Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ HAYÂLE NAGME-İ ŞEH-NÂZDUR SÖZÜM - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bezm-i hayâle nagme-i Şeh-nâzdur sözüm
Hüsn-i edâya gamze-i gammâzdur sözüm

Bir turfe rind-i şa'bede-bâz-ı tahayyülüm
Ma'nâ-yı sihr ü sûret-i i'câzdur sözüm

Sad-sâle mürde-i gama cân-bahş olur hemân
Gûyâ Mesîh-i mu'cize-perdâzdur sözüm

Tenhâ düşürmeyince dimem yâra derdümi
Ser-beste 'arz-ı hâl-i dil-i râzdur sözüm

Meşk itse anı mutrıb-ı hâmem 'aceb midur
Bî-perde her terâneye dem-sâzdur sözüm

Rûh-ı revân-ı 'Urfîyi şâd eylesem n'ola
Reşk-i nevâ-yı Hâfız-ı Şîrâzdur sözüm

Nef'î ne sö edâsına 'Urfî vü Hâfızun
Ammâ benüm ser-âmed ü mümtâzdur sözüm

Mümtâz-ı 'âlem olmamaga çâre var mıdur
Zîrâ senâ-yı şâh-ı ser-efrâzdur sözüm

Medh u senâ-yı Hazret-i Sultân Murâd ile
Şâyeste-i merâsim-i i'zâzdur sözüm

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sözüm. hayâl meclisine giden Şehnaz makamında bir nağmedir. Güzelliği tamamlayan gammazlayıcı bir gamzedir sözüm.

Ben yepyeni oyunlar icad eden hayâl hokkabazıyım. Sözüm de öyledir, oyunlar eder, sihir yapar.

Gam çekmekten yüz yıl önce ölmüş birine bile can verir. Benim sözüm sanki mûcizeler gösteren İsa gibidir. (Hz. İsa'nın mucizelerinden birisi ölüleri diriltmektir)

Sevgiliyi tenha bir yerde görmeyince derdimi söyleyemem. Çünkü benim sözüm, gönüldeki gizli sırları ifade eder.

Benim beste yapar gibi âhenkli sözler yazan kalemim. Yeni bir besteye başlasa ne çıkar, çünkü benim sözüm her nağmeye uyar, ona eşlik eder.

Urfî'nin ruhunu şâd etsem ne çıkar. Çünkü benim sözüm Şirazlı Hâfız'ın şiirlerini bile kıskandırır.

Nef'î, Urfî'nin ve Hâfız-ı Şirâzî'nin üslûbuna kusur bulma. Onlar seçkin şairlerdir, ama benim sözüm onlardan biraz daha ileridir.

Âlemin en seçkini olmamak için bir sebep mi var. Çünkü benim sözüm en yüce sultânın övgüsünü taşıyor.

Sultan Murâd hazretlerinin övgüsü ile benim sözüm onun yüceliğine yakışan bir mertebeye ulaşmıştır.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi