Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜSEMMEN

Her bölümü sekizer mısradan meydana gelen müsemmen'in ilk altı mısraı kendi aralarında kafiyelenir. Bu nedenle müsemmen, pek fazla kullanılmamıştır. Çünkü her bölümün ilk altı mısraını birbiriyle kafiyelemek oldukça zordur. Müsemmen'lerde yedinci ve se­kizinci mısralar, kendilerinden önceki altı mısraın kafi­yelerinden başka bir kafiye ile kendi aralarında kafiyelenirler.

Müessemmen biçiminde şiir yazmakta öncülük XVIII. yüzyıl şairlerimizden Şeyh Galip'indir. Şeyh Ga­lip Esrar Dede Mersiye'sini müsemmenle yazmıştır. Müsemmen'in kafiyeleniş şekli şematik olarak aşağıda gös­terilmiştir:

 

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

---------------b

----------------b

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

---------------d

----------------d

 

Örnek 1.

Mütekerrir müsemmen

aaaaaaAA bbbbbbAA 

1

Bu aşk-ı mecâzun gam-ı hicrânına la’net 

Dünyâda vü urbadaki hüsrânına la’net 

Erbâb-ı gamun nâliş ü efgânına la’net 

Dilberlerinün va’de-i ihsânma la’net

Yok yerlere etdükleri peymânına la’net 

Ol tâ'ifenün gerçek ü yalanına la’net 

Başdan bunı îcâd edenün câmna la’net 

Ecdâdına vü aslına erkânına la’net

5

Yüz hayf bizüm çekdüğümüz rene ü anaya 

Hep sa’y-ı beliğ etdüğümüz gitdi hevâya 

Nev’îden erişsün bu nasihat zurefâya 

Dil vermeyeler her sanem-i mâh-likâya 

Tuş olmayalar gaflet ile tîr-i belâya 

Amîn diyeler hâzır olanlar bu du’âya 

Bu san’atı îcâd edenün câmna la’net 

Ecdâdına vü aslına erkânına la’net 

(5 bend)    Nev’î

 


 

MUAŞŞER:

Aynı vezinde onar mısralık bendlerden oluşan musammatlara Mu’aşşer adı verilir. Öteki musammatlarda olduğu gibi müzdevic ve mütekerrir şekilleri olması gerekir. Fakat müzdevic muaşşer hiç görülmemiştir. Mükerrir olanların da bend sonlarındaki kafiyeleri daha çok iki mısrâ ile yapılmıştır.

Mu’aşşer, divanlarda terci'-i bend ile karıştırılmıştır. Yahyâ Bey'in mu'aşşer olarak söylediği birkaç şiirini, ilk bendin son beytinin ayrı kafiyeli olması yüzünden terci'-i bend saymak daha yerinde olur.

Mu'aşşer, müseddesten sonraki çok mısrâlı musammatların en çok kullanılanıdır. Edebiyatımızda Hayâlı Bey, Muhibbi ve İsma’il Hakkı'nın, Rûhî-i Bağdâdî’nin, Pertev Paşa ve Eşref Mustafa Paşa'nın mütekerrir muaşşerleri bu arada sayılabilir.

Ta'şîr de, bir gazelin her beyti önüne ya da sadece matla' beyti önüne sekiz mısrâ eklenerek yapılan bir mu'aşşerdir. Bu da edebiyatımızda fazla yapılmamıştır, Yahya Bey'in Kanuni Sultan Süleyman'ın gazeline yaptığı ta'şîr bu şeklin sayılı örneklerindendir.

Örnek 

aaaaaaaaAA bbbbbbbbAA

1

Bir güzel gördüm ki reşk-i sûret-i büthânedür 

Kendüsinden gayrıya âteş gibi bîgânedür 

Kim zebanından gelen efsûn ile efsânedür 

Mü'min ü küffâr ile hem-sohbet ü hem-hânedür 

Câm-ı zerrin nûş eder bir bî-vefâ mestânedür 

Nûş eden bir cur’asın bin yıl yeri meyhânedür 

Tuğ çekmiş bir dilâverdür ki kasdı cânedür 

Nûr-ı tato’umdan çerâğın yakmamışdur yâ nedür 

Râstî ben şem’-i dil-sûzum adû pervânedür 

Kim tolaşsa âteşe pervâne yâ dîvânedür

5

Ey Hayâlı tâ ki gördüm ol kamer-ruhsârumı 

Mihr-i âlem-tâbdan germ eyledüm bâzârumı 

Vuslatı hicrana satdum aldılar ikrârumı 

Deyr-i aşkun râhifoi idüm kesdiler zünnaramı 

Hâsılı asnâmdan pât etdiler Ferhârumı 

Aldı bir şâh-ı cihâıı gönlüm ile esrârumı 

Nâr-ı aşkunla yanup yakılma etdüm kârumı 

Mâh-rülar şevkine nûr eyledüm destârumı 

Râstî ben şem’-i dil-sûzum adû pervânedür 

Kim tolaşsa âteşe pervâne yâ dîvânedür

(5 bend)    Hayalî

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi