Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KABR-İ SELİM-İ EVVEL'İ ZİYÂRET - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

Bu yerde mu'tekif olmuş o çehre-yî haşmet

Bu yerde muğterib olmuş o neyyir-î şevket.

Şu kâinât-ı kemâlâta bak ne hey'ette

Mezâr şekline girmiş semâya sad hayret!

Serîr-i saltanatı gör türâb ile mestûr,

Türâb ile dola şâyeste dide-yî ibret!

Bu yerde münkeşif olmuş o sırr-ı Yezdânî,

Bu yerde münhasif olmuş o lem'a-yî fıtret!

Önünde nâ-mütenâhîliği kılar tenvir,

Peyinde sâyesi kalmış bu devlet ü millet!

Adem cihânına ermiş bekaa zevâlinden,

Verir başındaki destâr mevte bir heybet!

Aceb ne hâle girerdi duran huzurunda,

Gelir zevâline baktıkça dillere dehşet!

Memât çekmede pîşinde meş'al-î tekbîr,

Hayât kılmada ardında nâle-yî hasret.

Salâ iner ser-i bâlînine cevâmi'den,

Urur minâre-yi bâlâ derinde beş nevbet.

Seher ziyâretin etmekte zühd ile takvâ,

Tavâf eder gece kurbünde akl ile hikmet.

Bu şehriyâr değil miydi Hâdim-ül-Harem-eyn,

Mutâ'-ı cümle-yi akvâm iken o zî-kudret?..

Edeb, sükûnet-i kübrâsına durur dîvân,

Zekâ, tutar cihet-eyninde şem'a-yî türbet.

Kitâb-ı Hazret-i Yezdân ser-î mezârında,

Olur bu hâl ile Perverdigâr'e hem-sohbet.

Hemîşe velvele-yî Kibriyâ-ya ma'kes olur,

Sükût içinde bu hîçî-serây-i pür-vahdet.

Nazîre perde-yi gayba ridâ-yi tâbûtu,

Veyâ türâbına yığmış gazâ siyeh râyet.

Deminde râkib-i rahş-î gazâ, ne âfet imiş

Aceb bu sâika-yî ser-be-bister-î râhat!

Kopardı reh-güzerinde kıyâmet-î â'dâ,

Akardı pâyına mahşer-misâl bir millet.

Bu şâha kılmak için anda bîatin tecdîd

Değer olur ise devrân sefer-ber-î rihlet.

Müyesser eyledi Mevlâ ziyâyet ettim ben,

Bekaayı seyr ile oldum fenâya bî-minnet.

Bu sâye-yî ebediyyette hâba varmış rûh,

Bu nûr-i Hakk ile pûşîde fikr-i ulviyyet.

Deminde nâmına Sultan Selîm derlerdi,

Fedâ ziyâreti uğrunda ravza-yî cennet!

Nazardan oldu ise dûr, olur mu hatırdan

Ki irtihâldedir nezdimizde her sâat?..

Cihâna indiğine sû-yi sermediyyetten,

Delâlet etmede her dem bıraktığı şöhret.

İnerdi sadme-yi' sıytıyle burclar hâke,

Kılardı cilve-yi tîgiyle berkler ric'at.

Birinci hatvede mâzîyi eyleyip ta'mîr,

İkinci hatvede âtiye verdi bir kuvvet. 

Elinde meş'ale-yî ma'neviyye-yî tevhîd,

Ederdi şark ile garbı ziyâsına da'vet.

İkinci himmete mutlak düşerdi Hind ile Çin,

Yetişti Mısr ile Îrân'ı fethe bir himmet

Zalâm içinde hakîkat tenevvür etmişti,

Yazık ki bârika-yî ömrü söndü bî-müddet.

Bu kubbe, Türbe-yi Sultan Selîm-i Evvel’dir,

Bu türbe kıble-yi Osmâniyân'dır ey ümmet.

O denlü sâde ki hürriyyeti kılar teşkîl,

O rütbe sâde ki ulviyyete verir ziynet!

Cihanda pey-rev idin Şâh-ı Enbiyâ'ya hemân,

Mülûk-i sâireye pîş-vâsın ey hazret!

Çekip kılıncını yüksel mezâr-ı pâkinden,

Nezâre sal yine bu sâfilîne bir nevbet.

Huzûr-i satvetine dâhil ol da ey Hâmid,

Bu pâdişâha, bu hâk-î siyâha kıl bîat.

Ser-î celâline döksün felek sitârelerin,

Hurûş ü cûş ede pâyında bin yem-î rahmet!..

(İlhâm-ı Vatan)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi