Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ZAMİR/ADIL) TESTİ-03

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Onlar bu evden taşınalı kaç gün oldu?
B) Hangi akıllı, bugün okul yok, diye kandırdı bizi?
C) Dün sınıfta okuduğun, ne tür bir kitaptı?
D) Yeni aldığın araba nasıldı?
E) Bu gürültüler nereden geliyor böyle?

Tipi sürüyor, ama artık tipinin sürdüğünden bile  kimse haberdar değil; oysa az önce tek  
  I                                                         II     III                                             IV
düşüncemiz buydu.
                      V
2. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri tür bakımından özdeştir?
A)I ve II    B)II ve III
C)III ve IV   D) I ve III
E)III ve V

Çoğu zaman, şahıs isimleri yerine geçen dönüşlülük zamiri, insan dışındaki varlıklar için de kullanılabilir.
3. Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A) Beni kendisi davet etmişti buraya.
B) Kendimde bir hata olmadığını biliyordum.
C) Bu kadar parayı kendisi mi biriktirmiş?
D) İnsanları kendine bağlamayı iyi biliyorsun.
E) Bu köprü kısa sürede kendini amorti eder.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A)    Kimileri kış mevsimini hiç sevmez.
B)    Bu durumdan kimse memnun değil anlaşılan.
C)    Sunduğum tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.
D)    Biriniz şu perdeyi kapatabilir mi acaba?
E)    Memnun olan kişi, memnuniyetini belli etmeli.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A)    Günümüzde herkes kendi çıkarı doğrultusunda hareket ediyor.
B)    Yardımlaşma denen kavramdan kimsenin haberi yok.
C)    Bizlere düşen görev, birtakım değerlerin varlığını çevremizdekilere hatırlatmaktır.
D)    Bazıları böyle bir şey yapmanın çok zor olduğunu düşünüyor.
E)    İnsanları kaynaştırma adına küçük de olsa katkıda bulunmak çok önemli.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmamıştır?
A)    Buraya geleceğinizi neden bize daha önce haber vermediniz?
B)    Kapalı spor salonuna gittiğinizi bize o söylemişti.
C)    Bazıları bu konuda ne yapacaklarına karar vermemiş.
D)    Öğretmenimiz bunu herkesin dikkatle okuması gerektiğini söyledi.
E)    Gıda paketlerinden birkaçını nereye götürecekleri ne karar verememişler.

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A)    Buraya ilk defa geliyor olamazsın.
B)    Sizinle bu konuyu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum.
C)    Müdür Bey bunları nereye yerleştirmemizi istemişti?
D)    Kendileri şu anda rahatsız etmenizi istemiyor.
E)    Uzmanlar bu kışın çok çetin geçeceğini söylüyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmamıştır?
A)    Kaç kere uyardık ama siz uyarılarımızı dikkate almadınız.
B)    Çoğu, gösterime yeni giren filmi seyretmek için buraya gelmişti.
C)    Hanımefendi bunları evin neresine asmamızı istiyor?
D)    Genç yazarların hiçbirini yeterli bulmuyorum ama onlara yine de destek olmak lazım.
E)    Sizin arabanızı buraya park etmemeniz gerekiyor.

“Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilir.”
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır?
A)    Toplantıya bizi davet etmemişler.
B)    Ağaçların hepsini ben kendim budadım.
C)    Bu geziye belki siz de katılmak istersiniz.
D)    Onun sözlerine inanmana şaşırdım.
E)    Onların çalışma isteği bizi mutlu ediyor.

10. Aşağıdakilerin hangisinde dönüşlülük zamiri kullanılmıştır?
A)    Sana yardım edecek birini tanıyorum.
B)    Havaların güzel gitmesi bizi çok sevindirdi.
C)    İşlerin hepsini tek başına yaptığını söylüyor.
D)    Kitabı müdüre kendisinin vereceğini söyledi.
E)    Otuz yıllık iş yaşamı başarılarla doluydu.

11. Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zamir kullanılmıştır?
A)    Bir gün, bir yerde yolu sevgiden geçen binleriyle buluşuruz.
B)    Bazıları tek başına yaşamaktan hoşlanır.
C)    Dolaptaki yiyeceklerden birçoğu bozulmuştu.
D)    Çoğu bu geziye katılmaktan vazgeçmişti.
E)    Bu yoksul insanlara sürekli o yardım ederdi.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?
A)    Aynadan bana bakan ey solgun çehreli genç
B)    Uzak, sisli yollara dalmış gibi gözlerin
C)    Gel şu geçen yılları beraber düşünelim
D)    Keşke hiç heyecana düşmesen, düşünmesen
E)    Silinip gideceksin şu dünya levhasından

13. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)    O evde tek başına mı yaşıyorsun?
B)    Otobüse o duraktan bineceksin
C)    O senin için aldığım kalemdi.
D)    Hepimiz o günlerde çocuktuk.
E)    Aradığın şiiri o kitapta bulamazsın.

Dostun zülüfleri bölük bölüktür
Benim ciğerciğim delik deliktir
Muhabbetin sonu tez ayrılıktır
Dost beni gönder de var ondan ağla
14. Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı    B) Kişi zamiri
C) İlgi zamiri    D) İşaret zamiri
E) Küçültme ismi

15. “O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevindedir?
A)    O bütün canlılığıyla şimdi karşımda duruyor.
B)    O yaşlarda biz yalnız dışarı çıkamazdık.
C)    O fotoğrafları sahilde çekmiştim.
D)    O ağır yemekleri nasıl yediniz?
E)    O güzel an hiç bitmesin istemiştim.

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı taşıyan sözcük görevi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A)    Çocuklar ne tarafa gittiler?
B)    Ne tür kitaplar okuyorsun?
C)    Çarşıdan size ne getirecek?
D)    Babası ne işle uğraşıyor?
E)    Bize ne gün geleceksiniz?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl nesne görevinde kullanılmıştır?
A)    Elmaların hepsi çürük çıkmış.
B)    Bunları kimseye söylemeyeceksin.
C)    Sözlerimin hiçbirini dinlememişsin.
D)    Böyle şeylere nasıl inanırsın?
E)    Onları taşımak için birinden yardım al.

Zamirler, adların yerini geçici olarak tutan sözcüklerdir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, bir cümlenin yerini tutmuştur?
A) Seni seviyorum, bunu kaç kere söylemeliyim?
B) Masa bana lazım, oraya eşya koymayın.
C) Ahmet’i bize çağırdım, onunla konuşacağım.
D) Şirketi aradım ama kimse telefonu açmadı.
E) Seni her zaman koruyup kolladığımı bilmelisin.

Düşmüş içime gölgesi                          
                I       II
Alacakaranlıkların                
III
Bakmaktan korkuyorum
Aynasına suların                
IV            V
19. Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangileri iyelik (aitlik) eki almamıştır?
A) I. ve III.       B) II. ve IV.   C) III. ve V.    D) I. ve IV.            E) IV. ve V.

20. “Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Bu cümledeki zamirin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Onun gidişiyle hayatımda birçok şeyin değiştiğini söyleyebilirim.
B) Sahil ıppısızdı oysa sabahları burada adım atacak yer bulunmaz.
C) Benim için önemli olan, kişinin, içtenliğini daima korumasıdır.
D) Sen hiç bu mevsimde kuşların göç ettiğini görmüş müydün?
E) Bu boş, cahil ve dar kafalı insanlara ne söyleyebilirdim ki?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)    O bana babamın hediye ettiği küçük bir el aynasıydı.
B)    O bizi bu konuda daha önce de uyarmıştı.
C)    O, yoksul insanlara elini uzatan bir hayırseverdi.
D)    O, daha iyi bir yaşam için büyük şehre gitmek istiyor.
E)    O, bağlamayı eline alınca ne güzel şarkılar söylerdi.

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Masamda düşünen eski lambayı
    Yakmayın, odamız karanlık dursun
B) Sen geldin kırkikindiler de geldi
   Tüm günlerin adını bir güne indirdim
C) Nereden geleceksen bir işaret ver
    Kulağım sestedir, çiçektir elim
D) Sen bir dolunaysın bizim yaylada,
   Yüzün ve yüreğin yeminden temiz
E) Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı,
   İbibikler öter ötmez ordayım

Belgisiz adıllar, belgisiz ön ad olarak da kullanılabilir.
23. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili adıl, belgisiz önad olarak kullanılamaz?
A)    Bu işin bizi ilgilendiren sonuçlarından özellikle birine bakmalıyız.
B)    Birileri, son çıkan habere büyük tepki verirken kimi de tepkisiz kaldı.
C)    Onun kazandığı son ödülü kimse bilmediği için onu hiç kimse kutlamadı.
D)    Başkalarının başarılarıyla teselli bulmayı tercih edenlerden olmadı hiç.
E)    Onun son zamanlardaki davranışlarına bazıları anlam veremedi.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı adıl olan bir tamlama kullanılmıştır?
A)    Edebiyatımızdaki yazarların bazıları, popülarite kaygısını eserlerine yansıtıyor.
B)    Bütün anlatım, bilgi verici cümlelerden oluşmuş, yeni yayımlanan bu kitapta.
C)    Binlerinin beğenisini kazanmak için kaliteden ödün vermek, bize yakışmaz.
D)    Bu kitabın içinde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz; kitap, sizi size anlatıyor.
E)    Birinci tekil anlatıcının kullanıldığı öyküler, insana daha samimi gelir.

Bazı belgisiz adıllar, olumsuz bir anlam taşırlar; bu adılların özne olduğu cümlelerde yüklem olumsuz olmalıdır.
25. Buna göre “Dün akşamki toplantıya ofistekilerin………… katılabildi.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) bazıları    B) birçoğu    C) hepsi
D) hiçbiri    E) biri

“Bir insan her zaman hikâye anlatıcısıdır, kendi hikâyeleriyle ve başkalarının hikâyeleriyle çevrili yaşar.”
26. Cümlesindeki altı çizili adılların çeşitleri, aşağıdakileri hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)    Kişi adılı, kişi adılı
B)    Belgisiz adıl, belgisiz adıl
C)    Kişi adılı, belgisiz adıl
D)    Dönüşlülük adılı, işaret adılı
E)    İşaret adılı, işaret adılı

(I) Bunlar kahramanın kendi kendine düşündüğü cümleler değil. (II) Yazarın doğrudan okurlara, bizlere, söz ettiği cümleler bunlar. (III) Bunu okurken tam adını koymasak da bunun, kahramanla aramızda farklılık oluşturduğunu hissederiz. (IV) Bir şeylerin, olay akışındaki düzenin ters gittiğini anlarız.(V) Sonuçta ise eserden soğuruz birçoğumuz.
27. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir adıl, dolaylı tümleci açıklamak amacıyla kullanılmıştır?
A) I, B) II. C)III. D) IV. E)V

(I) Madalyonun bir de öbür yüzü var: (II) Yaratıcı yazarlık kavramının ortaya çıkışı, edebiyat alanının geçici olarak durduğu o bağımsızlık noktasıyla ilişkilidir. (III) Çok satma tutkusu gerçek sanatçılığın önüne geçmiştir. (IV) Sadece para kazanmayı hedefleyen kimi yazarlar, sanatın estetik kalitesini bir tarafa bıraktılar. (V) İstedikleri tek bir şey vardır bu yazarların: Geçici de olsa dikkatleri üzerlerine toplamak.
28. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcük biçiminde adıl kullanılmıştır?
A) I. B) II. C)III. D) IV. E)V.

29. “Öyle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tür bakımından ötekilerinden farklıdır?
A)    Öyle başarılı işlere imza attık ki beraber, o günleri özlememek mümkün değil.
B)    Öyle kötü anlar olur ki insanın yaşamında, kişi alıp başını gitmek ister uzaklara.
C)    Bazen öylesine hışımla başlarsınız ki güne o gün hep kötü gider.
D)    Bazısı hep yalan söyler, öylesine uyarsanız tüm doğrularınız yalana döner.
E)    Öyle değerli anlar yaşarız ki hayatta, bu anların hiç bitmemesini dileriz.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek biçiminde adıl kullanılmamıştır?
A)    Sadece birkaç kişi okusa da yazdıklarınızı, siz yine de yazmalısınız.
B)    Günlerce uğraştım iki satır yazmak için, ustalaşmak ömrümü törpüledi.
C)    Yazmak nasıl bir serüvendir, nasıl zordur, bunu hiç düşündünüz mü?
D)    İnsanların iç dünyalarına dair ipuçları veren öyküleri severim ben.
E)    Yazın dünyasına girdiğinden beri sözcüklerin büyüsü altında sanki.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” sözcüğü pekiştirme göreviyle kullanılmıştır?
A)    Ben yıllar önce Bursa’ya taşındığımda burada hiç ev yoktu.
B)    Herkes menfaatini düşünüyor, kimse ihtiyaç sahiplerini düşünmüyordu.
C)    Biz bu yıl tatile gitmeyeceğiz, siz gidecek misiniz?
D)    Biri arkadaşımın adını sormak için yanıma yaklaştı.
E)    Muhtar “Falan yerde filan kişi ile görüşeceksin.” diyerek sözü geçiştirdi.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, bir ad tamlamasının yerini tutmuştur?
A)    Lisedeki arkadaşlarımızı gördük ama onlarla çok ilgilenemedik.
B)    Çocukken dedemin masallarını hep dinlerdik ve onlara hiç doyamazdık.
C)    Bahçedeki ağaçları budadık ve onlara su verdik.
D)    Evdeki eski eşyaları sattık, yerlerine yenilerini aldık.
E)    Gelen misafirleri karşıladı, onlara yerlerini gösterdi.

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türdedir?
A)    Bu sınıftaki öğrencilerimin çoğu iki isimli.
B)    Bu saatte kasabadaki birçok dükkân kapalı olur.
C)    Bazılarını iskele tarafında buldum.
D)    Kiminin parası kiminin duası...
E)    Ankara’nın neresindensiniz?

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük ya da ek biçiminde zamir kullanılmamıştır?
A)    Ağaca çıkanlardan hiçbiri dalın ucundaki elmaya uzanamamıştı.
B)    Sultandan üç istekte bulunmuş Keloğlan.
C)    Şuradakilere de bakmanı öneririm.
D)    Evet, o kalemi sana aldım.
E)    Tüm hazırlıklarda kendisinin birikiminden faydalandık.

35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A)    Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
B)    Beni bu güzel havalar mahvetti
C)    Kimse bana bakmadı senin gibi
D)    Bütün köy çocuklarını getirin buraya
E)    Sana gitme demeyeceğim yine de sen bilirsin

 “-ki" eki adın yerini tutarsa ilgi adılı olur.
36. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde ilgi adılı olarak kullanılmamıştır?
A)    Seninki düpedüz vurgun sayılır.
B)    Yüzündeki ifade bizi korkuttu.
C)    Bizimki bir masaldan çalınmış aşktı.
D)    Şiirin konusu romanınkinden geniştir.
E)    Senin sonucun kardeşiminki gibi iyiymiş.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir zamir kullanılmıştır?
A)    Soruların birkaçı çelişkili olduğu için boş bırakılmış.
B)    Herkes, sabırsızlıkla mesai saatinin bitmesini bekliyordu.
C)    Daha önce kimsenin işlemediği konuları işleyen bir yazardır.
D)    Çocukların hangisinin suçlu olduğuna bir türlü karar veremedik.
E)    Ozanların çoğu artık şiirlerinde biçim endişesi taşımıyor.

"Hangi" sözcüğü çekim eki almadığı her kullanımda soru sıfatı, ad durum ve iyelik eki aldığı her kullanımda ise soru zamiridir.
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hangi” sözcüğü soru zamiri değildir?
A)    Hangi dağ daha büyük sevgimizden?
B)    Ailen hangisini daha çok beğeniyor?
C)    Hangisinden daha çok yarar gördün?
D)    Eşyaları hangisine bırakmam gerekiyor?
E)    Param hangisinde kaldı acaba?

"Ne" sözcüğü, kendisinden sonraki adı belirttiğinde sıfat; “niçin" anlamıyla kullanıldığında zarf; çekim eki aldığında ya da soru yoluyla adın yerini tuttuğunda zamirdir.
39. Aşağıdakilerin hangisinde "ne" sözcüğü soru zamiridir?
A)    Ne ağlayıp duruyor bu çocuk?
B)    Ne gün gelecekler buraya?
C)    Ne iş yapıyor bu adam?
D)    Neye daldın yine garip çocuk?
E)    Ne koşturup duruyor kızcağız?

40. Aşağıdakilerin hangisinde soru sözcüğü zamir değildir?
A)    Sabah sabah nereden geliyorsunuz?
B)    Gönderdiğim çocuk nerede kalmış?
C)    Yarın akşam nereye gidiyoruz?
D)    Nereyi seçtiniz piknik için?
E)    Bu ne kıyafet böyle?

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
E    E    E    E    E    B    C    A    B    D

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
E    A    C    C    A    C    C    A    C    A

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
A    A    C    C    D    C    B    E    D    C

31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
C    B    B    B    C    B    D    A    D    E

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-01

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

ZAMİRLER (ADILLAR)

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

ZAMİRLER İLE İLGİLİ ÖSS SORULARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi