Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI İKİNCİ YENİ TESTİ-2

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Cemal Süreya’ya ait değildir?
A) Üvercinka B) Göçebe C) Dirlik Düzenlik D) Güz Bitiği E) Sevda Sözleri

Köroğlu, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Mısırkalyoniğne kitaplarında İkinci Yeni döneminde yazdığı şiirler yer alır. Bu dönemde şiirde anlam yaratmak için anlamsızlıklara yönelir. Yalnızca anlamsızlığı savunduğu gerekçesiyle eleştirilir. Ardından şiirde konuyu tümüyle yok etme deneyine girişir. Âşıkane’de nesneleri aşırı biçimde vurgular. Ama bu vurgu giderek kendi benliğine yönelir. Şenlikname de şiiri iyice düzyazıya yaklaştırır. Doğu şiirinin klasik kalıplarını dener, beyit ve türkü biçimlerinden yararlanır. Araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla 20. yüzyıl Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alır.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Cemal Süreya
C) Ece Ayhan
D) Edip Cansever
E) Melih Cevdet Anday


İçim güvercinleri okşamış gibi rahat
Sen yanımdayken ister istemez
Geniş meydanlarda akşamüstleri
Üst üste üç kere deniz, üç kere çınarlar
Sen yanımdayken ister istemez
Uzak ırmakları hatırlıyorum
3.İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Turgut Uyar
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi ve üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bulutlar geldi altında durduk

Konuştun güneşi hatırlıyordum
Gariptin yepyeni bir sesin vardı
Bu ses öyle benim öyle yabancı
Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı

Dişlerin öpülen çocuk yüzleri
Güneşe açılan küçük aynalar
Sert içkiler keskin kokular dişlerin
İçinden geçilen küçük aynalar

Ve güldün rengârenk yağmurlar yağdı
İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı
Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak
Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
…………akımının özelliklerini taşıyan yukarıdaki şiir……… ait Köşe adlı ünlü şiirin bir bölümüdür.
4.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Birinci Yeni - Orhan Veli Kanık’a
B) Toplumcu şiir-Ahmed Arif
C) İkinci Yeni - Sezai Karakoç’a
D) Birinci Yeni - Oktay Rıfat’a
E) Toplumcu şiir - Rıfat Ilgaz’a


Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli'

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki
5.İkinci Yeni şairlerinden Cemal Süreya’ya ait bu şiirle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi ve uyak düzeni olarak divan edebiyatı geleneğinden yararlanılmıştır.
B) imgeye ve söz sanatlarına yer verilmemiş, düz bir anlatım yeğlenmiştir.
C) Umutsuz bir ruh durumuyla karşılıksız aşk teması işlenmektedir.
D) İkinci Yeni şiirine kıyasla oldukça anlaşılır bir dil ve içeriğe sahiptir.
E) Nazım birimi, uyak ve redife yer verilmiş, ahenk önemsenmiştir.


Merhaba diyoruz ölü teyzelerimize çocuklar
Merhaba diyorlar o şiirlerimizin eşikleri

Mum tacirlerinin kızları ne temiz porselen
Yüz çiçeğe yüz ay çıkarırmış bu tabaklar

Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış ve
Çarşılar grevsiz deli olurmuş yalnızlık işte
Bu dizeler;
I. Daha önce kullanılmamış sözcükler türetilmiş ve kullanılmıştır.
II. Sürrealizmin (gerçeküstücülük) etkisiyle akıl dışına yönelinmiştir.
III. Anlaşılması zor, kapalı bir anlatım yeğlenmiştir.
IV. Şiir dilinde, söz diziminde değişiklikler yapılmıştır.
V. Alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanılmıştır.
6.İkinci Yeni Şiiri ile ilgili yukarıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7. Ece Ayhan’la ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ben Ruhi Bey Nasılım eserleriyle Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü almıştır. (Y)
B) İkinci Yeni şairleri içinde sonuna kadar bu anlayışın ilkelerine bağlılık gösteren isimlerden biridir. (D)
C) İlk dönem şiirlerini topladığı Kınar Hanım’ın Denizleri kitabında çağrışıma elverişli, yan anlamları zengin sözcüklere ağırlık vermiştir. (D)
D) Az bilinen derinlikli eserlerine karşın şiirle az çok ilgilenen herkesin ilgi alanına giren Monna Rosa isimli eseriyle geniş bir ün sağlamıştır. (Y)
E) İkinci Yeni şiiri ile İslam dinini ve tarihini esas alan konulara yönelerek özgün ve dikkat çeken bir şair olarak tanınmıştır. (D)


I. Hızırla Kırk Saat
II. Galile Denizi
III. Arz-ı Hâl
IV. Ben Ruhi Bey Nasılım
V. Sıcak Nal
8.Yukarıdaki eserlerden hangisi İkinci Yeni sanatçıları içinde yer almasına karşın şiirinde işlediği temalar, sanata yüklediği işlev ve hayatı algılayışı yönüyle onlardan farklı bir yol benimseyen sanatçıya aittir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9.Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özellikleri arasında değildir?
A) Yalnız şiir alanında görülen bir akımdır.
B) Bilinçaltına ve rüyalara önem verir.
C) Nükte, şaşırtma ve tekrardan kaçınılmıştır.
D) Aydın kesime değil, halka seslenmeyi amaçlamıştır.
E) Basitlik, sıradanlık, aleladelikten kaçınılmıştır.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) II. Yeni anlayışına bağlı olan Sezai Karakoç, Monna Rosa, Şahdamar gibi eserlerin şairidir.
B) Arz-ı Hal ve Türkiye’m şiirlerinin şairi olan Ece Ayhan, zaman zaman Garip şiirinin etkisinde kalmıştır.
C) İlk şiirlerini İstanbul dergisinde yayımlayan Edip Cansever’in en önemli eserlerinden biri de Yerçekimli Karanfil'dir.
D) Cemal Süreya’nın Sevda Sözleri gibi şiir kitaplarının yanında gazete yazıları da vardır.
E) İlhan Berk, II. Yeni anlayışıyla yazdığı şiirlerini Güneşi Yakanların Selamı, Günaydın Yeryüzü gibi kitaplarda toplamıştır.


11. Aşağıdakilerin hangisi II. Yeni şiir akımının özelliklerinden değildir?
A) Bilinçaltını öne çıkarmaları, sürrealizmin etkisinde kalmalarındandır.
B) Şiirin asıl amacının, ahlak ve erdem olmaması gerektiğini ileri sürdürmüşlerdir.
C) Sanatlı bir yol izleyerek şiiri günlük konuşma dilinden uzaklaştırmışlardır.
D) Günlük yaşamdan ve toplumsal konulardan uzak durmuşlardır.
E) I. Yeni’nin şiir anlayışını hem biçim hem içerik yönün den daha da geliştirmişlerdir.


Garip’e tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır. Bu akıma bağlı sanatçılar Garipçiler’in, şiiri basitleştirdiğini ileri sürerek söz sanatlarını savundular. Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, somuta karşılık soyutlamayı getirdiler.
12.Bu parçada tanıtılan topluluk aşağıdakilerin hangisidir?
A) Maviciler
B) Yedi Meşaleciler
C) II. Yeniler
D) Beş Hececiler
E) Milli Edebiyatçılar


İkinci Yeni şiirinin esas temsilcileri olarak İlhan Geçer, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan ve Edip Cansever gibi isimler kabul görmektedir.
13.“Bu parçada bir bilgi yanlışı söz konusudur." söz konusu yanlışlık verilen sanatçıların hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) İlhan Geçer
C) Ece Ayhan
B) Edip Cansever
D) Cemal Süreya
E) Turgut Uyar


Şairliğe İlk adımım 22 Haziran 1947’de Yedigün (Sayı 46) dergisinde yayımlanan “Yol” adlı şiiriyle adımım atan ve “Arz-ı Hal” şiiriyle 1948’de Kaynak dergisinin açtığı şiir yarışmasındaki ikinciliği paylaşmasıyla Nurullah Ataç’ın takdirini kazanarak tanınan şair Garip şiirinin etkilen bulunan ve 1952 yılına kadar devam eden vezin ve kafiyeye yer verilen ilk şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm gibi bireysel konulan izlemiştir. 1952-1954 yılları arasında toplum kuralları ve törelerle çatışma temine önem veren 1954’te İkinci Yem hareketine katılarak topluluğun önemli sımalarından biri haline gelmiş, dolayısıyla önceki konu ve temalarla birlikte vezinli kafiyeli şiirden vezinsiz, kafiyesiz ve 'anlamsız' bir şiire yönelmiştir. ‘Divan’ adlı eseriyle gelenekle bağ kurmaya çalıştığı iddia edilmişse de sathi bir çaba olmaktan ileri gidememiştir.
14.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sezai Karakoç
B) Cemal Süreya
C) Turgut Uyar
D) Ece Ayhan
E) Edip Cansever


İkinci Yeni hareketinin en güçlü şairlerindendir. Üvercinka adlı ilk şiir kitabı, İkinci Yeni şiirinin en güçlü eserleri arasında kabul edilmiştir. Kendisine ödül kazandıran Göçebe’de “tarihin derinliklerine ve Anadolu insanına ayna tutar”, Beni Öp Sonra Doğur Beni'de “evrensel konulara uzanır ve yaşadığı çağı geniş bir görüngü içinde ele almıştır. Uçurumda Açan adını verdiği son dönem ürünlerinde ise bakışlarını yeniden kendisine ve yakın çevresine çevirmiştir. İlk eserlerinden sonra, “İnsanî öze, yeni söyleyişlere, diplerde belirginleşen tarih içindeki uygarlıklara ve varoluşlara” yönelmiş, “insanın kurtuluş ve mutluluğunu, erotik ve Freud’a yönelik ilişkilerde aramıştır.
15.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Edip Cansever
C) Cemal Süreya
D) Ece Ayhan
E) Ülkü Tamer


Yeni şirinin imkânlarından yararlanarak şiire başlamasına rağmen gittikçe kendine özgü bir şiir kâinatı kurmuştur İkinci Yeni şiiri de biçimsel benzerlikler taşıyan şiirlerinde muhteva bambaşka bir hüviyettedir Çünkü Onun şiiri sadece İslâmî niteliğiyle değil, Asur’dan Hıristiyan kültürünü de içine alacak şekilde çok zengin muhtevası ve anlatım özellikleriyle değişik çevrelerin değişik yorumlarıyla değerlendirilmektedir. İkinci Yeni önemini yitirdiği zamanlarda kendisi daha da belirgin bir hale gelmiş. 1960’lı yıllardan sonra ise olgunlaşmaya başlamıştır. 'Diriliş' tezi ile aynı adı taşıyan dergisi ve yayınevi sayesinde geniş bir tesir sahası yaratarak edebiyat tarihimizde kendisine önemli bir yer edinmiştir. Gün Doğmadan adlı şiir kitabında toplanan şiirleri, sanat, edebiyat, deneme ve eleştiri konularında yazdığı makaleleri ile diriliş tezi" seklinde dillendirdiği yeni yeşermekte olan bir edebiyat uğruna çabalarından ötürü, 1960'lardan sonra oluşacak Yeni İslâmî Akım’ın öncü şahsiyeti olarak kabul görecektir.
16.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Kemal özer
C) Cemal Süreya
D) Ece Ayhan
E) Turgut Uyar


Akif'in özüyle Necip Fazıl'ın sözünü şiirinde birleştirmeyi başaran…….. işlemi söylem bakımından çok daha Özlü ve sözlü olan bir sanatkârdır. Kendisinden sonraki kuşak üzerinde çok etkili olur. Bu nedenle onun duruşunda kendisinden sonrakilere güven veren bir sağlamlık vardır. Bunun için seksen sonrasının hareketli şiir ortamında önemli bir konuma sahip olan Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, İsmet Özel, Nurullah Genç ve Ebubekir Eroğlu gibi sanatçıların üzerinde epeyce etkisi olmuştur. O, İkinci Yeni şiirinin içinde değerlendirilse de kendi söylemi ile bağımsızdır ve İslami söylemin yeniden dirilişini müjdelemiştir.
17.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavuz Bülent Bakiler
B) Rasim Özdenören
C) Nuri Pakdil
D) Sezai Karakoç
E) Haydar Ergülen


Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
18.Yukarıdaki şiir biçim, içerik ve söyleyiş bakımından değerlendirildiğinde II. Yeni sanatçılarından hangisine ait olabilir?
A) Edip Cansever
B) İlhan Berk
C) Cemal Süreya
D) Sezai Karakoç
E) Ülkü Tamer


Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda
Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı
Adam bulut gibiydi, hatırladı
Adamın ayaklarının altında
Yıldızların yıldız olduğu vardı
Adam yıldızlara basa basa yürüdü
19.Cemal Süreya’nın bu şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahenk uyak ve rediflerle sağlanmıştır.
B) Toplumcu şiir anlayışı ile yazılmıştır.
C) Şairanelikten ve söz sanatlarından uzak bir anlatım vardır.
D) Somut ifadelerden ve günlük hayata dair kavramlardan yararlanılmıştır.
E) İmge ve çağrışımlara dayalı soyut bir anlatıma başvurulmuştur.


I. İçkiye benzer bir şey var bu havalarda
Kötü ediyor insanı, kötü...
Hele bir hasretlik oldu mu serde;
Sevdiğin başka yerde,
Sen başka yerde.
Dertli ediyor insanı, dertli.
II. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir;
İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını,
Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu
III. Memleketim, memleketim, memleketim,
Ne kasketim kaldı senin ora işi
Ne yollarını taşımış ayakkabım,
Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan,
Şile bezindendi.
IV. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
20.Yukarıdaki şiirler, aşağıda verilen Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarından hangisini örneklemez?
A) Saf şiir
B) Toplumcu şiir
C) İkinci Yeni
D) Birinci Yeni
E) Beş Hececiler


21. Aşağıdakilerin hangisi Edip Cansever’in özelliklerinden değildir?
A) Kapalı ve karmaşık bir şiiri vardır; ama alttan alta sezilen toplumsal sorunlar ve düşünceye dayalı söylem, onu farklı kılar.
B) “Varoluşçu”, “sürrealist’ bir anlayışla eserlerini yazar. Eserlerinde çağdaş insanın bunalımlarını anlatır.
C) Masa da Masaymış Ha, Yerçekimli Karanfil onun ünlü şiirleridir. Şiiri Şiirle Ölçmek ve Gül Dönüyor Avuçlarımda onun eleştiri ve denemeleridir.
D) “Ben Ruhi Bey Nasılım” ile 1977’de TDK Şiir Ödülü’nü alan sanatçı; bireyin arayışlarını ve umutsuzluklarını işler.
E) II. Yenicilerin öncüsü olmuş, çıkardığı Papirüs adlı dergide onları toplamış, Folklor Şiire Düşman adlı yazı dizisini yayımlamıştır.


……. “Dişimizin Zarı” başlıklı yazı dizisiyle, yeni şiirin çok tartışılan dil tutumuna bir açıklık getirmeye çalışır. Bu yazıda Garip, Türk şiirinin “gerçekçi (realist)” akımı; İkinci Yeni de, “gerçekliğin bir kopyasını değil, yeniden kurulmasını” getiren “Yeni - Gerçekçi Şiir (neo-realist)” akımı olarak değerlendirilir. Garip’in temel özelliklerinden biri olan nesnel gerçekliğe karşı “soyut bir gerçek” ortaya konmuştur.
22.Yukarıdaki boşluğa İkinci Yeni şairlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Cemal Süreya
B) Ülkü Tamer
C) İlhan Berk
D) Sezai Karakoç
E) Turgut Uyar


23. İkinci Yeni şairleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Turgut Uyar, “Arz-ı Hal” şiir kitabında halk deyişleri ile yüklü, ölçülü ve uyaklı yazdığı şiirlere yer vermiştir.
B) Cemal Süreya Şapkam Dolu Çiçekle, Uzat Saçlarını Frigya gibi denemeleriyle şiir görüşlerini yansıtmıştır.
C) Ülkü Tamer, “Alleben Öyküleri” adlı kitabında dört sıradışı öyküye yer vermiştir.
D) İlhan Berk, ilk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, bunları 1935’te “Güneşi Yakanların Selamı" adıyla kitaplaştırmıştır.
E) Ece Ayhan; Şiir İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Umutsuzlar Parkı adlı şiir kitaplarında günlük konuşma dilinin dışına çıkan bir söyleyişi benimsemiştir.

24. Aşağıdakilerden hangisi Edip Cansever’e ait şiir türünde bir yapıt değildir?
A) İkindi Üstü
B) Dirlik Düzenlik
C) Yerçekimli Karanfil
D) Umutsuzlar Parkı
E) Hızırla Kırk Saat

Günümüz Türk şiirinin modern ustalarından biri olan şair, ikinci Yeni şiirinin en önemli temsilcisi olarak gösterilmiştir. Şiirde biçim ve anlam kaygısını en aza indirmiştir. İmgeli görüntülerle yüklü dizeleriyle, herkesten farklı söz dizimiyle ve sınırlarını zorladığı dille özgün bir şair olmuştur. Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir yol açmıştır. Şiir kitaplarından başka, günceleri, denemeleri de olan şair, bu türdeki eserlerinde şiir, edebiyat, sanat, politika, tarih, ekonomi üzerindeki görüşlerine yer vermiştir. Genellikle büyük tartışmalar yaratan bu yazılarında şair, bir kavga adamı olarak ortaya çıkmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren yenilikçi ve genç şair kuşaklarını, özellikle “Devlet ve Tabiat” adlı kitabıyla, derin bir biçimde etkilemiştir.
25.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezai Karakoç
B) Cemal Süreya
C) Oktay Rıfat Horozcu
D) Ece Ayhan
E) Melih Cevdet Anday

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A A C B A E A D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E   C  A   C  C   A  D   D   E   E

21 22 23 24 25
 E  D   E  E D

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi