Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DADALOĞLU HAYATI ve ŞİİRLERİ 

(ö. 1868 [?]) Türk saz şairi.

  
Oğuzlar'ın Avşar (Afşar) boyundan olup Âşık Musa'nın oğludur. Güney Anadolu'­nun Toroslar yöresinde yaşadığı bilinen şairin asıl adı ve doğum tarihi belli de­ğildir. Şiirlerinde Veli adını kullanmış ol­ması asıl adının bu olduğunu düşündürmekteyse de sözlü gelenekte bu ad ba­zan Ali, bazan da Mustafa olarak geç­mektedir. Daha çok Dadaloğlu ve Dadal ismini kullanan şairin doğum yılı sıra­sıyla 1790-1791, 1785 ve 1765 olarak tahminden ibarettir. Ancak XVIII. yüzyılın son çeyreğinde doğduğu söyle­nebilir. Şairin doğum tarihi gibi ölüm ta­rihi de kesin olarak belli değildir. Üzerin­de büyük bir çoğunlukla birleşilen 1868 yılı da tahminden öte bir değer taşıma­makta, mezarının da nerede olduğu bi­linmemektedir.

Dadaloğlu'nun mensup olduğu Avşar boyunun göçebelikten vazgeçmesi için çeşitli yerlere iskân edilmesi bu boyun devlete karşı tavır almasına sebep olmuş. Avşarlar'ın sözcüsü durumunda bulunan Dadaloğlu da iskân olayına karşı çıka­rak zaman zaman bunu şiirlerinde dile getirmiştir. Bu şiirlerden hareketle ba­zı çevreler tarafından Dadaloğlu devlete baş kaldırmış bir âsi gibi gösterilmeye çalışılmıştır.

Daha çok eski Türk ozanını hatırlatan Dadaloğlu'nun şiirlerinde tabii ve sami­mi bir söyleyiş vardır. Bugüne kadar 130 civarında şiiri tesbit edilmiş olmakla be­raber bunların uzun bir hayat sürmüş olan Dadaloğlu'nun şiirlerinin tamamını teşkil etmediği sanılmaktadır. Birkaçı dışında hemen bütün şiirleri sözlü der­lemeye dayanmakta, bu durum Dada­loğlu'nun birçok şiirinin kaybolduğu ve­ya başkalarına mal edildiği ihtimalini ak­la getirmektedir.

Elde mevcut bütün şiirlerinde koşma, türkü, semai, varsağı, destan gibi halk nazım şekillerini kullanan Dadaloğlu'nun manzumelerini muhteva bakımından sev­da şiirleri, yurt güzellemeleri ve kavga şiirleri olarak üçe ayırmak mümkündür. Kavga şiirlerinde Köroğlu'nun, sevda şi­irlerinde ve yurt güzellemelerinde Karacaoğlan'ın ve Dede Korkut'un etkisi gö­rülür. Dili kavga şiirlerinde sert ve per­vasız, diğer şiirlerinde ise içli, samimi ve sadedir.

Türk halk şiirinin büyük isimlerinden Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî, Everekli Seyrân! ve Dertli ile çağdaş olan Da­daloğlu'nun hayatında, "rüyasında gör­düğü sevgiliyi aramak için" gurbete çı­kış yoktur. Dadaloğlu mahalli karakteri­ni korumasını bilmiş, bunun sonucunda Ruhsatı, Âşık Gündeşlioğlu, Serdârı, Sümmânî ve Seyrâniyi etkilemiştir. Şehir ha­yatından uzak kaldığı için XIX. yüzyılın tanınmış birçok halk şairinden ayrı ola­rak divan şiirinden etkilenmemiştir. Şi­irleri şekil bakımından devamlılık gös­termediğinden pek çok eski ve yeni saz şairinin, özellikle Cingözlü Seyyid Osman başta olmak üzere Âşık Veli, Âşık Deli Aziz ve Karacaoğlan'ın şiirleriyle karıştı­rılmıştır.

Dadaloğlu tam anlamıyla kabilesinin şairidir. "Biz" zamiri onda bir estetikten ziyade belirli bir zümre anlayışının ifa­desidir. Şiirlerinde atasözleri ve deyim­lerden faydalandığı gibi Çukurova-Toroslar yöresinde yaygın olan bazı efsa­nelere de telmihte bulunmuştur. Şekil olarak daha çok üç-yedi haneden kuru­lu şiirler yanında on birli hece ölçüsünü tercih eden Dadaloğlu kafiye yönünden de fazlaca başarılı değildir. Bu durum, birçok şiirinde kafiyelerin zamanla de­ğişmesi yanında genel olarak halk şair­lerinin hemen hepsinde görülen kafiye kusurlarından kaynaklanmaktadır.

Güney Anadolu'da anlatılan halk hikâ­yelerinden büyük bir kısmının manzum ve mensur bölümleri derlenerek halk hi­kâyesi halinde düzenlenmesi Dadaloğlu'na mal edilmektedir. Ali Rıza Yalman'ın (Yalkın), bazı halk hikâyelerini onun tas­nifi olarak vermesinden sonra [Cenupta Türkmen Oymakları, II, 53-75) pek çok araştırmacı bu fikri benimsemiştir. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar başta "Hurşîd ile Mâh Mihrî" hikâyesi olmak üzere bu hikâyelerin bir kısmının Dada­loğlu tarafından düzenlenmediği kana­atini doğrulamıştır (Boratav, Halk Hikâ­yeleri ve Halk Hikâyeciliği, s. 169; Saka-oğlu, Dadaloğlu, s. 52). Aslında pek he­yecanlı ve hareketli olaylar arasında ya­şayan şairin "Hurşîd ile Mâh Mihrî" gibi uzun hikâyeler düzenlemesi pek müm­kün görünmemektedir. Ayrıca şaire mal edilen "Gâvur Kızı", "Kral Kızı", "Emmi Kızı" ve "îsâ Güzeli" gibi hikâyeler ger­çek anlamda hikâye değil birer şiirin söy­leniş hikâyesini anlatmaktadır. Şairin ya­şadığı bölge olan Toroslar'da hikâye an­latma geleneğinin pek gelişmemiş ol­ması ve bu yörede anlatılan hikâyelerin olay ve şiirlerini derleyerek halk hikâye­si şeklinde düzenleyen kişilerin bilinme­mesi de Dadaloğlu'nun halk hikâyesi dü­zenlemediği ihtimalini kuvvetlendirmek­tedir. Ancak başta "Hurşîd ile Mâh Mih­rî" olmak üzere Dadaloğlu'nun birçok hikâyeyi nakleden iyi bir anlatıcı olduğu sanılmaktadır. Bu da anlattığı birçok hikâyenin ona mal edilmesine sebep ol­muştur.

Dadaloğlu'nun hayatı, sanatı ve şiirle­ri üzerinde en geniş çalışmayı Saim Sakaoğlu yapmıştır (bk. bibi).

BİBLİYOGRAFYA :
Cevdet. Mâruzât, s. 147; Ergun Türk * leri, s. 1116-1117; Köprülü. Türk Saz Şairleri İstanbul 19401. Ankara 1962, s. 543 689 6<5 Tana Toros. Dadaloğlu: XIX. Asır Çukur Sazşairi, Adana 1940; Pertev Naili Borata* Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği Ank 1946, s. 141, 143, 144, 147, 152, 167, 169; a.mlf.. Folklor ve Edebiyat: 2 İstanbul 1982, s. 33-39; Haşim Nezihi Okay. Dadaloğlu: Hayatı ve Deyişleri, Ankara 1959; Mahmut Işık, Afşarlar Tarihi-Yetiştirdiği Şahıslar-Folklo­ru, Ankara 1963, s. 76-103; Mehmet Paşabeyoğlu. Avşar Elimiz ve Dadaloğlu, Kayseri 1968-Cahit Öztelli. Üç Kahraman Şair: Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu, İstanbul 1974, s. 145-271 • a.mlf. - T. Karabey. "Dadaloğlu", TDEA, II, 177' Tahir Kutsi. Dadaloğlu, İstanbul 1974; Ali Rıza Yalman (Yalkın). Cenupta Türkmen Oymakları (haz. Sabahat Emir). Ankara 1977, II, 53-75-Saim Sakaoğlu, Dadaloğlu, Ankara 1986; a.mlf. -Ali Berat Alptekin. Dadaloğlu Bibliyografyası, Ankara 1988; Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmpa­ratorluğunda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 1987, s. 73-74, 78, 79, 96, 114-117; Banarlı. RTET II, 853-854; Abdülkadir Karahan. "Dadaloghlu" EF(lng), II, 75.  

 
 NURETTİN ALBAYRAK, DİA, 6.CİLT

 

İLGİLİ İÇERİK

KALKTI GÖÇ EYLEDİ AVŞAR ELLERİ -DADALOĞLU

DADALOĞLU- YÜKSEKLERDE ŞAHİN GİBİ SÜZÜLÜR

ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ -DADALOĞLU

BİZİM YAYLAMIZ MEŞELİ -DADALOĞLU

CAN EVİMDEN VURDU FELEK NEYLEYİM - DADALOĞLU

DADALOĞLU AĞZINDAN - BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

ÇIKTIM YÜCESİNE SEYRAN EYLEDİM-DADALOĞLU

SON EKLENENLER

Üye Girişi