Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLUŞUMU TESTİ-1

1.Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının oluşumunda Batı’dan gelen edebî etkilerden değildir?
A)Sürrealizm(Gerçeküstücülük)
B) Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)
C) Dadaizm
D) Romantizm
E) Fütürizm(Gelecekçilik)


I. Fransız ihtilali
II. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulması
III. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
IV. Köy Enstitüleri’nin kurulması (Hasan Ali Yücel)
V. 1927 - 1937 yılları arasında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik ve Laiklik ilkelerinin parti tüzüğüne girmesi
2.Yukarıda numaralanmış gelişmelerden hangi ikisi, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın oluşumunda doğrudan etkili değildir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.


3.Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nı oluşturan doğrudan etkilerden değildir?
A) Ankara’nın başkent olması
B) Tercüme Bürosu’nun kuruluşu
C) Halkevleri’nin açılması
D) Aya Çıkış
E) Kıbrıs Federe Türk Devletinin Kuruluşu


Sürrealistler, sanatın asıl kaynağının gerçekler
I
değil bilinçaltı olduğunu savunmuşlardır. Geleneksel
           II                                                III
anlayışa karşı çıkmış, şiirde imgelerle yüklü bir
                                                 IV
anlatım kullanmışlardır. Noktalamayı ve yazım
                                           V
kurallarını önemseyen temsilciler, mizahı ve olayı da kullanmışlardır.
4.Bu parçadaki numaralanmış ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlısı yapılmıştır?
A) I. B) II. C)III. D) IV. E) V.


…………. geçmişin tüm değerlerine ve kurallarına karşı çıkar. Geleceğin ve huzurun makineleşmekte olduğunu savunan bu akımda ölçü ve uyak şiirden atılmıştır. Edebiyatımızda bu akımla özdeşleşen sanatçımız…………….. olmuştur.
5.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Empresyonizm - Ahmet Haşim
B) Parnasizm - Yahya Kemal
C) Sembolizm - Cenap Şahabettin
D) Fütürizm - Nâzım Hikmet
E) Dadaizm - Orhan Veli


20. yy. başlarında Almanya’da ortaya çıkan akım, önce resim sonra da edebiyat alanında etkili olmuştur. Aslında bu akım sanayileşmeye karşı bir başkaldırı olmuştur. Kafka, Eliot gibi sanatçıların öncülük ettiği akımda amaç, insanın içindekileri tüm çıplaklığıyla dışa vurmasını sağlamaktır.
6.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekspresyonizm B) Egzistansiyalizm C) Sembolizm D) Dadaizm E) Sürrealizm


7.Aşağıdakilerin hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının dayandığı siyasi, sosyal ve fikrî temellerden değildir?
A) Millî Edebiyat Dönemi’ndeki eserlerde işlenen konular
B) Atatürk’ün kişiliğinin, ilkelerinin özümlenmesi
C) Çağdaş uygarlık seviyesine yükselmenin fikir olarak benimsenmesi
D) Batı edebiyatından tamamen uzaklaşılması
E) Anadolu’nun her köşesinden sanatçı yetişmesi


8.Aşağıdakilerin hangisi, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar edebiyatımızı etkileyen sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerden değildir?
A) Kılık kıyafet değişikliği
B) Kadın erkek eşitliği
C) Yeni partilerin kurulmasına izin verilmesi
D) Çok partili hayatın sona erdirilmesi
E) Milletler Cemiyetine katılış


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, aynı zamanda yeni bir devlet kurmuş olan Türk ulusunun bu devletin dayandığı siyasi temel olan……….. ile çıktığı yolculuğun bir seyir defteri olarak da okunabilir.
9.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Türk dili
B) Türk tarihi
C) Atatürk ilke ve inkılapları
D) Halk kültürü ve yaşayışı
E) Batı uygarlığı ve bilimi


I. Devletçilik
II. Halkçılık
III. Laiklik
IV. Milliyetçilik
10.Atatürk’ün yukarıdaki ilkelerinden hangileri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşumuna diğerlerinden daha çok düşünsel zemin hazırlamıştır?
A) I. Ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

 

I. Kurtuluş Savaşı’nın romanlara konu olması
II. Atatürk ilke ve inkılaplarının edebî eserlere yansıması
III. Eğitim kurumlarının yaygınlaşması ile okuryazarlık oranının yükselmesi
IV. Ulaşım ve iletişim alanlarındaki gelişmelerle aydınların Anadolu’yu daha yakından tanıması
11.Cumhuriyet Dönemi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerle aşağıdaki yargıların hangisi ilişkilendirilemez?
A) Toplumları derinden etkileyen olaylar edebî ürünlerin ilgi alanı içindedir.
B) Teknolojik ve bilimsel gelişmeler sanatı ve sanatçıyı etkiler.
C) Toplumsal eğitim düzeyinin yükselmesi için okulların en ücra köşelere kadar ulaştırılması gerekir.
D) Sosyal ve siyasal alandaki yenilik ve değişimler sanatta mutlaka karşılık bulur.
E) Sanatı ve sanatçıyı yönlendirmek siyasal kurumların görev ve ilgi alanına girer.


I. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
II. Necip Fazıl Kısakürek
İli. Ömer Seyfettin
IV. Tevfik Fikret
V. Ziya Gökalp
12.Yukarıdaki sanatçılardan hangileri Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra verdikleri eserlerle bu dönemdeki sanat anlayışının oluşmasında etkin olmuş isimlerdir?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve IV. D) II. ve V. E)I. ve V.


13.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı için söylenemez?
A) Batı edebiyatı, özellikle de İngiliz edebiyatı konuları ve sanatçıları ile örnek alınmıştır.
B) Batıdan alınan anlatım biçimleri ve yeni konularla ulusal kimlikli bir edebiyatın oluşması sağlanmıştır.
C) Yeni bir toplum ve devlet kurmanın heyecanı edebî eserlere yansımıştır.
D) Bu dönemde Anadolu ve Anadolu insanı âdeta yeniden keşfedilmiştir.
E) Millî Edebiyat Dönemi'nde başlayan dilde sadeleşme anlayışı Türk Dil Kurumunun çabaları ile artarak devam etmiştir.


I. Sigmund Freud’un derinleştirdiği bilinçaltı çalışmaları bu akımın bilimsel temellerini oluşturur.
II. Aklın denetleyici rolünü dışlayarak rüyaya, bilinç akışına, serbest çağrışıma ve otomatik yazıya yaslanır.
III. Yirminci yüzyılın başında Fransa’da ortaya çıkmış bir akımdır.
IV. Türk edebiyatında Birinci Yeni (Garip) ve İkinci Yeni sanatçıları bu akımdan kısmen etkilenmişlerdir.
V. Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek’in şiirleri bu akımın etkilerini taşır.
14.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda etkili olmuş Batılı akımlardan gerçeküstücülük (sürrealizm) ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


15. Cumhuriyet Dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cumhuriyet Dönemi’nin önceki dönemde bağımsız şekilde gelişen ilk şiir hareketini “Yedi Meşaleciler” gerçekleştirmiştir.
B) Atatürk’ü, devrimleri işleyen şiirler yazılmaya başlanmıştır.
C) 1955 yılında “Birinci Yeni” şiir akımı oluşmuştur; bunlar bilinçaltına, soyutlamalara ve imgelere yönelmiştir.
D) 1941’de bir araya gelen üç gencin oluşturduğu “Garip Akımı” şairleri şiirde değişiklikler oluşturmuştur.
E) Attila İlhan’ın “Mavi” adlı dergisinin adını koyduğu “Maviciler” hareketi “Garipçiler”in tersine şiirde sanatlı bir söyleyişi tercih etmişlerdir.


16. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemi’ne ait olduğu söylenebilir?
A) Hargehleri dud-ı âh-ı hirman
    Sohbetleri ney gibi hep efgan
B) İnsaf değildir anı dünyaya değişmek
    Gülzarların cennete teşbih hatadır.
C) Ziya dür ise evc-i rif’atinden iztırâridir
    Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten
D) Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller
    Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
E) Kum saati boşaldı, durun yeniden kurun
    Durun saati kurun, hiçi hepe savurun


17. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla Millî Edebiyatın ortak özelliği değildir?
A) Anadolu’ya açılma, Anadolu insanını anlatma isteği
B) Yabancı sözcükleri tümden, Türkçeden atma çalışmaları
C) Konuşma diliyle yazı dilini birleştirme
D) Realist bir yapıyla yurt gerçeklerini anlatma
E) Ziya Gökalp’ın milliyetçilik görüşlerinin etkili olması


I. Cumhuriyet Dönemi “memleket edebiyatı”nın ilk halkasını oluşturmuştur.
II. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en çok ele alınan konu Kurtuluş Savaşı’dır.
III. Batı’dan alınan anlatım biçim ve teknikleri eserlerde kendini göstermiştir.
IV. Toplumun geçirdiği sosyal ve siyasal değişim eserlere yansımıştır.
V. Anadolu coğrafyası önemli bir şekilde eserlerde yer almıştır.
18. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


19. Aşağıda verilen metinlerden hangisi Cumhuriyet o Dönemi dil anlayışıyla örtüşmez?
A) Selma Hanım, bu hitabeyi bizzat Şef’in ağzından işittiği anı dört yıldan beri bir dakika unutamıyordu. Denilebilir ki dört yıldan beri hep o an içinde ve onun tesiri altında yaşıyordu.
B) Biraz uzakta bir çocuk kalemiyle çizilmişe benzeyen incecik incecik söğütler, sazlar görünüyor. Bunların bir hizaya dizilişinden ve öne doğru eğilmelerinden anlarız ki orada kurumuş bir dere var.
C) İhtiyar adam, komşusundan önündeki patlıcan dolmasını kaşığıyla yenebilecek şekilde parçalamasını istiyor ve ne vakit geldiğine, adının ne, maaşının kaç olduğuna dair suallerine tekrar başlıyordu.
D) Sivrisinek amansızdı, sıtma belaydı. O yaz, görülmedik salgın hastalıklar kastı kavurdu ortalığı. Çukurova hayvan, insan iskeletleriyle doldu. Bütün yaz ova leşlerle koktu.
E) Necip, hiçbir şey söylemeye gayrikâdir saadetiyle boğularak sade itaat ediyor, sihirkâr bir rüyada imiş ° gibi sade incizabına teslim olarak gidiyordu.


20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Emin Yurdakul


21. Aşağıdaki edebî topluluk ve anlayışlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?
A) Garip Hareketi
B) II. Yeni
C) Yedi Meşaleciler
D) Genç Kalemler
E) Hisarcılar


22. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Öykü ve roman tekniğinin çok gelişmiş olması
B) Dil ve üslupta aydınlara hitap eden bir anlayışın ortaya çıkması
C) Batılı edebiyat anlayışlarının eserlere yansıtılması
D) Dili sadeleştirme çalışmalarının artarak devam etmesi
E) Halkın sorunlarına yönelme düşüncesinin yaygınlık kazanması


Memleket edebiyatı algısının yerleşmesiyle birlikte Anadolu’ya ait gözlem ve düşüncelerini eserlerinde dile getiren şair ve yazarlar arasında yer alan Faruk Nafiz, “Yıldız Yağmuru” adlı romanıyla yozlaşmış bir hayatın mekânı olan İstanbul’un karşısına saf ve temiz Anadolu coğrafyasını çıkarır. Romanın başkişisi Ahmet Ziya ekseninde kurguladığı romanda, onun sıradan aşk maceralarından yurt ve insan sevgisine yönelen değişimini konu edinir. Faruk Nafiz, Anadolu’da daha önce farkına varmadığı yeni değerlerle tanışıp ruhsal olgunluğa erişen Ahmet Ziya’nın yaşadıklarını anlatarak bir yönüyle kendi yaşantısını romanlaştırır. Anadolu eksenindeki düşünceleri ve kendi hayatından kesitlerle şekillendirdiği romanıyla memleket edebiyatına katkı yapar.
23.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Memleket edebiyatıyla İstanbul'un mekân olarak işlenmesi ikinci planda kalmıştır.
B) Memleket edebiyatının temelinde Anadolu coğrafyasına ve insanına yönelme söz konusudur.
C) “Yıldız Yağmuru” romanının başkişisinin hayatında olumlu yönde değişiklikler olmuştur.
D) İstanbul ve Anadolu coğrafyası bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır.
E) Memleket edebiyatı anlayışıyla oluşturulan eserlerde yurt güzellikleri ele alınır.


(I) Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında, tıpkı şiirde olduğu gibi roman ve hikâyede de Millî Edebiyat sanatçılarının etkili olduğu görülür. (II) Bu döneme has roman ve hikâye ise 1940’lı yıllardan sonra başlar. (III) Bu dönemde ortaya çıkan toplumcu gerçekçi romanlar, işçilerin, köylülerin hayatını konu almış ve yönetenleri zalim, yönetilenleri mazlum gösteren bir yapıya bürünmüştür. (IV) Üstelik böyle davranmayan romancılar aşağılanmış, sanatçı sayılmamıştır. (V) Fakat bunun yanı sıra Mehmet Rauf’un psikolojik romanları, nitelikli roman örnekleri olarak edebiyat tarihinde yerini almıştır.
24.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 D B D E D A D E C D   E  A   A   E  C  E   B   C  E   C   D  B  E  E

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi