Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR TESTİ-1

I. Çocuk ve Allah
II. Çakırın Destanı
III. Güz Türküleri
IV. Çevre
V. Hoo’lar
1.Numaralanmış eserlerden hangileri Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya ait değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.


1935’te çıkan ilk kitabı Havaya Çizilen Dünya, dönemin hâkim şiir anlayışının etkisi altındadır. Vezinli ve kafiyeli bu ilk şiirlerinde Necip Fazıl duyarlılığının belirgin bir egemenliği görülür. Bununla birlikte asıl, ikinci kitabı Çocuk ve Allah’taki şiirleriyle ilgi odağı olmuştur. Bu kitabındaki şiirlerde yalın bir dil özelliği ile yapı sağlamlığı dikkati çeker. Özellikle “sükûn, ruh, ayna, ebediyet, Allah" gibi sözcüklerin sık kullanılışı, bir dünya görüşünün değil; belirli bir duyarlılığın, ruhsal durumun yansıması olduğu ileri sürülmüştür.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Asaf Halet Çelebi
C) Behçet Necatigil
D) Cahit Külebi
E) Suat Taşer

(I) Âsaf Hâlet Çelebi, Türk edebiyatında metafizik/ mistik karakter taşıyan şiirler yazan şairlerden farklı modern mistik bir şiir oluşturmuştur. (II) Bu şiirin en önemli ayırıcı özelliği, mistik geleneğin yerli ve yabancı kaynakları ile halk kültürü ve masallarının sentezinden oluşan sezgiye dayalı bir kültür şiiri oluşudur. (III) O, Necip Fazıl’ın şiirlerindeki ben’in varlıkla karşılaşmasından doğan ve âdeta bir çığlığa dönüşen duygusal gerilimden çok, kültürün verili ürünlerinden yalın, ses mimarisi öne çıkan metinler dokumuştur. (IV) Bu yönüyle de Türk şiiri içerisinde ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. (V) Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak, Arada, Dar Çağ, Evreni gibi eserlerinde insan topluklarını sembolist bir gerçekçilikle işlemiştir.
3.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


4. Behçet Necatigil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde sürekli değişiklikler yaparak modern Türk şiiri içerisinde kendisine yer edinmeyi başarmıştır.
B) Kendi şiirini oluşturma konusunda modern Alman şiiriyle birlikte en çok klasik Türk şiiri ona yol gösterici olmuştur.
C) Divan şiirindeki birçok mazmun, imaj ve söyleyişten yararlanmıştır.
D) Benim Gözümle Şiir Davası makale serisinde şiir anlayışını anlatmış, Türk edebiyatında ilk kez soyut şiir anlayışını açıklamıştır.
E) Şiirlerinde metinlerarasılık tekniğiyle divan şiirlerinden alıntılanan dize, mazmun, motif gibi unsurları kullanmıştır.


Asaf Halet Çelebi Çelebi, şiirlerinde sık sık yabancı dillerden aldığı sözleri kullanır. Bu sözleri şiirde kullanmasının amacı anlamsızlığı öne çıkarmak değil, şiirin diğer yönlerini, bir tür yabancılaştırma duygusu oluşturarak öne çıkarmaktır.
5.Bu açıklamaya göre hangi seçenekteki dizeleri Asaf Halet Çelebi yazmış olabilir?
A) Denize atılmış şiirdir bence
    Yurtsayan, yurdu bilinmeyen bir yıldız
B) Sana uzun heceli bir kent vereceğim
    Girilince kapıları yitecek ve boş
C) O ne ağaç ne tohum
    Om mani padme hum
D) Atlasları getirin, tarih atlaslarını
    En geniş zamanlı bir şiir yazacağız
E) Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış ve
    Çarşılar grevsiz deli olurmuş yalnızlık işte


Mistik bir anlayışla yazan sanatçı, şiirlerinde kompozisyona önem vermiştir. Bütün şiirlerinin ortak noktası her zaman mısrayı “en güzel” kurmaya çalışması, sürekli “şiir dilini” ve kendi deyişiyle “şiirsel etkiyi” aramasıdır. Halk, divan ve Cumhuriyet şiiriyle Batı şiirini birleştirmeye çalışan sanatçı, Doğu Şiirleri ve Zaman Şiirleri yapıtlarıyla ödüller almıştır. Öz şiire ve metafizik şiire değer veren şair, “Bakış Kuşu”, “Bedrettin Üzerine Şiirler”, “Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize”, “Gülün Ustası Yoktur”, “Kayboluş Şiirleri” gibi eserleriyle günümüzün saygın sanatçıları arasındadır.
6.Bu parçada tanıtılan sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Özdemir Asaf - Yalnızlık Paylaşılmaz
B) Asaf Halet Çelebi - Om Mani Padme Hum
C) Necip Fazıl Kısakürek - Çile
D) Hilmi Yavuz - Yara Şiirleri
E) Haydar Ergülen - Eskiden Terzi


Türk şiirinde 1940 sonrasındaki gelişen yenileşme hareketleri yalnız Garipçilerle ya da Toplumsal Gerçekçilerle sınırlanamaz. Çünkü bu dönemde Türk şiiri, bu iki hareketin bütünüyle dışında kalan, bağımsız şairlerin yeniliği geliştiren şiirleriyle çok farklı bir zenginlik kazanır. Garip hareketinin etkisinin sürdüğü yıllarda onlar kendi şiir tarzlarını oluşturmuşlardır.
7.Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki “onlar” sözüyle kastedilen sanatçılardan biri değildir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Behçet Necatigil
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Turgut Uyar
E) Cahit Külebi


8.Garip dışında yeniliği sürdüren şairlerle ilgili ola¬rak,
I. İdeolojilerini şiire temel yapmamışlardır.
II. Yeni bir dil, üslup ve bakış açısı aramışlardır.
III. Lirizmi kaybetmeden yeniliği aramışlardır.
IV. İmgeden özellikle kaçıp günlük ve sıradan bir dil kullanmışlardır.
V. Toplumsal gerçekçi bir anlatımla toplumsal konuları işlemişlerdir.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) II. ve V.


Cumhuriyet Dönemi’nde kimi sanatçılar örgütlenip bir şiir topluluğu oluşturarak şiir anlayışlarını ve şiirlerini ortaya koyarken Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimler hiçbir topluluğa katılmamış, eserlerini bağımsız olarak ortaya koymuştur.
9.Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu cümlede adı ge¬çen sanatçılardan hiçbiriyle ilişkilendirilemez?
A) Havaya Çizilen Dünya
B) Lamelif
C) Yeşeren Otlar
D) Menziller
E) Kapalı Çarşı


10. Hisarcıların sanat anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Garip ve İkinci Yeni şiirine karşı çıkmışlardır.
B) “Sanat millî olmalıdır.” görüşünü savunmuşlardır.
C) Şiirde yaşayan dili kullanmak gerektiğini söylemişlerdir.
D) İkinci Yeni şairlerinin sanat anlayışını kendilerine yakın bulmuşlardır.
E) Şiirde her türlü konunun işlenebileceğini belirtmişlerdir.


İlki 1950-1957, İkincisi 1964 -1980 arası olmak üzere iki dönem yayımlanan ……………. dergisi, edebiyatımızda özellikle şiir alanında önemli bir yere sahip olmuştur. Bazı edebiyat tarihçileri bu dergi etrafında toplanan sanatçıları …………… olarak adlandırmışlardır. Bu dergide beş yüzü aşkın şair ve yazarın eserleri yayımlanmıştır. Bunlar arasında Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer gibi isimler öne çıkmıştır.
11.Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Hisar - Hisarcılar
B) Genç Kalemler - Beş Hececiler
C) Meşale - Yedi Meşaleciler
D) Garip - Birinci Yeniciler
E) Servet-i Fünun - Servet-i Fünuncular


İlk şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkisini görmek mümkündür. Daha sonra bu etkiden kurtulan şairin şiirlerinde, tabiat karşısında insanın şaşkınlığı ve bunalımı başlıca tema durumundadır. Ayrıca toplum gerçeklerini ve günlük hayatın verdiği sıkıntıları anlatan şiirlerin yanında destanlar ve çocuk şiirleri de önemli bir yer tutar. Şairde Anadolu'nun da yer aldığını görürüz. Bunda şairin subaylık hayatının rolü vardır. 'Havaya Çizilen Dünya' (1934), "Çocuk ve Allah“ şairin mistik metafizik özellikler taşıyan ilk kitaplarıdır.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Edip Cansever
C) Cemal Süreya
D) Behçet Necatigil
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca


Onun şiirleri, bilhassa son yıllarda Yayımladıkları, anlamını hemen vermeyen, kapalı, yer yer hiç anlaşılmayan bir üslupla yazılmıştır. Fakat onların arkasında, şairin bir yaşantı veya düşüncesinin gizli olduğunu hisseder hatta birkaç kere okur ve üzerinde kafa yorarsanız, ne söylemek istediğini bulabilirsiniz. Son çıkan "Yaz Dönemi' adlı kitabında şu mısralar, onun üslubu ile duyuş tarzı arasındaki münasebeti anlamamıza yardım edebilir:
Bilim betikleri başında kısaltmalar
Önler ilerde boşuna uzatmaları:
Tıpkı öyle özetler dalgın, donuk bakışlar
Eski gecelerde sürekli sıtmaları.
13.Mehmet Kaplan tarafından şiirinin bazı özelliklerinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Fazıl Husnu Dağlarca
C) Hilmi Yavuz
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Cahit Zarifoğlu


Genç şairleri en çok izleyen sanatçıydı kendi kuşağı içinde. Bir gencin bir dergide ilginç iki dizesi mi çıkmış, hemen görürdü. Evler’den sonra yayımlanan Eski Toprak'ta özellikle de Arada ve Dar Çağ adlı kitaplarında yeni duygulanımlara, yeni söz istiflerine girer ve gençlerle buluşur (elbette kendi doğrultusunda).
14.Bu parçada sözü edilen şairin şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumcu Gerçekçiler
B) Maviciler
C) 1980 Sonrası şiir
D) Birinci Yeni
E) Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir


Şiirlerinde yeni türetilen Türkçe sözcüklerle bolca yer verir. Şiirleri devamlı gelişme gösterir. Her şiirinde adeta yeni bir denemeye girişir. Genellikle epik- dramatik, lirik- didaktik ve toplumsal gerçekçi anlayıştadır. Eserlerinden bazıları: Sivaslı Karınca, İstanbul-Fetih Destanı, Delice Böcek...
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Behçet Necatigil
C) Erdem Beyazıt
D) Cahit Zarifoğlu
E) Hilmi Yavuz


16. Attila İlhan’ın aşağıdaki yapıtlarından hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Duvar
B) Sisler Bulvarı
C) Yağmur Kaçağı
D) Ben Sana Mecburum
E) Kurtlar Sofrası

• Garip Hareketi’ne tepkidir.
• Şiirin zengin, derinlikli, sanatlı olması gerektiğini savunmuşlardır.
• Basit şiirin olmayacağını söylemişlerdir.
• Hem toplumcu hem de imgeli bir sanat oluşturmayı amaçlamışlardır.
17.Yukarıdaki görüşler doğrultusunda eser veren edebî topluluk ve topluluğun en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maviciler - Attilâ İlhan
B) Hisarcılar - Mehmet Çınarlı
C) I.Yeniler - Orhan Veli Kanık
D) Yedi Meşaleciler - Ziya Osman Saba
E) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel


18. Aşağıdakilerden hangisi “Garip dışında yeniliği sürdüren şiir (1940-1960)” anlayışını sürdüren sanatçılardan biri değildir?
A) Asaf Halet Çelebi
B) Behçet Necatigil
C) Cahit Külebi
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Enver Gökçe

...
Yeni yeni tüterken ocakların dumanı
“Kadın en büyük kuvvet erkeğinin işinde”
Erkekleri kaçtı, kadınları kaçtı
Evler dilsiz şikâyet kaçmışların peşinde

Şu dünyada oturacak o kadar yer yapıldı
Kulübeler, evler, hanlar, apartmanlar
Bölüşüldü oda oda, bölüşüldü kapı kapı
Ama size hiçbir hisse ayrılmadı
Duvar dipleri, yangın yerleri halkı
Külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar!
19. Bu şiir biçim ve anlatım özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Asaf Halet Çelebi
B) Ahmet Oktay
C) Erdem Bayazıt
D) Behçet Necatigil
E) Hilmi Yavuz


Yalnızlık sabahların yaşadığı yalnızlık
Suların içindeki ışıklar kadar ılık

Hüzün o mısralardan dudakta kalan hüzün
İkindi üstlerinde aydınlığı gündüzün

Uykular, ilk gençliğin gündüz gibi uykusu
Vücudun balık olup içinde yüzdüğü su
20.Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Havaya Çizilen Dünya” şiirinden alınan bu dizeler aşağıda verilen nazım şekillerinin hangisine biçim olarak benzemektedir?
A) Gazel
B) Mesnevi
C) Koşma
D) Semai
E) Kaside


1976 yılında yayımlanmaya başlayan……… dergisi kurucuları olan Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İnan gibi isimlerle özdeşleşti. Kuruluş bildirisinde Rasim Özdenören tarafından “Bu dergi, bir yaşama biçimi hâlinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanındaki bir buluşma yeridir.” şeklinde tanımlanan dergi çeşitli süreçlerden geçerek yayımını 1990 yılına dek sürdürdü.
21.Yukarıdaki parçada sözü edilen edebiyat dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat B) Diriliş C) Hisar D) Mavera E) Varlık


1960’lı yıllarla birlikte şiirimizde görünen dikkat çekici isimlerden biri olan…….., özellikle geniş boyutlarla madde ve ruh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu gibi temaları işledi. Son derece kapalı ve şifreli üslubu nedeniyle, şiiri dar bir okuyucu çevresinin ilgi alanı içinde kaldı. İşaret Çocukları, Menziller gibi şiir kitaplarının yanında Yaşamak isimli günlüğü de önemli kabul edilir.
22.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Çınarlı
B) M. Âkif İnan
C) Hilmi Yavuz
D) Alaeddin Özdenören
E) Cahit Zarifoğlu


I. İlhan Geçer
II. Munis Faik Ozansoy
III. Mehmet Çınarlı
IV. Fazıl Hüsnü Dağlarca
V. Yavuz Bülent Bakiler
23.Yukarıda numaralanmış şairlerden hangisi edebiyatımızda Hisarcılar adıyla ünlenmiş ve şiirlerini çoğunlukla bu dergide yayımlamış sanatçılar arasında değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Memleketçi, millî ve manevi duyguları önceleyen şiiriyle öne çıktı. Hisarcılar grubunun önde gelenlerinden biri oldu. Aruz ölçüsü ile başarılı örnekler verdi. Aşırı düşüncelerden, sanatta yapmacık ve özentiden uzak durdu. Yargıda üstlendiği üst düzey görevlere rağmen sanatla bağını hiçbir zaman koparmadı. Güneş Rengi Kadehlerle, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Gerçek Hayali Aştı, Zaman Perdesi şiir kitaplarından bir kısmıdır.
24.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Geçer
C) Özdemir Asaf
B) Mehmet Çınarlı
D) Yahya Akengin
E) Cahit Külebi


Anadolum
Ey!..
Rüzgârları burcu burcu hürriyet kokan,
Anamdan yakın,
Yarimden sıcak Anadolum...

Sırtında kırbaçlar şaklamayan
Hür insanlarla dolu.
İliklerine kadar hür Anadolu.
Orda.
Besmeleyle açar şafaklar,
Tevekkülle iner akşamlar.
Dualar sinmiş bulutlar dolaşır
Bereket yağdıran göklerinde,
Teselli çiçek açar dal uçlarında,
Nurdan ırmaklarda yıkanır huzur
Sevda tüten türküler okunur
Uzayıp giden yollar boyunca...
Mevsimleri iç açan,
Ümit gibi yeşil,
Hayal kadar renkli Anadolum
Hür doğdun, hür yaşadın
Hür kalacaksın hür...
25.Yukarıdaki şiirden hareketle Hisarcılar grubu şairlerinden İlhan Geçer’in şiir ve sanat anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hecenin yanında serbest ölçüyü de kullanmıştır.
B) Memleketçi bir anlayışla, millî ve manevi temaları, yurt sevgisini, aşkı, yalnızlığı, bireysel duyguları işlemiştir.
C) Anadolu’nun içinde bulunduğu yokluk ve yoksulluktan çıkış yolu olarak Marksizm’i önermektedir.
D) Rahat, akıcı, sade bir söyleyiş kullanmıştır.
E) Ses ve kelime tekrarlarıyla, uyak ve redifler yardımıyla güçlü bir ses akışı yakalamıştır.

 

I. Âsımın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek

II. Dönmemiş Âsım’ın nesli seferden
Konuşturup şafaklarla rüzgârların dilini
Ferman getirir Çanakkale’deki neferden

Yukarıdaki dizelerden I.si, Mehmet Âkif Ersoy’un destansı bir dille kaleme aldığı ünlü.... şiirinden, II.si ise .... O Mısralar adlı şiirinden alınmıştır. Hisar’ın önemli sanatçısı, “Bu vefalı yurdun, hangi şartlar altında olursa olsun Mehmet Âkif Ersoy’un inandığı ve idealinde yaşattığı ’Asım’ın nesli' gibi 'altın nesiller'i yetiştirmeye devam edeceğine" inanmaktadır.
26.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Çanakkale Şehitlerine - Yahya Akengin’in
B) Ey Yolcu - Yusuf Ziya Ortaç’ın
C) Kocakarı ile Ömer- Attila İlhan’ın
D) Bülbül - Yavuz Bülent Bakiler’in
E) Mahalle Kahvesi - İlhan Geçer’in


Mavi dergisi etrafında toplanan şairler, şiirin bütünüyle açık olamayacağı, anlam kapalılığının şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu görüşündedirler.
27.Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki dizelerden hangisinin Mavi dergisi etrafında toplanan sanatçılar tarafından kaleme alındığı söylenemez?
A) Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda
kalandı çok eski günlerden
bir bana yetsin, hıncımı arttırsın
aşkımı pekiştirsin diye sevince
Günüydü, gelip durdu hüznümün önünde
gidilmemiş bir saklı deniz sandım
B) Balkıyan bulutu görür başak
mavilik gülümseyiş gibi titrediğinde
ben erken ölümü gördüm
Ulukışla’da saat beşte
Yalınayak suya basıyordu bir çocuk.
C) Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım
Düşmedi taşım
Taşımı ağaç yedi
Taşımı isterim
D) Oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul
adım sonbahar
E) Rüzgâr
Uzak karanlıklara sürmüş yıldızları
Mor kıvılcımlar geçiyor
Dağınık yalnızlığımdan


İlk şiirlerinde ikinci yeni akımının etkileri görülür. Madde-ruh çatışması, "Batı diktasına karşı Doğu protestosu" temalarını işledi. İlk şiir kitabı İşaret Çocukları 1967’de yayımlandı. Şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıttı. Son şiirlerinde ise İslamcı düşüncedeki insan sevgisi, toplumsal mutluluk anlayışını işledi. Yer yer gerçeküstü öğeler ve eski şiir kalıplarını uyguladı. Çocuklar için yazdığı Yürekdede ile Padişah adlı hikâyesi de önemli eserlerindendir.
28.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Zarifoğlu
B) Mehmet Çınarlı
C) Yavuz Bülent Bakiler
D) Hilmi Yavuz
E) Asaf Hâlet Çelebi


(I) İkinci Yeni’ye yakın bir çizgisi olan Yavuz Bülent Bakiler’in ilk kitapları yirmili yaşlarında çıkar. (II) Önce Yalnızlık ve ardından da Duvak la başlayan şiir serüveni, Seninle ve Harman isimli yapıtlarıyla devam eder. (III) Sivas ve Anadolu insanının berrak bir yayla gözesi gibi doğal hâlleri, anneler, romantik ve arı duru aşk hikâyeleri onun şiirlerindeki temel izlekler olarak ön plana çıkar. (IV) Dili kullanırken son derece titiz olan şair, sese ve ahenge de alabildiğine önem verir. (V) Bu nedenle birçok şiiri kolayca ezberlenecek bir niteliktedir.
29.Yavuz Bülent Bakiler’le ilgili bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


.... şiiri, bir yönüyle halk edebiyatına bağlanabileceği gibi bir yönüyle de Millî Edebiyat geleneğinin devamıdır. Prof. Dr. Mehmet Kaplan kendisi ile ilgili yaptığı bir değerlendirmede, “Sende de Anadolu duygusu ağırlık kazanıyor. Seninle ilgili tahlillerde bu temanın öne çıkacağını söyleyebilirim...” derken sanatçının beslendiği coğrafya olan Bayburt ve Anadolu’nun onun anlaşılmasında ne kadar önemli bir yeri olduğuna işaret etmiş. Ancak sanatçı yaşadığı çağın ve dünyanın şiir evrenine de asla yabancı değildir. Akşamla Gelen, Çağ Sürgünü, Saatler ve Çehreler ve Sözümüz Var’da yer alan birçok şiirindeki imge yoğunluğu onu modern şiirle de akraba kılar.
30.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Attila İlhan
B) Sezai Karakoç
C) Yahya Akengin
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Cahit Zarifoğlu

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D A E D C D D D D D   A   E   A   E   A  E  A  E   D  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  E  D   B   C  A   C   A   A   C

SON EKLENENLER

Üye Girişi