Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜSEMMEN

Her bölümü sekizer mısradan meydana gelen müsemmen'in ilk altı mısraı kendi aralarında kafiyelenir. Bu nedenle müsemmen, pek fazla kullanılmamıştır. Çünkü her bölümün ilk altı mısraını birbiriyle kafiyelemek oldukça zordur. Müsemmen'lerde yedinci ve se­kizinci mısralar, kendilerinden önceki altı mısraın kafi­yelerinden başka bir kafiye ile kendi aralarında kafiyelenirler.

Müessemmen biçiminde şiir yazmakta öncülük XVIII. yüzyıl şairlerimizden Şeyh Galip'indir. Şeyh Ga­lip Esrar Dede Mersiye'sini müsemmenle yazmıştır. Müsemmen'in kafiyeleniş şekli şematik olarak aşağıda gös­terilmiştir:

 

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

----------------a

---------------b

----------------b

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

----------------c

---------------d

----------------d

 

Örnek 1.

Mütekerrir müsemmen

aaaaaaAA bbbbbbAA 

1

Bu aşk-ı mecâzun gam-ı hicrânına la’net 

Dünyâda vü urbadaki hüsrânına la’net 

Erbâb-ı gamun nâliş ü efgânına la’net 

Dilberlerinün va’de-i ihsânma la’net

Yok yerlere etdükleri peymânına la’net 

Ol tâ'ifenün gerçek ü yalanına la’net 

Başdan bunı îcâd edenün câmna la’net 

Ecdâdına vü aslına erkânına la’net

5

Yüz hayf bizüm çekdüğümüz rene ü anaya 

Hep sa’y-ı beliğ etdüğümüz gitdi hevâya 

Nev’îden erişsün bu nasihat zurefâya 

Dil vermeyeler her sanem-i mâh-likâya 

Tuş olmayalar gaflet ile tîr-i belâya 

Amîn diyeler hâzır olanlar bu du’âya 

Bu san’atı îcâd edenün câmna la’net 

Ecdâdına vü aslına erkânına la’net 

(5 bend)    Nev’î

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi