Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TUTUPDUR ZÜLFÜN UCUNDAN CEMÂLÜNLE CİHÂN ÂTEŞ - NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Tutupdur zülfün ucundan cemâlünle cihân âteş
Giceyle olıcak halka katı eyler ziyân âteş

Aceb midür nasîhat eyledükçe inlese gönlüm
Bilürsin üstine su sepseler eyler figân âteş

Gam u gussa üşüp gönlüm evin yıkdukları budur
Ki etrâfa ulaşmaya derûnumda yanan âteş

Eğer dîdâr ümîdi olmayaydı bâğ-ı cennetde
Cehennem gibi olaydı gül ile ergavân âteş

Gerek ağla gerekse gül cihân fâriğdur ey bülbül
Kimine âteş olur gül kimine gülisitân âteş

Beni senden sovutmağa sevâdın ekşidür nâsih
Bilür kim sirke ile yeğ söyünür bî- gümân âteş

Necâtî gönlüni her dem ider bir lâle-ruh yağmaga
Sanasın Bursa şehridür ki yakar her zaman âteş

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Zülfünün yüzünden cihânı güzelliğinle ateş sarmaktadır; ateş geceyle olunca halka daha çok zarar verir.

Nasihat eyledikçe gönlüm inlese şaşılır mı? Bilirsin ki üstüne su sepeleyince ateş figan eder.

Gam ile kederin üşüp gönlümün evini yıktıkları, içimde yanan ateş etrafa ulaşmasın diyedir.

Eğer cennet bağında sevgiliyi görmek ümidi olmayaydı, gül ile erguvan ateş kesilip her taraf cehennem gibi olurdu.

Gerek ağla gerekse gül ey bülbül, dünyâ kendi keyfın-dedir, aldırmaz; kimine ateş gül olur, kimine de gül bahçesi ateş.

Beni senden soğutmak için nasihatçi kara suratını ekşitiyor; biliyor ki ateş elbette sirkeyle daha iyi söndürülür.

Necâtî'nin gönlünü bir lâle yanaklı durmadan yağma ediyor; sanırsın ki ateşin her zaman yaktığı Bursa şeh-ediyor; sanırsın ki ateşin her zaman yaktığı
Bursa şehridir. Bursa, târihinde birçok büyük yangın geçirmiştir. Burada ona işâret vardır.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi