Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631) /Rubailer

1.

Ahvâl-ı cihânı her zamân söyleşelim

Ammâ gam-ı aşkımız nihân söyleşelim

Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân

Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim

2.

Ey derd-keş-i firâk her şeb âh et

Hasret nice olur melekleri âgâh et

Çün bâg-ı visâle ermeğe yok çâre

Gülzâr-ı hayâl-i yâri nüzhet-gâh et

3.

Mahzûn oluruz kaçan ki dilşâd olsak

Vîrân kalırız eğer ki âbâd olsak

Ol murg-ı cefâ-perver-i aşkız biz kim

Dâma düşeriz kafesten âzâd olsak

 

4.

Geldikçe hayâl-i yâr pür cûş olurum
İrdükçe peyâmı ser-be-ser gûş olurum
Nâ-gâh görinse sâye-i divârı
Çün merdüm-i sâyedür bîhûş olurum

Ölçü: mefulü mefâ’ilün fa’ulün fe’ilün

 

 

5.

Esrârım dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Işk ehli olub da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

Ölçü: mefulü mefâ’ilün mefâ’ilün mefâilün fâ-

 

 

6.


Ol dem ki tecelliyâtı aşk itdi zuhur
Kıldı dil-i bi kararı fevvare-i nur
Şol âteşi aşka düşmüşem der ben kim
Bir lem'âsına tahammül itmez bin Tur.

 

Günümüz Türkçesiyle

Rübai, diğer nazım şekillerine göre farklı vezinler­le yazılan dört mısralık şiirlerdir.

I.

Her zaman dünyada olup bitenleri söyleşelim. Ama aşkımızın kederinden gizlice bahsedelim. Ey aşk sırrına vakıf olan gönül ârifi (gönül âlemine dair bütün sırlan bilen bilge)! Seninle aramıza dili, sözü sokmadan ney gibi (gönülden gönüle) söyleşelim.

II.

Ayrılığın derdini çeken, her gece ah et, inle. Hasre­tin nasıl olduğunu meleklere bile sen öğret. Madem birlik­te olmaya çare yoktur, sen de o zaman sevgilinin gül bah­çesini andıran hayalini gezinti ve neşe yeri kıl.

III.

Ne zaman gönlümüz neşelense, yine hemen mah­zun oluruz. Eğer bayındır ve şen olsak, yine sonunda yıkı­lır, virân hale geliriz. Biz aşkın cefa çeken kuşuyuz; kafes­ten kurtulsak, bu sefer tuzağa tutulup avlanırız

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

4.

Günümüz Türkçesiyle:
Sevgilinin hayali belirdikçe coşarım
Haberi geldikçe baştanbaşa kulak olunan
Birdenbire duvarının gölgesi görünse
İnsanın cansız gölgesi gibi kendimden geçerim

 

5.

Günümüz Türkçesiyle:
Gönül gizliliklerini zaman zaman söylermiş
Acıya düştüğü dönemde destan söylermiş
Sevgiye kapılıp da ayrılık acısına
Ben katlanırım diyen yalan söylermiş

İLGİLİ İÇERİK

RUBÂÎ ve ÖRNEKLERİ

RÜBAİ NEDİR ve ÖRNEKLERİ

RÜBAÎLER

RÜBAİLER - MEVLANA

RUBAİ - ESLÂF KAPILDIKÇA GÜZELDEN GÜZELE

RUBAİ

RUBAİ

RUBAİ NEDİR?

 

Üye Girişi