Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR İĞBİRAR - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN 

1
Bilmem neye bu diğer muğber
Gönlüm gibi hercivâr muğber
Berc u beden u hisâr muğber
Deryâ muğber kenâr muğber

2
Mescidde ne varsa çehre bir hâk
Revzenleri sânki çeşm-i der hâk
Minberle mezâr ser-be-ser hâk
Mihrâb nigûn menâr muğber

3
Mutrip serilip türâbe bî-hûş
Çeng ü def ü nâylar ferâmûş
Sâki gile mend ü bezm hâmûş
Rakkâse-i bâde-hevâr muğber

4
Kalsam n’ola serseri-i mevk
Geçmiş dem-i dilber-i mevk
Dökmüş tüyünü per-i mevk
Ebkâr-ı hayâl-i zâr muğber

5
Cennetse de neş’esiz melekler
Sân her biri ol periyi bekler
Açmışsa da renksiz çiçekler
Gelmemişse de nev-bahârı muğber

6
Çıkmasa da o mahveş denizden
‘Arzetsin o hâle eş denizden
Yatmış gitmiş güneş denizden
Ahterlere hûn-nisâr muğber

7
‘Arzettiği renk ile o vaveyl
Yâdımdaki hüsne ‘arz eder meyl
Mehtâb teverrüm eylemiş leyl
Mâtem-zede eşk-bâr muğber

8
Kalsın mı meh ü sitâne hürrem
Hûrşîd ne var tutarsa mâtem
Olmuştu anın gibi benim hem
Mahbûbem olan nigâr muğber

9
Yok eski safâsı bağ u râgın
Gör bülbülü pençesinde zâgın
Yerden çıkıyor gibi bu bâgın
Sahnındaki rüzgâr muğber

10
Varmış görerek o sevgi hâbe
Olmuş vütevâri-i harâbe
Herşey gibi münkabil türâbe
Geçmiş çâgı cûybâr muğber

11
Leb-teşne çemen nihâl uryân
Kûhsâr inler sehâb giryân
Kuşlarda da yok sükûta pâyân
Maskatları hâk-sâr muğber

12
Her kûşe neşîmen-i serâir
Gelmekte lisana sân makâbir
Meşhûr-ı sükût hep meşâcir
Vâdide bir âh ü zâr muğber

13
Yek-reng heremle nev-civânî
Sevdâ ile hüsn-i bî-müdânî
Müstakbel o fikri-i câvidânı
Mâzi gibi hep gubâr muğber

14
Nerden oluyor bu hüzn târî
Gönlüm ona vâkıf olsa bârî
Benden mi iğbirar sârî
Aslında mı reh-güzâr muğber

15
Bîn kerre ânın tutup elinden
Geçdimdi bu reh-güzâr dan ben
Mevki yire belki öyledirsen
 Amma ki o yâdigâr muğber

16
Ben sağım o öldü gitti küskün
Her gördüğüm olmasın mı ölgün
Geçmişte idi benimle birgûn
Olmuştu bu yerde yâr muğber

17
Şeb mâtemidir gözümde nâlân
Akşam ise hüzündür nümâyân
Envâr-ı tulû’-ı şem’i zindân
Fikrim gibi târ u mâr muğber

18
Fikrim inecek olursa makdem
Çıktıkça fakat semâdan akdem
Menend-i mezâr önümde her dem
Her kûşede âşikâr muğber

19
Söyler anı nerde kılsa bîdâr
Hayretle beni tuyûr u eşcâr
Eyler anı nerde görsem ihtâr
Bir duhter-i bî-karar muğber

20
Bir fem ki beyân eder tazallüm
Bir tâze çiçek ya bir tebessüm
Bir çehre ki gösterir teverrüm
Bir mevç-ya bir mezâr muğber

Vezni:Mef’ûlü/ Mefâ’lün/ Fe’ûlün

Kelimeler

Muğber: tozlu, gücenmiş.
Revzen: (C.: Revâzin) Pencere
Ser-be-ser: f. Baştan başa.
Nigûn: f. Tersine dönmüş, altüst olmuş, başaşağı. * Ters, uğursuz, aksi. Menar: Nur yeri. Fener kulesi. * Câmi minâresi. * Yol işaretleri.
Mutrib: (Tarab. dan) Çalgıcı, çalgı çalan. Şarkıcı, şarkı söyliyen. Hânende. Rakkase: Oynayıp dans eden kadın.
Bade: f. şarap, içki. Kadeh. (İçkinin her çeşiti haramdır, büyük günahtır. İnsan sağlığına zararları ilmî bir gerçektir. Aile, cemiyet hayatı ve ahlâk için de yıkıcıdır. İçkiden ve içenlerden uzak durmak gerekir.)
Ebkar (Bikr. C.) Bekârlar. * Mc: Evvelce kimsenin söylemediği sözler.
Hayal-i zar: zayıf fikir.
Sân: f. "Benzer, andırır" mânâlarına gelerek birleşik kelimeler yapılır.
Ahter: Yıldız. * Mc: Baht, talih.
Eşk-bar: f. Çok ağlayan. Çok gözyaşı döken Hüzn tari: birdenbire kederlenme.
Gubar: toz.
Ah ü zar: ağlayan, inleyen dost. Zayıf, dermansız.
Hak-sar: f. Toz toprak içinde kalmış. Perişan hâlli.
Kuhsar: f. Dağ tepesi. * Dağlık yer.
Leb-teşne: susamış, kurumuş dudak. teverrüm: verem olma. bîdar: f. Uykusuz, uyumayan. Uyanık. eşcar: (Şecer. C.) Ağaçlar.
ihtar: Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.
menend-i mezar: mezar eşi.
tarumar: f. Dağınık, karmakarışık, perişan.
envar-ı tulu’-ı şem: gece vakti birden ışıklar çıktı, açtı.

İLGİLİ İÇERİK

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi