Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÜRSİ-İ İSTİĞRAK - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, 

Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem, 

Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem; 

Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem, 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme hâlîdir, 

Hayâlâtımla meskûndur, bu yerler pür meâlîdir, 

Muhât-ı aczdir hem lâ-tenâhî birle mâlîdir; 

Bu mevkidir yerim sahilde bir kürsî-i âlîdir. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Sükûnetle kuşanmış hây u hûy-i şehri gûş eyle, 

Sehâb-ı hande-rîz ü berk-ı yekser-kahrı gûş eyle, 

Ağaçlardan çıkan efkârı seyret, nehri gûş eyle; 

Bu vahşetgâhda sen gel benimle dehri gûş eyle. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş, 

Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş, 

Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî-kerân olmuş, 

Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzebân olmuş. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Odur hîçî-i mâzî lücce-i sürh-i meşiyyette, 

Bu târîkî-i müstakbel kebûd-ı sermediyyette, 

Durur bir kibriyâ-yı bî-nihâyet nûr u zulmette, 

Beraber cümle mevcûdât ü eşyâ hep muhabbette. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Eder yekdiğerin takbîl dâim zühre vü zerre, 

Yürür bir yolda murg u mâhî vü mehtâb ü şebperre, 

Otur şu minber-i deryâ-muhât-ı senge bir kerre, 

Hemen allah'ı gör şâmil semâdan bahr ile berre. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Yürür her burc bin asr-ı mücessemdir, mümâsildir, 

Zılâle sûretâ, zannetme lâkin cism-i zâildir, 

Bu hey'et zîr ü bâlâ mercî-i aslîye mâildir, 

Giderler şâd ü handân cümlesi bir feyze nâildir. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

Döner vâdide dûr a dûr bir ses, rûdlar çağlar, 

Çemen mâî, koyunlar penbe, rengârenktir dağlar, 

Şafaktan, bahrdan etmekte cem-i sîm ü zer bağlar. 

Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa bir ağlar. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

 

İner sisler içinde bir küçük kız kûhdan tenhâ, 

Doğarken necm-i bî-hâb-ı seher peyda vü nâ-peydâ, 

Geçer peyk-i sabâ dûşunda aks-i cûşiş-i deryâ, 

Ceres yâd-ı vatanla dilde eyler derdimi ihyâ. 

Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 

Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi