Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

Niçin sevmekten yana
Yoksulluktan yana şiir yazarım
Ya da atların yelesinde akışı anılarımın
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Edat B) Fiilimsi
C) Fiil D) İsim Tamlaması
E) Sıfat

Kitap okumak isteyenler değişik yollara başvurarak kitabın aydınlığından yararlanabilir. Örneğin kitaba ödenecek para kitapseverler arasında bölüşülerek okumanın tadına varmak hiç de düşünülmeyecek bir yöntem değildir.
2. Yukarıdaki parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) isteyenler B) ödenecek
C) başvurarak D) aydınlığından
E) varmak

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “basmadan” sözü fiilimsi değildir?
A) Suya basmadan karşıya geçmelisiniz.
B) Anahtara basmadan ışığı açamazsın.
C) Karaya ayak basmadan günlerce yol aldık.
D) Bu elbiseyi kadife yerine, basmadan dikmelisiniz.
E) Cam kırıklarına basmadan odaya geçin.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Yıllar sonra bu yerleri tekrar görmek sevindirdi beni.
B) Askeri hastanenin arkasındaki viranelikte oturuyormuş.
C) Yolda mola verdiğimizde bir gazete aradı gözlerim.
D) Askerlere niçin orada bulunduklarını sorduk.
E) Emir verilmediği için kimse kılını kıpırdatmıyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) El ele verip bu işe bir çözüm bulalım.
B) Gözlerini üstüme dikince rahatsız oldum.
C) Kitabı bitirir bitirmez kütüphaneye götürecekti.
D) Ayaklarını masaya uzatmış bir şekilde oturuyordu.
E) Bu kitap nice emek verilerek hazırlandı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?
A) Babası onu aramak için yukarı mahalleye gitti.
B) Bugünlerde şiir kitapları kapış kapış gidiyor.
C) Kapının sürgüsünü çekmeyi öğrenememişti.
D) Onun sandalyede oturuşunu hiç beğenmiyordu.
E) Bulmaca çözmede sınıfta üstüne yoktu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) Pazar günü bütün mağazalar kapalıydı.
B) Masanın üzerine dosyaları bıraktım.
C) Çekmeceyi açıp gözlüklerimi aldım.
D) Gazetenin sayfalarını öylesine çevirdim.
E) Otobüsün arka koltuğuna uzandım

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Derdini saklayan derman bulamaz.
B) Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
C) Çıkmadık candan umut kesilmez.
D) İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
E) Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

9. Aşağıdakilerin hangisinde hem isim - fiile hem sıfat - fiile hem bağ - fiile örnek gösterilebilir?
A) Dağların arasından homurdanarak akan ırmak, bir an önce denize ulaşmak istiyor gibiydi.
B) El değmemiş kırlarda, renk renk çiçeklerin arasında koşup oynayan çocuklara özendim doğrusu.
C) Kalabalık kentlerden sıkılın insanlar, biraz olsun başlarını dinlemek için buraya gelir.
D) Abanî gölünü çepeçevre kuşatan dağlar, sevgililerini kıskanan âşıklar gibi sarmışlardı gölü.
E) Eskiden yaz kış bulanık akan Kızdırmak, bir baraja hapsedilince durulmuş, sakinleşmişti.

Dağlarımızdaki aktivite zenginliği özellikle yabancı dağcıların artarak çekmektedir ilgisini. Herkesçe bilinen dağlarımız yanında birçok dağımız gelecek yıllarda dağ turizmine açılacak. Henüz oralarda keşfedilmemiş nice güzellik bulunduğunu söylememiz herkesi heyecanlandırıyor.
10. Yukarıdaki parçada geçen fiilimsilerden hangisi farklı türdedir?
A) artarak B) bilinen
C) gelecek D) keşfedilmemiş
E) bulunduğunu

(I) Fiilimsiler, fiil kök ya da gövdelerine getirilen çeşitli eklerle oluşturulan sözcüklerdir. (II) Fii-limsiler cümle içerisinde isim, sıfat, zarf göreviyle kullanılabilir. (III) Yan cümlecik oluşturup yüklemin öğesi olabilir. (IV) Ekeylem alarak cümlenin yüklemi olma özelliğini gösterebilir. (V) Ayrıca bu sözcükler, hem isim hem fiil çekim eklerini alabilir.
11. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)I. B)II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Öğrenciler, düzenli çalışmanın faydasını gördü.
B) Şirket, çalışanların maaşlarına zam yaptı.
C) Onun geç gelmesi, öğretmeni bir hayli kızdırdı.
D) Eve erken geldiğini kimse bilmemeli.
E) Memur atamaları bilgisayar ortamında yapıldı.

13. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil, yüklemin anlamını zaman açısından sınırlandırmıştır?
A) Kapkaççı koşarak kalabalığın arasına girdi.
B) Kitaplarını aldığında okula gidecek.
C) Çocuklar güle oynaya evlerine döndüler.
D) Küçük kız, yeni öğretmenini anlata anlata bitiremiyordu.
E) Çalışmaksızın hiçbir işte başarı sağlayamazsın.

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil farklı görevde kullanılmıştır?
A) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
B) Gülü seven, dikenine katlanır.
C) Düşenin dostu olmaz.
D) Gelen, gideni aratır.
E) Elden gelen, öğün olmaz; olsa da vaktinde bulunmaz.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik belirtisiz nesne görevindedir?
A) Gözlerime bakarak bana bir şeyler anlatıyordu.
B) İnsan yaşlandıkça çalışma azmini kaybediyor.
C) Zavallı adamın gidecek yeri kalmamıştı.
D) Bugünün işini yarına bırakma, derdi.
E) Bu konuyu seninle ayrıntılı görüşmem gerekiyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Bütün gün ekmek parası bulmak için gezdi durdu.
B) Günümüz gençliğinde kitap okuma alışkanlığı yok.
C) Sende hiç çalışma isteği görmüyorum.
D) Yeni bir çalışma masasına ihtiyacın var.
E) Yeni aldığım süzme bal çok güzelmiş.

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.
C) Olmayacak duaya âmin denilmez.
D) Su akarken testiyi doldurmak gerek.
E) Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.

18. Aşağıda cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A) Tozlu yollardan geçerek bu köye ulaştık.
B) Köy meydanında, ihtiyarlar sohbet ediyordu.
C) Herkes bizim getireceğimiz haberi merakla bekliyor.
D) Annemin yüzünde hiç alışık olmadığım bir ifade vardı.
E) Yolcular, biraz dinlenmek istediklerini şoföre bildirdiler.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Kasabadan ayrılmasına hepimiz üzüldük.
B) Gülümseyen yüz resimleri vardı kitapta.
C) Anlaşılır bir anlatım kullanmış eserinde.
D) Daha yaşanacak güzel günlerimiz var.
E) Yol, sararmış ekin tarlalarının arasından geçiyordu.

Servetifünun şiirinin büyük temsilcisi Tevfik Fikret, divan şiirinin ölçü ve biçim kalıplarını kırmayı daha da ileri götürerek serbest müstezat türünü ortaya koymuştu.
20. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İsim-fiil B) Sıfat-fiil C) Zarf-fiil
D) Çekimli fiil E) Ek fiil

(I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden alıyordu. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığı günlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acıların ipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenle konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.
21. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, ek eylem kullanılmıştır.
B) II. cümlede, yüklem edilgen çatılıdır.
C) III. cümlede, farklı türden fiilimsiler vardır.
D) IV. cümlede, çatı özelliği aranmaz.
E) V. cümlede, birleşik yapılı fiile örnek vardır.

İçinde yaşadığı zaman dilimi, coğrafya ve toplum sanatçının kişiliğini oluşturur.
22. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Sıfat-fiil B) Ek fiil
C) Türemiş fiil D) Haber kipi
E) Etken çatılı fiil

23.  “Sanatçı, herhangi bir zorlama olmaksızın eserini özgürce yazmalıdır.” cümlesinde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A)İsim-fiil B)Zarf-fiil
C)Sıfat-fiil D)Basit yapılı fiil
E)Dilek kipi

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe.” desem, sığmazsın.
24. Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır?
A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(I) Eski çamların bardak olduğu bir dünyada yaşıyoruz. (II) Bunu görmeyenler ise gerçek mutluluğun anlamını yitirmiş, zavallılardır. (III) Bunlar araçlarla amaçları birbirine karıştıran dar görüşlü, bağnaz kişilerdir. (IV) Bunlar eski kavramların, bilimsel bir evrende yeni özler, anlamlar kazanmış olabileceğini hiç düşünmezler. (V) Düşünmek şöyle dursun, düşünenleri horlar, küçümserler.
25. Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde farklı türde bir eylemsi vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

Sıfat-eylem, kimi zaman adlaşmış sıfat-eylem olarak kullanılır.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?
A) Bu yapıt, kontrolden geçmiş bir çocuk kitabı gibi mi?
B) Kazandıklarıyla evini geçindiriyor, mutlu mesut yaşıyorlardı.
C) Dostu olmayan insanların yaşamları da oldukça zordur.
D) Denizden gelen ince bir esinti ağaçlarda oyalandı da oyalandı.
E) Yüksek bir olgunluğa erişen dillerle sanat ve bilim gelişir.

27. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-eylem (ulaç) eylemin zamanını belirtmemiştir?
A) Sıkıntıları biterken kendini yeniden doğmuş gibi hissetti.
B) Her aradığında yanı başında ben olayım isterdi.
C) Gözlerindeki yılgınlığı görünce başaramayacağını anladı.
D) Gözlerini iri iri açarak şaşkınlığını dışa vururdu.
E) O kitabı okuduğunda seveceğinden oldukça eminim.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem, sıfat-eylem, bağ-eylem bir arada kullanılmıştır?
A) Yaşadığınız zamanı etkin bir biçimde değerlendirirseniz, üretirseniz; zaman da bunun karşılığını size sunar.
B) İyi bir eleştirmen, bir ısırışta gerçek altını, gerçek olmayandan bakıp ayırabilen eski Fenike sarrafları gibidir.
C) İnsanı her yönüyle anlatmak, yüceltmek için her sanatçı kendine özgü bir dil yaratmıştır.
D) Tolkein, kötülükle ilgili sorular ortaya koymakla kalmıyor, onlara yanıtlar verip çözümler de öneriyor.
E) Her insanın özünde alçak gönüllülük vardır, yeter ki bunu ortaya çıkaracak ortam bulunsun.

“İşiniz belgesel çekmekse tarihi kaydettiğiniz duygusuna kapılırsınız. Omzunuzda ağırlığı
                         I                       II                                                                III
altında ezildiğiniz kameranızla yollara düşersiniz. Her şey kaybolup gitmekte, yok olup
              IV                                                                                                  V
tükenmektedir.”
29. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim ırak
Mevsimden şarkılar getirdim sana
30. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır.
B) Ek eylem kullanılmıştır.
C) Birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
D) İkilemeye yer verilmiştir.
E) Birleşik çekimli fiil vardır.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?
A) Yoluyla giden yorulmaz.
B) El öpmekle dudak aşınmaz.
C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
D) Acıkmayan insan ekmeğin ne olduğunu bilmez.
E) Başkasını susturmak için önce kendiniz susunuz.

İsim - fiil eklerini alan bazı sözcükler fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olur.”
32. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?
A) İnsanca yaşamak onların da hakkıdır,
B) Saçlarını güzelce taraman gerekiyor,
C) Dondurmayı sevmeyen çocuk var mıdır?
D) Sahilde yürümeyi çok seviyordu,
E) Dinlenmek en az çalışmak kadar önemli.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil ve zarf-fiil birlikte kullanılmıştır?
A) Arkadaşlarıyla sohbet etmeyi çok istiyor.
B) Annesinin yaptığı yemeklere bayılırdı.
C) Yaprakların dökülüşünü hüzünle seyrediyor.
D) Durup dururken sinirlenmesine bir anlam veremedim.
E) Gelince sorunları yüz yüze konuşuruz.

34. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Pişmiş aşa su katılmaz.
B) Su akar, yatağını bulur.
D) Akıl olmayınca başta ne kuruda biter ne yaşta.
D) Ölecek karga kırılacak dala konar.
E) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) Çarşının gittikçe artan gürültüsü
    Genç kızken işlediğin masa örtüsü
B) Artık yaşamak için herkesten kaçacağız
    Dünya bize verecek yalnız güzellikleri
C) Nerden dolacak bu tas nerden
    Nergislerin açtığı yerden
D) Bu başımda esen, bir kavak yeli
    Ben ondan deliyim, o benden deli
E) Bende bir resmi var, yarısı yırtık
    On yıldır evimin kapısı örtük

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Eriyen bir kuğu sessizce düşecek.
B) Köpüren aydınlıkta her tepeden bakacak.
C) Solmuş akşamların bağrında yatacak.
D) Bitmeyen şafaklarda koşacak.
E) Zamana gülerek maziden bakacak.

I. Kalkıp, bayırdan aşağı amcasının seslenmelerine aldırmadan inmeye koyulmuştur.
II. Şafak Hanım’ın gelişi böyle oldu.
III. Yakın köylerden birinden, kuytularda yetişmiş bir beyaz çiçek tazeliğinde geldi.
IV. Şafak Hanım kadının hastahaneye gitmesini gereksiz buluyor, söylenip duruyordu.
V. Şafak Hanım öğleye yine güzel dolmalar hazırladı.
37. Yukarıda verilen cümlelerin kaçında fiilimsi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

38. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Umulmadık coşkular dolacak dünyamıza.
B) Dost bildiklerimize, elimizden geleni yaptık.
C) Bu saatlerde gidenin geri dönmeyeceği belliydi.
D) Okuyan olmasa bile yazanlar bulunuyor.
E) Burada, mutluluklar yok olup gitmez.

Seninle çalışmaktan memnun olmadığından bir daha sana iş vermeyecek.
39. Bu cümlede kullanılmayan fiilimsi örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu, güvenilir bir hareket de değildir.
B) Düşüncelerinizi söylemediğinizden hep yanlış anlaşılıyorsunuz.
C) Dağdan koparak köyün üzerine büyük bir çığ gibi düştü.
D) Bu, bir çözülüşün hikâyesi olacakken basit bir hikâye olup çıkmıştı
E) Yazar bu çalışmadan, ister memnun olsun ister olmasın eser hiç beğenilmedi.

40. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) Sem kaybettiğim yerde bulurum.
B) Sana giden yollar uzak değil mi?
C) Görünmez dağlarda kuşlar ötüşür.
D) Belki rüyalarındır bu taze açmış güller.
E) Her giden, sanki içimden bir şeyler alır.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C D B D B C D A A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E  B  B  A  E  E  E  E  A  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 C  B  C  E  E  B  D  B  C  E

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 C  C  D  B  A  E  D  E   D  E

 

İLGİLİ İÇERİK

 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ( EYLEMSİ) TESTİ-02

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

10.SINIF FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) SLAYTI

FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER)

FİİLİMSİ VE ÇEŞİTLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi