Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HIZRÎ HAYATI ve ŞİİRLERİ

Hayatı hakkında bilgimiz oldukça azdır. 18. yüzyılın sonlarında doğmuş ve 19. yüzyılın ilk yansında vefat etmiştir. Bazı araştırıcılar onu 1846’da vefat eden Gürünlü Hızır Efendi ile aynı kişi olarak kabul eder.
51 haneden meydana gelen, 364 şairin tanıtıldığı Cem’ü’ş-Şâir ân adlı şair-nâmesi, adeta bir ad listesi gibidir. Pek az şair hakkında öz bilgi verilmiştir.
14-27. hanelerde “şuârâdan idelüm kelâm” denilerek divân şairleri, 28-50. hanelerde “Açalım zübâm ol şâirânda” denilerek halk şairleri ele alınmış gibidir.
Şairnâmelerde adına rastlanılmamıştır.

Hamd-ı bî-had dâim Bârî Hudâ'ya
Bildürüp âleme vahdâniyyeti
Evveline yokdır aslâ nihâye
Âhirinin hiç bulunmaz gayeti

Cüz'îce söyledik ehl-i divânda
Vasf-ı Lisân ile her kâmırânda
Açalım zübâm (zebân) ol şâirânda
Nazm ile cem' idüp şol cem'iyyeti

Meftûni Mecnûnî Kemteri Âhî
Cevheri Mâhirî Ömer Sipâhî
Mahremi Fâhirî Savtî Silâhî
Var idi bunların hûb letâfeti

Delili Zelili Devrânî Kânî
Hemdemî Kâtibi Germi Giryâni
Kâhıri Fâhirî Derdi Hicrânî
Cefayî Cünûnî çekdi firkati

Kadîmi Nedimi Nidâyî Aşkî
Hasreti Revnakî Sadâyî Aşkî
Bursalı Yazıcı fezâ-yı aşkı
Bilmeyüp dolaşdı gezdi gurbeti

Rıhletî Sülûkî Reşkî cân idi
Pertevi Midâdî Kahrî şân idi
Bursalı Halil de hûb elhân idi
Bursalı Selmân'ın yokdur sur'ati

Benli Ali Topal Halil Kör Ali
Hazînî Azizi hem Katiboğlu
Kesâdî Küşâdî Şirreti belli
Eşrefoğlu hem Melîlî İbreti

Şâirân içinde Kayıkçı belli
Havâyî Gıdâyî Cüdâyî Şuğlî
Hacıoğlu Hocaoğlu Güloğlu
Bara Hamza Karaca Oğlan Urfetî

Hızriyâ kelâmın gel eyle direnk
Lâzımdır başına altunlı çelenk
Hatun oldı kafiye dahi kaldı tenk
Lisânın kalmadı gayri tâkati

SON EKLENENLER

Üye Girişi