Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI GARİP HAREKETİ TEST-2

Düz yazıya hatta senaryoya yaklaşan uzun şiirlerinde konuşma dilinin bütün olanaklarından yararlanmıştır. Biçimsel özelliklerinden tema ve içeriğe; açık, anlaşılır, halk tarzı mitolojilerden soyut söyleyişlere kadar sayısız çeşitlilik gösteren şiirinde durmaksızın bir arayışın, değişimin, yeniliğin içindedir. Sanatçının “Karga ile Tilki, Perçemli Sokak, Elleri Var Özgürlüğün, Denize Doğru Konuşma” gibi önemli şiir kitaplarının yanında “Bir Kadın Penceresinden” adlı romanı ve “Birtakım İnsanlar” adlı oyunu da öne çıkmaktadır.
1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Attila İlhan
B)Orhan Veli Kanık
C)Cahit Sıtkı Tarancı
D)Melih Cevdet Anday
E)Oktay Rifat Horozcu


Zamanla gençlik romantizminden uzaklaşarak akılcılığı öne çıkaran şiirler yazmıştır. İlk şiirlerindeki hececilerin biçim özellikleri ileriki yıllarında yerini uyaksız, ölçüsüz şiirlere bırakmıştır. Tema olarak farklı olsa da şekil olarak Orhan Veli ve Oktay Rifat’la aynı şiir çizgisini paylaşmıştır, Duygudan çok, düşünceye yer verdiği şiirleri, “Yan Yana” adlı kitabında yerini toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir anlayışa bırakır. Şiirin dışında fıkra, gezi, deneme, tiyatro, çeviri, roman türlerinde de eserler veren sanatçının “Aylaklar”, “Gizli Emir” gibi romanları vardır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Melih Cevdet Anday
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Necip Fazıl Kısakürek


3.Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday’ın eserlerinden biri değildir?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Teknenin Ölümü
C) Mikado’nun Çöpleri
D) Çil Horoz
E) Ölümsüzlük Ardında Gılgamış


Garip, 1941 yılından sonra Türk şiirinde görülen ve öncülüğünü ….. , ……, …….. üçlüsünün yaptığı edebiyat akımıdır. Bu üç şair, şiirde sürüp gitmekte olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkan şiirlerini toplayarak “Garip” adında bir kitap yayımladılar. Garipçiler diye adlandırılan bu şairler, şiirimizin yapısında ve içeriğinde köklü değişiklikler yapmak istediler. Şiirde uyak, ölçü gibi kalıplara gerek olmadığı görüşünü savundular.
4.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı - Oktay Rifat - Necip Fazıl
B) Orhan Veli - Melih Cevdet - Oktay Rifat
C) Orhan Veli - Nazım Hikmet - Attila İlhan
D) Melih Cevdet - Orhan Veli - Edip Cansever
E) Cahit Külebi-Sezai Karakoç-Turgut Uyar


Garip Hareketi’nin en önemli ismidir. Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış, eski şiirle bağlarını koparmıştır. Makale, deneme, öykü türünde de eserler yazmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarını şiir şekline dönüştürmüştür.
5.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Orhan Veli Kanık
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Ahmet Kutsi Tecer

6. Aşağıdakilerden hangisi “sürrealizm”in kavramlarından değildir?
A) Rüya hikâyeleri
B) Bilinçaltı
C) Psikanaliz
D) Geometrik şekiller
E) Hipnotizma


7. Aşağıdaki dizelerden hangisi “Garip Hareketi (I. Yeni)” şiir anlayışı içerisinde düşünülemez?
A) Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
B) Param olsa satar mıydım
Kahverengi elbisemi
Damalı gömleği giyerdim
Alaca mendili takardım
C) İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
D) Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
E) Ellerin var beyaz güller gibi küçücük
Mutlak kalbin tomurcuklarından pembe
Sanki yeşil yaylalardır gözlerin
Alnımda ter ve kuvvetsin işimde


I. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
Ve bugünlerde Melih’le ben
Aynı kızı seviyoruz
II. Sen gelince bir mutluluk ülkesiyim
Cıvıl cıvıl
Az gelişmiş toplum gibi sen gidince
Boynum bükük
8.Yukarıda birincisi Orhan Veli Kanık’a, İkincisi Oktay Rifat’a ait olan şiirler için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?
A) Söz sanatlarına yer vermeme
B) Uyak kullanmama
C) Serbest ölçüyle yazılmış olma
D) Sade bir söyleyişe sahip olma
E) Bireysel konuları işleme


9. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiir akımının özellikleri arasında sayılamaz?
A) Şiirde şairanelikten, dolayısıyla mecazlı söyleyiş ve sanatlardan uzak durmak gerektiğini savunmuşlardır.
B) Süslü, gösterişli dile karşı çıkmışlar, sade bir dil kullanmayı yeğlemişlerdir.
C) Toplumun sorunlarını ve çözüm arayışlarını şiirlerinin merkezine yerleştirmişlerdir.
D) “Basitlik, sadelik, aleladelik” kelimeleriyle özetlenebilecek bir sanat anlayışları vardır.
E) Kısmen sürrealizm ve Dadaizm gibi akımların etkisinde kaldılar.


Birinci Yeni’nin en güçlü üç şairinden biri olan……….. 1946’dan sonra şiirini toplumcu bir çizgiye kaydırdı. Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane gibi eserlerde şiirindeki bu değişimi somutlaştırdı. Düzyazıları ve tiyatro eserleri ile de dikkat çeken bir yazar oldu.
10.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Oktay Rifat
B) Melih Cevdet Anday
C) Orhan Veli Kanık
D) Muzaffer Tayyip Uslu
E) Cahit Sıtkı Tarancı


Vezin ve kafiye ile var olan ahenkten zevk duyabilmek safdillik, bunun dışında ahenge inanmaksa şiir için gereksiz ve zararlıdır.
11.Yukarıdaki cümle aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından dile getirilmiş olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Orhan Veli Kanık
E) Necip Fazıl Kısakürek


I. Toplumda yerleşmiş düzene ve kavramlara karşı çıkarak dil ve biçimde yeni deneylere giriştiler.
II. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır.
III. Dünya Savaşı’nın barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir karşı çıkıştır.
IV. Türk edebiyatında Birinci Yeni (Garip) akımına mensup şairler, bu akımdan belirli ölçüde etkilenmişlerdir.
V. Sanatçılar sade bir dil ve toplumsal mesajlarla yüklü ürünler vermişlerdir.
12.Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Dadaizm’in özellikleri arasında ver almaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


……..şiirlerinde duygu, düşünceyle gelişir, hatta düşünceyi hazırlar. Telgrafhaneye Yan Yana kitaplarındaki şiirlerle toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir şiire yöneldi. 1960 sonrası şiirinde bu kez mitolojik unsurlar görülmeye başlandı. Kollan Bağlı Odysseus ile başlayan bu süreçte, Anadolu’daki eski Yunan kültürü ile yaşadığımız tarihsel ve güncel koşullar arasında bir metafor kurmayı istedi.
13.Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Orhan Veli Kanık
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Cahit Sıtkı Tarancı


14. Melih Cevdet Anday’a ait aşağıdaki yapıtlardan hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Kolları Bağlı Odysseus
C) Teknenin Ölümü
D) Telgrafhane
E) Yağmurlu Sokak


Garip dönemi şiirlerinde kentte yaşayan sıradan insanların günlük yaşamlarına şaşırtıcı, alaycı bir söyleyişle yaklaştı. Perçemli Sokak adlı kitabıyla Türk şiirinde İkinci Yeni denilen anlayışa, anlamca kapalı bir şiire yöneldi. Türkçenin ses zenginliğini, geniş bir sözcük dağarcığıyla ustalıkla kullanan unutulmaz şiirler yazdı.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Oktay Rifat Horozcu
B) Melih Cevdet Anday
C) Orhan Veli Kanık
D) Cemal Süreya
E) Ece Ayhan


16.Aşağıdaki yapıtların hangisi Oktay Rifat Horozcu’ya ait değildir?
A) Yaşayıp Ölmek
B) Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler
C) Çobanıl Şiirler
D) Elleri Var Özgürlüğün
E) Destan Gibi


Ağaç veryansın etmiş pembeyi yeşili
Donanma sanki mübarek
Deliye dönmüş çayır çimen
Halı gibi toprağın üstü
Fadik kız Fadik kız
Fırlat çarığı çorabı
Yürü
(Oktay Rifat Horozcu)
17.Bu dizeler, I. Yeni şirinin aşağıdaki verilen özelliklerinden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Günlük konuşma dilini kullanma
B) Serbest vezinle şiirler yazma
C) Söz sanatlarına yer vermeme
D) Somut konuları işleme
E) Uyak ve redife önem vermeme


I. Basitlik ve alaladelik
II. Serbest ve sıradan şiirler
III. Nükteli, esprili, yergici anlatım
IV. Günlük konuşma dili
V. İmgeye dayalı söyleyiş
18.Yukarıda numaralanmış kavramlardan hangisi Garip şiiri ile ilişkilendirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sizin için, insan kardeşlerim
Her şey sizin için
Gece de sizin için, gündüz de
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı
Ay ışığında yapraklar
Yapraklarda merak
Yapraklarda akıl
Gün ışığında bin bir yeşil
Sarılar da sizin için, pembeler de
19.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konuşma dilinin esas alındığı
B) Serbest ölçüyle kaleme alındığı
C) Sosyal eleştiriden yararlanıldığı
D) Yinelemelerle ahenk sağlandığı
E) Garip şiirini geleneğini örneklediği


Yeni şiirde, insan gibi eşya da yer değiştiriyor. Burjuva sayılan piyano, resim fırçası, vazo, şarap, krizantem, bonbon gibi şeylerin yerini zurna, süpürge, kavanoz, rakı, salata, macun veya horoz şekeri alıyor. Çamlıca’da, Tepebaşı’nda, Moda’da değil; Edirnekapı’da, Yeşiltulumba'da, Üsküdar’da, Mahmutpaşa’da, Kapalıçarşı’da, Uzunköprü’de dolaşıyor. Gördüğü, dinlediği hep fakir ve basit insanlardır. Yeni şiirde görülen halk argosundan alınmış deyimler, bir yandan eski şiirin seçkin sözcükleriyle alay etmek, bir yandan da halkın günlük yaşamından bir kesit vermek içindir.
20.Bu parçada anlatılanlar, aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle ilişkilendirilebilir?
A) Maviciler - Ahmet Oktay
B) II. Yeni - Cemal Süreya
C) Öz Şiir-Ahmet Muhip Dıranas
D) Hisarcılar - Mehmet Çınarlı
E) I. Yeni - Orhan Veli Kanık


I. Denize vuran balıkçı
Kuşu yıldızı getirir bize
Kabuklu böcekler ve yosun
bırakır sepetinin küpeştesine
II. Şimdi
utançtır tanelenen
sarışın çocukların başaklarında
Ovadan
gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan
çeviriyor o küçücük güneşimizi
21.I. si Oktay Rıfat’ın “Balıkçılar”, II. si Cemal Süreya’nın “Beni Öp Sonra Doğur Beni” adlı şiirlerinden alınan bu iki parçanın ortak yanları arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Modern şiir öğelerine dayanıp geleneği reddetme
B) Belli bir uyak düzenine dayanmama
C) Alışılmamış bağdaştırmalara ve uzak çağrışımlara yer vermeme
D) Sürrealizmin etkisiyle oluşturulma
E) Anlaşılmayan sözcüklere yer vermeme


Yeni şiir alaycıdır. Şakaya ve nükteye çok yer verir. İç hayatı olmayan insan tipiyle, kök tutmuş sahte değerlerle, samimiyetsiz iddialarla, felsefeyle, aşırı duyarlılıkla alay eder. Silik yaşamayı, büyük konulardan kaçmayı, küçük tasa ve sevinçleri şiirin başlıca temaları hâline getirir. Her gün yeniden doğmuş gibi, dünyanın güzelliklerine hayran ve şaşırmış gözlerle bakmak, başını alıp gitmek, tatminsizlik ve avarelik yeni şiirin konusudur.
22.Bu parçada özellikleri belirtilen "yeni şiir”in temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı
B) Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan
C) Mehmet Çınarlı, Bahattin Karakoç, İlhan Geçer
D) Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet, Oktay Rıfat
E) Attila İlhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay


Eski şiiri yıkarken birtakım ilkeler ortaya koymuşlar, geleneğin getirdiği kalıplara kazan kaldırmışlar, “teşbih, istiare, mecaz, mübalağa” gibi edebî sanatlara sırt çevirmişler, hayale ve tasvire boş vermişler, duyguya ve şairane söyleyişe pencereyi kapamışlar, ölçü ve uyağı kapı dışarı etmişler, şiiri “bütün hususiyeti edasında olan” ve “İnsanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden yani tamamen manadan ibaret” yalın bir söz sanatı haline getirmek istemişlerdir.
23.Yukarıda verilen özellikler Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisine aittir?
A) Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
B) İkinci Yeni
C) Toplumcu şiir
D) Birinci Yeni
E) Saf şiir


Edebiyat tarihimiz açısından Garip kitabındaki bu ön söz büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar üç şairin imzasıyla çıkmış olsa da ön sözdeki düşünceler tamamen ………. aittir ve onun şiir hakkındaki düşüncelerini, eleştirilerini çekinmeden, büyük bir açıklıkla dile getirdiği bir manifesto niteliğindedir.
24.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Melih Cevdet Anday’a
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya
C) Oktay Rıfat Horozcu’ya
D) Orhan Veli Kanık’a
E) Attila İlhan’a


Eskiye ait olan her şeyi yıkmak gerektiğine inanan şair için her şeyden evvel şairanenin aleyhinde bulunmak gereklidir. Şiiri eski şiirin şairane modalarından kurtararak tabileştirmek ve basitleştirmek, bunun için de bilinçaltına açılmak ve ondaki saflığı, çocuksuluğu, doğallığı yakalamak gerekir.
25.Bu parçadaki sözler, aşağıdaki sanatçıların hangisi t tarafından söylenmiş olabilir?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Çınarlı
C) Orhan Veli Kanık
D) Behçet Necatigil
E) Yahya Kemal Beyatlı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E C D B C D E A C  B   D  E  A  E  A  E  C  E  C  E  C  D  D  D  C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi