Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV’Î (ö. 1599) / YOKTUR

1. Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yoktur

   Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yoktur

   

2. Niçün aşk ehlini yâd etmez ol la’l-i Mesîh-âsâ

   Bilir hod âlem-i ervâha nisbet yâdımız yoktur

 

3. Harâbât ehline rûz-ı hesâbı anma ey zâhid

   Bizim hergiz bu varlık defterinde adımız yoktur

 

4. Doğup kumru-sıfat biz anadan tavk-ı mahabbetle

   Esîr-i kayd-ı derd ü mihnetiz âzâdımız yoktur

 

5. Mukarrer şâir-i şîrîn-zebânız Nev’iyâ ancak

   Bu devr içinde bir şöhret verir Ferhâdımız yoktur.

 

Günümüz Türkçesiyle

Belâmın, sıkıntımın sebebi benim gönlümdür; yoksa o sevgiliden şikâyetimiz yoktur. Aslında bizim şi­kâyetimiz gönüldendir, kimseden şikâyetimiz yoktur.
O İsa gibi dudakları olan sevgili, ölüler âlemindekilerden daha da ölü olduğumuzu bilir de âşıkları niye hatırlamaz?
Hz. İsa, edebiyatımızda sık sık ölülere hayat verme mucizesiyle geçer. Burada da sevgili Hz. İsa’ya benzetil­mekte, ölü hükmündeki âşığa öpüşüyle can vermesi isten­mektedir.

Meyhanede oturup kalkanlara (İlâhi aşk sahiple­rine) kıyametteki hesap gününü açma ey zahid! Bizim asla bu varlık defterinde adımız geçmez (bundan dolayı bizim için hesap yoktur).
(Zahid için Figânî’nin gazelindeki açıklamaya ba­kınız).

Biz kumru kuşu gibi anamızdan aşk halkasıyla doğmuşuz. Bunun için dert ve üzüntü bağının tutsağı ol­muşuz, artık hürriyetimize kavuşma umudu kalmamıştır.
Tavk, gerdanlık ve suçluların boyunlarına vurulan demir halka anlamlan yanısıra kumru, güvercin gibi kuşla­rın boyunlarını çevreleyen farklı renkteki tüylerden oluşan şekil anlamına da gelir.

Ey Nev’î! Şüphesiz biz tatlı dilli bir şairiz. Faka bu devirde bizi üne kavuşturacak Ferhadımız yoktur.
İlk mısrada geçen şirin kelimesi tatlı anlamına gelmekle birlikte ikinci mısradaki Ferhad ismiyle birlikte Ferhad’ın sevgilisi Şirin’i de çağrıştırmaktadır. Şair Şirin i tanıtanın aslında Ferhad olduğunu söylemektedir.


Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi