Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜSELLES NEDİR ve ÖRNEKLERİ

Asıl anlamı "üçleme" olan müselles, her bendi üç mısradan oluşan nazım şeklidir. Bendlerin kafiye dizilişi aaa   bba   cca  şeklindedir. Müselles edebiyatımızda az kullanılmış bir nazım biçimidir.

Müselles-i mütekerrir: Bir müselleste ilk bendin son mısraı diğer bütün bendlerin sonunda tekrarlanıyorsa buna mütekerrir müselles denir. a a A   b b A   c c A   d d A

Müselles-i müzdevic: İlk bendin son mısraı diğer bendlerin sonunda tekrarlanmıyorsa buna müzdevic müselles denir. a a a   b b a   c c a   d d a

 

 

        Mütekerrir müselles

Ey fâtih-i Hayber Alî ve’y melce’-i ahkar Alî

Kerrâr-ı hem Hayder Alî mevlâ-yı her Kanber Alî

Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

 

Sen derd-i dil dermânısın dil-mürdegânın cânısın*

Âşıkların îmânısın hem mülk-i din hâkânısın

Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

 

Ol dem ki cem’ ola ‘usât senden olur fevz ü necât

Eyle ‘atâ “mâü’l hayât” hayy et beni ba’del memât

Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

 

Ey şehriyâr-ı evliyâ ve'y mahrem-i Fahrü’n-nisâ

Sırr-ı Habîb-i Kibriyâ şîr-i Hudâ şîr-i Hudâ

Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

 

Oldum yine nefse esîr ahvâlime sensin habîr

Âsîlere lutfun kesîr Leylâ’ya sen ol destgîr

Ey sâkî-i Kevser Alî dâmâd-ı Peygamber Alî

 

müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün

                            Leylâ Hanım (öl. 1848)

 

           Açıklaması:

Ey Hayber Kalesi'nin fatihi ve ey zavallıların sığınağı Ali, hem Kerrâr hem de Haydar Ali, her Kanber'in efendisi Ali, ey Kevser sakisi ve ey Peygamber damadı Ali!

Ey Kevser sakisi ve ey Peygamber damadı Ali, ben yine nefsime tutsak oldum, her halimi sen biliyorsun, günahkârlara lütfun çok, Leyla'nın da elinden tut.

 

 

MÜSELLES İLÂHÎ

7+7=14 

Cûlar leb-i deryâyı ben ararım Hudâyı 

Mecnûn sever Leylâyı ben Hazret-i Mevlâyı 

Mevlâm benim Rahmândır gönlüm ana hayrândır 

 

Şem„a yanar pervâne ben vech-i Samedâna 

Bülbül gül-i handâna ben âşıkım Subhâna 

Subhân ulu Sultândır gönlüm ana hayrândır 

 

Aylar günün „uşşâkı ben Rabbimin müştâkı 

Rindân esîr-i sâkî ben mest-i vech-i Bâkî 

Bâkî olan cinândır gönlüm ana hayrândır 

 

Mey-i mübtelâ-yı sâgar ben câm-ı „aşka mazhar 

Kumru fedâ-yı „ar„ar ben kadd-i şûh-ı dil-ber 

Dil-ber ki bî-nişândır gönlüm ana hayrândır 

 

Zâhid sever namâzı ben âh-ı cân-güzârı 

Kâzım diler niyâzı ben yâre „arz-ı nâzı 

Nâz-ı şân mehveşândır gönlüm ana hayrândır 

(Mûsa Kâzım Paşa, Divan, s. 276-277)

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi