Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEH-İ BÎ- MİHR ŞEHRÜN PÂDİŞÂHI YOK MIDUR - NECATİ BEY

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Meh-i bî- mihr şehrün pâdişâhı yok mıdur
Zülfüne hey dimeğe zıll-i İlahî yok mıdur

Sevdüğümçün kasd idermişsin beni öldürmeğe
Bîgünâh öldürmeğün yâ Rab günâhı yok mıdur

Nice bir ey lâle-ruh benzüm zaafrân eylemek
Âşık-ı bîçârenün küynüklü âhı yok mıdur

Mülk-i câna leşker-i mihnet şebîhûn itmesün
Âşık-ı miskînün âh-ı subhgâhı yok mıdur

Ey gönül Rûm ile Şâma ta’n iden dilberlerün
Ârız-ı sîmîn ile zülf-i siyâhı yok mıdur

Leşker-i gam ben gedâyı öldürür yoldaşlar
Padişâh-ı ışka tâbi’ bir sipâhî yok mıdur

Azmasun göster Necâtî derdmende zülfüni
Pâdişâhum şehr-i hüsnün şâhrâhı yok mıdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey ay yüzlü, sevgisiz sevgili, bu ülkenin pâdişâhı yok mudur? Saçına “hey dur! ” demeye Tanrı’nın gölgesi yok mudur? Mihr kelimesi sevgi, seviş ve bir de güneş, gün mânâlarına gelir. Zıll-ı İlâhi, Tanrı’nın şeriatini uygulayan veya uygulanmasına nezâret eden İslâm devletinin başı ki halîfe de denir.

Beni öldürmeye kalkışın seni sevdiğim içinmiş; aman yâ Rabbi, günahsız insan öldürmenin günahı yok mudur?

Ey lâle yanaklı, ne zamana kadar benzimi safran gibi sapsarı edeceksin? Zavallı âşığın ateşli âhına aldırmıyor musun? Necâtî Bey ’in divanında safranla ilgili diğer beyitlerden edindiğimiz bilgiye göre, safran yanık yarasının tedâvisinde kullanılmakta veya yangın yerlerinde yetişmektedir.

Mihnet askeri can ülkesine gece baskını yapmaya kalkmasın; miskin âşığın sabah vakti edilen o tesirli dûa ve şikâyeti yok mudur sanıyor?

Ey gönül, Anadolu ile Şam vilâyetine söz atan güzellerin gümüş gibi beyaz yanağı ile kara saçı yok mudur? Şâm aynı zamanda, akşam, gece karanlık mânâlarına gelir. Rum, Roma ve Bizans imparatorluklarına verilen addır. Daha sonraları bundan hareketle Bizans’ın idâresi altında bulunan Anadolu’ya bu isim verilmiştir. Anadolu halkı beyaz olduğu için, rum ve rumî kelimeleri beyaz, beyazlık v. s. mânâlarında kullanılır.

Gam askeri ben zavallıyı öldürüyor; ey yoldaşlar benim gibi aşk pâdişâhına bağlı bir sipâhî yok mudur ki yardıma gelsin!

Derdli Necâtî’ye saçını göster de yolunu sapıtmasın; acabâ güzellik şehrinin caddesi yok mudur ey sultânım?

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi