Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE DEHRÜN BENDESİ NE ŞAH-I ALİ-ŞANIYUZ CANA - NEV'İ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne dehrün bendesi ne şâh-ı âlî-şânıyuz cânâ
Esîrün olalı milk-i gomun sultânıyuz cânâ

Bizi egler gam-ı aşkundan bir künc-i ferâgat yok
Bu meydân-ı belânun gûy-i ser-gerdânıyuz cânâ

Ferahdan ağlaruz gamdan güler biz özge abdâluz
Lebünle hattunun geh mest ü geh hayrânıyuz cânâ

Vuhûş-ı deşt ile gündüz müsâfir kûh u sahrâda
Kilâb-ı kûyunun şeb-tâ-seher mihmânıyuz cânâ


Olaldan halka-i zülfünle Nev’î bî-ser ü sâmân
Muhabbet bezminün ser-halka-i rindânıyuz cânâ

Günümüz Türkçesi

Ey sevgili, dünyânın ne kulu ne şânı yüce pâdişâhıyız, Senin esîrin olduğumuzdan beri gam ülkesinin sultânıyız.

Aşkının gamından bizi eğleyecek bir ferâgat köşesi yok. Ey sevgili, bu belâ meydanının başı dönmüş topuyuz.

Sevinçten ağlayan, gamdan gülen özge abdallarız. Ey dost Dudağınla tüyünün bazen hayrânı, bazen sarhoşuyuz.

Ey sevgili, çölün yabanî hayvanlarıyla gündüz dağ ve Çölde misâfir, köyünün köpeklerinin akşamdan sabaha kadar konuğuyuz.

Ey sevgili, Nev’î senin zülfünün halkasıyla perîşan olduğundan beri muhabbet meclisinin zindanlarının başıyız.


İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi