Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

Saat dokuza gelmeden uyuyakalmışım
Sen gidedur ben de geliyorum
Mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda
Ferhat Şirin'ini bulagelmiştir
1. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan kurallı bileşik fiiller, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Süreklilik - tezlik - yeterlilik
B) Süreklilik - süreklilik - süreklilik
C) Yaklaşma - süreklilik - tezlik
D) Süreklilik - tezlik - süreklilik
E) Tezlik - süreklilik - yeterlilik

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik fiil değildir?
A) Bu eseri beş yıl önce kaleme almış.
B) O yaramazdan herkes yaka silkiyor.
C) Sabahleyin erkenden yola koyuldular.
D) Kışladan herkese mektup göndermiş.
E) Sonunda benim savunduğum düşünce ağır bastı.

“Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yardımcı eylemden oluşur.”
3. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili eylemlerden hangisi, bu kurala örnek olabilir?
A) Onu, yüzü gözü kan içinde görünce donakaldım.
B) Sen bebeğe bakadur, ben birazdan gelirim.
C) Düzeltme işareti çeşitli amaçlarla kullanılagelmiş.
D) Sabahları gazeteyi getiriversen ne olur sanki?
E) Bir tatsızlığın çıkacağını nasıl da hissetmişti.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Bu akşam her yürekte bir haykırış gizlidir.
B) Filmi izlerken gözyaşlarını tutamadı.
C) Her seferinde onunla göz göze geliyordum.
D) Bilgisayar masası almak istiyorlar.
E) Atasözlerimiz çok derin anlamlar içermektedir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Vurdumduymaz birine nasihat fayda etmez.
B) Filmi izlerken gözyaşlarını tutamadı.
C) Güle oynaya çıkardık her sabah evden.
D) Bilgisayar masası almak istiyor.
E) Atasözleri, derin anlamlar içerir.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapıca ötekilerden farklıdır?
A) Yanan mumu söndürdü hastanın son nefesi
B) Can kuşunu başıboş bıraktı ten kafesi
C) Yat ölüme benzeyen bir uğursuz uykuya
D) Sana dar günlerinde açık bir kucak vardı
E) Dağ, taş deme, arkadaş, gün batmadan ilerle

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem ikilemeyle bir araya gelip birleşik eylem oluşturmuştur?
A) Her zaman söylediğim gibi bu çocuğa göz kulak olmalıyız.
B) Konsere vaktinde yetişebilmek için hızlı hızlı yürüyorum.
C) Yaptığın son yanlışlar, gözden düşmene yol açtı.
D) Yıllardır bu zavallılara kol kanat geriyordu.
E) Karşısındaki tuhaf görünüşlü adamı tepeden tırnağa süzdü.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı bir birleşik fiildir?
A) Günün birinde bu zavallı çocuklar da mutlu olur.
B) Sizinle ilgili işleri bu sabah ben hallettim.
C) Kasabadaki evini geçen ay terk etmişti.
D) Bu resimlerin değerini ancak usta ressamlar anlayabilir.
E) Hastalığı yüzünden derslerini ihmal ediyor.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiil değildir?
A) Çok geçmeden köyde hava kararmıştı.
B) Kendisine iğne yapılan hasta, kısa sürede sakinleşti.
C) Yaptığı yemekten bana bir lokma bile tattırmadı.
D) Kahvaltı edeli henüz iki saat olmasına rağmen acıkmıştım.
E) Kendisine yapılan hakareti duyunca delirmiş.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok türemiş fiil kullanılmıştır?
A) Odamda yanan mumu üfledi bir çan sesi
    Gözlerim halka halka gördü bu uçan sesi
B) Önümden bir hızla geçti, aktı ateşten izler
    Açıldı kıvrım kıvrım toprak altı dehlizler
C) Kıyamete kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım
    Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım
D) Hangi kâbus bastı ki seni uykularında
    Birdenbire cehennem kaynadı sularında
E) Gittikçe alçalır, yükselir tavan
    Duvarda büyür, yok olur parmaklar

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş anlamlı bir fiil değildir?
A) Buzdolabına konmadığı için çürümüştü tüm sebzeler.
B) Kalitesiz çelikten yapılan ürünler, kolay paslanır.
C) Ahmet'in boyu ne kadar da uzamış.
D) Önerinizi duyduğunda eminim o da çok gülecek.
E) Bu bölgede karlar ancak mayıs ayında erir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik birleşik fiili cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Soruları kimsenin yardımına gerek kalmadan çözebilirsin.
B) Yarınki toplantıya ben de katılabilirim.
C) Gelmemiz için bizlere çok ısrar edebilirler.
D) Şemsiyeni yanına al; çünkü yağmur yağabilir.
E) Salı günkü uçakla memlekete gidebiliriz.

Son trenin, istasyona ne zaman geleceğini öğreniverin.
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından bu cümleninkiyle özdeştir?
A) Stadyumdan çıkan seyirciler köfte arabalarının yanında toplandı.
B) Romanlarında, yaşadığı yörenin insanlarını anlatır.
C) Şiirin ilk dizesi başka bir şairin şiirinden alınmıştı.
D) Olayın sebebini yanındaki arkadaşına sorabilirsin.
E) Telefon aniden çalınca hangi tuşa basacağını şaşırmıştı.

Bir yer var, biliyorum;
I
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
II
Anlatamıyorum
III
14. Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
       I          II          III
A) Basit     basit     birleşik
B) Türemiş basit     birleşik
C) Basit     türemiş  türemiş
D) Basit     birleşik  türemiş
E) Türemiş  birleşik  birleşik

15.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısına göre ötekilerden farklıdır?
A) Küçük bir oyuncak bile bu çocukları mutlu ediyordu.
B) Konuşulanlara birkaç kez ben de kulak misafiri olmuştum.
C) Hafta sonu yapacağımız geziye onu da davet ettik.
D) Ailesi on yıl önce bu küçük kasabaya yerleşmiş.
E) Bu acıklı sahne karşısında bütün seyircilerin gözleri doldu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır?
A) Bana hediye ettiğiniz kitap kayboldu.
B) Ona haklılığımı anlatana kadar akla karayı seçtim.
C) Çocuklar bu güzel davranışıyla bir dondurmayı hak etmişti.
D) Yenileceğini anlayan güreşçi sonunda pes etti.
E) Siz burada çalışadurun, ben biraz aşağı ineceğim.

“Etmek” yardımcı fiili, bazı kullanımlarda tek başına bir fiil görevini üstlenebilir.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Adam bu sözlerden sonra salonu terk etti.
B) Arabayı iş yerinin otoparkına park etmiş.
C) Bu davranışı arkadaşlarını bile rahatsız etti.
D) Bir arabanın bir aylık masrafı iki yüz lira ediyor.
E) Dayım hava alanında misafirleri yolcu ediyor.

Çok değişik konular ele aldı. Bunları anlatırken yergiye, polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi. Ölümünden sonra 1926’da öykülerini incelemeyi önce Ali Canip Yöntem göze aldı ve derledi. Ardından bir kitabevi 1936’da kılı kırk yararcasına bir araştırma yaptı. 1950’den sonra Şerif Hulusi, öykülerini yeniden gözden geçirdi ve 10 cilt hâlinde yayımladı.
18. Bu parçada birleşik yapılı kaç fiil kullanılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik eylemlerden hangisi ötekilerden farklıdır?
A) Sız yazadurun ben birazdan geliyorum
B) Tepeye oturmuş, mehtabı seyrediyorduk
C) Bakakalırım giden geminin ardından
D) Sonunda bu sınavı geçebildin, tebrikler
E) Elindeki bütün mallan pazarda satıverdi.

20. “Olmak" eylemi, hangi cümlede, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Hayatından memnun olduğu gözünden belliydi.
B) Belli konularda çok dikkatli olmalıyız.
C) Hasta olduğumu epey annemden sakladım.
D) Sonunda o da buna razı oldu, itiraz etmedi.
E) Deprem olmuş dün gece Ege Denizi'nde.

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca farklıdır?
A) Gün boyu pamuk toplamaktan yorgun düştü.
B) Yandaki karyolada yatan hasta düştü.
C) Çocuk pek yemek yemediği için halsiz düştü.
D) Uzun süren hastalıktan güçsüz düştü.
E) Bütün servetini kumarda yitirip yoksul düştü.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde yardımcı eylem yoktur?
A) Havanın soğuyacağını hissetmiştim.
B) Soğuktan bu küçücük odaya hapsolduk.
C) Kaybettim duygularımı yorgun hayallerime.
D) Çocuk artık tek başına yürüyebiliyormuş.
E) Bu kadar acele etme, biraz sabret.

23 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş yapılı değildir?
A) Bunca kitabı daha akıllı olmak için mi karıştırdın?
B) Canını kim seve seve feda etmez ki?
C) Senin yaptığın hataları ben düzeltiyorum.
D) İçim, her gün bir parça kanıyor.
E) Bunları bana yemden söyletmeyin.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?
A) Çiçeklen sulamayı nasıl da unuttum
B) Mevsimi gelince güller sararır
C) Kendine yapılan iyilikleri çabuk unutmuş
D) Yalanının çıkacağına anlayınca kıvırdı
E) Akşamları babasını kapıda o karşılar

25 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş eylemde ünlü daralması vardır?
A) Ona en şerefli yeri vermekte haksız olmadığımı sanıyorum
B) Bir de sen okusan şu kitapları diyordu
C) Bu gece burada, tek başıma bu odada kalıyorum
D) Konuşmaya ve yazmaya onun sayesinde cüret edebiliyoruz
E) Ne zaman solacak gibi olsalar çiçeklen soluyorum

Birleşik eylemler yardımcı eylemlerle oluşabilir.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yardımcı eylemle oluşmuş bir birleşik eylem değildir?
A) Eninde sonunda sen de mutlu olacaksın
B) Yurdundan ayrılmadan herkese teşekkür etti
C) Yazarımız son romanım yazıyor olmalı
D) Bu şapka nedense başıma olmadı
E) Çevresindeki her düşküne yardım ederdi

27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok birleşik eylem kullanılmıştır?
A) Uzanırverse gövdem taşlara boydan boya
    Alsa buz gibi taşlar alnımdaki ateşi
B) Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
    İçinden gülüyor bana derinden
C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
    Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
D) Gökyüzünün başka rengi de varmış
    Geç anladım taşın sert olduğunu
E) Gitsem nereye gidebilirdim ki
    Orda beni neyin beklediğini bilemem

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, basit yapılı bir eylemdir?
A) Henüz gün ağarmamışken erkenden dışarı çıkacakmış.
B) Çocuğun, hemen her gün durduk yere burnu kanıyordu.
C) Geç saatlere kadar çalıştığı için onu sakın uyandırmayın.
D) Biz onunla sadece ekmeğimizi değil, dertlerimizi de bölüştük.
E) Rüzgâr, dalgın bir hayal gibi yaprakları sürüklüyordu.

29. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır?
A) Burda, Hindistan’da, Afrika’da,
    Her şey birbirine benzemektedir.
B) Ben ki kıtalar keşfetmişim, nesillerden,
    Ben ki cihan kadar.
C) Sessizdi yeryüzü
    Yeryüzünde biricik Akdeniz vardı.
D) Bakakalırım giden geminin ardından;
    Atamam kendimi denize, dünya güzel.
E) Dün gece, dün gece gördüm düşümde
    Kömür gözlümden ayrı düşmüştüm.

30. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yardımcı fiille kurulmuş bir yüklem kullanılmıştır?
A) Ankara’da yedim taze meyveyi
    Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
B) Çok zaman sabrettim tükenmez derdim
    Gönül mihnet pınarında gam çalar
C) Allı turnam bizim ele varırsan
    Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
D) Gökyüzünde bölük bölük turnalar
    Yok mu insafınız aldı dert beni
E) Ne güzel yakışmış allar Ayşe’ye
    Boyunu benzettim mor menevşeye

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D E C A B A D C E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D   A  D   A  D   E  D   C  B  E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 B   D  B  B  E   D  E  A  E   B

 

İLGİLİ İÇERİK

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ( EYLEMSİ) TESTİ-02

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi