Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

1. Edebiyat-ı Cedide topluluğunun egemen olduğu yıllarda ilk şiirlerini yayımlayan sanatçımız, yeni Türk edebiyatında sade bir dille, hece ölçüsü ile yazan ilk şair olma özelliğini taşır. “Bırak beni hay­kırayım, susarsam sen matem et / Unutma ki şa­irleri haykırmayan bir millet / Sevenleri toprak ol­muş öksüz çocuk gibidir" dizelerinde dile getirdi­ği gibi şairimiz; sanatı, sosyal sorunların çözüm­lenmesi için bir araç olarak görmüştür. İlk şiirlerini topladığı “Türkçe Şiirler” adlı kitabı, edebiyatımız­da büyük yankılar uyandırmıştır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Mehmet Emin Yurdakul

2.Şiirlerinde kahramanlık duygulan, halkın dert ve ıs­tırapları, sosyal problemler iç içe işlenmiştir. Ancak bu şiirlerde nesirle anlatılabilecek konu ve olay­lar, hece ölçüsüyle nazımlaştırılmıştır. Eserlerinden bazıları Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordu’nun Des­tanı, Turan’a Doğru’dur.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Mehmet Emin Yurdakul

3.           Fecr-i Âti şairi olarak ortaya çıkmış, 1911’de Genç Kalemler dergisinin başyazarlığına getirilmiş, böylece Fecr-i Âti’nin sanat anlayışından uzaklaşarak Millî Edebiyat’ın ilkeleri doğrultusunda sade bir dil­le ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinin bir kısmı­nı “Geçtiğim Yol" adı altında toplamıştır. Sanatçı, şairliğinden çok edebiyat ve edebiyat tarihiyle ilgi­li araştırmalarıyla tanınmıştır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Ali Canip Yöntem

4.  Edebiyatımızı, Servet-i Fünunculardan daha ile­ri götüreceklerini iddia ettiler. Edebiyat anlayışları Servet-i Fünunculardan pek farklı değildir. Edebi­yatımızda ilk edebi beyannameyi yayımladılar. Sa­nat anlayışları “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” bi­çimindedir.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan grup kimdir?

Beş Hececiler

5.Bu topluluğa bir bakıma Servet-i Fünun topluluğu­nun bir devamıdır da diyebiliriz. Gayelerinin, sana­ta ve edebiyata hizmet etmek olduğunu açıklamış­lardır. Topluluğa göre, sanat şahsi ve muhterem­dir. Fransız edebiyatını örnek aldılar. Fransız sem­bolistlerinden etkilendiler. Ağır, sanatlı ve süslü bir dil kullandılar.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan grup kimdir?

Beş Hececiler

6. Şiirlerinde iç ahenge önem verir. Ona göre şiir asla nesre çevrilemez. Şiirlerinde sadece aruz ölçüsü­nü kullanan sanatçıya göre en güzel şiirler, anla­mını okuyucunun hayalinden alan şiirlerdir. Milli Edebiyat Dönemi'nde çalışmalarını bağımsız ola­rak sürdüren sanatçının fıkra, gezi yazısı gibi düz­yazıları ve şiir alanında eserleri vardır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Ahmet Haşim

7. Şaire göre şiir; duyulmak, hissedilmek için yazıl­malıdır. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Edebiyatımızda sembo­lizmin en önemli temsilcisidir. Hece ölçüsünü köy­lü ölçüsü diye nitelendiren sanatçı bütün şiirlerin­de aruz ölçüsünü kullanmıştır. “O Belde” adlı şiiri önemli eserlerindendir.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Ahmet Haşim

8. Türk edebiyatında ortaya çıkışlarını bir bildiriyle or­taya koyan ilk topluluk — topluluğudur. Bu toplu­luğun en önemli şairi ise ………… 'dir. …………..yılında kurulan topluluk uzun ömürlü olamamıştır.

Yukarıdaki  boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir

Fecr-i Ati- Ahmet Haşim

9.“Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşüyle hareket eden, edebiyatımızda Servet-i Fünun topluluğu­nun devamı sayılabilecek edebi topluluk hangisidir?

Fecr-i Ati

10. Fecr-i Âti şiirinin en önemli isimlerinden olan sa­natçı, sembolizmin en önemli temsilcisidir. İşledi­ği başlıca temalar tabiat ve aşktır. Tamamen aru­zu kullanmış, şiirin kaynağının şuuraltı olduğunu savunmuştur. Şiirlerini Piyale ve Göl Saatleri adlı eserlerinde toplamıştır.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan şairimiz kimdir?

Ahmet Haşim

Ali Canip

11.Genç ve tecrübesiz oluşlarının yanında liderlerinin olmayışı onların kısa sürede dağılmasına sebep olmuştur. Edebiyat dünyasına bildiriyle giren bu topluluk neredeyse hiç toplantı yapamamıştır. Bu topluluğun üyeleri bağımsız hareket etmiş, “Sanat şahsi ve muhteremdir.” anlayışını benimsemiştir.

Bu parçada sözü edilen topluluk hangisidir?

Fecri ati

12. Millî Edebiyat Dönemi'nde bağımsız olarak eser veren ……. yeni konuları eski nazım biçimleriyle ele almıştır, millî tarih ve İstanbul sevgisi, şiirlerinde göze çarpan temalardır. Eserleri arasında Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Aziz İstan­bul sayılabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere sanatçı­larımızdan hangisi getirilmelidir?

Yahya Kemal Beyatlı

13. Türkçülüğün Esasları, Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık adlı eserlerin sahibi olan Millî Edebiyat Dönemi yazarımız hangisidir?

Ziya Gökalp

14. Genç yetenekleri bir araya toplamak, fikir tartış­malarıyla kamuoyunu aydınlatmak bu edebiyatın amaçlarındandır. Fakat düşüncelerini sanatlarına yansıtmamış, bireysel konuları işlemişlerdir. Şiirde anlaşılmaz bir dil kullanmışlardır. Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay gibi sanatçılardan oluşan edebiyat topluluğu hangisidir?

Fecr-i Ati

15. Edebiyata hevesli İstanbul gençlerinden bir grup 1909’da bir topluluk kurar. Amaçlan Servet-i Fü­nun topluluğuna benzeyen; fakat onlardan daha ileri bir edebiyat topluluğu meydana getirmektir. Bunlar da tıpkı Edebiyat-ı Cedideciler gibi Servet-i Fünun dergisini kendi eser ve görüşlerini yazacak bir organ saymışlardır.

Bu parçada sözü edilen topluluk hangisidir

Fecr-i Ati

 

16.  Fecr-i Âti anlayışı, topluluk üyelerinin hem yaş ola­rak genç olması hem kültür yönünden oldukça za­yıf bulunması hem de edebiyatımızda yeni bir çığır açacak önemli prensipler ortaya koyamaması yü­zünden …….. hareketini savunanlarca çok kolay ber­taraf edilmiştir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir

Milli Edebiyat

17. Yazarın eserlerindeki en kuvvetli yönü, okuyucu­nun onun yarattığı tipleri kendisine yakın bulması­dır. Yazar gerçek ününü sağlayan romanında, Feri­de adlı genç bir kızın yaşadığı hüsranlı bir aşk son­rasında Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesini ve Anadolu’da geçirdiği zor günleri anlatır.

Yukarıda sözü edilen yazar, hangisidir?

Reşat Nuri Güntekin

18.Servet-i Fünun ve Millî Edebiyat dönemlerinde Türkçülük ve Halkçılık için mücadele eder, ilk eser­leri Servet-i Fünun edebiyatının karakterini yansı­tır. Bu dönemde “Haristan ve Gülistan”ı yazar. Millî Edebiyat Dönemi'nde yazdığı eserlerinde arı Türk­çecilik anlayışına varan bir sadelik görülür. Bu dö­nemde ise “Çağlayanlar” ve “Gönül Hanım” adlı eserlerini yazar.

Yukarıdaki parçada sözü edilen yazarımız ahangisidir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

19. Yazarlığa mizah öyküleriyle başlamıştır. 1919’dan başlayarak Türk öykücülüğünde yeni bir say­fa açmıştır. Sürgün olarak gittiği Anadolu’dan çe­şitli kesimlerden insanları canlandırdığı “Mem­leket Hikâyeleri” kitabıyla o güne kadar konuları İstanbul’la sınırlı olan öykücülüğü Anadolu’ya ta­şımıştır. Bu yönüyle sonradan serpilip gelişen “köy edebiyatının öncüleri arasına girmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir?

Refik Halit Karay

20.   ……. bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan “Tu­ran” ülkesini düşlemiş ve bunu dizelerinde dile ge­tirmiştir.

Boş bırakılan yere hangisi ge­tirilmelidir?

Ziya Gökalp

21.Sanatçı 1911’de Genç Kalemler dergisinde ya­yımladığı “Yeni Lisan” başlıklı makale ile yazı ha­yatına atılmıştır. Yeni Lisan anlayışının öncüsü ola­rak Servet-i Fünuncuların ağır ve ağdalı diline kar­şı sade halk dilini kullanmıştır. Beyaz Lâle, Bomba eserleri arasındadır.

Paragrafta Millî Edebiyat sanatçıları­nın hangisinden söz edilmektedir?

Ömer Seyfettin

22.Sade bir Türkçe ile yazan ve millî konuları işleyen hikâyecimiz, realist Türk hikâyeciliğinin en önem­li sanatçılarından biridir. Özellikle millî duygula­rı coşturucu tarihi hikâyeleri başarılı bulunmuş ve bu hikâyeleriyle tanınmıştır. Çocukluğunun geç­tiği Balkanlarda Türklere yapılan zulmü iyi bildiği için bu konuları da ustaca hikâyelerine taşımıştır. Hikâyelerinde kişilerin psikolojisine ve ruh tahlille­rine fazla önem vermez. Başarılı öykülerinden bi­rinde ağabeyinin attığı iftira üzerine dayak yiyen küçük kahraman, bunu içine sindiremeyerek has­talanıp ölür. Bunun üzerine büyük kardeşi, yaptığı hatayı anlar; fakat artık çok geçtir. Yazar, bu öykü­sünde yalanın ne büyük felaketlere yol açabilece­ğini anlatmak istemiştir

 Bu parçada sözü edilen öykü ve öykünün yaza­rı kimdir?

Kaşağı - Ömer Seyfettin

 

23. Edebiyat ve edebiyat tarihi üzerine yaptığı araştır­malarıyla tanınmıştır. Çağının dil ve edebiyat anla­yışına karşı çıkarken hızını kaybeden dilde Türk­çülük akımına yepyeni bir güç kazandırmıştır. Ulu­sal bir edebiyat için ulusal bir dilin gerekliliğini sa­vunmuştur.

Bu parçada tanıtılan Millî Edebiyat Dönemi sa­natçımız kimdir?

Mehmet Fuat Köprülü

24.İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisini işle­miş, daha sonra millî konulara yönelmiştir. Özel­likle Millî Mücadele günlerini anlatan romanlarıy­la tanınmıştır.

Bu paragrafta hakkında bilgi verilen edebiyatçı­mız kimdir?

Halide Edip Adıvar

25. Millî Edebiyatçıları destekledi; ancak onların sa­nat anlayışına tamamen bağlı kalmadı. Daima İs­tanbul âşığıydı. Bir tek şiiri dışında diğer şiirlerini aruzla yazdı. Bazen romantik, bazen parnasyen bazen de klasik oldu. Batılı bir anlayışla millî duy­guları işledi.

Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir?

Yahya Kemal Beyatlı

26.Şiirlerini önce aruzla daha sonra heceyle yazar. Gençlik yıllarında en beğenilen aşk şairidir. Kurtu­luş Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu tanır ve sanat anlayışı değişir. Bu anlayışla memleket şiirleri yaz­maya başlar. Zeybek oynayan yiğitler, çoban çeş­meleri şiirinde birer malzemedir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir?

Faruk Nafiz Çamlıbel

27.Eserlerinde dini-mistik eğilim içinde olduğu görü­len yazar bulunduğu dönemin bağımsız sanatçılarındandır. İvme kazanan Servet-i Fünun edebiya­tının, bu sanatçının Safahat adlı eseri ile güç kay­bettiği görülür. Şair, aruzu ustalıkla kullanabilen sanatçılarımızdandır.

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen şairimiz kimdir?

Mehmet Akif Ersoy

28.Edebiyatımızı, Osmanlı sınırlarını aşmamış bir an­toloji ya da şuara tezkireleri olmaktan kurtarmış, destanlar çağından günümüze uzanıp gelen bir bütün olarak ele almıştır. Edebiyat kitaplarında geçmeyen birçok şah- ve yazarı ilk kez o tanıtmış­tır. Batı’da otorite olarak kabul edilen birçok bilim adamının Türk edebiyatı ve tarihi ite ilgili yanlış bil­gilerini düzeltmiş, Türk uygarlık tarihini bir sanatçı sezisi ve heyecanıyla aydınlığa çıkarmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız kimdir?

Mehmet Fuat Köprülü

29. …… birçok şiirinde sosyal sorunlara yer vermiştir. Ayrıca İslâm dininin doğru anlaşılması durumunda toplumun ilerleyebileceğini savunmuştur. Özlediği gençliği Asım’da simgeleştirmiştir.

Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Mehmet Akif Ersoy

30. Son devir Türk hikâyeciliğinin önemli yazarla­rından ve Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır. Klasik öykünün edebiyatımızdaki ilk tem­silcisi odur. Realist bir anlayışla olayı temel al­dığı hikâyeleri vardır. Sade bir dil ile yazdığı hikâyelerinde olaylar arası güçlü bağlar kuran yazarın Efruz Bey adlı bir de romanı vardır.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir?

Ömer Seyfettin

31.Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerindendir. Yeni Li­san hareketinin, savunucularındandır. Öyküleri re­alisttir. Öykülerindeki önemli konulardan biri de kahramanlıktır. Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet hikâyelerinden birkaçıdır.

Yukarıda tanıtılan öykücümüz kimdir?

Ömer Seyfettin

32.Düşünce anlamında Millî Edebiyat anlayışına yakın olmasına rağmen kullandığı nazım şekil­leri bakımından bu edebiyata aykırı davranan sanatçımız kimdir?

Yahya Kemal Beyatlı

33. Türkçülük akımının fikir babasıdır. “Türkçülüğün Esasları” isimli eseri önemlidir. Turan şiiri ile “Türk birliği” düşüncesinin edebiyatta ilk örnek metnini neşretmiştir. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı kimdir?

Ziya Gökalp

34.Tanzimat Dönemi'nin yüzeysel Batılılaşma olgu­su Felatun Bey’le Rakım Efendi eseriyle romanlaştırıldı. Aynı konu, Kiralık Konak, Yaprak Dökümü, Fatih-Harbiye gibi romanlarda da anlatıldı.

Parçada hangi sanatçılarının eserinden bahsedilmiştir?

Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mithat Efendi

35.Türkçülük akımını sisteme bağlayan yazardır. İs­lam öncesi Türk edebiyatı tarihiyle ilgilenmiştir. Emile Durkhaim’den etkilenerek sosyoloji çalış­maları yapmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyatçımız kimdir?

Ziya Gökalp

36. Millî Edebiyat’ın önemli kalemlerindendir. Mem­leket hikâyelerini edebiyatımıza sokmuştur, iyi bir gözlemcidir; keskin zekâsıyla mizaha yatkın üslu­buyla olay ve insanları gördüğü gibi anlatmıştır.

Bu paragrafta hakkında bilgi verilen edebiyatçı­mız kimdir?

Refik Halit Karay

SON EKLENENLER

Üye Girişi