Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NAZİRE NEDİR?

  • Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazdan şiir.
  • Divan Edebiyatı nazım türüdür.
  • Kelime Arapça "eş, değer” anlamlarındaki nazirden gelir. Nazire yazma, tanzir, tanzir etme diye anılır.
  • Nazire geleneği Türk Edebiyatı’na İran edebiyatından geçmiştir.
  • İranlı şairler nazireye cevâb adını verirler. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.

 

FUZULİ’NİN GAZELİ

Hayret ey büt sürelin gördükte lâl eyler meni 

Sûret-i hâlim gören sûret hayâl eyler meni

 

Mihr satmazsın mana rahm eylemezsin munca kim 

Sâye tek sevdâ-yı zülfün pây-mâl eyler meni

 

Za’fı tâli mân-i Tevfik olur her nice kim 

İltifâtın ârzû-mend-i visâl eyler meni

 

Men gedâ şahâyâr olmak yok ammâ neyleyem 

Arzû ser-geşte-i fıkr-i muhâl eyler meni

 

Tir-i gamzen atma kim bağrım deler kanım döker 

Akd-i zülfün açma kim âşüfte-hâl eyler meni

 

Dehr vakfetmiş meni nev-res civanlar aşkına 

Her yeten meh-veş esîr-i hatt u hâl eyler meni

 

Ey Fuzûlî kılmazsam terk-i tarîk-i aşk kim 

Bu fazilet dâhil-i ehl-i kemâl eyler meni

                                FUZULİ

 

NEDİMİN FUZULİ’NİN GAZELİNE YAZDIĞI NAZİRE

 

Bûs-ı la ’lin şöyle sîr-âb-ı zulâl eyler beni 

Kim gören âb-ı hâyât içmiş hayâl eyler beni

 

Şâire söz bulmağa minnet yok amma neyleyim 

Ah kim hâyret seni gördükçe lâl eyler beni

 

Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir la’l-i lebin    

Hasret-i çeşminle ben hâk-i siyah olsam dahi

 

Bir şeker handeyle mest-i bî mecât eyler beni    

Baht âhir sürme-i çeşm-i gazal eyler beni

 

Bağda zülf it ruhun andıkça bu kimdür deyü 

Sünbül it gül birbirinden sûal eyler beni

 

Nükhet-î zülfünle geldikçe nesîm- 'ı nev-bâhar 

Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-hâl eyler beni

 

Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasetinden kim gehî 

Sâye-i müjgân-ı âhü pây-mâl eyler beni

 

Güldürür ya ağlatır ya lütf eder yâhud itâb 

Hâsılı neylerse ol ruhsâr-ı âl eyler beni

 

Arz-ı hâlim çok efendim hak-i pây devlete 

Lütfun ammâ bî-niyâz-ı arz-ı hâl eyler beni

 

Ben kulun lâyık değildir aslına ammâ yine 

İltifatın ârzü mend-i visâl eyler beni

 

Gerdişin gördükçe sâkî-mülâyım meşrebin    

Gûyyâ bilmez efendim bende-i dîrinesin

 

Arzû ser-geşte-i fıkr-i muhâl eyler beni    

Kim Nedîmâ bu mudur deyü suâl eyler beni

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi