Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

19. YÜZYILDA TÜRK SAZ ŞİİRİ

ÂŞIK ŞEM’Î

Asıl adı Ahmed olup 1783’te Konya’da doğmuş, 1839 (bazı kaynaklara göre ise 1834)’da yine Konya’da vefat etmiştir. İstanbul’a ve Hacca gitmiş, aruzla ve dinî muhtevalı şiirler söylemiştir. Eski kültürümüzü oldukça iyi bilen Şem’î’nin ölümünden sonra basılan ve sadece aruzlu şiirlerinin yer aldığı divânı büyük ilgi görmüştür. Hece vezni ile yazdığı şiirleri sayıca azdır ve bilhassa destânları önemlidir.

Şiirlerinin dili oldukça ağdalıdır; bunda, aruzla yazmanın izlerini aramak gerekir. Klâsik şairlerimizden başka, başta Âşık Ömer olmak üzere aruzla da yazan halk şairlerimizin tesiri görülür.

Mevlevîliğe de intisap ettiği söylenir. Mezan, Mevlânâ Müzesi’nin hemen yanıbaşındadır.

Torunu Emine de âşık olup “Şem’î’nin Gülü”, “Şem’î’nin Kızı” gibi mahlaslarla şiirler söylemiştir.

Hızrî’de adı sayılan Şem’i şairimiz olabilir.

 

Çevrilir başıma cihan dâr olur 

Bana efendimden itâb olunca 

Bülbül gibi işim âh u zâr olur 

Gül yüzünden ref'-i nikâb olunca

 

Efendim beğendim tarz-ı edânı 

Anınçün çekerim cevr-ü cefânı 

Boşlamam dilimden medh ü senânı 

Sine girip tenim türâb olunca

 

Derunum şehrini odlara yakma 

Nusha'i kübrâdır gönül hor bakma 

Mevlânın yapısın katidip yıkma 

Ta'mir kabul itmez harâb olunca

 

Derd-i aşkın ile şişte püryânım 

Semyâya ser çekti âh u figânım 

Safâ mı kesbittin benim sultânım 

Şem'î'nin ciğeri kebâb olunca

 

Şimdiki dilberler söze uyarlar 

Bakmazlar gedâya ararlar bayı

Anlar dâim atlas libas giyerler 

Beğenmezler bizim eski abayı

 

Cilây-ı kalbtir aşk olmaz mı vâkî 

Bu cihan kimseye kalmadı bâkî 

Mevlâyı seversen mey sunan sâkî 

Nevbetim geldikçe kesme çabayı

 

Güzel ahlâkına dil oldu hayran 

Mevlâm işimizi eylesin âsân 

Hatıra geldikçe oğul Ali can 

Çıkarma gönülden Şem'î Babayı

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi