Buz ve Fire adlı eserinde toplamıştır. (İhsan Deniz)
C) Yahya Kemal ve Ahmet Muhip Dıranas gibi şairlerin etkisinde kalsa da kendine özgü imgeler kurmayı başarmıştır. (Tuğrul Tanyol)
D) İngiliz edebiyatından dilimize şiir çevirileri yapmıştır. (Şavkar Altınel)
E) 1980 sonrasında Beş Hececilerin anlayışı doğrultusunda şiirler yazmıştır. (Haydar Ergülen)


3. Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası imgeci şairlerden biri değildir?
A) Tuğrul Tanyol
B) Enver Ercan
C) Seyhan Erözçelik
D) Sina Akyol
E) Oktay Rıfat Horozcu

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi 1980 sonra şiir yazan şairlerden birine ait değildir?
A) Hafız ile Semender
B) Sudaki Anka
C) Mağara Külleri
D) Üvercinka
E) Gece Geçilen Şehirler


I. Mantık süzgecinden geçirerek oluşturduğu şiirlerinde titiz bir dil işçiliği göze çarpar. (İhsan Deniz)
II. İmgelerini Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairlerin etkisinde oluşturmuştur. (Enver Ercan)
III. Şiirlerinde toplumda çok kullanılan sözcüklerle şaşırtıcı imgeler oluşturmayı başarmıştır. (Tuğrul Tanyol)
IV. İnce, duyarlı sözcüklerle oluşturduğu şiirlerinde imgelere ağırlık vermiştir. (Haydar Ergülen)
V. Kendi yaşamından izler taşıyan şiirlerinde anlatımcı bir tavır ortaya koymuştur. (Şavkar Altınel)
5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve IV.


Ağlarsın
Gözyaşların uğur taşı olur çocukların göğsüne
Kötülük utanır kendinden
Anneyle baba barışırlar
Ben, sulu gözlü ben
Bilemem ne yapacağımı
Yürüsen şiirler kaçışır
Sanki incecik bileğinden dökülürler
6.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Necip Fazıl’ın bir şiirinden alınmıştır.
B) Sade bir dille yazılmıştır.
C) idelojik söylemlere yer verilmemiştir.
D) İmgesel bir anlatıma sahiptir.
E) 1980 sonrası şiirine özgü nitelikler taşımaktadır.


I. Şiirde biçim kaygısı taşımama
II. İmge ve çağrışıma önem verme
III. Soyut şiire yönelme
7.Numaralanmış ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki dizelerden hangisi Haydar Ergülen’den alınmış izlenimi vermektedir?
A) Havalar güzel gidiyor
    Sen de çiçek açtın erkenden
    Küçük zerdali ağacım,
    Aklın ermeden
B) Doğdun,
    Üç gün aç tuttuk
    Üç gün meme vermedik sana
    Adiloş Bebem,
    Hasta düşmeyesin diye
C) Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde,
    Ey yolcu, şu toprak için can veren erler.
    Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez,
    Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.
D) büyük şehirlere bağlanma mehmedim.
    öyle bir şehre yerleş ki,
    küçük olsun fakat bizim olsun.
    sokaklarında tanımadık yüz,
    ensesine şamar atmayacağın kimse dolaşmasın
E) Bu sabah şu denizi kirala,
    mavi mavi hatırlayalım birbirimizi,
    bu öğlen güneşi kirala da bir
    daha soğukluk girmesin aramıza


Hüseyin Atlansoy, (I) metafiziğe meraklı şairler içerisinde önemli bir yere sahiptir. (II) Dünyada ve yakın çevresinde gördüklerinden yola çıkarak görünmeyeni, bilinmeyeni anlatmaya çalışır. İlk kitabı (III) İntihar İlacı ve ikinci kitabı Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi adlı eserlerinde cesaret, korkusuzluk, vurdumduymazlık dikkat çeker. İntihar İlacı adlı eserinde (IV) sis ve siyahı imge olarak kullanan şair; (V) tiyatro, deneme, gezi türünde de eserler vermiştir.
8.Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde Hüseyin Atlansoy’la ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Şairin kendisini bir köşeye koyup kendisini ve dünyayı anlamaya çalıştığı bir çabanın ürünüdür. (Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi)
II. Şairde en başından beri var olan şehirlilik kimliğinin öne çıkarıldığı bir yapıttır.(Şehir Konuşmaları)
III. Şairin iç dünyasına, çocukluk günlerine yeniden döndüğü, romantik bir havaya büründüğü son çalışmasıdır.(Yarın Bekleyebilir)
IV. Konu bütünlüğünün sağlandığı ve her birinde anlamın öne çıkarıldığı şiirlerin toplandığı eserdir.(Ka-çak Yolcu)
V. Pek çok şiirinin tek kitapta toplandığı, sanat hayatının serüveninin sergilendiği tek eserdir.(Acılar Denizi)
9.Numaralanmış cümlelerin hangisinde Hüseyin Atlansoy’un yapıtlarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


10. Aşağıdakilerden hangisi Küçük İskender’in sanat anlayışıyla örtüşmez?
A) Şiirde gelenekten yararlanma
B) İnsanı şaşırtan tutum ve söylem
C) Kendinden önceki şairlere ve dizelere gönderme yapma
D) Biçim kaygısını özün önünde tutma
E) Şiirde bilinçaltını görünür kılma


11.Aşağıdakilerin hangisinde Dilaver Cebeci’nin sanat anlayışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Şiirlerinde epik özelliklere geniş yer vermiş, Türklük duygusuna dikkat çekmiştir.
B) Sanatçının ‘Türkiye’m” adlı şiiri bestelenmiş ve herkes tarafından büyük ilgi görmüştür.
C) Şiirlerini Töre, Bozkurt, Türk Edebiyatı dergilerinde yayımlamış, geniş okur kitlesine ulaşmıştır.
D) Vatana bağlılık, inanç, tevekkül gibi unsurlar şiirlerinin çıkış noktasını oluşturmaktadır.
E) Halk edebiyatı geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalan sanatçı yalnızca hece ölçüsünü kullanmıştır.


12. Aşağıdakilerin hangisinde Hilmi Yavuz’la ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Şiirlerinde Ahmet Haşim, Asaf Halet Çelebi, Tanpınar ve Nazım Hikmet'i hatırlatan geniş bir üslup özelliği vardır.
B) Şiirlerinde divan şiirinden alıntılar yapar ve divan şairlerine yakın bir anlatım dikkat çeker.
C) Lirik şiirleriyle tanına sanatçı, modern edebiyatta nazire geleneğini sürdürür, bazı divan şairlerine göndermeler yapar.
D) Önceleri İslami motifleri sıkça kullanan şair, son dönemde Toplumcu gerçekçi çizgiye yaklaşmıştır.
E) Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Büyü’sün Yaz şiir kitapları arasında en önemlilerindendir.


……………., 80’li yıların şiirinden söz edildiğinde hatırlanması gereken önemli isimlerden biridir. Şiirlerini Diriliş, Yedi İklim, Kayıtlar, Dergâh, Kaşgar, Hece gibi dergilerde yayımlayan şair, ilk kitabı “İntihar İlacı” ile kendi şiirinin zirvesine oturdu. İroniyi önemli bir unsur olarak kullanan şair, mistik- metafizikçi şiir anlayışına uygun eserler verdi. Aşk, ölüm, medeniyet, şehir şiirlerinin en önemli temalarıdır.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)Küçük İskender
B) Salih Bolat
C) Hüseyin Atlansoy
D) Metin Cengiz
E) Vural Bahadır Bayrıl


I. Grup II. Grup
I. Şiirin Kandilleri Sunay Akın
II. Antik Acılar Arif Ay
III. Sınır ve Sonsuz Salih Bolat
IV. Kum Saati Haydar Ergülen
V. Sırat Şiirleri
14.Yukarıda I. grupta verilen eserlerden hangisi, II. gruptaki sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


oysa her şey cam, yalın, duru, bize bakıyor
biz camları seviyoruz çünkü bize ardını gösteriyor
sanki diklemesine durmadan akan ve akmayan su
elim değer değmez anlıyorum
içimde bir havuzu keşfetmenin korkusu
15.Bu dizeler aşağıdaki akımlardan hangisini temsil eden bir şair tarafından yazılmış olabilir?
A) İmgeci Şiir
B) Gelenekselci Şiir
C) Mistik-Metafizikçi Şiir
D) Memleketçi Şiir
E) Folklorik veya Mitolojik Şiir


aslı bilinmeyen Fransızca şarkıları dinlemekten yorgun
kekeme gülümsemelerin mahmur yüzü Ortadoğu
kesik öksürüklerini saçlarımıza düzensiz
zincirleme darbeleriyle savuruyor

atların terkisine uzanan eyerlerin saltanatında
efendi balkon çıkmazında canalıcı tavrıyla
arapkırması gözler kırpıyor ilgilerinin
III
yağmursuz çöllerin oruca niyetli kum taneleri
efendinin kulağına kaçıyor
sonu gelmiş haberi olmayan uykularda
bu sevgiyi orucuna bozmaya mahkûm bir derviş gibi

bitiriyorum
işte boynumuz vurun efendiler, yaşıyoruz
ölü toprağı dökülüyor üstümüzden
bir kumarbaz şansı ile çay içmeye geliyoruz.
                             Hüseyin Atlansoy
16.Yukarıdaki şiirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkinci Yeni gibi kapalı bir anlatıma, imgelere yaslanan bir şiirdir.
B) Şiirin geleneksel biçim özellikleri dikkate alınmamıştır.
C) Tümüyle bireysel bir temayı ele alan, sosyal-siyasal göndermelerden uzak bir şiirdir.
D) Büyük harf kullanmama, noktalamayı göz ardı etmesiyle II. Yeni şiiri ile ortak yönler taşımaktadır.
E) Alışılmamış bağdaştırmalarla şaşırtıcı imge zenginliği taşımaktadır.


“İnsan bir belirtidir, hakikaten bir belirti.” diyen ve Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah/Toplu Şiirler adlı kitaplarıyla tanınan sanatçı; Kayıpların Şarkısı ile 1985 yılında şiir dalında, Modern Türk Şiirinin Doğası ile 1994 yılında deneme dalında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüle layık görülmüştür.
17.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebubekir Eroğlu
B) Murathan Mungan
C) Küçük İskender
D) Hüseyin Atlansoy
E) Enis Batur


18.1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili aşağıdaki “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 1980 şairleri için ortak bir anlayış yoktur, gruplar ve kişiler ayrı ayrı anlayışlara yönelmişlerdir. (D)
B) İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi ideolojiyi şiirlerinde öncelikli bir öge olarak görmemişlerdir. (D)
C) Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Atı ve Sombahar gibi dergiler bu dönemde etkisini kaybetmiştir. (Y)
D) Düzyazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya imkân veren temaları da şiirlerinde işlemişlerdir. (D)
E) İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları vardır. (Y)


İlk şiirini Eskişehir'de Deneme dergisinde “Umur Elkan", ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam gazetesinde "Mehmet Can" adıyla yayımlandı. İstanbul'da, Üç Çiçek ile Şiir Atı dergilerini yayıma hazırlayanlar arasında yer aldı. 1979'dan başlayarak Somut, Felsefe Dergisi, Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Gösteri ile Varlık dergilerinde şiirler yayımladı. Bir süredir, bir günlük gazetede denemeler yazıyor. Karşılığını Bulamamış Sorular adlı ilk şiir kitabı 1981 yılında yayımlandı. Diğer yapıtları arasında Hafız ile Semender, Karton Valiz sayılabilir.
19.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Haydar Ergülen
C) Hüseyin Atlansoy
D) İsmet Özel
E) Sedat Ümran


Hüseyin Atlansoy, 80 kuşağının en önemli şairlerindendir. Onun şiirleri bir kuşağın fotoğrafıdır adeta; o, zamanın ruhu... Daha ilk şiirlerinden itibaren kendine has sesini bulan; naif ve ironik şiir diliyle şiirimizin kalıcı renklerinden biri olmuştur. Şiirleri, coğrafyaları, şehirleri, geçip giden medeniyetleri, o medeniyetlerin renklerini ve zamanın ruhunu anlatan bir anahtar niteliğindedir. “Şiir yazmasaydım bir hayatım olmazdı sanıyorum.” diyecek kadar şiire gönül vermiş bir şairdir o. “Şiir benim için hem bir sığınak hem de sağanak oldu.” diyen bir şairin muhalif ve yerli duruşu; onun hayat tarzını hem de şiirlerindeki üslubu gösterir. …………… şiir kitaplarından biridir.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İntihar İlacı
B) Bir Ermeni General
C) Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi
D) Gizleyen Özne
E) İyi Günler İlerde Anneanne


Anne
Sahi senden mi doğdum anne
Yollar nehirler kuşluk vakitleri dururken
Bir insandan mı doğar bir çocuk

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı
Kuş olsa çiçek olsa gündüz olsa
Kırılmaz mı acıdan bir sap menekşenin boynu

Bu kez dağlar doğursun beni anne
Sen de ılık bir yağmur ol
Durmadan yağ kanayan yerlerime
Haydar Ergülen
21.Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireysel bir konuyu dile getirmektedir.
B) Yaşamın kaynağı ve doğayla bütünleşme gibi alt temaları işlemektedir.
C) Bazı sözcük tekrarları ile ahenk yakalanmaya çalışılmıştır.
D) Üçlük nazım biriminde uyak düzeni değil anlam bütünlüğü dikkate alınmıştır.
E) İmgeden ve söz sanatlarından uzak bir anlayışla yazılmıştır.


1980 sorası şiirin önemli temsilcilerinden olan……. , Üç Çiçek dergisini çıkarmıştır. Şiir Atı dergisine emeği geçmiştir. Aşk, kardeşlik, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir. Alevi-Bektaşi şiir geleneğiyle birlikte Cemal Süreya ve Behçet Necatigil ile yakınlıklar kurmuştur. Şiirlerini; Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Kabareden Emekli Bir Kızkardeş, 40 Şiir Ve Bir adlı kitaplarda toplamıştır.
22.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Haydar Ergülen
B) Hüseyin Atlansoy
C) Lale Müldür
D) Küçük İskender
E) Hilmi Yavuz


………….. mistik metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir. Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin olanaklarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemişti Bazı şiir kitapları: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendili, Tarihi, Su Burcu...
23. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Hilmi Yavuz
B)Küçük İskender
C) Haydar Ergülen
D)Hüseyin Atlansoy
E) Lale Müldür


(I) 1980 sonrası şairler, yazdıkları şiirlerde geleneksel birikimin önemine vurgu yapmışlardır. (II) En eskisinden en yenisine kadar Türk şiirine katkıda bulunmuş şairlerin eserlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuşlardır. (III) Sanat anlayışları, birbiriyle her zaman örtüşen bu şairlerin etkilendikleri sanatçılar; Nâzım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli, Cahit Külebi’dir. (IV) Yapı ve söyleyişe içerikten çok fazla önem verilmiş; İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar yeniden değer kazanmıştır. (V) Yeni imgeler peşinde koşulmuş, şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.
24.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


25. Aşağıdakilerden hangisi folklorik unsurlara ve Doğu kültürüne şiirlerinde sıkça yer veren Murathan Mungan’a ait bir eser değildir?
A) Şairin Romanı
B) Nun Masalları
C) Mahmut ile Yezida
D) Kum Saati
E) Cenk Hikâyeleri


Şiirin güzel, anlamlı sözcüklerin bir dize oluşturacak şekilde yan yana dizilmelerinden öte bir gizemi olmalı O gizemde bir hakikat arayışı mı vardır, tamamlandıkça eksik kalmanın/eksik bırakmanın doygunluğu mu vardır, bilmiyorum. Garip, ama gerçek Ne olduğunu bilmediğim bir şeyin var olduğuna inanıyorum şiirde "
(Haydar Ergülen)
26.1980 Sonrası kuşağın önemli temsilcilerden alıntılanan yukarıdaki ifadeler doğrultusunda aşağıdaki şiirlerden hangisini Haydar Ergülen tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) O bir çay istemişti, trenin içinde
    biz tren yokuşuyduk, çölün içinde
    ben yalnız kalmıştım, senin içinde
    oysa kaç kişinin yerine sevmiştim seni!
    aşkı geçtik, gözlerini açabilirsin
B) Beni bu güzel havalar mahvetti,
    Böyle havada istifa ettim
    Evkaftaki memuriyetimden
C) Rıhtımda uyuyan gemi
    Hatırladın mı engini,
    Sert dalgaları, yosunu,
    Suların uğultusunu...
D) Önce şiirde sevdim kavgayı
    Özgürlüğü kelime kelime şiirde.
    Mısra mısra sevdim yaşamayı,
    Öfkeyi de sevinci de...
E) Gün olur, alır başımı giderim,
    Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
    Şu ada senin, bu ada benim,
    Yelkovan kuşlarının peşisıra


Yazko Edebiyat, Varlık, Adam Sanat gibi farklı dergilerde şiirler yayımlamıştır. Şiirlerinde toplumcu gerçekçi bir hava görülür. Zihinde Açan Zambak, Bir Tufan Sonrası adlı şiir kitaplar vardır. Behçet Necatigil Şiir Ödülü kazanmış önemli bir şairdir.
27.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Orhan Veli Kanık
C) Asaf Halet Çelebi
D) Metin Cengiz
E) Cahit Sıtkı Tarancı


İkinci Yeni şiirine biçimce benzese de anlamdan uzak bir şiir yazmamışlardır. Kimi şairler metafizikte yoğunlaşmış, kimileri ise toplum gerçeklerini şiirlerine taşımışlardır. İdeolojik söylem bu dönem şairlerinde belirgin değildir. Şiirin estetik yönünü güçlendirmeye ağırlık vermişlerdir.
28.Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden birine ait değildir?
A) Gül Odası
B) Şarkılar Kitabı
C) Yaşamın Ufuk Çizgisi
D) Gençlik Çağı
E) Dünyanın En Güzel Arabistanı


29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde verilen sanatçı veya eser adı getirildiğinde bir bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) Tartışmalardan uzak tuttuğu şiirlerini emperyalizme karşı mücadele etmek için yazmıştır. (Necat Çavuş)
B) Uzak ve Eski, Gece Tanıklığı, Yaşanan adlı şiir yapıtları olan sanatçı, şiirini sürekli geliştirmeyi başarmıştır. (Salih Bolat)
C) Şiirleriyle öne çıkan sanatçı roman türünde de eser vermiştir. (Metin Celal)
D) Yeni Garipçi şiir anlayışının etkisiyle kısa ve nükteye dayanan şiirler yazmıştır. (Sunay Akın)
E) İkinci Yeni şiirinin en karakteristik şiirlerini yazmış, anlamdan arındırılmış şiirlerini Üvercinka'da ortaya koymuştur. (Ali Günvar)


Eski yalnızlıklardır soframdaki nicedir
hayatla katlayamam yorgun yaşımı
büyük aşklar hep gecikmeli gelir
garibim seni sevdiğimi söyleyemem

Dilsizim

Erken geldin dünyaya,
benden önce benden önce koştun yollarımı,
şu ince yağmur dinince
gideceğim seni sevdiğimi söyleyemem

Misafirim
30.Aşağıdaki şairlerden hangisi, yukarıdaki dizelerde görülen biçim ve içerik özelliklerine uygun şiir yazmamıştır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Lâle Müldür
C) Hüseyin Atlansoy
D) Adnan Özer
E) Vural Bahadır Bayrıl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E E E D B A E E E D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E  D   C   D  A   C  A   E  B   B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 E   A  D   C   E  A  D  E   E  A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi