Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR TESTİ-2

Gerçeküstücü öğelerle destansı söyleyişin rahat ve geniş sesi onun şiirlerinin çekiciliğini oluşturan faktörler arasındadır. Özellikle İşaret Çocukları adlı ilk kitabındaki şiirlerinde âdeta art arda patlayan seri flaş etkisi yaratan şaşırtıcı, özgün imge sağanağı onu kuşağı arasında ve Türk şiirinde öne çıkaran özelliklerinin başında gelir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Özdemir Asaf
C) Behçet Necatigil
D) Erdem Bayazıt
E) Hilmi Yavuz


…….. Sebep Ey, Risaleler adlı yapıtlarındaki şiirlerinde ses öğesi bir vurucu güç olarak öne çıkar. Önce kente, modernizme, maddeci dünya görüşüne karşı olarak topluma yönelen bir haykırış iken giderek toplumsal değişmelerin de etkisiyle ve belki de içe dönüşü gerektirecek bireysel yoğunlaşmalardan dolayı durgun bir söyleyişe yöneliş görülür. Bu şiirlerin formunda ise gerilimin doğurduğu duygu patlamalarının yerini sessizce yeraltına kıvrılan bir ırmağın gürültüsüz akışı alır. Bu yönüyle onun şiir çizgisi — İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam yapıtlarında kat ettiği şiir çizgisine paralel bir görünüm sergiler.
2.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Cahit Zarifoğlu’nun - Hilmi Yavuz'un
B) Hilmi Yavuz’un - Özdemir Asaf'ın
C) Erdem Bayazıt'ın - Cahit Zarifoğlu’nun
D) Özdemir Asaf’ın - Erdem Bayazıt'ın
E) Behçet Necatigil’in - Hilmi Yavuz'un

3. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hilmi Yavuz - Ayna Şiirleri
B) Özdemir Asaf - Nasılsın
C) Cahit Zarifoğlu - Menziller
D) Erdem Bayazıt - Söyleriz
E) Behçet Necatigil - Kareler Aklar


4. Behçet Necatigil ile başlayan, “şiirin hemen bütün öğelerini, modern şiirin yapısında poetik bir malzeme olarak yeniden yorumlama” anlayışı…….. ile devam etmiştir. Sanatçının Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri gibi yapıtlarında bu çizgiyi açıkça görmek mümkündür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Hilmi Yavuz
C) Arif Damar
D) Erdem Bayazıt
E) Özdemir Asaf


…….., tevriye sanatına olan sevgisi ve düşkünlüğü nedeniyle bir şiir kitabına İki Başına Yürümek ismini vermiştir.
5.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Asaf Halet Çelebi
C) Behçet Necatigil
D) Cahit Külebi
E) A. Kadir


Madde - ruh çatışması ve “Batı diktasına karşı Doğu protestosu” temalarını işleyen sanatçının ilk şiirlerinde II. Yeni şiirinin etkileri görülür. 1960 sonrası dönemin önemli mistik sanatçıları arasında yer alır, nesir yazıları ve çocuk kitapları da yazmıştır. “İşaret Çocukları” şiirinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanının acı, umut ve sevgilerini yansıtır. Menziller, Korku ve Yakarış şiir kitapları çok okunmuştur. “İns” onun hikâye kitabıdır. “Savaş Ritimleri”, “Ana” romanları; “Motorlu Kuş”, “Katıraslan”, “Yürekdede ile Padişah”, “Serçekuş", “Küçük Şehzade” çocuk kitaplarıdır. “Yaşamak” adlı günlüğü, “Sütçü İmam” adlı tiyatrosu, “Bir Değirmendir Bu Dünya” ve “Zengin Hayaller Peşinde” denemelerini topladığı eserlerdir.
6.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisinde bir eseriyle birlikte verilmiştir?
A) Asaf Halet Çelebi - He
B) Hilmi Yavuz - Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize
C) Cahit Zarifoğlu - Yedi Güzel Adam
D) Sabahattin Kudret Aksal - Şarkılı Kahve
E) Salah Birsel - Kikirikname


AYRILIKLAR
Karadeniz’de gemilerin mi battı,
Ağzını bıçaklar açmaz,
Üzüntüdesin gayet.
Sen sızlanmışın çok mu,
Bize edebiyat öğretmeni anlattı:
Neyler bile etmiş şikâyet.

Baktın ki olacak gibi değil,
Unuttu diyelim nihayet;
Yine de bulunur tesellisi:
Dünyada başka kız yok mu,
Elini sallasan ellisi
Mesele bundan ibaret.
7.Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiir aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Nazım Hikmet
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Edip Cansever
D) Behçet Necatigil
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
Tekerleri meşeden
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?
Ağır ağır kağnılar gider
Sivas yollarında geceleri
Yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi şair, Anadolu insanının sade ve yalın hayatını şiirlerinde içtenlikle dile getirmiştir. Sanatçının şiirlerinde toprak ve insan bütünlüğü derin, güzel ve kuvvetli bir şekilde hissedilir. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken bir şiir işçisidir.
8.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Cahit Külebi - Adamın Biri
B) Asaf Halet Çelebi - Lâmelif
C) Hilmi Yavuz - Çöl Şiirleri
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Çakırın Destanı
E) Attila İlhan - An Gelir


Batı edebiyatı akımları dışında kalarak Türk şiirinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Kısa dizelerle hem divan hem de halk şiirinin özelliklerini ustaca kaynaştırmış, kapalı bir ev ve aile dünyasının sınırları içinde sıkışıp kalmış konu ve öğeleri şiirin ekseni durumuna getirmiştir. Onun şiirlerinde tencere, musluk, cam, sabun gibi eve ilişkin nesneler özgün bir bakışla anlatılır. Almancadan çeviriler de yapan………., Kapalı Çarşı, Çevre, Yaz Dönemi, Dar Çağ, Divançe, En Cam, Bile Yazdı gibi eserlerin sahibidir.
9.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Behçet Necatigil
B) Asaf Halet Çelebi
C) Attila İlhan
D) ÖzdemirAsaf
E) Cahit Zarifoğlu


10. Aşağıdakilerden hangisi Attilâ İlhan’ın eserlerinden biri değildir?
A) Duvar
B) Sisler Bulvarı
C) Ağrı Dağı Efsanesi
D) Kurtlar Sofrası
E) Ben Sana Mecburum


Sanatta yenilik asildir. Ne var ki, bu yenilik arayışı eskinin ret ve inkârı şeklinde yorumlanmamalıdır. Dünden kuvvet alarak kolay kolay eskimeyecek bir yenilik getirmeliyiz. Mutlaka serbest şekilli şiir yazmak, şiiri nesre ve hikâyeye yaklaştırmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek gibi ısrarcı yaklaşımlar doğru değildir.
11.Görüşlerini bu şekilde açıklayan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garipçiler
B) Hisarcılar
C) İkinci Yeniciler
D) Yedi Meşaleciler
E) Toplumsal Gerçekçiler


Cumhuriyet devri Türk şiirinde ‘sanatsız bir sanat prensibi doğrultusunda Birinci Yeni ile pek çok benzerlikler taşıyan ilk iki kitabından sonra, yabancı yazarların düşüncelerinden de yararlandığı müstakil poetika niteliğindeki eseri ile birlikte ilk tavrından uzaklaşarak ‘sanatlı bir sanata’ yönelir. Bu tarihten sonraki eserlerinde bu ilkelere uymasa da şiir teorisi açısından son derece önemli bu eserinde “Şiir bir bütündür. Şiirin kendisinden ayrı olarak ne konusundan ne anlamından ne özünden ne kelimesinden ne kalıbından ne de şeklinden lâf açılabilir. Ama bu, şiir, konusu, anlamı ve özü olmayan nesnedir demek de değildir... Şair yeni bir zevki olan adamdır. Buna ise bir yoldan bir eğitimden hatta hatta bir öğretimden geçilerek varılır...” der. Gençliğinde sokak şiirleri yazan ve sokağı kafasına denge tası kabul eden şairin genel anlamda şiirlerinde toplumcu gerçekçi dünya görüyle hareket ettiğinden ironi ve kara mizah ağır basar. Dil ve üslûp açısından kültür ve mizacına uygun tarzda dille istediği gibi oynayarak bayağılığa ve argoya kayar. Hislerinden daha ziyade zekâsı ile hareket etmeyi sever.
12.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Salah Birsel
D) Behçet Necatigil
E) Sabahattin Kudret Aksal


Sosyal görüşü bakımından Marksist’tir. Şiirlerinde Marksist edebiyata ait temlere sık sık rastlanır. Genel olarak yalnızlık, umutsuzluk, karamsarlık, bunalım, aşk, yolculuk, tedirginlik, yabancılaşma, barış, özgürlük, ölüm, insan sevgisi şiirlerinin başlıca temalarıdır. Nazım Hikmet şiirini devam ettirme adına Mavi hareketini oluşturma faaliyetlerinde aktif rol alan, Garipçilere ve bazılarınca öncüleri arasında sayıldığı halde İkinci Yenilere eleştiriler yönelten şair, bu tavrıyla ciddî anlamda usta-çırak ilişkisine önem veren Marksist veya sosyalist şairler arasında kendine özel bir yer edinme çabasında gözükür. Edebiyatın pek çok türünde eser vermiş olan şairin şiirlerinin son baskısına, onları neden yazdığını açıklayan notlar eklemiştir... İmlâ kurallarını bütünüyle reddetmiş veya kendisine has bir imlâ tarzı geliştirmiştir.
13.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Cahit Külebi
C) Yavuz Bülent Bakiler
D) Behçet Necatigil
E) Cahit Zarifoğlu


“Şiir bugünün tarihini taşır.” demiş Fransız şair Blase Cendrars... Şiirleri de bugünü dünden alan, yarına götüren anlamlar, özgünlükler taşıyor. Kimi şair var dizelerinde düzyazının nitelikleri görülür. Böylesi de şiir, şiir olmasına... Ama Onun dizelerini düzyazı olmayan şiire en güzel örnekler olarak gösterebiliriz. Sağlam kuruluşu, özgünlüğü, kişisel duyarlığı ile “işte bu şiirdir” dedirten dizeler bunlar... Bakış Kuşu, Şeyh Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, şimdi de Yaz Şiirleri... Şair, şiirimize yepyeni bir duyarlıkla, kişilikle girdi. Bir daha çıkmamak üzere...
14.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sâlâh Birsel
B) Melih Cevdet Anday
C) Hilmi Yavuz
D) İlhan Geçer
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


İlk şiirleri Varlık dergisinde çıkan öğretmen-şair…………… Cumhuriyet Dönemi’nin kendine özgü bir çizgisi olan şairlerindendir. Rahat, gösterişe kaçmayan, sembollere dayalı, şiir geleneklerini gözeten bir anlayıştadır. Önce Garipçi çizgide yürüyen şair, daha sonra onlardan ayrılmıştır. Şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evleri, sokağı, çevreyi, giderek dış dünyayı ve toplumu sorunlarıyla anlatmıştır. Hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle yazmıştır. İlk şiirleri anlamca açık, sonrakiler kapalıdır. Şiir dışında İnceleme, çeviri, radyo oyunu alanlarında da eserleri vardır.
15.Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Behçet Necatigil
B) Hilmi Yavuz
C) Cahit Zarifoğlu
D) Erdem Beyazıt
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca


Anadolu’yu öğretmenlik yaptığı yıllarda tanıyan………….. , memleketçi şiirim ize yeni bir ses getirmiştir. “ Rüzgâr Şairi” olarak da bilinir. Şiirlerinde içten bir Anadolu sevgisi hissedilir. Temiz bir Türkçesi vardır. Karacaoğlan’ı andıran bir içtenliğe sahiptir. Hayale yer vermeyen gerçekçilikle romantizmi kaynaştıran bir şairdir. Şiirlerini Rüzgâr, Yeşeren Otlar ve………………. adlı kitaplarda toplamıştır.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cahit Külebi- Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca-79 Mayıs Destanı
C) Cahit Zarifoğlu-İşaret Çocukları
D) Erdem Beyazıt-Sebep Ey
E) Hilmi Yavuz-Bedrettin Üzerine Şiirler


17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “Mavi Hareketi” içerisinde yer almamıştır?
A) Ferit Edgü
B) Mehmet Çınarlı
C) Ahmet Oktay
D) Orhan Duru
E) Demir Özlü


Dünyanın en uzun hüznü yağıyor
Yorgun ve yenilmiş insanlığımızın üstüne
Kar yağıyor ve sen gidiyorsun
Ağlar gibi yürüyerek gidiyorsun
Belki bulmaya gidiyorsun kaybettiğimiz
O insan ve tabiat çağını

Dön bana ve dinle
Kuşlar uçuşuyor içimde
Loş bir keman solosu gibi
Kuşların uçuştuğunu içimde
Dön bana ve dinle
18.Erdem Bayazıt’ın “Kar Altında Hüzün Denemesi” şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alışılmamış bağdaştırmalar yapılarak soyut bir anlatıma yer verilmiştir.
B) Duygu ve çağrışımı yüksek ögeler ön plana çıkarılmıştır.
C) Somut bir gerçeklik anlayışıyla toplumsal bir mesele konu edilmiştir.
D) Şair bir ütopya tasavvuru şekillendirmeye çalışmıştır.
E) Mistik bir duyarlılıkla bireysel hayaller ele alınmıştır.


1940-1950 yıllarını kapsayan yeni şiir akımında kendine özgü bir yeri vardır. Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile zaman zaman kötümser, güvensiz, kendi türküsünü söylemiştir. Yarım kafiyeler, iç sesler duygu ve düşüncelerine eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle en sevilen şairler arasına girmiştir. Yurt güzelliklerinin manzara ve insan gerçeklerini, modern bir biçimde ve yeni bir romantizmle yaşatış; anılarla güçlü, içten bir duyarlık başlıca özelliklerindendir.
19.Aşağıdaki eserlerden hangisi metinde bahsedilen sanatçıya ait değildir?
A) Süt
B) Türk Mavisi
C) Yeşeren Otlar
D) Adamın Biri
E) Yedi Memetler


20. Aşağıdaki eserlerden hangisi Attilâ İlhan’a ait bir eserdir?
A) Sisler Bulvarı
B) Divançe
C) Çakır’ın Destanı
D) Doğu Şiirleri
E) Sebep Ey


21. Aşağıdaki “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Özdemir Asaf, şiirlerinde imajsız, anlamsız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiş, “sen - ben ikilemi” üzerinde durmuştur. (D)
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu, halk edebiyatının masal, şiir, deyiş, gibi türlerine karşı duyduğu hayranlığı şiirlerine yansıtmış; halk kültüründen esinlenmiştir. (Y)
C) Ahmet Oktay, adını 1946 CHP Şiir Yarışması'nda ikinci olan Cebbaroğlu Mehemmed şiiri ile duyurmuştur. Şiir, roman, eleştiri alanında eserler vermiştir. (Y)
D) Sabahattin Kudret Aksal, Garipçilerden etkilendiği ilk şiirlerinden sonra, insanın evrendeki yerini, değerini aramaya çabaladığı felsefi düşünceleri içinde barındıran bir şiire yönelmiştir. (D)
E) Özdemir Nutku, İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirmiştir. (Y)


          Sanatçı                  Eser
I. Mehmet Çınarlı               a. Duvak
II. Erdem Bayazıt               b. Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize
III. Yavuz Bülent Bakiler     c. Gerçek Hayali Aştı
IV. Hilmi Yavuz                 d. Sebep Ey

22.Yukarıda verilen şairlerle eserlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

    I II III IV
A) a  b  c  d
B) b  c  d  a
C) c  d  a  b
D) c  a  b  d
E) b  d  a  c


Garip dışında yeniliği sürdüren şairler; Garip, İkinci Yeni, toplumcu şiir gibi anlayışlara katılmamış, görüş ve ideolojilerini şiirlerine temel yapmamışlardır. .... şiirlerini bu anlayışla kaleme almıştır.
I. Asaf Halet Çelebi
II. Erdem Bayazıt
III. Fazıl Hüsnü Dağlarca
IV. Enver Gökçe
V. Cahit Zarifoğlu
23.Yukarıdaki cümle, numaralanmış sanatçılardan hangisiyle devam ederse yanlış bir bilgi ifade eder?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


24. Garip anlayışı dışında yeniliği sürdüren şiir için;
I. Her biri kendine özgü şiir tarzını oluşturmuştur.
II. Görüş ve ideolojilerini şiirin temel malzemesi yapmışlardır.
III. Şiirlerinde yeni bir dil, üslup ve bakış açısı aramışlardır.
IV. Dönemin herhangi bir akımına katılmamış, bağımsız kalmışlardır.
V. Kendi tarzlarını yenileme ve değiştirme ihtiyacı hissetmişlerdir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. OIII. D) IV. E) V.


Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde Garip akımın etkisinin devam ettiği dönemde bazı sanatçılar ne Garip akımın sanat görüşüne yaklaşmış ne de ideolojilerin anlatıldığı propaganda şiirleri yazmıştır. Bu sanatçılar, kendi oluşturdukları bireysel sanat anlayışıyla bu döneme damgasını vurmuştur.
25.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda özelliği verilen sanatçılardan biri değildir?
A) Behçet Necatigil
B) Erdem Bayazıt
C) Cahit Külebi
D) A. Kadir
E) Hilmi Yavuz


1967’de ilk şiir kitabı İşaret Çocukları yayımlanan sanatçı, dinsel inançlar çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanının yaşam karşısındaki tutumunu anlatmıştır şiirlerinde. Yer yer gerçeküstü öğelerden yararlandığı şiirlerini Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış adlı kitaplarında toplamıştır. Sanatçının Bir Değirmendir Bu Dünya, Zengin Hayaller Peşinde adlı denemeleri, Savaş Ritimleri ve Ana adlı romanları da vardır.
26.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Behçet Necatigil
C) Sabahattin Kudret Aksakal
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Hilmi Yavuz


Birinci Yeni’ye tepki olarak ortaya çıkan Maviciler,
                I
adını Atilla İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı Mavi
                      II
dergisinden almıştır. Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Orhan
                                           III
Duru, Özdemir Nutku, Demirtaş Ceyhun bu hareketin

içinde yer alan sanatçılardandır. Bu sanatçılar şairanelikten kaçınarak şiirlerini sade bir dille
                                                                           IV
yazmışlardır.  Şiirde geleneği reddetmemiş, şiiri ideolojik bir biçime sokmamışlardır.
                                      V
27.Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Mehmet Çınarlı - Zaman Perdesi
II. İlhan Geçer - Hüzzam Beste
III. Halide Nusret Zorlutuna - Ellerim Bomboş
IV. Yavuz Bülent Bakiler - Yeşil Çağ
V. Munis Faik Ozansoy - Düşündüğüm Gibi
28.Yukarıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) Yalnız IV. E) IV. Ve V.


29. Hisar grubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlısı vardır?
A) Bu grubun ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine sıcak bakmasıdır.
B) Sanatın, ideolojinin baskısı altında olmaması, belli bir dünya görüşünün propagandasını yapmaması temel prensipleridir.
C) Şiir dilinin öz Türkçeci ve tasfiyeci olmaması, şiirde yaşayan dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur.
D) Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’ın açtığı Garip yolundan ilerlemeyi ilk amaç olarak belirlemişlerdir.
E) Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Sâmanoğlu ve Nevzat Yalçın grubun önemli isimleridir.


Ressam, şair ve akademisyendir. Halk şiirlerinden yararlandı; kafiye, cinas ve aliterasyonlara yer verdi. Türk nakış ve kilim ve oyma sanatlarının desenlerini resimlerinde kullandığı gibi; türkü, ninni, bilmece deyim ve deyişlerini de şiirlerinde kullandı. Şiirlerinde ressamlığının etkisi görülür; renkler, sıfatlar şiirinde geniş yer tutar. Karadut, Yaradana Mektuplar, Dol Kara Bakır Dol önemli şiir kitaplarıdır.
30.Bir köşe yazısından alman bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisi konu edilmiştir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Bekir Sıtkı Erdoğan
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Zeki Ömer Defne
E) Melih Cevdet Anday

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C D B C C D A A C   B   C   A   C  A   A  B   C   E   A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  B  C   D   B  D  A  D  D   D   A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi