Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SANMAN Kİ FELEK DEVR...NEFİ

KASİDE 

1. Sanman ki felek devr ile şâmı seher eyler

Her vâkıanm âkıbetinden haber eyler

 

2. Bir düş gibidir hak bu ki ma’nîde bu âlem 

Kim göz yumup açınca zamânı güzer eyler

 

3. Bir yirde ki ârâma bu mikdâr ola mühlet

Erbâbı nice kesb-i kemâl ü hüner eyler

 

4. Olmuş tutalım müddet-i ârâmîde mümted

Âkil nice temyize reh-i hayr ü şer eyler

 

5. Bulmaz reh-i Hakkı meğer ol kimse ki ona

Tevfîkini Hâdî-i ezel râhber eyler

 

6. Tevfık refik olmayıcak fâide yoktur

Her kim burada akla uyarsa zarar eyler

 

7. Gavga-yı sühandır bu fazilette nemiz var

Fazl ehli bizim başımız üstünde yer eyler

 

8. Hakkımda ne derlerse o güne süfehânın

Âsâr-ı tabîatlerine kim nazar eyler

 

9. Lâzım gelecek ol müteşâirlere tab’ım

Her ma’rekede n’eyledi dahi neler eyler

 

10. Ol safder-i düşmen-küş-i nazmım ki husûsâ

Şemşîr-i zebânımdan ahibbâ hazer eyler

 

11. Olursa eger himmet-i şâhenşeh-i âdil

Hâşâ ki bu endîşede Nef’i zarar eyler.

 

Günümüz Türkçesiyle:

1. Feleğin dönerek akşamı sabaha çevirdiğini san­mayın. (Aslında o bu değişiklikle) her işin, başa gelecek hadiselerin akıbetinden haber vermektedir.

2. Doğrusu şu ki, bu dünyanın gerçek anlamı bir düş gibi olduğudur. Öyle ki göz yumup açıncaya kadar zaman gelip geçiverir.

3. Dinlenme süresi bu kadar kısa olan bir yerde bu­lunan kişiler nasıl olur da fazilet ve hüner elde edebilir?

4. Tutalım bu dinlenme ve rahat etme süresi uzasın. Akıllı insan (bu çok uzun zaman diliminde bile) iyilik ve kötülük yollarını birbirinden nasıl ayırabilir?

5. Doğru yolun göstericisi Allah’ın yardımını rehber kıldığı kimsenin dışında başkası doğru yolu bulamaz.

6. Allah’ın yardımı yoldaş olmayınca bir fayda gelmez. Bu konuda aklına uyan kişi zarardadır.

7. Bu, sanatlı söz söyleme mücadelesidir, fazilet konusunda yoksa bizim neyimiz vardır ki? Faziletli kişilerin bizim başımız üstünde yeri vardır,

8. O düşük insanlar hakkımda ne derlerse desinler. (Kötü) şahsiyetlerinin eserleri olan o sözlerine kim dönüp bakar?

9. Gerektiğinde o şair geçinenlere şair karakterim her savaş alanında neler etti ve daha neler edecektir.

10. Ben, şiirin düşmanları öldüren o bahadırıyım ki özellikle kılıcı andıran dilimden dostlar bile korkup çekinir­ler.

11. Adalet sahibi sultanlar sultanının yardımı olur­sa, Nef’î böyle bir düşünceden dolayı aslâ zararlı çıkmaz.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi