Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TANZİMAT VE CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİR VE YAZARLAR

1. 1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazif
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı
(1989 – ÖYS)


2.Tevfik Fikret’ten sonra kısa bir süre Servet-i Fünûn dergisinin yazı işlerini yöneten……….., mücadeleci ve çalışkanlığıyla bu topluluğun sözcüsü gibidir. Servet-i Fünûn Kütüphanesinin kurulmasını sağladığı gibi, topluluğun sanat ve edebiyat görüşlerini açıklayan ve savunan yazılar yazmıştır. 1901 ’de Fransızcadan tercüme ettiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı yazısı nedeniyle dergi kapatılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Tevfik Fikret


3. “Hayal İçinde”, ………………, ruh çözümlemelerine dayalı romanıdır. Toy bir okul öğrencisinin duyguları, hayalleri, umutları, sıkıntı ve heyecanları basit bir konu etrafında gerçekçi bir yöntemle anlatılmıştır. Eserin dili, çağdaşlarına göre oldukça sadedir. Eserde Tepebaşı Bahçesi’nde İzmaro’yu görüp, ona gönül veren Nezih anlatılır. Gençliğin ve tecrübesizliğin verdiği heyecanla birçok hayaller kuran Nezih, ümitlere kapılır, acılar çeker. Sonunda bu hayallerinin boş olduğunu anlar.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Nabizade Nazım
E) Ahmet Mithat Efendi

4. Roman ve hikâyelerinde özel yaşamından ciddi izler vardır. Bu eserler onun yaşadığı ya da yaşamak istediği yaşamın roman ya da hikâye biçimine sokulmuş şekli izlenimi verir. Onun, roman ve hikâyelerinde daha çok, aşka yer vermesinde özel yaşamının etkisi vardır. O, bu eserlerinde özel yaşamının etkisinden kurtulamamış, kahramanlarında bile kendi duygu ve düşünceleriyle yaşamıştır. Bunu Son Emel’de, Ferda-yı Garam’da ya da Pençe’de görmek mümkündür.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Süleyman Nazif
E) Nabizade Nazım


5. Hayat-ı Muhayyel ve Hayat-ı Hakikiye Sahneleri adı altında topladığı hikâyeleri romantik ve realist öğeler barındırmakla birlikte, kuruluş ve hayata bakış bakımından natüralist ağırlıktadır. Bu hikâyelerinde karamsar tipler çoğunluktadır. Yazar kendisi ve kendi nesli ile ilgili konuları ele almış, şahısların iç özelliklerini incelemiştir. Yazar determinist bir bakışla çevre ve sosyal şartların, insanın psikolojisini ve davranışlarını belirlediği görüşündedir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Ahmet Mithat Efendi

6. Şiirlerinde anlama, renge ve duyuş tarzına göre sözcükler seçen şair, içerik ile üslup arasında bir denge sağlar. Dizelerine konuşma ve heyecanı getirir. Şiirde tek dizenin monoton ahengini kırarak cümlelerin bir dizeden diğerine geçmesini sağlar, nazmı nesre yaklaştırır. Servet-i Fünûn dergisinde yayımladığı şiirlerinin bir kısmını “Rübab-ı Şikeste” adlı şiir kitabında bir araya getirir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazif
D) Celal Sahir Erozan
E) Namık Kemal


7. İlk şiirlerinde Namık Kemal’in etkisi görülen şair, Edebiyat-ı Cedîde topluluğuna katıldıktan sonra dil, üslup ve duygu bakımından bu topluluğun çizgisinde eserler verir. 1908’den sonra ise sosyal temalara döner yeniden. Önceki sosyal şiirleri daha çok, özgürlükçü yapıdayken, sonraki şiirleri millî ıstırap ve acıları dile getirir. Malta sür¬günü ondaki vatan hasretini iyice kamçılar. “Malta Gecelerinde toplar sürgün yıllarında yazdığı şiirlerini.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C)İsmail Safa
D)Faik Âli Ozansoy
E) Süleyman Nazif

8. Şiire küçük yaşlarda başlayan şair, adından ancak 1896 yılından sonra söz ettirir. Şiirlerinde aşk, tabiat ve aile temalarına ağırlık verir. Tabiatı şiirlerinde bir fon olarak kullanır. Siyasetle uğraşmasına rağmen bireysel şiirler yazar. Servet-i Fünûn topluluğunun en lirik şairi olarak dikkati çeken, elem ve hüzün yüklü şiirlerini ince hayallerle süsleyen şair, sese ve ahenge verdiği değerle başarıya ulaşır. “Leyal-i Girizan”, “Bağ Bozumu” önemli şiir kitaplarıdır.
Bu parçada sözü edilen Servet-i Fünûn şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Süleyman Nazif
C) Hüseyin Sîret Özsever
D) Cenap Şahabettin
E) Celal Sahir Erozon

9. …………, şiirlerinde ağırlıklı olarak resim ve müziği ölçü alır. Şiirleri görsel olarak bir tabloyu, ses bakımından ise bir müzik parçasını andırır. Şiirlerinin konusu alabildiğine zengindir. Her manzara ya da olay, şiirlerine konu olabilir. O, şiirleriyle hayatın acılarını süslü bir tablo ya da zevkle dinlenen bir musiki haline getirir. Şiirleri renk ve ahenk bakımından zengindir. Bu açıdan “Elhan-ı Şita” önemli bir şiirdir. Şiirlerini “Evrak-ı Leyal” adı altında bir kitapta toplamayı düşünen şair, bunu başaramadan yaşamını yitirir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Celal Sahir Erozan
D) Hüseyin Sîret Özsever
E) İsmail Safa


10. ………., siyasal baskı ve sansürden dolayı romanlarında daha çok, karşılıksız aşkları, zengin ailelerin konak ve yalı yaşamını işler, konularını aydın çevreden seçer. Hikâyelerinde ise halka iner. “Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı” adlı ilk romanlarında çizdiği romantik tipler aracılığıyla bir aşk üçgeni çevresinde sevgiyi, konak yaşamını anlatır, mutluluğu ve mutsuzluğu sorgular. Servet-i Fünûn döneminde yazdığı romanlarda ele aldığı konularda, çizdiği tiplerde ve kurgulamada oldukça başarılıdır. “Mai ve Siyah”ta romantik bir karaktere sahip Ahmet Cemil ile ayakları yere sağlam basan, hayatı tüm gerçekleri ile algılayan Hüseyin Nazmi başarılı bir şekilde verilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Namık Kemal
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

11. İlk romanı “Nadide”de Ahmet Mithat’ın etkisindedir. Bu açıdan roman, romantik ve öğretici özellikler taşır. Romanın meddah tarzını andıran bir üslubu vardır. İkinci romanı “Hayal İçinde”de ise realizm ağır basar. Bu, sanatçının olgunluk dönemi eseridir. Eserde Servet-i Fünûn döneminin dil ve üslup özellikleri kendini gösterir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Rauf
D) Süleyman Nazif
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


12. Hikâye, roman, tiyatro, mensur şiir gibi çeşitli türlerde eserler verir. Eserlerinde genellikle aşk ve kadın konularını işler, kahramanlarının psikolojik yönlerine ağırlık verir, edebiyatımızın ilk psikolojik romanını yazar. Kahramanlarının psikolojik yönünü anlatabilmek için romanlarında şahıs kadrosunu dar tutar. Dönemine göre sade bir dil kullanmaya özen gösteren sanatçı, romanda pek başarılı sayılmaz. Çünkü romanlarında olay, tasvir, çözümleme ve konuşma bakımından özensizlikler vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Nabizade Nazım


13. Edebiyat-ı Cedîde’nin sanat anlayışı doğrultusunda yeni bir dil yaratmaya çaba gösteren………., bol bol Farsça ve Arapça sözcük ve tamlamalara yer vermiştir. Sade dilden çok ayrı, süslü ve yapay bir sanat dili oluşturmuştur. Ama sonradan dil konusundaki görüşleri değişmiştir. Edebiyat-ı Cedîde’nin yarattığı dili aşırı süslü, ağdalı ve yapay bulduğu için “Kırık Hayatlar”ı yalın bir dille yazmaya karar vermiştir. Daha sonraki yıllarda romanlarının yeni baskıları yapılırken de bunların dilini bir ölçüde yalınlaştırmak gereğini duymuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Samipaşazade Sezai

14. Birkaç tiyatro denemesi dışında hep hikâye ve roman yazdı. Romanlarında seçtiği çevreler daha çok, üst taba¬kadandı. Bunun yanında hikâyelerinde küçük insanlara, halktan kişilere de yer verir. Yüksek zümreden Adnan Bey’i, Babıâli’den Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi ve Raci’yi tanırız onun kaleminden. Bir Yazın Tarihi’nde en çok, kimsesiz ve öksüz kızı bize tanıtmak ister. Tanzimat’ta silik olarak çıkan kadın kahramanlara inat Bihterleri, Nihaileri çıkarır karşımıza.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Recaizade Mahmut Ekrem

15. Şiir, onun hayatının önemli bir parçası olmuştur; bu, onun yaşama biçimidir. “Servetifünun" yılları ve “Aşiyan' tutkusu bunun en çarpıcı göstergesidir. Bunun içindir ki onun adı bizi hep farklı bir şiir dünyasına götürmektedir. Kısacası o, kendi fildişi kulesinde, bir de ‘Aşiyan"ında Türk şiirinin önemli bir zirvesidir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Mehmet Akif Ersoy


16. Aşk ve tabiat, onun şiirlerinin başlıca temalarıdır. Tabiat şiirleri, dış âlemle iç âlemin çok başarılı bir kompozisyonu hâlindedir. Bu şiirlerde, tabiatla insan iç içe yerleştirilmiş ve kaynaştırılmıştır. İlk denemelerini Abdülhak Hamit Tarhan’da gördüğümüz "insan - tabiat" kompozisyonunu, başarılı bir şekilde, ilk defa ortaya koyabilen odur. Düz yazılarıyla da şöhret yapan sanatçı, “Hac Yolunda’ adlı gezi yazısıyla dikkat çekmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Mehmet Akif Ersoy

17. Servetifünun Dönemi romancılarındandır. ilk ve orta eğitimini İstanbul'da yaptı. Babasıyla İzmir'e gitti. Orada yabancı bir okulda tahsilini tamamla¬dı. Batı'nın realist romancılarının eserlerini göz önünde bulundurarak yazdığı hikâye ve romanla¬rıyla yalnız Servetifünun Döneminin değil, bütün Türk edebiyatının en usta romancılarından biri sayılmıştır, Romancılığının ilk yıllarında Balzac ve Paul Bourget'yi okudu, insanı, çevresi ile bir¬likte ele alma düşüncesini bu iki romancıdan öğrenmiştir. Daha sonraki yıllarda okuduğu Stend¬hal, Flaubert, Daudet, Dickens gibi romancıların etkisiyle “natüralist roman" anlayışını benimsedi. Güçlü bir tekniğe ve sağlam bir roman diline sa¬hiptir. Hikâye, tiyatro, mensur şiir, hatıra ve maka¬le türlerinde altmıştan fazla eseri vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Mehmet Rauf
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Tahsin Nahit


18. İlk şiirleri, destansı bir özellik taşır. Bu şiirlerindeki söyleyişiyle Namık Kemal'i, dili kullanması bakımından da Tevfik Fikret’i andırır. Daha sonra yazdığı şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm düşüncelerini işler. Aynı zamanda, *Dev Şarkısı, Bir Destan Gibi" şiirlerinde, başlangıçtaki destansı şiir anlayışını devam ettirir. Yunanlılara karşı yazdığı “Kin” şiiriyle ünlenir. Lirik, destansı konuları sanatlı bir söyleyişle işlemiştir. Şiirlerinde vezin ve uyak gibi şekle ait söyleyiş hataları vardır. Şiirlerini sağlığında kitap hâlinde yayımlayamamıştır
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Ahmet Haşim
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Tahsin Nahit

19. Sanatçının tek şiir kitabı "Ruh-ı Bî-kayd adını taşımaktadır. Bu kitaptaki şiirleri, Fecriati'nin özelliklerini taşır. Çoğu, kadın ve aşk üzerine yazılmış bu şiirlerde şair, duygusal bir söyleyişe yer vermiştir. Aruzla yazdığı şiirlerinde serbest müstezadı denemiştir. Şiirlerinde, Servetifünun şairlerinin başlattığı “şiir içinde temaya uygun olarak vezin değiştirme’ gibi teknik oyunlara da yer vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
A) Tahsin Nahit
B) Cenap Şehabettin
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Rauf
E) Süleyman Nazif


20. ……… İstanbul'u bir kokuşmuşluk, bir çürümüşlük perdesine bürüyerek "Sis” adlı şiirini kaleme almıştır. İstanbul'u dünyanın en güzel şehri ve Boğaz'ı İstanbul'un en güzel yeri sayan ve bir İstanbul âşığı olan …… işe bu şiire "Siste Söyleniş” adlı şiiriyle karşılık vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Akif Ersoy - Orhan Veli Kanık
B) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp
C) Cenap Şahabettin - Tevfik Fikret
D) Ahmet Haşim - Necip Fazıl Kısakürek
E) Tevfik Fikret - Yahya Kemal Beyatlı

21. Hikâyelerinin bazıları teknik açıdan zayıftır. Sosyal eleştiriye yönelen hikâyelerinde psikolojik bir derinliğe de rastlanmaz. Hikâyeleri, beklenmedik bir şekilde biter. Tatlı bir mizahın yanında, sert bir hiciv havası hemen hissedilir. Söz oyunlarından, uzun cümlelerden, yabancı sözcük ve tamlamalardan kaçar. Türkçenin sadeleşmesi yolunda çalışmalar ortaya koyar. Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olması gerektiğini savunur. Hikâyeciliği meslek hâline getirerek Türk hikâyeciliğine bağımsız bir kimlik kazandırmıştır. Hikâyelerinin konularını çocukluk, Balkan Savaşı anıları, menkıbeler, efsaneler, tarihi olaylar oluşturur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halide Edip Adıvar
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Refik Halit Karay
E) Sait Faik Abasıyanık


22. Çok sayıda şiir, tiyatro ve roman yazan sanatçı, Napolyon'un imparatorluğunu 'ilan' etmesiyle, 1851'de Fransa topraklarını terk ederek yirmi yıl sürecek gönüllü bir sürgünü geçireceği Channel Adaları'na yerleşir. Burada yazdığı "Sefiller" adli romanı onun en çok tanınan ve sevileri ya¬pıtıdır. İmparatorluk dönemi sona erip cumhuriyet kurulunca, sanatçı, Paris'e bir kahraman olarak geri döner.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gustave Flaubert
B) J. J. Rousseau
C) William Shakespeare
D) Victor Hugo
E) Alphonse Daudet

23. Yaşam gerçeklerini, yapıtlarında sade bir dille işlemiştir. Orduda görevli olduğu sırada ağır bir biçimde yaralanmış, hastanede tedavi gördüğü ' sırada "Silahlara Veda" adlı yapıtını yazmaya başlamıştır. “Güneş de Doğar" adlı yapıtında savaş yorgunu bir askerin anılarını anlatmış, daha sonra yayımlanan “Silahlara Veda" adlı yapıtı'" ile çok büyük yankı uyandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gustave Flaubert
B) Emile Zola
C) Ernest Hemingvvay
D) Charles Dickens
E) Dostoyevski

24. Eski Yunan edebiyatının en büyük tragedya yazan olarak kabul edilmiştir. Tragedyalarında, tanrıların belirleyici gücüne önem vermiş; tanrılara isyan eden insanların cezalandırılması gerektiği tezini savunmuştur. Zincire Vurulmuş Prometheus, Yalvaran Kızlar, Agamemnon yapıtlarından bazılarıdır
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristophane B) Homeros C) Aiskhylos D) Aisopos E) Corneille


25. Aşağıdakilerin hangisinde dünya edebiyatında deneme türündeki yapıtlarıyla tanınmış sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Alain- Andre Gide- Montaigne
B) Balzac -Baudelaire - Andre Gide
C) Bacon - Montaigne - Paul Valery
D) Alain - Bacon – Baudelaire
E) Paul Valery - Balzac – Montaigne

26. Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında” Hazan Rüzgârları”,1930 yılında ise “Gayya” adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. “Tevekkülün Cezası” adlı öykü kitabı ve “Renksiz Istırap” isimli romanı vardır.
Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükûfe Nihal Başar
B) Fevziye Abdullah Tansel
C) Ercüment Ekrem Talu
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Halide Edip Adıvar

27. Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde ya­zılar yazdı. İlk şiirleri 1919’da Büyük Mecmua’da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair, ilk şiirlerinde vatan sevgisi, Millî Mücadele; sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işledi. Şiirleri ölümünden sonra bir kitapta toplandı. Atatürk ve İsmet İnönü’nün çeşitli gezilerine de katılan şair, “Bingöl Çobanlarına” adlı şiiriyle ünlendi.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Kamu
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Ahmet Kutsi Tecer


28. Anadolu’da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, kişisel izlenim ve gözlemleri, şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturmuştur. Doğayı, izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları, içli bir duyarlığın sezgileriyle, şiirinde yansıtmıştır. Anadolu’dan değişik, canlı görünümler çizmiştir. Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerle “hayal”i ön planda tutmuştur. Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, şiirlerinin başlıca temalarıdır. Hece ölçüsü geleneğine bağlı kalmıştır. İlk şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkileri görülen şair, bu etkiden arınmış, çağdaş Fransız şiirinin yapısal özelliklerinden yararlanmıştır. “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” şairin şiir kitaplarındandır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Necmettin Halil Onan
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Ziya Osman Saba


29. “Aruza Veda” adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullanmaya başlamıştır. Aşk, ölüm gibi bireysel konuları ele aldığı şiirlerinde daha başarılıdır. Konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandığı şiirlerine melankolik bir hava hâkimdir. Tiyatro, roman ve anı türünde de yapıtlar vermiştir. “Bir Dolaptır Dönüyor, Hayalet, İlk Şair” bunlardan bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Cahit Külebi
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Halit Fahri Ozansoy

30. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyiş¬le kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. “Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu” bu oyunlarındandır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Ziya Osman Saba
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

31. Cumhuriyet Dönemi şairlerinden olan sanatçı, çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şiire aruzla başlayan sanatçı, Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçmiştir. Hece ölçüsüyle, milli duygulara seslenen şiirler yazmıştır. “Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha” adlı şiir kitapları vardır. Şiirin yanında “İşleyen Yara” isminde bir de romanı vardır. Bunun yanında inceleme - araştırma türünde eserler vermiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Necmettin Halil Onan
C) Fuat Köprülü
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Yaşar Nabi Nayır

32. ………şiire aruz ölçüsüyle aşk ve doğa şiirleri yazarak başlamışlardır. Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından Ziya Gökalp’in etkisi ve yönlendirmesiyle hece ölçüsünü benimsemiş ve bir topluluk oluşturmuşlardır. Bu topluluk şiirlerinde hece ölçüsünün her kalıbını denemiş, Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. “Çoban Çeşmesi” şiirinin şairi…………, bu topluluğun önde gelenlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Yedi Meşaleciler - Ziya Osman Saba
C) Garipçiler - Melih Cevdet Anday
D) İkinci Yeniciler - Cemal Süreya
E) Hisarcılar - Bekir Sıtkı Erdoğan


33. Beş Hececiler arasında şiirde ahenge önem veren bir sanatçıdır. Konuşma dilini kullandığı şiirlerinde daha çok bireysel konuları işlemiştir. Bazı şiirlerinde halk şiiri nazım şekillerinden yararlanmıştır. Makale, roman ve fıkra gibi değişik türlerde eserler vermiştir. “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, O Beyaz Bir Kuştu, Düğün Gecesi” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas
B) Cevdet Kudret Solok
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Kenan Hulusi Koray

34. Aruz vezniyle başladığı şiirde asıl başarıyı heceyle yazdığı şiirlerle yakalamıştır. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. Çıkarmış olduğu Akbaba dergisindeki mizah yazılarıyla tanınmıştır. Şiirden başka, roman, tiyatro, fıkra, anı ve gezi türünde eser vermiştir. “Âşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Rüzgâr Esti” sanatçının bazı eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Enis Behiç Koryürek


35. Halk söyleyişlerinden, deyimlerden geniş ölçüde yararlandığı şiirlerinde bir bakıma sözcüklerle resim çizer. Şiirinde sürekli bir arayışın, değişimin, yeniliğin peşinde olduğu görülür. “Yaşayıp Ölmek, Garip Güzelleme, Avarelik Üstüne Şiirler” gibi kitaplarındaki şiirlerde hem Garip akımının özellikleri hem de geleneksel şiir biçimleri göze çarpar. Son dönemlerde soyutlaşan bir şiir anlayışını benimser. Sanatçı ayrıca, çağdaş sanatla ilgili düşüncelerini ele alan yazılar yazmış, şiir çevirileri yapmış ve oyunlar kaleme almıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Edip Cansever
C) Oktay Rifat Horozcu
D) Necati Cumalı
E) Orhan Veli Kanık


36. Zamanla gençlik romantizminden uzaklaşarak akılcılığı öne çıkaran şiirler yazmıştır. İlk şiirlerindeki hececilerin biçim özellikleri ileriki yıllarında yerini uyaksız, ölçüsüz şiirlere bırakmıştır. Tema olarak farklı olsa da şekil olarak Orhan Veli ve Oktay Rifat’la aynı şiir çizgisini paylaşmıştır, Duygudan çok, düşünceye yer verdiği şiirleri, “Yan Yana” adlı kitabında yerini toplum ve insan değerlerini savunan, kavgacı bir anlayışa bırakır. Şiirin dışında fıkra, gezi, deneme, tiyatro, çeviri, roman türlerinde de eserler veren sanatçının “Aylaklar”, “Gizli Emir” gibi romanları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Melih Cevdet Anday
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Necip Fazıl Kısakürek

37. Garip, 1941 yılından sonra Türk şiirinde görülen ve öncülüğünü ….. , ……, …….. üçlüsünün yaptığı edebiyat akımıdır. Bu üç şair, şiirde sürüp gitmek­te olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkan şiirlerini toplayarak “Garip” adında bir kitap yayımladılar. Garipçiler diye adlandırılan bu şairler, şiirimizin yapısında ve içeriğinde köklü değişiklikler yapmak istediler. Şiirde uyak, ölçü gibi kalıplara gerek olmadığı görüşünü savundular.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı - Oktay Rifat - Necip Fazıl
B) Orhan Veli - Melih Cevdet - Oktay Rifat
C) Orhan Veli - Nazım Hikmet - Attila İlhan
D) Melih Cevdet - Orhan Veli - Edip Cansever
E) Cahit Külebi-Sezai Karakoç-Turgut Uyar


38. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (1997 - ÖYS)
A)Cahit Sıtkı Tarancı
B)Faruk Nafiz Çamlıbel
C)Orhan Veli Kanık
D)Fazıl Hüsnü Dağlarca
E)Cahit Külebi

39. “Onun öznesi, insan merkezli bir dünyada metafizik bağlarla bütün ilişkisini keserek geçmişin biçimlendirdiği değerlere başkaldırır. Gücünü ve kuvvetini yaşadığı dünyadan alan bu anlayışta, öznenin itici gücü kendi bireysel varoluşunun en büyük sebebi olarak gördüğü maddi enerjisidir. Bunun için materyalisttir. Bireyin görünen evrendeki eylemselliği onun en ayırt edici yanıdır. Böylesine bir anlayışın biçimlendirdiği şiiri ise geçmişin bütün yükünden kurtulma dileğindedir. Bu nedenle her noktada kendisinden öncekine karşıdır.”
Yukarıdaki paragrafta şiir anlayışından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Mehmet Âkif ERSOY

C) Nâzım Hikmet RAN D) Namık Kemal

E) Ziya Gökalp


40. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı TARANCI
B) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
C) Orhan Veli KANIK
D) Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
E) Cahit KÜLEBI

41. Tokat’ta doğmuştur. İlkokulu Niksar’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. Halk şiirinden, türkülerden yararlanmıştır. Konu olarak yurt ve insan sevgisini işlemiştir. Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru gibi şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL B) Sezai KARAKOÇ

C) Cahit KÜLEBI D) Ahmet OKTAY

E) Erdem BAYAZIT

42. İstanbul’da doğdu. Çeşitli illerde öğretmenlik yaptı. İlk şiiri olan Gece ve Yas lisede öğrenci iken Varlık dergisinde çıktı. Dünya edebiyatından otuza yakın kitap çevirdi. İlk şiir kitabı Kapalıçarşı’da geleneğin izleri görülür. Evler, Dar Çağ, Yaz Dönemi, Sevgilerde şiir kitaplarından bazılarıdır. Günlük dilden ustaca yararlanılan, günlük hayattan ve iç dünyadan yansımaların ve tedirginliklerin görüldüğü şiirleri lirizmin ve felsefi duyarlılığın özgün örnekleridir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nâzım Hikmet RAN
B) Behçet NECATIGIL
C) Cahit ZARIFOĞLU
D) Attilâ İLHAN
E) Necip Fazıl KISAKÜREK

1 A   9 A  18 D   27 A   36 C
2 D  10 B  19 A   28 B   37 B
3 A  11 B  20 E   29 E   38 C
4 B  12 A  21 A   30 A   39 C
5 A  13 A  22 D   31 B   40 C
6 A  14 D  23 C  32 A   41 C
7 E  15 A  24 C   33 C   42 B
8 C  16 A  25 A   34 D 
      17 D  26 A    35 C 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi