Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ SORULARI

 

LYS - SORULARI

1.Halk sanatımızı, ister istemez çağdaş kültürün sağladığı kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes alan adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi yüzde yüz bizim olan ne varsa hepsine birer birer çekidüzen vereceğiz. Halk sanatımız, büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir kaynak olacak. Çağdaş kültürün bütün kollarından faydalanan bir halk sanatı bir çırpıda dünya çapında tanınacak. Öyle bir ağaç ki dalları ve yaprakları aydın kafalardan örülmüş, köklerini de derinlemesine halk içerisine salmış. İşte, hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek sanat ağacı!

Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz?

A) Kemalettin Kamu B) Ahmet Kutsi Tecer 

C) Bedri Rahmi Eyuboğlu D) Cahit Külebi 

E) Cemal Süreya

(2015-LYS)

 

Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk edebiyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve Evler isimli bir eseri de bulunan sanatçıya “evlerin öyküsünü yazan şair” de diyebiliriz. Ona göre ev, süreklilik arz eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/Yazdı ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni, biçimle izlek arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder. Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır. Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel bir dil kullanmakta ısrarcıdır.

2.Bu parçada kendisinden söz edilen şair aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Attila İlhan    B) Behçet Necatigil

C) Orhan Veli Kanık D) Edip Cansever 

E) Melih Cevdet Anday

(2015-LYS)

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’in tiyatro türündeki eserlerinden değildir?

A)    Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

B)    Keşanlı Ali Destanı

C)    Fazilet Eczanesi

D)    Astronot Niyazi

E)    Yaşasın Demokrasi

(2015-LYS)

 

4. Nazilli'nin bir köyünü eşkıyalar basar. Karı kocayı öldürürler. Sağ kalan çocuğu kaymakam evlat edinir. Zamanla Yusuf büyür evlenir. Memuriyete başlar. Daha sonraki görevi sebebiyle sürekli dışarıdadır. Bunu fırsat bilenler Yusuf’un evini ve ailesini çalgı çengi yerine çevirir. Bir akşam eve giden Yusuf evdeki herkesi öldürür.

Yukarıda bahsedilen ve ilk kasaba romanımız olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuyucaklı Yusuf    B) Köprü

C) Tutunamayanlar    D) Sessiz Ev

E) Huzur

(2015-LYS)

 

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bireyin iç dünyasını işleyen eserler vermemiştir?

A)    Peyami Safa  B)    Tarık Buğra

C)    Rasim Özdenören D)    Ahmet Hamdi Tanpınar

E)    Mustafa Kutlu

(2015-LYS)

 

6. Garipçilere tepki olarak doğmuştur. Şiirde ahenk; ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmıştır.

Şiirde anlatım kapalı ve soyut olmalıdır. Şiirde gerçeküstülüğü sunan bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Yeni    B) Hisarcılar C) Yedi Meşaleciler    

D) II. Yeni E) Maviciler

(2015-LYS)

 

7. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Cahit Külebi - Atatürk Kurtuluş Savaşında

B)    Melih Cevdet Anday - Rahatı Kaçan Ağaç

C)    Attila İlhan - Sisler Bulvarı

D)    Oktay Rıfat Horozcu - Karga ile Tilki

E)    Ataol Behramoğlu - Vazgeçemediğim

                                      (2015-LYS)

Şiire hece ile başlamış, sonrasında serbest şiire geçmiştir. Her konuda şiir yazmış, hiçbir akıma bağlanmamıştır. "Türkçem, benim ses bayrağım." demiştir. Önemli eserlerinden biri "Üç Şehitler Destanı"dır.

8.Yukarıda sözü edilen yazar seçeneklerdeki şairlerden hangisidir?

A)    Orhan Veli

B)    Necip Fazıl

C)    Attila İlhan

D)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)    Oktay Rıfat Horozcu

(2015-LYS)

 

"Teneke" Çukurova’yı anlatan bir eseridir. Eserde yeni atanan kaymakam, köylüler, toprak ağaları ısıtma, ölen çocuklar anlatılır. Başlangıçta ağaların isteklerini yerine getiren kaymakam, köylülerin haklarını savunmaya başlayınca ağaların düşmanı olur. Sonuçta kaymakam başka bir yere sürükler. Ağalar da kaymakamın arkasından tereke çalarak onu uğurlarlar.

9.Bu parçanın alındığı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal    B) Haldun Taner

C) Rıfat Ilgaz    D) Kemal Tahir

E) Yaşar Kemal

(2015-LYS)

 

Romanda Mütareke Dönemi aydınları anlatılır. Kâmil Bey, Nermin Hanım ve onların kız Ayşe ana kahramanlardır. İspanya’da başlayan roman İstanbul’da devam eder. Roman Kâmil Bey’in millî bilince doğru yaşadığı dönüşümün romanıdır.

10.Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esir Şehrin İnsanları B) Kuşlar da Gitti 

C) Göl İnsanları    D) Devlet Ana E) Üç İstanbul

(2015-LYS)

 

I.    “Bu Vatan Kimin” şiiri ile tanınan..., eleştiri yazılarını “Destursuz Bağa Girenler” adlı yapıtta toplanmıştır.

II.    “Çankaya” ve “Zeytindağı” ... tarafından kaleme alınmış anı türündeki yapıtlardır.

III.....“Telgrafhane” adlı şiir kitabında, toplumsal sorunlara bağlı konuları işlemeye ağırlık vermiştir.

IV. 1960 kuşağı şairlerinden olan ..., şiirlerini “Celladıma Gülümserken”, “Cinayetler Kitabı” ve “Bir Yusuf Masalı” adlı kitaplarda toplanmıştır.

V.....Cumhuriyet Dönemi’nin toplumcu gerçekçi sanatçılarındandır. “Esir Şehrin İnsanları”, “Kurt Kanunu”, “Devlet Ana” en önemli romanlarıdır. 

11.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen sanatçılardan hangisi getirilemez?

A) İsmet Özel    B) Fakir Baykurt

C) Falih Rıfkı Atay    D) Melih Cevdet Anday

E) Orhan Şaik Gökyay

(2014-LYS)

 

12.Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)    Parasız Yatılı - Füruzan

B)    Gazoz Ağacı - Sabahattin Eyüboğlu

C)    Tütün Zamanı - Necati Cumalı

D)    Sevgili Arsız Ölüm - Latife Tekin

E)    Beyaz Kale - Orhan Pamuk

(2014-LYS)

 

13.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi “İnci Aral’a aittir?

A)    Yarın Yarın

B)    Balık İzlerinin Sesleri

C)    Kürk Mantolu Madonna

D)    Ölü Erkek Kuşlar

E)    Asılacak Kadın

(2014-LYS)

 

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan parnasizm 

                      I                               II

sadece şiire özgü bir akımdır. Romantizme tepki                          

               III                               IV

olarak doğmuştur. Akımın kurallarını Baudelaire belirlemiştir.    

                                                           V

14.Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2014-LYS)

 

15. Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern öğelerle sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Brecht’in etkisiyle yazılmış olan……… gelir.

15.Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Keşanlı Ali Destanı B) Bir Adam Yaratmak

C) Susuz Yaz    D) Eski Çarıklar

E) Reis Bey

(2014-LYS)

 

16. Aşağıda verilenlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Edebiyata önce şiirle başlayan, daha sonra ise konularını tarihî olay ve kişilerden alan tiyatro yapıtlarıyla tanınan Orhan Asena’nın en ünlü eseri “Kösem Sultan”dır.

B)    Türk edebiyatında Nobel Ödülü alan ilk isim olan Orhan Pamuk’un pek çok eseri dünya dillerine de çevrilmiştir.

C)    Kemal Tahir, yapıtlarında törelere bağlı köy düzenini ve sorunlarını inceleyerek eleştirel bir gözle anlatmıştır.

D)    Zilli Zarife, Huzur Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı adlı yapıtlar, Haldun Taner’in tiyatro türündeki yapıtlarıdır.

E)    Orhan Veli’nin, “Denize Doğru” adlı yapıtında düz yazıları yer almaktadır.

(2014-LYS)

 

17. Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir?

A) Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.

B) Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.

C) Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.

D) Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.

E) Mistik düşüncelere yer vermiştir.

(2014-LYS)

 

18. Aşağıda verilen yapıtlardan hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) Bingöl Çobanları B) Bir Yudum Su

C) Ortodokslular    D) Yalnızlık Paylaşılmaz

E) Olvido

(2014-LYS)

 

19.    Postmodern anlatımın kullanıldığı — birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var. Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde “ayna” kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini, bu romanda bulduğu “ayna”lardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününe hâkim kılmak imkânına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni Hayat’ta da bulmak mümkündür.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Kara Kitap’ta

B)    Sessiz Ev’de

C)    Benim Adım Kırmızı’da

D)    Cevdet Bey ve Oğulları’nda

E)    Beyaz Kale’de

(2014-LYS)

 

20.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi farkı bir sanatçıya aittir?

A)    İnce Memed

B)    Yer Demir Gök Bakır

C)    Bereketli Topraklar Üzerinde

D)    Ölmez Otu

E)    Demirciler Çarşısı Cinayeti

(2014-LYS)

 

21.    Önceleri aruz vezniyle aşk konulu şiirler yazan ..., daha sonra hece ölçüsünü benimsemiş ve Millî edebiyat anlayışına bağlanmıştır. Bu dönemde ulusal duygulara yüklü kahramanlık şiirleri yazmıştır. Sanatçı aynı şiirde çeşitli hece kalıplarını kullanarak bir farklılık yaratmıştır. Son dönemde mistik şiire yönelen sanatçının tanınmış şiir kitapları şunlardır: Güneşin Ölümü, Miras, Varidat-ı Süleyman

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Enis Behiç Koryürek

C) Yusuf Ziya Ortaç D) Orhan Seyfi Orhan 

E) Halit Fahri Ozansoy

(2014-LYS)

 

22.    Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle bir karıncalanma var ki onlarda, bir türlü asıl şiiri yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak yerde köstek oluyor ayağıma; tepeler gibi önüme dikiliyor, ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim oyunlarıyla çarpışıyorum, öyleyken ben söze giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler için. Sözcükler özle kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor. Evet, bir curcuna bu, başka bir şey değil.

Bu parçada geçen “Bu şiirleri” ifadesiyle aşağıdaki oluşumlardan hangisine bağlı olan şairlerin ürünleri kastedilmiştir?

A) Mavi Topluluğu    B) Hisarcılar

C) Fecr-i Atî    D) İkinci Yeni

E) Garipçiler

(2014-LYS)

 

23. 1960’lı yıllardan sonra İslami söylem, taklit düzeyindeki Batılılaşma ile geleneksel hayatın ve bu hayata özgü değerler manzumesinin karşı karşıya getirilmesi şeklinde dikkati çeker. Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme adlı öykü kitapları olan………, bu hareketin öncü adlarından biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tarık Buğra    B) Rasim Özdenören

C) Mustafa Kutlu    D) Samiha Ayverdi

E) Adalet Ağaoğlu

(2013-LYS)

 

24. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hemen her öyküsünde okura komik gelecek öğelerden yararlanan Haldun Taner, aynı şekilde bütün öykü ve oyunlarında bazen de aşırıya kaçarak şive, lehçe taklitleri yapar.

B) Bu Ülke, Cemil Meriç’in, aydın ve halkı birbirinden ayıran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerinin yer aldığı bir kitaptır.

C) Roman ve öykülerinde ayrıntılara inerek bazen öğretici yanı ağır basan bir üslup sergileyen Selim İleri, deneme ve hatıralarında bir düşünce adamı tavrını benimsemiştir.

D) Şiirleriyle tanınan Sevinç Çokum; Batı kültürüyle yetişmiş, denemeleri ve Fransızcadan çevirdiği kitaplarıyla da öne çıkmıştır.

E) Özellikle roman ve öyküleriyle bilinen Fakir Baykurt’un en tanınan eserleri arasında Yılanların Öcü, Tırpan sayılabilir.

(2013-LYS)

 

25. Âşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendisinden önceki şairler gibi zaman zaman aruzla da şiirler kaleme almıştır.

B) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çiçekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola vermiştir.

C) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan önemli bir malzeme olarak yer alır.

D) Âşıklık geleneğinin son dönemde yetişen büyük ustalarındandır.

E) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.

(2013-LYS)

 

26. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Kara Kitap    B) Kılavuz C) Yağmur Kaçağı    

D) Unutma Bahçesi  E) Ruh Üşümesi

(2013-LYS)

 

27. Bazı edebî metinler, tarihî olaylara dayanır. Bu tür eserlerde bazı gerçeklere bağlı kalınsa da eserin orijinalliğini ve okunurluğunu sağlayan, yazarın kurgulama gücüdür. Okuyucu kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihî bir romanı çok kısa sürede bitirebilir.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada anlatılan roman türüne örnek olarak gösterilemez?

A) Osmancık    B) Devlet Ana C) Yorgun Savaşçı    

D) Hep O Şarkı  E) Yılkı Atı

(2013-LYS)

 

28. Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez?

A) Mehmet Akif Ersoy B) Nâzım Hikmet 

C) Namık Kemal    D) Orhan Veli Kanık

E) Sabahattin Ali

(2013-LYS)

 

29. Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez?

A) Mehmet Akif Ersoy B) Nâzım Hikmet 

C) Namık Kemal    D) Orhan Veli Kanık

E) Sabahattin Ali

(2013-LYS)

 

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var; 

Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. 

Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;

Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

 

Varın sizler, onlar ile korularda el ele 

Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın;

Yalnız kendi, yalnız kendi rûhunuzu okşayın.

 

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile 

Milletimin felâketli hayâtını söyleyim;

Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim.

30.Yukarıda, şiirle ilgili olarak dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A)    Ziya Osman Saba

B)    Mehmet Emin Yurdakul

C)    Zeki Ömer Defne

D)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)    Muallim Naci

(2013-LYS)

 

31. Yoğun anlama dayanan, konuşma diline karşı olan ve salt şiir üzerine yoğunlaşan İkinci Yeni, kendine özgü bir söylemle ortaya çıktı. İstedikleri, bütün değer yargılarının yıkılmasıydı. Yüzeysel anlamı dışlayan, imge yüklü, kapalı bir dil kullanıyorlardı. Dilin bütün imkânlarıyla okuru sarsan, dağıtan ve anlamı yokuşlara süren bu tavır, Türk şiir geleneği içerisinde önemli bir yerde durmaktadır.

Bu düşüncelerle İkinci Yeni şiirini tanımlayan yazara göre aşağıdakilerden hangisi, İkinci Yeni anlayışıyla yazılmış olamaz?

A) Ölürse balıkları güneşin 

Susuzluktan dağın ardında 

Düşerse kuluçkaların altına 

Bu ağır bulanık meydanda

B) Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım 

Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum 

Ak, sabah kalyonlarım hep gökyüzündeydi 

Ben rüzgâr değirmeninizde kaldım

C) Tuna’nın üstünde güneş batarken 

Sevgili yurdumu andırır bana

Bir hayal isterim Boğaziçi’nden 

Bakarım İstanbul diye her yana

D) Kar, buz, tipi 

Kaymaktan korkum yok ki 

Kayarken yalnız tutunmak için 

Ölümlerden bir ölümün seçimi

E) Bütün şiirlerde söylediğim sensin

Suna dedimse sen, 

Leylâ dedimse sensin 

Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım 

Salome’nin, Belkıs’ın

Boşunaydı saklamam öylesine aşikârsın, bellisin

(2013-LYS)

 

Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. ……… bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.

32.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

A)    Ömer Seyfettin

B)    Selim İleri

C)    Memduh Şevket Esendal

D)    Bilge Karasu

E)    Sait Faik Abasıyanık

(2012-LYS)

 

33. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait öğeler ağır basmaktadır?

A) Oktay Akbal    B) Rasim Özdenören

C) Nazlı Eray    D) İnci Aral

E) Nezihe Meriç

(2012-LYS)

 

34.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Duvarların Ötesi B) Biz İnsanlar C) Günün Adamı    D) Bir Adam Yaratmak

E) Fadik Kız

(2012-LYS)

 

35. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz’un şiirlerini topladığı kitaplar arasında Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri’ni sayabiliriz.

B) Resim, şiir, müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel’in şiirlerinin ana izleğini; yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunları oluşturur.

C) Sezai Karakoç’un şiirlerinin sağlam bir metafizik zemini vardır; Leyla ile Mecnun, Mağara ve Işık yayımlanan şiir kitaplarından bazılarıdır.

D) Kemal Özer’in 1965’te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir bildiri niteliği taşır.

E) Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur, yalnızca şiir yazmakla kalmamış, aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yayımlamıştır.

(2012-LYS)

 

36. Gerek anlatım biçimi gerek çizdiği tipler gerekse romana taşıdığı konular yönünden ele alındığında…….. Aylak Adam adlı romanıyla, Tanpınar romanının, özellikle de Huzur ve…… romanlarının başlattığı, alışılagelmiş modern roman yazma anlayışının dışına çıkanların başında gelir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)    Adalet Ağaoğlu - Mahur Beste

B)    Tarık Buğra - Ölmeye Yatmak

C)    Yusuf Atılgan - Saatleri Ayarlama Enstitüsü

D)    Attila İlhan - Kılavuz

E)    Bilge Karasu - Sırtlan Payı

(2012-LYS)

 

37. Beş Hececiler arasında millî kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından……… en başarılı sanatçıdır. “Memleket Edebiyatı” adı verilen ve Anadolu insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin, şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi adlı şiir kitabında bu yönelimin örnekleri vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir?

A) Yusuf Ziya Ortaç B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon D) Halit Fahri Ozansoy 

E) Enis Behiç Koryürek

(2012-LYS)

 

38. Pabuççular ve eskiciler, işlerinin üzerine abanmış, acele acele, takır takır çekiç sallarken “Aganta burina burinata!” diye kâinata meydan okuyan nidamızı duyunca, işlerinin üzerinden doğruldular. Birdenbire çekiç takırtısı sustu. Hatta halis muhlis bir kara adamı olan Aşçı Yaşar bile sesini kapıp koyverdi ve eskicilerle beraber “Aganta!” diye narayı bastı. Neşenin seslerimize, seslerimizin neşeye verdiği sonsuz hürriyette, muhayyilem hız aldı.

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir?

A) Uluç Ali Reis    B) Deniz Gurbetçileri

C) Mavi Sürgün    D) Ötelerin Çocuğu

E) Deniz Küstü

(2012-LYS)

 

39. 1923’ten 1940’a değin şiir ortamımız sürekli bir devinim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında — sayabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Hececileri    B) Halka Yönelenleri

C) Öz Şiircileri    D) Garipçileri

E) Serbest Şiircileri

(2012-LYS)

 

40. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, Yakup 

                                                                         I                   

Yakup Kadri  Karaosmanoğlu’nun Yaban, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı,

                                           II                          III

Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası, Tarık 

                   IV

Buğra’nın Siyah Kehribarlar adlı yapıtlarını sayabiliriz.            

         V

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2011-LYS)

 

41. Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire ait değildir?

A)    Faruk Nafiz Çamlıbel - Gönülden Gönüle

B)    Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları

C)    Yusuf Ziya Ortaç - Akından Akına

D)    Orhan Seyfi Orhon - Çobanıl Şiirler

E)    Enis Behiç Koryürek - Güneşin Ölümü

(2011-LYS)

 

42. Dünya edebiyatında, Rus yazarı Çehov’un öncüsü olduğu, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel anlamda serimi, düğümü, çözümü olmayan bir öykü türüdür durum öyküsü.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir?

A)    Memduh Şevket Esendal

B)    Sait Faik Abasıyanık

C)    Vüsat O. Bener

D)    Ömer Seyfettin

E)    Oktay Akbal

(2010-LYS)

 

43. Göğsü bağrı açıktı. Elinde orak vardı. Ekin biçiyordu. Yüzünü toprağa, sırtını güneşe vermişti. Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtında kaput bezinden bir iç gömleği vardı. Dişliği yoktu. İç gömleği kirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü, koç boynuzu kadar bir şeydi. Bu yılın buğdayı geçen yılın buğdayından uzun gibi geliyordu gözüne. Dizine çıkmıyordu ama kıraçta ne buğdaylar olmuştu bundan boysuz. “Biz bu cenabet topraklarda çok buğdaylar gördük bacaksız, çok arpalar biçtik cüce.” dedi içinden. Adam usta orakçıydı. Ama ustalık para etmiyordu kıracın ortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor, elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerini kısarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen “otopos’ları izliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlu kararıyordu. Gözünün kuyruğuyla baksa anlardı. Yüzde yüz kızıyorlardı.

Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?

A)    Köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenmiştir.

B)    Kişiler iç ve dış dünyasıyla birlikte ele alınmıştır.

C)    Sorunların yansıtılması amaçlanmıştır.

D)    Gözleme dayalı bir anlatım söz konusudur.

E)    Halkı aydınlatma amacı güdülmüştür.

(2010-LYS)

 

44. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle tanınır.

B) Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır.

C) Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir.

D) Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir.

E) Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.

(2010-LYS)

 

45. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar’da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır.

B) Romanlarında bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü bir yol bulan Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı, Ölmeye Yatmaktır.

C) Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır.

D) Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.

E) Toplumcu gerçekçi tutumla bireyin iç dünyasına kapanışını birlikte anlatan Haldun Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var adlı kitapları ile ödül almıştır.

(2010-LYS)

 

46. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan……….., 1949’da kitap olarak basılır. ……… İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)    Baba Evi - Orhan Kemal

B)    Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar

C)    Küçük Ağa-Tarık Buğra

D)    Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu

E)    Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

(2010-LYS)

 

47.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Mahur Beste B) Sürgün C) Ölmez Otu 

D) Makber  E) Aylak Adam 

 (2010-LYS)

Üye Girişi