Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEVK-I RUHSÂRUNLA DİL ZÜLF-İ DÜ-TÂDAN KORKMAZ - NECATİ BEY

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Şevk-ı ruhsârunla dil zülf-i dü-tâdan korkmaz
Ârzü-yı genc idenler ejdehadâdan korkmaz

Eydünüz uşşâkı zâhid nâr ile korkutmasun
Ârif olan irteye kalan belâdan korkmaz

Işk elinden akl âciz olduğın ayb eylemen
Bir raiyyet var mıdur kim pâdişâdan korkmaz

Rıhlet eyyâmında gamdan incine sanma beni
Korkulu yollarda kişi âşinâdan korkmaz

Eşk ü âhumdan sakınmaz lâcerem serv ile gül
Cüydan incinmez ü bâd-ı sabâdan korkmaz

Ol cefâgâr eylemez feryâd u âhumdan hazer
Cennetün handan güli bâd-ı sabâdan korkmaz

Düşmanı yâr idinüp yârum unutdı yârını
Yarını anmaz diriğâ ol Hudâdan korkmaz

Havf ider sanma mahallende Necâtiden rakib
Padişahum bellidür kim seg gedâdan korkmaz


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül yanaklarının coşkun arzusuyla iki katlı saçdan korkmaz; hazine peşinde olanlar ejderhadan korkmaz.

Söyleyiniz hamsofuyu, âşıkları ateşte korkutmasın; iç bilgisine sâhib olan kişiler yarına kalan belâdan korkmaz.

Aklın aşk elinden âciz olduğunu ayıplamayın; tebasından olup da pâdişâhtan korkmayan var mıdır?

Göç vaktinde beni gamdan incinir sanma; kişi korkulu yollarda tanıdık kişiden korkmaz.

Servi ve gül âhımdan ve gözyaşımdan elbette sakınmaz, ne diye ırmaktan incinip bahar yelinden korksunlar?

O cefâlı sevgili âhımdan ve feryâdımdan sakınmaz; çünki cennetin açılan gülü sabâ yelinden korkmaz.

Sevgilim düşmanı dost edinip kendi yârini unuttu; yazık o Tanrıdan korkmaz yarın neler olacağını hatırına getirmez.

Rakib mahallende Necâti’den korkar sanma sultânım, bellidir ki köpek dilenciden korkmaz.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi